Quản lý Chiến dịch mua sắm với nhóm quảng cáo

Nhóm quảng cáo trong Chiến dịch mua sắm có thể giúp bạn tổ chức đặt giá thầu và truy cập vào một số tính năng nhất định. Tùy thuộc vào mục tiêu của mình, bạn có thể cần nhiều hơn một nhóm quảng cáo để tạo cấu trúc bạn muốn. 

Bài viết này sẽ giới thiệu cách hoạt động của các nhóm quảng cáo và cách thêm chúng vào Chiến dịch mua sắm.

Cách hoạt động của nhóm quảng cáo trong Chiến dịch mua sắm

Cách bạn cấu trúc các nhóm quảng cáo cần phản ánh cách bạn muốn đặt giá thầu và cách bạn muốn nhóm các sản phẩm cho các tính năng của chiến dịch như từ khóa phủ định, điều chỉnh giá thầu và báo cáo cụm từ tìm kiếm. Ví dụ: bạn có thể muốn tạo một nhóm quảng cáo cho mỗi thương hiệu hàng đầu của mình. Điều này cho phép bạn đặt điều chỉnh giá thầu và từ khóa phủ định riêng cho mỗi thương hiệu hàng đầu của mình. Bạn cũng sẽ có thể tạo một báo cáo cụm tìm kiếm cho mỗi nhóm quảng cáo.

Thời điểm bạn sử dụng nhiều nhóm quảng cáo trong một chiến dịch

Nhóm quảng cáo trong cùng một chiến dịch sẽ vẫn chia sẻ tất cả các cài đặt chiến dịch khác, bao gồm tên chiến dịch, tài khoản người bán, quốc gia bán, bộ lọc khoảng không quảng cáo và mức độ ưu tiên chiến dịch. Nếu một sản phẩm được bao gồm trong nhiều nhóm quảng cáo trong cùng một chiến dịch, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng giá thầu cao nhất bạn đặt trên toàn bộ chiến dịch. Tìm hiểu cách Thiết lập Chiến dịch mua sắm.

Cách quản lý đặt giá thầu bên trong nhóm quảng cáo

Sau khi tạo nhóm quảng cáo, bạn sẽ đặt giá thầu trong nhóm quảng cáo đó bằng cách sử dụng các nhóm sản phẩm, chứ không phải từ khóa. Nhóm sản phẩm là một tập hợp con khoảng không quảng cáo bạn xác định và tất cả sản phẩm trong đó sử dụng cùng một giá thầu. Tìm hiểu thêm

Ví dụ: bạn có thể có một nhóm sản phẩm cho tất cả sản phẩm của mình và đặt cùng một giá thầu cho tất cả chúng. Ngược lại, bạn cũng có thể có một nhóm sản phẩm nhỏ hơn, được sắp xếp theo thương hiệu hoặc danh mục sản phẩm. 

Trước khi bắt đầu

Để thiết lập nhóm quảng cáo, trước tiên bạn cần Thiết lập một Chiến dịch mua sắm

Hướng dẫn tạo nhóm quảng cáo đầu tiên của chiến dịch

Khi Thiết lập Chiến dịch mua sắm, bạn cũng sẽ tạo nhóm quảng cáo đầu tiên của chiến dịch. Bạn có thể tạo các nhóm quảng cáo bổ sung bằng cách sử dụng hướng dẫn bên dưới.

Hướng dẫn tạo thêm nhóm quảng cáo

Dưới đây là cách tạo một nhóm quảng cáo khác:

  1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
  2. Nhấp vào Nhóm quảng cáo trong menu trang để đến trang nhóm quảng cáo và nhấp vào nút dấu cộng .
  3. Nhấp vào Chọn chiến dịch để chọn nơi bạn sẽ tạo nhóm quảng cáo mới. Bạn không thể thay đổi chiến dịch sau khi nhóm quảng cáo được tạo.
  4. Chọn tùy chọn nhóm quảng cáo:

    • Tên nhóm quảng cáo. Nhập tên cho nhóm quảng cáo. Bạn sẽ sử dụng tên này để tìm nhóm quảng cáo sau này. Bạn có thể thay đổi tên sau khi nhóm quảng cáo được tạo.
    • Giá thầu. Nhập giá thầu cho nhóm quảng cáo. Sau khi bạn tạo nhóm quảng cáo, giá thầu này sẽ được áp dụng cho nhóm sản phẩm đầu tiên trong nhóm quảng cáo: "Tất cả các sản phẩm". Bạn có thể thay đổi giá thầu này hoặc sử dụng các nhóm sản phẩm bổ sung để tinh chỉnh giá thầu sau khi nhóm quảng cáo được tạo.
  5. Nhấp vào Tạo nhóm quảng cáo.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố