Sử dụng trình mô phỏng đấu giá với Chiến dịch mua sắm

Bạn muốn tăng hoặc giảm giá thầu cho Chiến dịch mua sắm nhưng không chắc giá thầu đó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến hiệu suất của bạn? Trình mô phỏng đấu giá có thể giúp xác định rõ về cách các giá thầu nhóm sản phẩm khác nhau có thể ảnh hưởng như thế nào đến lưu lượng truy cập của bạn bằng cách ước tính kết quả quảng cáo của bạn có thể như thế nào trong 7 ngày trước đó, nếu bạn đã đặt các giá thầu khác nhau. Sử dụng công cụ này từ tab "Nhóm sản phẩm" để dự tính số tiền giá thầu có thể mang lại hiệu suất bạn muốn, với ngân sách bạn có. Sau đó, nhanh chóng áp dụng giá thầu mới của bạn vào nhóm sản phẩm hoặc trên tất cả các phân mục của nhóm sản phẩm.

Bài viết này giải thích trình mô phỏng đấu giá nào khả dụng cho Chiến dịch mua sắm, cách hoạt động của trình mô phỏng đấu giá và cách sử dụng trình mô phỏng đấu giá trong chiến dịch của bạn.

Cách hoạt động

Trình mô phỏng đấu giá thu thập và phân tích dữ liệu từ các phiên đấu giá quảng cáo trên Google từ 7 ngày trước đó trong khi xem xét các thông tin, chẳng hạn như chất lượng của quảng cáo, giá thầu của đối thủ cạnh tranh và dữ liệu sản phẩm. Sau đó, công cụ sử dụng thông tin này để ước tính các thay đổi nhất định đối với giá thầu sẽ có tác động như thế nào đến số nhấp chuột, chi phí, số lần hiển thị và số chuyển đổi của bạn.

Bạn có thể sử dụng Trình mô phỏng đấu giá để tính hiệu suất cho nhóm sản phẩm riêng lẻ hoặc cho nhóm sản phẩm có phân mục.

Dưới đây là một số điều cần lưu ý khi sử dụng trình mô phỏng đấu giá cho nhóm sản phẩm có phân mục:

 • Bạn có thể xem toàn bộ các thay đổi giá thầu và lập mô hình các thay đổi cho các nhóm sản phẩm không bị loại trừ, ngay cả khi nhóm sản phẩm riêng lẻ có thể không có đủ dữ liệu cho chính nhóm sản phẩm này.
 • Bạn có thể sử dụng chia tỷ lệ giá thầu để xem điều gì có thể xảy ra nếu bạn tăng hoặc giảm tất cả các giá thầu cho nhóm sản phẩm trong phân mục theo phần trăm cụ thể (ví dụ như 10%). Sau đó, bạn có thể áp dụng điều chỉnh giá thầu trên các nhóm sản phẩm này chỉ với vài nhấp chuột. Lưu ý rằng chia tỷ lệ giá thầu không khả dụng nếu bất kỳ nhóm sản phẩm nào được chia nhỏ theo ID mặt hàng.
 • Bạn có thể lập mô hình xem điều gì xảy ra nếu bạn thay đổi tất cả các giá thầu trong nhóm sản phẩm được chia nhỏ thành một giá trị cố định. Nếu bạn chọn áp dụng một trong các mức thay đổi giá thầu trên toàn bộ nhóm sản phẩm này, giá thầu mặc định của nhóm sản phẩm sẽ được thay đổi thành giá trị cố định này.
 • Các mức thay đổi giá thầu trên nhiều nhóm sản phẩm có thể tăng đáng kể lưu lượng truy cập, điều này có thể khiến bạn đạt đến giới hạn ngân sách. Chúng tôi sẽ hiển thị cho bạn chi phí dự kiến cho các thay đổi giá thầu và bạn có thể cần tăng ngân sách để tận dụng tối đa điều chỉnh giá thầu của mình.

Lưu ý

 • Trình mô phỏng đấu giá khả dụng khi Quảng cáo mua sắm cho nhóm sản phẩm đã được bao gồm trong đủ các phiên đấu giá hoặc đã tích lũy đủ số lần hiển thị để tạo đủ ước tính cho hiệu suất tiềm năng với số tiền giá thầu khác. Nếu bạn không thấy Trình mô phỏng đấu giá, bạn có thể cần phải cho quảng cáo chạy lâu hơn một chút hoặc cố gắng tham gia nhiều phiên đấu giá hơn bằng cách tăng giá thầu hoặc cung cấp dữ liệu sản phẩm chất lượng cao hơn.
 • Trình mô phỏng đấu giá không khả dụng cho các nhóm sản phẩm "bị loại trừ" không có giá thầu.
 • Dữ liệu hiển thị trong Trình mô phỏng đấu giá cho giá thầu “hiện tại” là dự kiến dựa trên lưu lượng truy cập của bạn trong 7 ngày qua. Nếu đã thay đổi giá thầu gần đây, bạn có thể nhận thấy sự không nhất quán giữa dữ liệu “hiện tại” được phản ánh trong Trình mô phỏng đấu giá và dữ liệu thực tế có sẵn trong tài khoản của bạn.

Nếu bạn vẫn không thấy công cụ này thì hãy cân nhắc sửa đổi giá thầu cho nhóm sản phẩm đó hoặc cải thiện dữ liệu sản phẩm của bạn.

Hướng dẫn

Cách sử dụng trình mô phỏng đấu giá để nhận ước tính cho nhóm sản phẩm riêng lẻ

Dưới đây là cách xem dữ liệu ước tính cho một nhóm sản phẩm riêng lẻ:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads tại https://ads.google.com.
 2. Chọn nhóm quảng cáo cho Chiến dịch mua sắm mà bạn quan tâm từ menu điều hướng bên.
 3. Tìm nhóm sản phẩm mà bạn quan tâm và nhấp vào biểu tượng biểu đồ trình mô phỏng bên cạnh giá thầu trong cột "CPC t.đa".
 4. Trong cửa sổ Trình mô phỏng đấu giá, chọn các tùy chọn giá thầu khác nhau để xem chúng có thể ảnh hưởng đến lưu lượng truy cập của bạn như thế nào.
 5. Bạn có thể thay đổi giá thầu và áp dụng trực tiếp giá thầu đó vào nhóm sản phẩm của mình bằng cách chọn tùy chọn giá thầu mới trong Trình mô phỏng đấu giá và nhấp vào Lưu.
Cách sử dụng trình mô phỏng đấu giá để nhận ước tính cho nhóm sản phẩm có phân mục

Dưới đây là cách xem dữ liệu ước tính cho nhóm sản phẩm có phân mục:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads tại https://ads.google.com
 2. Chọn nhóm quảng cáo cho Chiến dịch mua sắm mà bạn quan tâm từ menu điều hướng bên.
 3. Tìm nhóm sản phẩm được chia nhỏ có chứa nhóm sản phẩm mà bạn quan tâm và nhấp vào biểu tượng biểu đồ trình mô phỏng trong cột "CPC t.đa" (sẽ không có giá thầu do nhóm sản phẩm này được chia nhỏ).
 4. Để xem thay đổi phần trăm đối với giá thầu của bạn cho các nhóm sản phẩm này có thể tác động như thế nào đến lưu lượng truy cập, hãy chọn Chia tỷ lệ giá thầu (%) trong cửa sổ Trình mô phỏng đấu giá. Để thay đổi giá thầu của bạn theo phần trăm đó, chọn tùy chọn bên cạnh giá thầu bạn muốn và nhấp vào Lưu.

  Để xem các số tiền giá thầu cố định khác nhau trên nhóm sản phẩm được chia nhỏ sẽ tác động như thế nào đến lưu lượng truy cập, hãy chọn tùy chọn Giá thầu trên toàn bộ nhóm sản phẩm. Để thay đổi giá thầu, chọn tùy chọn (hoặc nhập giá thầu của riêng bạn bên cạnh “Sử dụng giá thầu khác”). Sau đó, nhấp vào Lưu.
Cách sử dụng trình mô phỏng đấu giá để nhận ước tính cho số chuyển đổi

Nếu bạn đang sử dụng Theo dõi chuyển đổi, trình mô phỏng đấu giá sẽ cung cấp ước tính chuyển đổi để giúp bạn biết số lần chuyển đổi và giá trị chuyển đổi quảng cáo của bạn có thể đã nhận được nếu bạn đặt các giá thầu khác.

Dưới đây là một số thông tin cần ghi nhớ:

 • Chậm trễ về chuyển đổi: Chuyển đổi có thể được báo cáo tối đa 90 ngày sau khi nhấp chuột, tùy thuộc vào thời lượng chuyển đổi mà bạn đã chọn. Ước tính chuyển đổi của trình mô phỏng đấu giá cho biết số lượng chuyển đổi bạn có thể nhận được trong thời lượng chuyển đổi của bạn. Tìm hiểu cách tìm báo cáo về chuyển đổi chậm trễ.
 • Tính khả dụng của ước tính: Nếu không có đủ dữ liệu đáng tin cậy, chúng tôi sẽ không hiển thị bất kỳ ước tính chuyển đổi nào. Lý do khiến chúng tôi có thể không có đủ dữ liệu là:
  • Không đủ lưu lượng truy cập trên chiến dịch của bạn
  • Chuyển đổi quá chậm trễ
  • Mô hình chuyển đổi rất bất thường
 • Thay đổi đối với Theo dõi chuyển đổi: Nếu đã thực hiện bất kỳ thay đổi lớn nào đối với Theo dõi chuyển đổi trong hai tuần qua, thì bạn không thể dựa vào dữ liệu của trình mô phỏng đấu giá cho chuyển đổi.
 • Định nghĩa chuyển đổi: Chuyển đổi không chỉ dựa trên các lần nhấp lên quảng cáo, mà còn dựa trên hành động mà khách hàng thực hiện trên trang web của bạn. Điều này cũng có thể gây khó khăn hơn cho việc dự đoán số chuyển đổi.
Cách sử dụng trình mô phỏng đấu giá để nhận ước tính cho lưu lượng truy cập trên thiết bị di động

Trình mô phỏng điều chỉnh giá thầu trên thiết bị di động cho bạn thấy những thay đổi đối với điều chỉnh giá thầu trên thiết bị di động có thể ảnh hưởng như thế nào đến hiệu suất quảng cáo của bạn trên các thiết bị khác nhau. Tìm hiểu thêm về trình mô phỏng này và cách sử dụng trình mô phỏng trong chiến dịch của bạn.

Mẹo

Ngoài ra, bạn có thể thêm các cột Trình mô phỏng đấu giá vào bảng thống kê trên tab Nhóm sản phẩm để dễ dàng xem ước tính cho nhiều nhóm sản phẩm. Tìm hiểu thêm về nhóm cột này.

Khắc phục sự cố

Dưới đây là một số lý do phổ biến khiến bạn không thể thấy mô phỏng giá thầu.

Không đủ dữ liệu
 • Trình mô phỏng đấu giá sử dụng dữ liệu trong 7 ngày qua để đưa ra các ước tính. Trình mô phỏng đấu giá không thể cung cấp các ước tính nếu chiến dịch hoặc nhóm sản phẩm đã được thêm gần đây hoặc đã không nhận được nhiều nhấp chuột trong 7 ngày qua.
 • Nếu bạn vừa thêm chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc nhóm sản phẩm mới, hãy kiểm tra lại sau một khoảng thời gian để xem liệu trình mô phỏng đã đưa ra ước tính hay chưa. Nếu chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc nhóm sản phẩm của bạn không nhận được nhiều hiển thị, việc tăng giá thầu có thể giúp quảng cáo của bạn nhận được hiển thị quảng cáo nhiều hơn.
Ngân sách hàng ngày của chiến dịch
 • Nếu chiến dịch của bạn đã đạt hoặc gần đạt đến ngân sách hàng ngày của chiến dịch ít nhất một lần trong 7 ngày qua, thì trình mô phỏng không thể đưa ra ước tính.
Nhóm sản phẩm "bị loại trừ"
 • Trình mô phỏng đấu giá không khả dụng cho nhóm sản phẩm bạn đã đánh dấu là “bị loại trừ”, điều này có nghĩa là sản phẩm trong nhóm sản phẩm đó hiện không được quảng cáo với nhóm quảng cáo đó.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố