Τρόποι χρήσης του ValueTrack

Ανάλογα με τους διαφημιστικούς σας στόχους, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το ValueTrack, για να βλέπετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την απόδοση της διαφήμισής σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να μάθετε πού λαμβάνουν τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα οι διαφημίσεις σας ή ποιες διαφημίσεις και λέξεις-κλειδιά αποφέρουν τα περισσότερα κλικ. Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται μερικά παραδείγματα των τρόπων χρήσης του ValueTrack.

Μην ξεχνάτε ότι οι επιλογές σας δεν περιορίζονται μόνο στα παρακάτω σενάρια: Μπορείτε να συνδυάσετε οποιεσδήποτε από τις παραμέτρους ValueTrack που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο, για να συγκεντρώσετε περισσότερα στοιχεία σχετικά με τις διαφημίσεις σας.

Παράδειγμα #1: δίκτυα

Στόχος

Θέλετε να μάθετε πόση από την επισκεψιμότητα των διαφημίσεών σας προέρχεται από το Δίκτυο αναζήτησης Google σε σχέση με το Δίκτυο εμφάνισης Google.

Κατάλληλες παράμετροι ValueTrack

Το ValueTrack σάς επιτρέπει να ορίζετε δύο URL παρακολούθησης ανά λέξη-κλειδί: {ifsearch:[value]} για την αναζήτηση και {ifcontent:[value]} για την εμφάνιση.

Παράδειγμα προτύπου παρακολούθησης

Εφόσον μόνο μία από τις παραμέτρους θα ενεργοποιηθεί από τη διαφήμιση και, κατά συνέπεια, μόνο μία τιμή θα εμφανιστεί στα δεδομένα, δεν θα χρειαστεί να συμπεριλάβετε ένα σύμβολο "&" μεταξύ των δύο παραμέτρων του URL. Οι παράμετροι URL θα έχουν την εξής μορφή:{ifsearch:[value]}{ifcontent:[value]}.

Στο παράδειγμά μας, αντικαταστήσαμε την επιλογή [value] με την τιμή "Δίκτυο αναζήτησης" για τη συνθήκη ifsearch και με την τιμή "Δίκτυο εμφάνισης" για τη συνθήκη ifcontent και χρησιμοποιήσαμε την ετικέτα "source". Το URL ValueTrack που προκύπτει έχει την εξής μορφή:
{lpurl}?tracking={ifsearch:1234}{ifcontent:5678}

Παράδειγμα δεδομένων

Το ValueTrack θα ενημερώνει τα URL με πληροφορίες σχετικά με το δίκτυο στο οποίο εμφανίστηκε η διαφήμιση.

Για κλικ στο Δίκτυο αναζήτησης εμφανίζεται η διεύθυνση:
http://www.example.com/?tracking=1234
Για κλικ στο Δίκτυο εμφάνισης εμφανίζεται η διεύθυνση:
http://www.example.com/?tracking=5678

Παράδειγμα #2: λέξεις-κλειδιά και τύποι αντιστοίχισης

Στόχος

Θέλετε να δείτε ποια λέξη-κλειδί ενεργοποίησε μια διαφήμιση στην οποία έκανε κλικ ένας πελάτης, καθώς και ποιος ήταν ο τύπος αντιστοίχισης της λέξης-κλειδιού.

Κατάλληλες παράμετροι ValueTrack

Καμπάνιες για το Δίκτυο αναζήτησης: Η παράμετρος {keyword} θα σας ενημερώνει σχετικά με τη συγκεκριμένη λέξη-κλειδί που ενεργοποίησε τη διαφήμιση.

Καμπάνιες για το Δίκτυο εμφάνισης: Η παράμετρος {keyword} θα σας ενημερώνει σχετικά με τη λέξη-κλειδί βέλτιστης αντιστοίχισης, καθώς η στόχευση στο Δίκτυο εμφάνισης γίνεται σε επίπεδο ομάδας διαφημίσεων.

Η παράμετρος {matchtype} καταγράφει τον τύπο αντιστοίχισης της λέξης-κλειδιού που οδήγησε στο κλικ διαφήμισης. Εμφανίζει την τιμή "b" για ευρεία ή τροποποιημένη ευρεία αντιστοίχιση, "p" για αντιστοίχιση φράσης ή "e" για ακριβή αντιστοίχιση.

Παράδειγμα προτύπου παρακολούθησης

Το πρότυπο παρακολούθησης που προκύπτει έχει την εξής μορφή:
{lpurl}?keyword={keyword}&matchtype={matchtype}

Παράδειγμα δεδομένων

Το ValueTrack θα ενημερώνει τα URL σελίδας προορισμού με τη λέξη-κλειδί και τον τύπο αντιστοίχισης:
http://www.example.com/?keyword=socks&matchtype=e
http://www.example.com/?keyword=pink%20socks&matchtype=p

Παράδειγμα #3: διαφημίσεις

Στόχος

Θέλετε να δείτε τη συγκεκριμένη διαφήμιση που εμφανίστηκε και έλαβε το κλικ.

Ισχύουσα παράμετρος ValueTrack

Η παράμετρος {creative} καταγράφει το αναγνωριστικό δημιουργικού της διαφήμισης που εμφανίστηκε.

Παράδειγμα προτύπου παρακολούθησης

Το πρότυπο παρακολούθησης που προκύπτει έχει την εξής μορφή:
{lpurl}?creative={creative}

Παράδειγμα δεδομένων

Το ValueTrack θα ενημερώνει τα URL σελίδας προορισμού με το αναγνωριστικό δημιουργικού της διαφήμισης:
http://www.example.com/?creative=599041118

Παράδειγμα #4: τοποθετήσεις

Στόχος

Θέλετε να μάθετε για ποια κατηγορία εμφανίστηκε η διαφήμισή σας σε καμπάνια με στόχευση τοποθέτησης.

Κατάλληλες παράμετροι ValueTrack

Για μια καμπάνια με στόχευση τοποθέτησης, η παράμετρος {placement} καταγράφει τα αντίστοιχα κριτήρια στόχευσης τοποθέτησης για τον ιστότοπο στον οποίο εμφανίζεται η διαφήμισή σας, για παράδειγμα example.com/αρχική_σελίδα.html. Με άλλα λόγια, θα καταγράφει την τοποθέτηση που αποφασίσατε να στοχεύσετε, αντί για το πλήρες URL του ιστότοπου στον οποίο εμφανίζεται η διαφήμισή σας.

Η παράμετρος {target} καταγράφει την κατηγορία τοποθέτησης που δημιούργησε το κλικ.

Παράδειγμα προτύπου παρακολούθησης

Το πρότυπο παρακολούθησης που προκύπτει έχει την εξής μορφή:
{lpurl}?target={target}&placement={placement}

Παράδειγμα δεδομένων

Το ValueTrack θα ενημερώνει τα URL σελίδας προορισμού με την τοποθέτηση και την κατηγορία τοποθέτησης:
http://www.example.com/?target=%2Fentertainment%2Fcelebrities&placement=gmail.com

Παράδειγμα #5: συσκευές

Στόχος

Θέλετε να μάθετε σε ποια συσκευή εμφανίστηκε η διαφήμισή σας.

Κατάλληλες παράμετροι ValueTrack

Η παράμετρος {device} αντικαθίσταται από το σύμβολο "m", αν η διαφήμισή σας εμφανίστηκε σε κινητές συσκευές, "t" αν εμφανίστηκε σε συσκευές tablet ή "c", αν εμφανίστηκε σε επιτραπέζιους ή φορητούς υπολογιστές.

Παράδειγμα προτύπου παρακολούθησης

Το πρότυπο παρακολούθησης που προκύπτει έχει την εξής μορφή:
{lpurl}?device={device}

Παράδειγμα δεδομένων

Το ValueTrack θα ενημερώνει τα URL σελίδας προορισμού με πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή όπου εμφανίστηκε η διαφήμισή σας.

Για κλικ από κινητή συσκευή εμφανίζεται η διεύθυνση:
http://www.example.com/?device=m

Για κλικ από συσκευή tablet εμφανίζεται η διεύθυνση:
http://www.example.com/?device=t

Για κλικ από επιτραπέζιο ή φορητό υπολογιστή εμφανίζεται η διεύθυνση:
http://www.example.com/?device=c

Παράδειγμα #6: Ifmobile και Ifnotmobile

Στόχος

Θέλετε να προστίθενται διαφορετικές τιμές στο URL, ανάλογα με τον τύπο της συσκευής όπου εμφανίστηκε η διαφήμιση.

Κατάλληλες παράμετροι ValueTrack

Η παράμετρος {ifmobile:[value]} αντικαθίσταται με την τιμή [value], αν η διαφήμιση εμφανιστεί σε κινητή συσκευή.

Η παράμετρος {ifnotmobile:[value]} αντικαθίσταται με την τιμή [value], αν η διαφήμιση εμφανιστεί σε tablet ή σε επιτραπέζιους και φορητούς υπολογιστές.

Παράδειγμα προτύπου παρακολούθησης

Ας υποθέσουμε ότι παρακολουθείτε την απόδοση κατά συσκευή, χρησιμοποιώντας δικά σας εσωτερικά αναγνωριστικά. Για τη λέξη-κλειδί "γραφικά στοιχεία", χρησιμοποιείτε το εσωτερικό αναγνωριστικό "1212" για την εμφάνιση σε κινητές συσκευές και "3434" για εμφάνιση σε tablet και υπολογιστές. Το πρότυπο παρακολούθησης που προκύπτει έχει την εξής μορφή:
{lpurl}?myid={ifmobile:1212}{ifnotmobile:3434}

Παράδειγμα δεδομένων

Το ValueTrack θα ενημερώνει τα URL σελίδας προορισμού με πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή όπου εμφανίστηκε η διαφήμισή σας.

Για κλικ από κινητή συσκευή εμφανίζεται η διεύθυνση:
http://www.example.com/?myid=1212

Για κλικ από tablet ή υπολογιστή εμφανίζεται η διεύθυνση:
http://www.example.com/?myid=3434

Παράδειγμα #7: {lpurl}

Στόχος

Θέλετε να βελτιστοποιήσετε την παρακολούθηση ορίζοντας ένα πρότυπο παρακολούθησης σε ανώτερο επίπεδο. Για παράδειγμα, αν ορίσετε ένα πρότυπο παρακολούθησης σε επίπεδο καμπάνιας, το πρότυπο παρακολούθησης θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ολόκληρη την καμπάνια.

Παράδειγμα προτύπου παρακολούθησης

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να παρακολουθήσετε όλα τα κλικ που προήλθαν από μια καμπάνια που ονομάζεται "ppc". Το πρότυπο παρακολούθησης που θα προκύψει θα οριστεί στο επίπεδο καμπάνιας και θα έχει την εξής μορφή:
{lpurl}?source=ppc

Παράδειγμα δεδομένων

Το ValueTrack θα ενημερώνει όλα τα URL σελίδας προορισμού των διαφημίσεών σας με την παράμετρο URL source=ppc, εφόσον δεν έχετε ορίσει ένα πρότυπο παρακολούθησης σε επίπεδο χαμηλότερο από αυτό της καμπάνιας, όπως, για παράδειγμα, σε επίπεδο ομάδας διαφημίσεων.

Για κάθε κλικ που σχετίζεται με αυτήν την καμπάνια εμφανίζεται η διεύθυνση:
http://www.example.com/?source=ppc

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας