Par reklāmas tīkla reklāmu izsoli

Reklāmu izsole programmā Google Ads tiek izmantota, lai noteiktu, kuras reklāmas rādīt, secību, kādā šīs reklāmas tiks rādītas, un šo reklāmu izmaksas. Reklāmas tīkla reklāmu izsole lielā mērā līdzinās Google Ads izsolei. Jūsu reklāmas tiek ranžētas starp citām reklāmdevēju reklāmām, pamatojoties uz reklāmas rangu, kas tiek noteikts, ņemot vērā jūsu maks. MPK cenu un kvalitātes rādītāju. Tādējādi, ja jūsu kvalitātes rādītājs pietiekami pārsniedz nākamā reklāmdevēja rādītāju, varat iegūt augstāku rangu nekā šis reklāmdevējs, pat ja attiecīgās personas noteiktā cena ir augstāka par jūsu cenu.

Gluži tāpat kā Google Ads izsolē, jūsu maks. MPK cena ne vienmēr norāda, cik maksāsiet par klikšķi. Maksājamā summa jeb faktiskā MPK ir atkarīga no izsoles iznākuma, un tā bieži ir zemāka par jūsu norādīto maks. MPK cenu. Jūs maksāsit tik, cik ir nepieciešams, lai jūsu reklāmas rangs būtu augstāks nekā nākamajai reklāmas pozīcijai vai lai norādītā cena būtu augstāka par izsoles minimālo cenu (ja tāda ir noteikta).

Tālāk ir paskaidrots, kā reklāmas tīkla reklāmu izsole atšķiras no Google Ads izsoles.

  • Jūs maksāsiet augstāku cenu, kas nepieciešama, lai jūsu reklāma iegūtu augstāku rangu nekā nākamā labākā reklāmas pozīcija, tikai par papildu klikšķiem, ko saņemat pašreizējā pozīcijā.
  • Par atlikušajiem klikšķiem maksāsiet tikpat, cik maksātu nākamajā labākajā reklāmas pozīcijā.
  • Par reklāmām, kurās tiek izmantota mērķauditorijas atlase, var tikt iekasēta papildu maksa par pakalpojumu. Šādos gadījumos jūsu piedāvātā maksimālā cena tiek pazemināta pirms izsoles sākuma un maksa tiek pievienota izsoles galīgajai cenai. 

Par augstākas pozīcijas papildu klikšķiem

Tā kā dažādām reklāmu pozīcijām ir atšķirīga redzamība, tās saņem atšķirīgu klikšķu skaitu. Piemēram, reklāmu vienībā ar divām reklāmas pozīcijām jūsu reklāma var saņemt 10 klikšķus, ja tā atrodas vislabāk redzamajā, augstākajā pozīcijā, taču tikai 8 klikšķus, ja tā tiek rādīta mazāk redzamajā, otrajā pozīcijā. Šie divi klikšķi tiek uzskatīti par papildu klikšķiem, kas iegūti, reklāmai esot augstākajā pozīcijā, nevis otrajā pozīcijā.

Šajā piemērā atšķirība abu pozīciju redzamībā šķiet samērā maza — tās abas ģenerē līdzīgu klikšķu skaitu. Reklāmu izsole Google reklāmas tīklā ir veidota tā, lai reklāmdevējiem par papildu klikšķiem būtu jāmaksā godīga cena.

Reklāmdevējs, kas iegūs augstāko pozīciju, tikai par šiem diviem papildu klikšķiem maksās aptuveni vienu centu vairāk, nekā nepieciešams, lai iegūtu augstāku rangu, salīdzinot ar nākamo reklāmdevēju. Par pārējiem astoņiem klikšķiem būs jāmaksā zemāka cena jeb tāda summa, kas būtu jāmaksā, ja tiktu iegūta otrā pozīcija.

Īsumā

Reklāmdevēja maksātā faktiskā MPK tiek noteikta, ņemot vērā zemāk ranžēto reklāmdevēju cenu un kvalitātes rādītāju vidējo svērto vērtību, un tajā tiek iekļauta piemērojamā maksa par pakalpojumiem. Svērto vērtību pamatā ir inkrementāla pozīcijas veiktspēja.

Tālāk ir sniegti daži piemēri, lai izskaidrotu, kā tas notiek. Šajos piemēros vienkāršības labad tiks pieņemts, ka reklāmu kvalitātes rādītāji ir vienādi.

Piemērs. Reklāmu izsole tādai reklāmu vienībai, kurā tiek rādīta viena reklāma

Reklāmdevējs Maks. MPK cena Kvalitātes rādītājs Vai reklāma tiek rādīta?
Liene 4,50 EUR 10 Tiek rādīta
Jānis 2,70 EUR 10 Netiek rādīta
Pēteris 0,90 EUR 10 Netiek rādīta

Šajā piemērā ir runa par trim reklāmdevējiem, kuru reklāmu kvalitātes rādītājs ir vienāds un kuri konkurē par vienu reklāmu vienību, kurā var tikt rādīta tikai viena reklāma. Izsolē uzvar Liene, jo, kombinējot maks. MPK cenu un kvalitātes rādītāju, viņa sola visvairāk.

Summa, kas nepieciešama, lai Lienes reklāma tiktu ranžēta virs nākamās labākās jeb Jāņa reklāmas, ir 2,71 EUR. Tā kā šajā reklāmu vienībā tiek rādīta tikai viena reklāma, visi Lienes reklāmas saņemtie klikšķi tiek uzskatīti par papildu klikšķiem attiecībā pret to klikšķu skaitu, kas tiktu saņemts, ja reklāma atrastos zemākā pozīcijā. Tas savukārt nozīmētu nerādīšanu vispār, jo zemākas pozīcijas nemaz nav. Tāpēc Liene par klikšķi maksā faktisko MPK — 2,71 EUR.

Piemērs. Reklāmu izsole tādai reklāmu vienībai, kurā tiek rādītas divas reklāmas

Reklāmdevējs Maks. MPK cena Kvalitātes rādītājs Vai reklāma tiek rādīta? Pozīcijas relatīvais VKS
Liene 4,50 EUR 10 Tiek rādīta 3,0
Jānis 2,70 EUR 10 Tiek rādīta 1,0
Pēteris 0,90 EUR 10 Netiek rādīta Nav piemērojams

Tagad pieņemsim, ka reklāmas vienībā tiek rādīta vairāk nekā viena reklāma. Šajā piemērā tiek izmantots pozīcijas relatīvais VKS, lai parādītu, ka ne visām pozīcijām ir vienāda redzamība un augstākas reklāmu pozīcijas var nodrošināt vairāk klikšķu nekā zemākas reklāmu pozīcijas. (Ar “VKS” tiek apzīmēts reklāmas vidējais klikšķu skaits.)

Šajā konkrētajā piemērā augstākās pozīcijas redzamība ievērojami pārsniedz otrās pozīcijas redzamību: augstākajā pozīcijā reklāma saņems trīs reizes vairāk klikšķu nekā tad, ja tā atrastos otrajā pozīcijā.

Visi Jāņa reklāmas saņemtie klikšķi tiek uzskatīti par papildu klikšķiem attiecībā pret to klikšķu skaitu, ko viņa reklāma būtu saņēmusi, ja atrastos zemākā pozīcijā (netiktu rādīta). Tāpēc Jānis par klikšķi maksā faktisko MPK — 0,91 centu.

Lienes reklāmas faktiskā MPK ir atkarīga gan no papildu klikšķu skaita, ko viņa saņem, atrodoties augstākajā pozīcijā, gan no Jāņa faktiskās MPK. Saskaņā ar pozīcijas relatīvo VKS Lienes reklāma, esot augstākajā pozīcijā, saņem trīs reizes vairāk klikšķu nekā tad, ja tā atrastos otrajā pozīcijā. Tāpēc divas trešdaļas klikšķu tiek uzskatīti par papildu klikšķiem, bet atlikusī trešdaļa ir klikšķi, kurus reklāma saņemtu, ja atrastos otrajā pozīcijā.

Pieņemsim, ka Liene kopā saņem trīs klikšķus. Par pirmo klikšķi viņa maksātu tikpat, cik Jānis. Par nākamajiem diviem klikšķiem viņa maksātu 2,71 EUR — šāda cena ir nepieciešama, lai viņas reklāma tiktu ranžēta augstāk par Jāņa reklāmu. Lienes izmaksas būtu šādas:

Klikšķi MPK Kopējās izmaksas
1 0,91 EUR 0,91 EUR
2 2,71 EUR 5,42 EUR
Kopā: 3 Faktiskā MPK: 2,11 EUR Kopā: 6,33 EUR

Viņas faktiskā MPK būtu 2,11 EUR — šī summa tiek iegūta, kopējo iztērēto summu dalot ar saņemto klikšķu skaitu.

Papildus iepriekš minētajiem vienkāršotajiem piemēriem jāpiebilst, ka Google dažkārt veiks izsoli un noteiks, ka vienā reklāmu vienībā, kas ir pietiekami liela, lai tajā varētu rādīt vairākas reklāmas, labāk ir rādīt vienu reklāmu. Šie lēmumi tiek pieņemti izsolē, un parādīto reklāmu faktiskās MPK tiek aprēķinātas, ņemot vērā tādus pašus principus un metodes, kādas minētas iepriekšējos vienkāršotajos piemēros.

 

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.