Odstránenie chýb nahrávania v prípade informačných kanálov firemných dát

Ak ste množinu údajov či informačný kanál nenaformátovali správne, vaše reklamy sa nemusia zobraziť. 

Skôr než začnete

Venujte primeranú pozornosť povinným atribútom informačného kanála. Systém zamietne nepresné alebo neúplné informačné kanály do 30 dní. Uistite sa, že vaše údaje sú v súlade s pravidlami inzercie spoločnosti Google a všetkými relevantnými zákonmi vo vašich zacielených oblastiach.

V tomto článku vám vysvetlíme, ako zistiť, prečo sa vyskytli chyby množiny údajov alebo informačného kanála a ako ich odstrániť.

Pokyny

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V ponuke nástrojov prejdite do sekcie Nastavenie a kliknite na Firemné dáta.
 3. Kliknite na názov informačného kanála, ktorý chcete zobraziť.
 4. Vyhľadajte chybové hlásenia informačného kanála firemných dát:
  1. Karta Dáta: Bezprostredne po nahraní sa môže zobraziť stav Zamietnuté a správa s popisom, že sa vyskytla chyba.
  2. Stĺpec Súhrn na karte História nahraných súborov: Chyby na tejto stránke informujú, ako by ste mali zmeniť formát nahranej tabuľky.
  3. Sekcia Podrobnosti v stĺpci Súhrn: chyby v tejto časti informujú, ako by ste mali zmeniť formát alebo obsah riadkov v tabuľke. Chcete stiahnuť tabuľku aj so všetkými chybami v riadkoch? V ponuke AKCIE kliknite na tlačidlo Stiahnuť súbor s chybami.
 5. Pomocou tabuľky chýb nahrávania nižšie odstráňte problém na základe chybového hlásenia.
 6. Je možné, že informačný kanál vyžaduje pridanie alebo aktualizáciu opravených údajov. Získajte ďalšie informácie o tom, ako udržiavať firemné údaje v aktualizovanom stave.

Oprava chýb nahrávania

Ak ste množinu údajov či informačný kanál nenaformátovali správne, vaše reklamy sa nemusia zobraziť. V účte Google Ads sa informácie o chybách, ktoré vám pomôžu opraviť tabuľku, zobrazujú na viacerých miestach:

 • na paneli nahrávania: ihneď po nahraní súboru sa zobrazí červený text s upozornením, že došlo k chybe;
 • Pod Súhrnom v tabuľke História nahrávania: chybové hlásenie v tejto časti zobrazuje, ako máte zmeniť formátovanie nahranej tabuľky.
 • Medzi Podrobnosťami pod Súhrnom v tabuľke História nahrávania: chybové hlásenie v tejto časti zobrazuje, ako máte zmeniť formátovanie alebo obsah riadkov v tabuľke. Chcete si stiahnuť tabuľku so všetkými chybami v riadkoch? V ponuke AKCIE kliknite na Stiahnuť súbor s chybami.

Pripomenutie

 • Informačné kanály by nemali byť naplánované tak, že sa skončia o polnoci
 • Plánované nahrávania budú fungovať iba v 15‑minútových prírastkoch (0, 15, 30 a 45)
Oprava chýb nahrávania
Chybové hlásenie Problém Riešenie
V prípade pokynu Add (pridať) nie je povolené zadávať hodnotu identifikátora. Do riadka, ktorý chcete pridať, ste zadali Item ID (identifikátor položky). Nové riadky však ID položky obsahovať nemajú, lebo ich vloží služba Google Ads. Upravte súbor, odstráňte hodnotu identifikátora z riadka, ktorý chcete pridať, a nahrajte ho znova
Obrázok nie je k dispozícii Google Ads nemá prístup k obrázku. Hostiteľský server obrázka napríklad môže blokovať tento prístup alebo povolenie prístupu trvá príliš dlho. Obrázok umiestnite na dostupný hostiteľský server
Nesprávny formát poľa Hodnota v stĺpci plánovania je neplatná Plánované nahrávania budú fungovať iba v 15‑minútových prírastkoch (0, 15, 30 a 45)
Neplatný formát obrázka Obrázok nemá štandardný formát alebo nie je štandardným typom súboru. Konvertujte obrázok na formát .PNG, .JPG, .JPEG alebo .GIF a uložte ho s kódovaním farieb RGB a pripojeným profilom ICC.
Neplatná veľkosť obrázka. Obrázok je príliš veľký Zmenšite obrázok:

– odporúčaná veľkosť obrázka: 300 × 300 pixelov,
– odporúčané rozlíšenie: 72 dpi,
– maximálna veľkosť súboru: 6 MB.
Neplatný formát adresy Adresa nemá správny formát Použite jeden z nasledujúcich spôsobov formátovania:

- mesto, kód štátu, krajina;
- celá adresa s PSČ;
- zemepisná šírka a zemepisná dĺžka vo formáte DDD.

Na oddelenie adresy použite čiarky. Podrobnosti pre mestá, regióny a krajiny nájdete v špecifikáciách.
Neplatný [názov atribútu]: [chyba]. Typ údajov zadaný pre používateľský atribút nezodpovedá zvolenému typu atribútu Uistite sa, že údaje pre zadaný typ atribútu sú v správnom formáte. Nezabudnite, že polnoc má pri dátumoch formát 00:00:00, nie 24:00:00.
Zobraziť typy atribútov
Neplatná webová adresa Webová adresa, ktorú ste zadali v poli Cieľová webová adresa, je neplatná. Tento problém budete musieť vyriešiť.
 • Uistite sa, že webová adresa neobsahuje žiadne špeciálne znaky. Všetky špeciálne znaky budete musieť kódovať.
 • Uistite sa, že webová adresa je funkčná.
 • Cieľová webová adresa by nemala presahovať 2 048 znakov.
Zdá sa, že ste pridali nové atribúty. Skôr než ich hromadne upravíte, je potrebné, aby ste ich pridali do existujúcej množiny údajov alebo informačného kanála. Súbor obsahuje stĺpce, ktoré Google Ads nedokáže rozpoznať Odstráňte problematické stĺpce a skúste to znova alebo pridajte nové stĺpce ešte skôr, ako ich hromadne upravíte
Nové množiny údajov a informačné kanály nemôžu obsahovať stĺpec Action (Akcia) (tento stĺpec sa používa na hromadné upravovanie existujúcich množín údajov a informačných kanálov). Odstráňte stĺpec a skúste to znova. Nahrávaný súbor obsahuje stĺpec Action (Akcia). Odstráňte stĺpec Action (Akcia) a skúste to znova.
Žiadna položka sa nezhoduje s položkou Item ID (identifikátor položky) Súbor obsahuje riadok s položkou Item ID (identifikátor položky), ktorú Google Ads nedokáže rozpoznať. Google Ads definuje tieto hodnoty. Nájdite identifikátory položiek: kliknite na Columns (Stĺpce), potom na Attributes (Atribúty) a nakoniec na Item ID (identifikátor položky) a pridajte tento stĺpec do tabuľky. Identifikátory používajte pri hromadnom upravovaní hodnôt v informačnom kanáli či množine údajov.
Riadok, ktorý sa snažíte upraviť, sa nenachádza v aktuálnej množine obchodných údajov. Ak chcete pridať nový riadok, vyberte Aktualizovať a do stĺpca Action (Akcie) zadajte add (pridať). Služba Google Ads nedokáže rozpoznať hodnotu identifikátora vo vašom súbore. Opravte hodnotu identifikátora. Ak vkladáte nový riadok, zmeňte akciu na Add (Pridať).
Najmenej jeden stĺpec, ktorý ste definovali, nebol rozpoznaný. Google Ads rozpoznáva tieto typy: text, number (číslo), price (cena) a date (dátum). Najmenej jeden vlastný stĺpec nemá platný typ atribútu Do každého z vlastných stĺpcov zadajte typ atribútu: text (číslo), price (cena) alebo date (dátum)
Zobraziť špecifikácie pre typy atribútov
Použite stĺpec Target keyword (Cieľové kľúčové slovo) alebo stĺpce Target keyword text (Text cieľového kľúčového slova) a Target keyword match type (Typ zhody cieľového kľúčového slova). Nie je možné použiť všetky tri možnosti v jednom riadku. Používate príliš veľa stĺpcov zacielenia na kľúčové slová Použite:

– stĺpec Target keyword (Cieľové kľúčové slovo)
– alebo stĺpec Target keyword text (Text cieľového kľúčového slova) so stĺpcom Target keyword match type (Typ zhody cieľového kľúčového slova).

Zobraziť všetky atribúty zacielenia
Koniec rozvrhu nie je po jeho začiatku Čas začatia je neskorší ako čas ukončenia Informačné kanály by nemali byť naplánované tak, že sa skončia o polnoci
Akcia Set (nastaviť) alebo Remove (odstrániť) vyžaduje stĺpec Item ID (identifikátor položky) Google Ads nedokáže zistiť, ktoré riadky chcete aktualizovať Do súboru, pomocou ktorého aktualizujete množinu údajov alebo informačný kanál, pridajte stĺpec identifikátora.
Identifikátory priradené službou Google Ads nájdete tak, že kliknete na Columns (Stĺpce), vyberiete Attributes (Atribúty) a potom Item ID (identifikátor položky).
Cieľová reklamná skupina nebola nájdená Služba Google Ads nenachádza vami uvedenú cieľovú reklamnú skupinu (target ad group). Skontrolujte, či sa presne zhoduje s názvom existujúcej reklamnej skupiny vrátane medzier a veľkých či malých písmen
Cieľová kampaň nebola nájdená Služba Google Ads nenachádza vami uvedenú cieľovú kampaň (target campaign). Skontrolujte, či sa presne zhoduje s názvom existujúcej kampane vrátane medzier a veľkých či malých písmen
Pri nastavovaní stĺpca Target ad group (Cieľová reklamná skupina) je potrebný stĺpec Target campaign (Cieľová kampaň). Chýba stĺpec target campaign (cieľová kampaň). Je potrebný, ak používate stĺpec Target ad group (Cieľová reklamná skupina). Pridajte stĺpec Target campaign (Cieľová kampaň)
Zobraziť všetky atribúty zacielenia
Pri používaní stĺpca Target keyword text (Text cieľového kľúčového slova) je potrebný stĺpec Target keyword match type (Typ zhody cieľového kľúčového slova) Chýba stĺpec Target keyword match type (Cieľový typ zhody kľúčového slova). Je potrebný, ak používate stĺpec Target keyword text (Text cieľového kľúčového slova). Pridajte stĺpec Target keyword match type (Typ zhody cieľového kľúčového slova)
Zobraziť všetky atribúty zacielenia
Stĺpec Custom ID (Vlastný identifikátor) musí byť pomenovaný ako Custom ID a nesmie mať zadaný typ atribútu, napríklad (number) (číslo) či (text). Odstráňte typ, uložte súbor a znova ho nahrajte. Zobraziť pokyny Do stĺpca Custom ID (Vlastné ID) ste pridali typ atribútu, ktorý tam však nemá byť. Odstráňte zo stĺpca Custom ID (Vlastné ID) typ atribútu.
Táto položka už existuje. Do súboru, ktorým aktualizujete informačný kanál alebo množinu údajov, ste zadali príkaz add (pridať) pre riadok, ktorý už existuje. Použite novú hodnotu Custom ID (Vlastné ID) alebo hodnotu identifikátora v nových riadkoch nešpecifikujte.
Hodnota nie je kompatibilná s typom atribútu v stĺpci X. Typ number (číslo) napríklad nie je kompatibilný s hodnotami, ktoré obsahujú písmená alebo symboly. Riadok súboru obsahuje nesprávne formátované údaje pre zadaný atribút Naformátujte údaje podľa vami zvoleného typu atribútu Zobraziť štandardné formáty atribútov
Množina údajov alebo informačný kanál s takýmto názvom už existuje. Zadajte nový názov. Množina údajov alebo informačný kanál s takýmto názvom už existuje. Vymyslite pre nové množiny údajov a informačné kanály nové názvy.
Množinu údajov alebo informačný kanál nemožno aktualizovať, lebo nahrávaná tabuľka obsahuje stĺpec Action (Akcia). Ak chcete pridať stĺpec Action (Akcia) zvoľte možnosť Aktualizovať (nie Odstrániť) alebo stĺpec Action odstráňte a skúste to znova. Váš súbor obsahuje stĺpec Action (Akcia). Tento stĺpec sa však používa iba na aktualizovanie údajov a vy ste si zvolili možnosť Nahradiť. Odstráňte stĺpec Action (Akcia) a skúste to znova.
Vložili ste maximálny počet skupín firemných údajov (100 skupín). Pred pridaním ďalšej skupiny musíte jednu odstrániť. V účte máte priveľa množín údajov. Ak chcete pridať novú množinu údajov, odstráňte množinu, ktorú nepoužívate. Dajte pozor, aby ste neodstránili informačné kanály rozšírení, ktoré chcete zachovať, napríklad Main sitelink feed (hlavný informačný kanál odkazov na podstránky).
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
73067
false
false
false