Tolka rapportmätvärden om Active View och synlighet

Active View är en teknik som används på YouTube och vissa webbplatser och appar i Display-nätverket. Den gör att Google Ads kan avgöra om din annons är synlig för potentiella kunder. Du kan använda Active View-mätvärden för videokampanjer och kampanjer i Display-nätverket när du vill ta reda på hur ofta din annons visas på en viss position som är synlig för användarna på en webbsida eller enhet eller i en app.

Vad är en synlig annons?

Active View-mätvärdena följer MRC:s (Media Rating Council) branschstandarder för att mäta onlineannonsers synlighet. Enligt MRC:s riktlinjer är standarderna för att mäta annonsers synlighet som följer:

 • En displayannons räknas som synlig när minst 50 % av dess yta är synlig på skärmen under minst en sekund. 
  • Obs! För stora displayannonser på minst 242 500 pixlar räknas annonsen som synlig när minst 30 % av ytan är synlig under minst en sekund.
 • En videoannons räknas som synlig när minst 50 % av ytan är synlig på skärmen medan videon spelas upp under minst två sekunder.

Mäta synlighet med Active View

De flesta annonser som visas på YouTube eller i Googles Display-nätverk (GDN) kan mätas med Active View-teknik. När din annons visas på en plats som är mätbar med Active View registreras synlighetsstatistiken i ditt Google Ads-konto. Tänk på att Active View kan ange när dina annonser är synliga, men garanterar inte att användaren tittar på skärmen under tiden.

Om du vill se Active View-mätvärden för din kampanj måste du lägga till relevanta Active View-kolumner i dina statistiktabeller. Klicka på knappen Kolumner eller ikonen Kolumner ovanför tabellen som du vill ändra och välj Ändra kolumner.Lägg sedan till kolumnerna genom att välja gruppen Synlighet i den nya Google Ads-upplevelsen eller gruppen Resultat (Active View) i den tidigare AdWords-upplevelsen.

Läs mer om hur du använder kolumner för att hitta specifik resultatdata

Om du nyss har börjat använda Active View för att mäta annonsernas synlighet är följande två mätvärden bra att känna till:

 • Synlighetsfrekvens – Anger hur ofta dina annonser både kunde mätas med Active View och var synliga för användare.
 • Mätbar frekvens – Anger hur ofta dina annonser kunde mätas med Active View.

Nedan följer mer detaljerade beskrivningar av dessa mätvärden.

Tolka Active View-mätvärden

Dessa mätvärden är tillgängliga för video- och displaykampanjer:

 • Mätbara visn. – Varje gång din annons visas registreras en visning. Mätbara visningar anger det antal gånger som din annons visades på positioner på webbplatser och i appar som kunde mätas med Active View-teknik. Alla visningar kan inte mätas med Active View eftersom vissa faktorer kan förhindra data från att registreras. Det här mätvärdet kan indikera hur ofta din annons visades på platser som mättes med Active View.
 • Synliga visn. – Anger hur många gånger dina annonsvisningar betraktades som synliga. En annons räknas som synlig om minst 50 % av ytan syns under minst en sekund (displayannonser) eller två sekunder (videoannonser).  Det kan ge en uppfattning om hur ofta annonsen syntes där användarna såg den.
 • Synlighetsfrekvens – Annonsens synlighetsfrekvens, det vill säga den procentandel av tiden då annonsen visades och var synlig på webbplatser eller i appar med Active View aktiverat. Procentandelen är en uppskattning av hur många av dina mätbara visningar som faktiskt var synliga för potentiella kunder.
 • Mätbar frekvens: Mätbara visningar dividerat med totalt antal visningar anger procentandelen av det totala antalet visningar som mättes med Active View. Totalt antal visningar innefattar både mätbara och icke-mätbara visningar. Det här mätvärdet kan ange hur ofta din annons visades på platser som kunde mätas med Active View-teknik.
 • Distr. av synliga visn. – Det här mätvärdet för distribution anger procentandelen av det totala antalet annonsvisningar som var synliga. Totalt antal visningar innefattar både mätbara och icke-mätbara visningar. Obs! Detta är inte annonsens synlighetsfrekvens. För vissa visningar går det inte att avgöra synligheten. Dessa kallas icke mätbara visningar. Mätvärdet Synlig visn./mätbar visn. med Active View anger annonsens synlighetsfrekvens.
 • Icke-mätbara visn. – En icke mätbar visning innebär att annonsen visades på webbplatser, i appar eller på enheter där synlighetsinformation inte kunde registreras av Active View. Det här mätvärdet anger inte om annonsen syntes eller inte, utan bara att annonsen visades på webbplatser, i appar eller på enheter där Active View inte kunde mäta synligheten.
 • Icke-synliga visn. – En icke-synlig visning innebär att minst 50 % av annonsens yta inte syntes under minst en sekund (för displayannonser) eller minst två sekunder (för videoannonser). Det här mätvärdet anger hur många gånger annonsen visades på en plats där användarna inte kunde se den. 
 • Distr. av icke-synliga visn. – det här mätvärdet för distribution anger den procentandel av det totala antalet annonsvisningar som registrerades som icke-synliga. Totalt antal visningar innefattar både mätbara och icke-mätbara visningar. Det här mätvärdet anger hur ofta din annons syntes på en plats där användarna inte kunde se den. 
 • Distr. av icke-mätbara visn. – Det här mätvärdet för distribution visar anger den procentandel av det totala antalet visningar där synligheten inte kunde mätas. Det här mätvärdet anger inte om annonsen syntes eller inte, utan bara att annonsen visades på webbplatser, i appar eller på enheter där Active View inte kunde mäta synligheten.
 • Synlig CTR – Klickfrekvens (CTR) för synlighet anger hur ofta användare klickade på din annons efter att den blev synlig. Frekvensen motsvarar antalet klick på din annons dividerat med antalet gånger som annonsen var synlig på en webbsida eller i en app.
 • Gen. CPM för synlighet – Genomsnittlig kostnad per tusen visningar, eller gen. CPM, visar det genomsnittliga belopp som du har debiterats för 1 000 synliga visningar. Det här mätvärdet ger en bättre indikation på kostnaden för dina visningar eftersom icke-synliga visningar inte ingår.
 • Mätbar kostnad – Den totala kostnaden för alla visningar som du har fått och som var mätbara med Active View-teknik. Det här mätvärdet anger hur stor del av dina utgifter som gick till visningar som var mätbara.

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt