Funkcie ponúkania cien v Obsahovej sieti

Keď inzerujete v Obsahovej sieti, vo svojej kampani môžete nastaviť cenové ponuky rozličnými spôsobmi. Služba Google Ads použije vaše cenové ponuky v reklamnej aukcii, aby vám z vašich reklám pomohla vyťažiť maximum.

Keď je vaša reklama vhodná na zobrazenie, služba Google Ads overí, či chcete použiť vlastné cenové ponuky alebo predvolenú cenovú ponuku, prípadne či používate úpravy cenových ponúk.

 • Predvolené cenové ponuky: Ak nemáte vlastnú cenovú ponuku pre prípady zobrazenia vašej reklamy v umiestnení zhodnom s vaším zacielením, Google Ads použije predvolenú cenovú ponuku pre vašu reklamnú skupinu.
 • Vlastné cenové ponuky: Ak ste povolili vlastné cenové ponuky pre jeden spôsob zacielenia, napr. na témy, Google Ads použije danú cenovú ponuku v prípade zobrazenia vašich reklám na weboch súvisiacich s príslušnou témou.
 • Úpravy cenových ponúk: Väčšiu kontrolu na tým, kedy a kde sa zobrazuje vaša reklama, môžete získať nastavením úprav cenových ponúk na úrovni kampane a reklamnej skupiny.

V tomto článku sa dozviete, aký je rozdiel medzi funkciami ponúkania cien dostupnými v Obsahovej sieti a ako Google Ads vyberá možnosť ponúkania cien, ktorú použije pre vaše reklamy.

Ako fungujú funkcie ponúkania cien

Predvolené cenové ponuky

Ak používate manuálne ponúkanie cien, už ste nastavili cenovú ponuku na úrovni reklamnej skupiny. Ak používate portfóliové stratégie, cenovú ponuku ste nastavili na úrovni portfólia. Ak nemáte povolené vlastné cenové ponuky (alebo ak sa vaše vlastné cenové ponuky nevzťahujú na umiestnenie, v ktorom sa zobrazuje vaša reklama), Google Ads použije vašu predvolenú cenovú ponuku. Vaša predvolená cenová ponuka môže byť prevzatá z cenovej ponuky pre reklamnú skupinu alebo portfóliovej cenovej ponuky.

Ak ste napríklad nastavili cenovú ponuku pre reklamnú skupinu na hodnotu 1 € a nepovolili ste vlastné cenové ponuky, v stĺpci Predvolená max. CZK sa bude zobrazovať vaša hodnota cenovej ponuky pre reklamnú skupinu a túto cenovú ponuku nebudete môcť upraviť zo štatistickej tabuľky.

Vlastné cenové ponuky

Ak chcete nastaviť cenové ponuky pre individuálny spôsob zacielenia vo svojej reklamnej skupine, môžete použiť vlastné cenové ponuky. Ide o nastavené ponuky max. CZK (alebo max. vCTZ).

Ak napríklad povolíte vlastné cenové ponuky pre umiestnenia, môžete nastaviť max. ponuky CZK pre individuálne umiestnenia, ktoré pridáte. Ak povolíte pre spôsob zacielenia vlastné cenové ponuky, v Obsahovej sieti použijeme tieto cenové ponuky.

Dôležité: Vlastné cenové ponuky môžete nastaviť len pre jeden spôsob zacielenia v každej reklamnej skupine.

Úpravy cenových ponúk

Úpravy cenových ponúk vám umožňujú zvýšiť alebo znížiť hodnotu cenovej ponuky, ktorú používame na získanie lepšej kontroly nad časom a miestom zobrazovania vašej reklamy.

Úpravy cenových ponúk predstavujú percentuálnu zmenu vo vašich cenových ponukách. Použijú sa na maximálne cenové ponuky, ktoré služba Google Ads používa na zobrazenie vašej reklamy: vlastné cenové ponuky alebo cenová ponuka pre reklamnú skupinu (ak nie sú nastavené žiadne vlastné cenové ponuky). Úpravy cenových ponúk pre ľubovoľné spôsoby zacielenia na úrovni reklamnej skupiny možno nastaviť v rozpätí od –90 % do +900 %.

Môžete nastaviť úpravy cenových ponúk na úrovni kampane (pre časy, dni a oblasti) a tiež na úrovni reklamnej skupiny pre individuálne spôsoby zacielenia a najobľúbenejší obsah. Pre rovnaký spôsob zacielenia však nemôžete mať úpravy cenových ponúk aj vlastné cenové ponuky. Úpravy cenových ponúk podľa zariadenia sú k dispozícii na úrovni kampane aj reklamnej skupiny.

Príklad

Povedzme napríklad, že ste nastavili vlastnú cenovú ponuku 2,00 € pre umiestnenie, ktoré je zároveň vyhodnotené ako najobľúbenejší obsah. Nastavili ste tiež 10 % úpravu ponuky pre najobľúbenejší obsah. Google Ads najprv pre umiestnenie použije vašu vlastnú cenovú ponuku 2,00 € a vynásobí ju úpravou ponuky 0,20 € pre najobľúbenejší obsah. Konečná cenová ponuka bude súčtom vašej vlastnej cenovej ponuky a úpravy cenovej ponuky, teda 2,20 €. Prečítajte si ďalšie informácie o tom, ako Google Ads určuje možnosti ponúkania cien pre vašu reklamu.

Ak urobíte viacero úprav v rovnakej kampani, všetky úpravy cenových ponúk sa navzájom vynásobia s cieľom určiť, o koľko sa zvýši alebo zníži vaša cenová ponuka. Prečítajte si ďalšie informácie o nastavení úprav cenových ponúk na úrovni kampane.

Pre kľúčové slová nemôžete nastaviť úpravy cenových ponúk, a to bez ohľadu na typ kampane. Môžete pre ne nastaviť vlastné cenové ponuky, prípadne môžu použiť vaše predvolené cenové ponuky.

Vlastné webové adresy

 • V predchádzajúcom prostredí AdWords môžete v prípade, že používate automatické ponúkanie cien, určiť jedinečné adresy vstupných stránok pre spôsob zacielenia v reklamnej skupine. Vlastné webové adresy môžete v každej reklamnej skupine nastaviť len pre jeden spôsob zacielenia. Ak napríklad povolíte vlastné webové adresy pre umiestnenia, môžete nastaviť vlastné webové adresy v jednotlivých vami pridaných umiestneniach. Keď povolíte pre spôsob zacielenia vlastné webové adresy, použijeme tieto adresy vstupných stránok pre vaše reklamy, keď sa zobrazia v Obsahovej sieti.
 • V novom prostredí Google Ads môžete nastaviť iba vlastné adresy vstupných stránok pre kľúčové slová.

Zistite, ktoré prostredie Google Ads používate.

Ako Google Ads určuje možnosti ponúkania cien pre vašu reklamu

Keď sa vaša reklama môže zobraziť v Obsahovej sieti, Google Ads najskôr overí, či nemáte vlastnú cenovú ponuku. Ak máte pre spôsob zacielenia nastavenú relevantnú vlastnú cenovú ponuku, v reklamnej aukcii bude použitá táto ponuka. Ak nemáte relevantnú vlastnú cenovú ponuku, Google Ads vyhľadá predvolenú cenovú ponuku. Cenová ponuka pre reklamnú skupinu sa používa ako predvolená cenová ponuka.

Úpravy cenových ponúk sa použijú po nastavení počiatočnej cenovej ponuky. Ak je jedna z vašich úprav cenových ponúk relevantná (napr. niekto si pozerá obsah na mobilnom zariadení a vy nastavíte úpravu cenovej ponuky pre mobilné zariadenia), bude použitá na maximálnu cenovú ponuku vybratú v prvom kroku (vlastnú alebo predvolenú).

Okrem nastavenia úprav cenových ponúk v celej kampani ich možno nastaviť aj v reklamnej skupine, a to pre mobilné zariadenia, najdôležitejší obsah a spôsoby zacielenia, ako sú témy alebo umiestnenia. Tieto úpravy sa vynásobia v závislosti od predvolenej alebo vlastnej cenovej ponuky a akýchkoľvek úprav cenových ponúk, ktoré ste nastavili pre celú kampaň.

Príklad

Povedzme, že pre kampaň v Obsahovej sieti nastavíte vlastnú cenovú ponuku vo výške 1,00 € pre publikum podľa záujmov „futbaloví fanúšikovia“. Ďalej nastavíte úpravu cenovej ponuky +20 % pre demografickú skupinu „muži“ a úpravu cenovej ponuky podľa polohy na úrovni kampane vo výške +10 % pre ľudí v Argentíne. Služba Google Ads použije vašu vlastnú cenovú ponuku 1,00 € pri každom zobrazení vašej reklamy ľuďom s vybratým záujmom. Ak sa reklama zobrazí niekomu, kto zároveň patrí do demografickej skupiny „muži“, pridáme k vašej max. ponuke CZK +20 % z vašej vlastnej cenovej ponuky. Spolu to bude 1,20 € v prípade, že sa reklama zobrazí týmto ľuďom. Ak sa títo ľudia navyše nachádzajú v Argentíne, pridáme +10 % z vašej vlastnej cenovej ponuky násobené úpravou vašej cenovej ponuky podľa demografie, aby sme dosiahli max. ponuku CZK s hodnotou 1,32 €.

 

Výpočet:
Vlastná cenová ponuka: 1 €
Úprava cenovej ponuky podľa demografie: 1 € x (+20 %) = 1,20 €
Úprava cenovej ponuky podľa polohy: 1,20 € x (+10 %) = 1,32 €
Výsledná cenová ponuka pre mužských futbalových fanúšikov v Argentíne: 1,32 €

Povolenie cenových ponúk pre reklamnú skupinu, vlastných cenových ponúk a úprav cenových ponúk pre reklamné skupiny

V súčasnosti spravuje väčšina používateľov svoje účty výlučne v novom prostredí Google Ads. Ak stále používate predchádzajúce prostredie AdWords, nižšie vyberte PredchádzajúceĎalšie informácie

Ponuka Ponúkanie cien, v ktorej môžete zvoliť nastavenie vlastných alebo predvolených cenových ponúk, ako aj úprav cenových ponúk pre reklamnú skupinu, je k dispozícii len pre nasledujúce typy kampaní:

 • Iba Obsahová sieť,
 • Vyhľadávacia sieť s optimalizovanou Obsahovou sieťou – všetky funkcie.
 1. Prihláste sa do účtu AdWords na https://adwords.google.sk.
 2. Kliknite na kartu Kampane.
 3. Vyberte kampaň a reklamný skupinu, ktoré chcete upraviť.
 4. Kliknite na kartu Obsahová sieť. Ak sa táto karta nezobrazuje, skontrolujte, aký typ kampane ste vybrali pri vytváraní tejto kampane.
 5. Kliknite na kartu spôsobu zacielenia, pre ktorý chcete nastaviť cenové ponuky. Kliknite napríklad na kartu Témy a nastavte cenové ponuky pre témy.
 6. Ak ste témy do svojej reklamnej skupiny už pridali, prejdite na ďalší krok. V opačnom prípade kliknite na tlačidlo + Zacielenie, pridajte zacielenie a uložte ho.
 7. Na karte spôsobu zacielenia, pre ktorý chcete nastaviť cenové ponuky (v tomto prípade na karte Témy), zobrazte kliknutím na ponuku Ponúkanie cien nad štatistickou tabuľkou možnosti dostupné pre vašu reklamnú skupinu.
 8. Vyberte možnosť ponúkania cien pre reklamnú skupinu v Obsahovej sieti:
  • Povoliť vlastné cenové ponuky: zvoľte túto možnosť, ak chcete, aby služba AdWords použila pre túto reklamnú skupinu vždy cenovú ponuku podľa témy. Potom v stĺpci nastavte max. ponuku CZK alebo max. ponuku viditeľnej CTZ.
  • Použiť predvolené cenové ponuky: túto možnosť zvoľte, ak chcete, aby spôsob zacielenia prevzal cenovú ponuku pre reklamnú skupinu. Keď vyberiete túto cenovú ponuku, nebudete môcť robiť zmeny v tabuľke.
  • Povoliť úpravy cenových ponúk: túto možnosť vyberte napríklad vtedy, keď chcete zvýšiť alebo znížiť pravdepodobnosť zobrazenia vašich reklám pre určité témy. Poznámka: Táto možnosť neumožňuje vykonávať úpravy ponúk pre najobľúbenejší obsah.
  • Povoliť vlastné webové adresy: túto možnosť vyberte napríklad vtedy, keď chcete pre svoje reklamy na určité témy vybrať inú adresu vstupnej stránky. Poznámka: Táto možnosť je dostupná len pre kampane so spôsobmi automatického ponúkania cien.
 9. Ak chcete pridať úpravu cenovej ponuky, v ponuke vyberte možnosť Povoliť úpravy cenových ponúk. V stĺpci Úpr. cen. pon. zadajte percento, o ktoré chcete zvýšiť alebo znížiť svoju cenovú ponuku.

 10. V stĺpci riadkov kliknite na bunku, ktorú chcete upraviť. Ak ste povolili vlastné cenové ponuky, kliknite na stĺpec Max. CZK a zadajte svoju cenovú ponuku. Ak chcete upraviť cenové ponuky, kliknite na stĺpec Úpr. cen. pon. V zobrazenom okne zadajte úpravu a kliknite na položku Uložiť. Pri vlastných webových adresách kliknite na stĺpec Konc. URL, zadajte adresu vstupnej stránky a kliknite na tlačidlo Uložiť.

Tip

Ak chcete úpravu cenovej ponuky odstrániť, ponechajte pole na úpravu cenovej ponuky v deviatom alebo desiatom kroku uvedenom vyššie prázdne a kliknite na možnosť Vykonať zmeny.

 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?