Používanie simulátora ponúk v nákupných kampaniach

Chcete zvýšiť alebo znížiť ponuky vo svojej nákupnej kampani, ale nie je vám jasné, aký vplyv to bude mať na výkonnosť? Simulátor cenových ponúk vám môže objasniť, aký vplyv by mali cenové ponuky iných skupín produktov na návštevnosť, a to prostredníctvom odhadu možných výsledkov inzercie za predchádzajúcich sedem dní v prípade, že by ste nastavili odlišné cenové ponuky. Pomocou tohto nástroja na karte Skupiny produktov môžete zistiť, aká suma cenovej ponuky vám pravdepodobne prinesie želanú výkonnosť pri rozpočte, ktorým disponujete. Následne túto novú cenovú ponuku rýchlo použite vo svojich skupinách produktov alebo vo všetkých podskupinách skupiny produktov.

V tomto článku si prečítate, ktoré simulátory cenových ponúk sú k dispozícii pre kampane v Nákupoch, ako fungujú a ako ich používať v kampaniach.

Ako to funguje

Simulátor cenových ponúk zhromažďuje a analyzuje údaje z reklamných aukcií v službách Google za predchádzajúcich sedem dní a zohľadňuje pritom také informácie, ako sú kvalita vašich reklám, cenové ponuky vašich konkurentov a údaje o produktoch. Na základe týchto informácií nástroj odhadne, akým spôsobom by určité zmeny vašej cenovej ponuky ovplyvnili počet kliknutí, cenu, počet zobrazení a konverzií.

Pomocou simulátora cenových ponúk môžete zistiť výkonnosť jednotlivých skupín produktov alebo určitej skupiny produktov s podskupinami.

Nižšie uvádzame niekoľko vecí, na ktoré netreba zabúdať, keď používate simulátor cenových ponúk pre určitú skupinu produktov s podskupinami:

 • môžete zobraziť súhrnné zmeny cenových ponúk a modelovať zmeny v prípade nevylúčených skupín produktov, a to dokonca aj vtedy, keď jednotlivé skupiny produktov na to možno nemajú dostatok údajov;
 • pomocou škálovania cenových ponúk môžete zistiť, čo by sa mohlo stať, ak by ste všetky svoje cenové ponuky zvýšili alebo znížili o konkrétnu percentuálnu hodnotu (napríklad o 10 %). Príslušnú úpravu cenovej ponuky môžete potom v týchto skupinách produktov použiť iba pomocou niekoľkých kliknutí. Upozorňujeme, že škálovanie cenových ponúk nie je k dispozícii, ak sú niektoré skupiny produktov rozdelené podľa identifikátora položky;
 • môžete vytvárať modely toho, čo sa stane, ak zmeníte všetky svoje cenové ponuky v takto rozdelenej skupine produktov na pevne stanovenú hodnotu. Ak sa rozhodnete použiť niektorú z týchto zmien cenových ponúk na úrovni skupiny produktov, predvolené cenové ponuky pre skupinu produktov sa zmenia na túto pevne stanovenú hodnotu.
 • zmeny cenových ponúk vo viacerých skupinách produktov môžu výrazne zvýšiť návštevnosť a tým spôsobiť, že dosiahnete limit svojho rozpočtu. Zobrazíme vám odhadované náklady na zmeny cenových ponúk. Ak budete chcieť z úpravy cenovej ponuky vyťažiť čo najviac, možno bude potrebné, aby ste zvýšili rozpočet.

Na čo treba pamätať

 • Simulátor cenových ponúk je k dispozícii, keď sa reklama v Nákupoch pre určitú skupinu produktov zúčastnila dostatočného počtu aukcií alebo získala dostatok zobrazení, aby bolo možné vygenerovať adekvátny odhad možnej výkonnosti s odlišnou cenovou ponukou. Ak sa simulátor cenových ponúk nezobrazuje, pravdepodobne musíte ponechať reklamy v obehu trochu dlhšie alebo sa pokúsiť zúčastniť väčšieho počtu aukcií tak, že zvýšite svoje cenové ponuky alebo poskytnete kvalitnejšie údaje o produktoch.
 • Simulátor cenových ponúk nie je k dispozícii pre vylúčené skupiny produktov bez cenovej ponuky.
 • Údaje zobrazené v simulátore ponúk pre vašu aktuálnu ponuku sú len modelom vychádzajúcim z vašej návštevnosti za predchádzajúcich sedem dní. Ak ste nedávno zmenili nastavenia zacielenia kampaní, reklamných skupín alebo výrobkov (napríklad ponuku, rozpočet, ciele stratégie ponúk, geografické zacielenie, filtre inventára, filter skupiny výrobkov) alebo pridali či odstránili výrobky z aktuálneho inventára, môžete si všimnúť nezrovnalosti medzi aktuálnymi údajmi v simulátore ponúk a skutočnými údajmi vo vašom účte.

Ak sa vám tento nástroj naďalej nezobrazuje, zvážte úpravu ponuky pre danú skupinu výrobkov alebo zlepšenie údajov o výrobkoch.

Pokyny

Ako pomocou simulátora ponúk získať odhady pre individuálnu skupinu výrobkov

Odhady pre individuálnu skupinu výrobkov zobrazíte takto:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads na https://ads.google.com.
 2. V bočnej navigačnej ponuke vyberte reklamnú skupinu, o ktorú máte záujem v rámci kampane v Nákupoch.
 3. Vyhľadajte skupinu produktov, o ktorú sa zaujímate, a kliknite na ikonu grafu simulátora vedľa cenovej ponuky v stĺpci Max. CZK.
 4. V okne Simulátor cenových ponúk vyberte rôzne možnosti cenovej ponuky, aby ste zistili ich možný vplyv na návštevnosť.
 5. Ak chcete zmeniť cenovú ponuku a použiť ju priamo v skupine produktov, v simulátore cenových ponúk vyberte novú cenovú ponuku a kliknite na tlačidlo Uložiť.
Ako pomocou simulátora ponúk získať odhady pre skupiny výrobkov s podskupinami

Odhady pre skupiny výrobkov s podskupinami zobrazíte takto:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads na https://ads.google.com.
 2. V bočnej navigačnej ponuke vyberte reklamnú skupinu, o ktorú máte záujem v rámci kampane v Nákupoch.
 3. Vyhľadajte skupinu produktov s podskupinami, o ktoré sa zaujímate a kliknite na ikonu grafu simulátora v stĺpci Max. CZK (cenová ponuka sa tu nezobrazí, keďže táto skupina produktov je rozdelená na podskupiny).
 4. Ak chcete vidieť, ako zmeny cenových ponúk týchto podskupín produktov o určitú percentuálnu hodnotu ovplyvnia vašu návštevnosť, v okne Simulátor cenových ponúk vyberte možnosť Škálovanie cenových ponúk (%). Ponuku zmeníte o príslušnú percentuálnu hodnotu tak, že vyberiete možnosť vedľa požadovanej ponuky a kliknete na Uložiť.

  Ak chcete vidieť, ako rôzne pevne stanovené sumy ponuky na úrovni skupiny výrobkov s podskupinami ovplyvnia vašu návštevnosť, vyberte možnosť Ponuka pre celú skupinu výrobkov. Ak chcete zmeniť svoju ponuku, vyberte túto možnosť (alebo zadajte svoju vlastnú ponuku vedľa položky Použiť inú ponuku). Potom kliknite na Uložiť.
Ako pomocou simulátora ponúk získať odhady konverzií

Ak používate sledovanie konverzií, simulátor cenových ponúk vám poskytuje odhady počtu konverzií, aby vám pomohol pochopiť, koľko konverzií mohli vaše reklamy dosiahnuť, keby ste nastavili iné cenové ponuky.

Nižšie uvádzame skutočnosti, na ktoré treba pamätať:

 • Oneskorenie konverzie: Konverzie sa môžu v závislosti od vybratej dĺžky sledovania konverzie zaznamenať až o 90 dní po kliknutí. Odhady počtu konverzií získané pomocou simulátora cenových ponúk ukazujú, koľko konverzií ste mohli dosiahnuť počas svojej dĺžky sledovania konverzií. Zistite, ako nájsť prehľad o oneskoreniach konverzií.
 • Dostupnosť odhadu: Ak nemáme dostatok spoľahlivých údajov, nezobrazujú sa žiadne odhady počtu konverzií. Niektoré z dôvodov, prečo nemáme dostatok údajov, sú:
  • nedostatočná návštevnosť vašej kampane,
  • veľké oneskorenie konverzie,
  • trend veľmi nepravidelných konverzií.
 • Zmeny sledovania konverzií: Ak ste počas posledných dvoch týždňov vykonali významné zmeny sledovania konverzií, údaje simulátora cenových ponúk v oblasti konverzií nemusia byť presné.
 • Definície konverzie: Konverzie nezávisia len od kliknutí na reklamy, ale aj od akcií, ktoré zákazníci vykonávajú na vašom webe. To môže odhadovanie ešte viac sťažovať.
Ako pomocou simulátora ponúk získať odhady návštevnosti na mobilných zariadeniach

Simulátor úprav ponúk pre mobilné zariadenia zobrazuje, ako môžu zmeny úprav ponúk pre mobilné zariadenia ovplyvniť výkonnosť vašej reklamy na rôznych zariadeniach. Prečítajte si viac o tomto simulátore a jeho použití v kampani.

Tip

Ak si chcete jednoducho zobraziť odhady pre viaceré skupiny výrobkov, môžete stĺpce simulátora ponúk pridať do tabuľky so štatistickými údajmi na karte Skupiny výrobkov. Prečítajte si ďalšie informácie o tejto skupine stĺpcov.

Riešenie problémov

Nižšie uvádzame niektoré z bežných príčin, prečo sa simulácia cenových ponúk nemusí zobraziť:

Nedostatok údajov
 • Simulátor cenových ponúk poskytuje odhady na základe údajov za posledných sedem dní. Odhady nemusí poskytnúť v prípade, že bola kampaň alebo skupina produktov pridaná len nedávno alebo za posledných sedem dní nezískala veľa kliknutí.
 • Ak ste práve pridali novú kampaň, reklamnú skupinu alebo skupinu produktov, počkajte, kým uplynie viac času, a až potom skontrolujte, či simulátory poskytli odhady. Ak kampaň, reklamná skupina alebo skupina výrobkov nezískava veľa zobrazení, zvýšenie ponúk môže viesť k väčšej miere vystavenia reklám.
Priemerný denný rozpočet kampane
 • Ak vaša kampaň dosiahla alebo takmer dosiahla svoj priemerný denný rozpočet najmenej raz za posledných sedem dní, simulátor možno nebude schopný poskytnúť odhady.
Skupina výrobkov je vylúčená
 • Simulátor cenových ponúk nie je k dispozícii v prípade skupín produktov, ktoré ste označili ako vylúčené (produkty v danej skupine nie sú inzerované s príslušnou reklamnou skupinou).
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory