Využitie funkcie ValueTrack

Funkciu ValueTrack môžete v závislosti od svojich reklamných cieľov použiť na získanie ďalších podrobností o výkonnosti reklamy. Môžete zistiť, kde vaše reklamy získavajú najviac návštevnosti, alebo ktoré reklamy a kľúčové slová získavajú najviac kliknutí. Tento článok obsahuje niekoľko príkladov, ako môžete funkciu ValueTrack používať.

Nezabudnite, že vaše možnosti nie sú obmedzené iba na situácie uvedené nižšie. Môžete vyskúšať ľubovoľnú kombináciu parametrov funkcie ValueTrack uvedených v tomto článku a získať tak viac podrobností o svojich reklamách.

Prvý príklad: siete

Cieľ

Chcete vedieť, akú časť návštevnosti reklamy získavate z Vyhľadávacej siete Google a akú z Obsahovej siete Google.

Použiteľné parametre ValueTrack

Funkcia ValueTrack umožňuje pre kľúčové slovo nastaviť dve sledovacie webové adresy: parameter {ifsearch:[value]} je určený pre Vyhľadávaciu sieť a parameter {ifcontent:[value]} pre Obsahovú sieť.

Vzorová šablóna sledovania

Keďže vaša reklama bude spúšťať len jeden parameter a v údajoch sa teda zobrazí len jedna hodnota, nie je potrebné medzi dva parametre webovej adresy vložiť symbol &. Parametre webovej adresy budú vyzerať takto: {ifsearch:[hodnota]}{ifcontent:[hodnota].

V našom príklade sme nahradili hodnotu [hodnota] výrazom „Vyhľadávacia sieť“ pre podmienku ifsearch a „Obsahová sieť“ pre podmienku ifcontent a použili sme označenie zdroj. Výsledná webová adresa s parametrom ValueTrack bude vyzerať takto:
{lpurl}?tracking={ifsearch:1234}{ifcontent:5678}

Vzorové údaje

Funkcia ValueTrack doplní do vašich webových adries informácie o sieti, v ktorej sa reklama zobrazila.

V prípade kliknutia vo Vyhľadávacej sieti sa zobrazí adresa
http://www.example.com/?sledovanie=1234.
V prípade kliknutia v Obsahovej sieti sa zobrazí adresa
http://www.example.com/?sledovanie=5678.

Druhý príklad: kľúčové slová a typy zhody

Cieľ

Chcete zistiť, ktoré kľúčové slovo spustilo reklamu, na ktorú zákazník klikol, a typ zhody tohto kľúčového slova.

Použiteľné parametre ValueTrack

Kampane vo Vyhľadávacej sieti: Parameter {keyword} identifikuje konkrétne kľúčové slovo, ktoré spustilo vašu reklamu.

Kampane v Obsahovej sieti: Parameter{keyword} identifikuje kľúčové s najlepšou zhodou, nakoľko zacielenie na Obsahovú sieť prebieha na úrovni reklamnej skupiny.

Parameter {matchtype} zaznamenáva typ zhody kľúčového slova, ktoré viedlo ku kliknutiu na reklamu („b“ pre voľnú zhodu, „p“ pre frázovú zhodu a „e“ pre presnú zhodu).

Vzorová šablóna sledovania

Výsledná šablóna sledovania bude vyzerať takto:
{lpurl}?keyword={keyword}&matchtype={matchtype}

Vzorové údaje

Funkcia ValueTrack aktualizuje adresy vašich vstupných stránok pomocou skutočného kľúčového slova a typu zhody:
http://www.example.com/?klucoveslovo=ponozky&typzhody=e
http://www.example.com/?klucoveslovo=ruzove%20ponozky&typzhody=p

Tretí príklad: reklamy

Cieľ

Chcete vidieť konkrétnu reklamu, ktorá sa zobrazila a získala kliknutie.

Použiteľný parameter ValueTrack

Parameter {creative} zaznamenáva identifikátor kreatívy reklamy, ktorá sa zobrazila.

Vzorová šablóna sledovania

Výsledná šablóna sledovania bude vyzerať takto:
{lpurl}?creative={creative}

Vzorové údaje

Funkcia ValueTrack bude aktualizovať webové adresy vašich vstupných stránok pomocou identifikátora kreatívy reklamy:
http://www.example.com/?kreativa=599041118

Štvrtý príklad: umiestnenia

Cieľ

V kampani zacielenej na umiestnenie chcete zistiť, v ktorej kategórii sa vaša reklama zobrazila.

Použiteľné parametre ValueTrack

V prípade kampane zacielenej na umiestnenie zaznamenáva parameter {placement} kritériá zacielenia na umiestnenie pre webové stránky, na ktorých sa vaša reklama zobrazuje (napríklad example.com/domov.html). Inými slovami: Zaznamenáva sa akékoľvek umiestnenie, na ktoré sa rozhodnete zacieliť (namiesto úplnej webovej adresy webových stránok, kde sa vaša reklama zobrazuje).

Parameter {target} zaznamenáva kategóriu umiestnenia, ktorá generovala príslušné kliknutie.

Vzorová šablóna sledovania

Výsledná šablóna sledovania bude vyzerať takto:
{lpurl}?target={target}&placement={placement}

Vzorové údaje

Funkcia ValueTrack aktualizuje adresy vašich vstupných stránok pomocou umiestnenia a kategórie umiestnenia:
http://www.example.com/?zacielenie=%2Fzabava%2Fcelebrity&umiestnenie=gmail.com

Piaty príklad: zariadenia

Cieľ

Chcete identifikovať zariadenie, na ktorom sa vaša reklama zobrazila.

Použiteľné parametre ValueTrack

V prípade zobrazenia reklamy v mobilných zariadeniach sa parameter {device} nahradí písmenom „m“. V prípade zobrazenia v tabletoch písmenom „t“ a v prípade zobrazenia v stolných alebo prenosných počítačoch písmenom „c“.

Vzorová šablóna sledovania

Výsledná šablóna sledovania bude vyzerať takto:
{lpurl}?device={device}

Vzorové údaje

Funkcia ValueTrack aktualizuje adresy vašich vstupných stránok pomocou informácií o zariadení, v ktorom sa reklama zobrazila.

V prípade kliknutia z mobilného zariadenia sa zobrazí adresa:
http://www.example.com/?zariadenie=m

V prípade kliknutia z tabletu sa zobrazí adresa:
http://www.example.com/?zariadenie=t

V prípade kliknutia zo stolného alebo prenosného počítača sa zobrazí adresa:
http://www.example.com/?zariadenie=c

Šiesty príklad: parametre Ifmobile a Ifnotmobile

Cieľ

K webovej adrese je možné pripojiť rôzne hodnoty v závislosti od toho, v akom zariadení sa reklama zobrazila.

Použiteľné parametre ValueTrack

Ak sa vaša reklama zobrazí v mobilnom zariadení, parameter {ifmobile:[value]} bude nahradený hodnotou [value].

Ak sa reklama zobrazí v tabletoch, stolných alebo prenosných počítačoch, parameter {ifnotmobile:[value]} bude nahradený hodnotou [value].

Vzorová šablóna sledovania

Povedzme, že sledujete výkonnosť podľa zariadenia prostredníctvom vlastných interných identifikátorov. Pre kľúčové slovo „widgets“ máte v mobilných zariadeniach vnútorný identifikátor „1212“ a v tabletoch a počítačoch identifikátor „3434“. Výsledná šablóna sledovania bude vyzerať takto:
{lpurl}?myid={ifmobile:1212}{ifnotmobile:3434}

Vzorové údaje

Funkcia ValueTrack aktualizuje adresy vašich vstupných stránok pomocou informácií o zariadení, v ktorom sa reklama zobrazila.

V prípade kliknutia z mobilného zariadenia sa zobrazí adresa:
http://www.example.com/?myid=1212

V prípade kliknutia z tabletu alebo počítača sa zobrazí adresa:
http://www.example.com/?myid=3434

Siedmy príklad: {lpurl}

Cieľ

Pomocou definovania šablóny sledovania na vysokej úrovni chcete optimalizovať sledovanie. Ak nastavíte šablónu sledovania napríklad na úrovni kampane, bude zdieľaná naprieč celou kampaňou.

Vzorová šablóna sledovania

Povedzme, že chcete sledovať všetky kliknutia, ktoré pochádzajú z kampane s názvom „ppc“. Výsledná šablóna sledovania (nastavená na úrovni kampane) bude vyzerať takto:
{lpurl}?source=ppc

Vzorové údaje

Za predpokladu, že ste nedefinovali šablónu sledovania na nižšej úrovni kampane (napr. na úrovni reklamy), bude funkcia ValueTrack aktualizovať všetky webové adresy vstupných stránok vašich reklám pomocou parametra webovej adresy source=ppc.

V prípade všetkých kliknutí súvisiacich s touto kampaňou uvidíte:
http://www.example.com/?source=ppc

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false
false
false