Odvetvové normy merania kliknutí a zobrazení videí, viditeľnosti alebo zhliadnutí reklám TrueView

Pre uľahčenie Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich účelom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

Logo MRC

Aktuálna akreditácia rady Media Rating Council (MRC) potvrdzuje, že:

 • metodológia merania kliknutí v Obsahovej a Vyhľadávacej sieti služby Google Ads a technológie zobrazovania reklám služby AdSense sú v súlade s odvetvovými normami merania kliknutí;
 • meranie zobrazení a viditeľnosti videí v službe Google Ads uvedené v prehľade viditeľnosti videí je v súlade s odvetvovými normami merania zobrazení a viditeľnosti videa;
 • procesy podporujúce tieto technológie sú presné. Vzťahuje sa to na technológiu merania od Googlu, ktorá sa používa vo všetkých typoch zariadení (počítačoch, mobiloch a tabletoch) v prostredí prehliadača i mobilných aplikácií.

V rámci úsilia koordinovaného organizáciami Interactive Advertising Bureau (IAB) a MRC boli vypracované odvetvové pokyny, ktoré určujú spôsob počítania kliknutí na interaktívne reklamy, ako aj zisťovania a spracovávania neplatných kliknutí. Audit dodržiavania týchto pokynov vykonala audítorská firma s certifikáciou CPA z poverenia rady MRC.

Nižšie nájdete súhrn procesu merania kliknutí, ktorý využívajú služby Google Ads a AdSense. Ďalšie zdroje nájdete na webe s pokynmi na meranie kliknutí organizácií IAB a MRC, ktoré poskytujú opis noriem združenia IAB na počítanie kliknutí na online reklamu. Môžete si pozrieť aj list o udelení akreditácie Googlu.

Na čo má Google akreditáciu?

Akreditácia potvrdzuje, že technológia merania kliknutí od Googlu je v súlade s odvetvovými normami počítania kliknutí na interaktívne reklamy a jeho procesy podporujúce túto technológiu sú presné.
Rozsah akreditácie kliknutí služby Google Ads zahŕňa:
 • akreditovanú metriku: Kliknutia,
 • reklamy v prostrediach webov a aplikácií pre počítače a mobilné zariadenia,
 • formáty reklamy vo vyhľadávaní a obsahovej reklamy.
Akreditácia potvrdzuje, že technológia merania zobrazení a viditeľnosti videí od Googlu je v súlade s odvetvovými normami počítania zobrazení videoreklám a určovania miery viditeľnosti.

V čom spočíva proces auditu?

Tento audit je zameraný na reklamné systémy Googlu na princípe platby za kliknutie, zobrazení videí, zhliadnutí reklám TrueView a viditeľnosti videí. Google poskytuje tieto riešenia pre inzerentov prostredníctvom služby Google Ads. Riešenia pre vlastníkov poskytuje prostredníctvom služieb AdSense a YouTube.

Rade MRC sa na akreditáciu pre metriku Videá odosiela len prehľad viditeľnosti videí.

Reklamy Google sa môžu zobraziť používateľom prostredníctvom týchto služieb: AdSense pre obsah (AFC), AdSense pre domény (AFD), AdSense pre vyhľadávanie (AFS), Ad Exchange (AdX), YouTube a Google.com. AFC sa týka reklám zobrazených na stránkach partnerského webu, kde sa kontext informácií na stránke používa na určenie a zobrazenie relevantných reklám. AFD sa vzťahuje na reklamy zobrazované na stránkach konkrétnej domény, pričom názov domény je analogický s vyhľadávacím dopytom. AdX sa vzťahuje na reklamy zobrazované na zúčastnených partnerských weboch, kde sa relevantné reklamy určujú a zobrazujú na základe kontextu stránky a ponuky v reálnom čase. YouTube sa vzťahuje na reklamy zobrazované na YouTube.com alebo v aplikácii YouTube, kde o výbere a zobrazení relevantných reklám rozhodujú kontext videa a vyhľadávacie dopyty. AFS a Google.com sa vzťahujú na reklamy, ktoré sa zobrazujú ako platené výsledky v rámci kontextu dopytu a výsledkov vyhľadávača.

Čo do procesu auditu zahrnuté nebolo?

Predmetom tohto auditu nie sú reklamné riešenia od Googlu založené na zobrazeniach iných reklám než videí (napríklad Google Marketing Platform) ani systémy merajúce kliknutia na nekomerčné účely (napríklad Vyhľadávanie Google). Medzi ďalšie systémy, ktoré nespadajú pod audit, patria súvisiace systémy na podporu a správu procesov, ako je Google Analytics. Okrem toho:

 • akreditácia nezahŕňa nástroj na tvorbu prehľadov v službe Google Ads ani ďalšie metriky pre video na informačnom paneli,
 • akreditácia tiež nezahŕňa zariadenia OTT ani iné typy zariadení,
 • kliknutia vo videokampaniach a kampaniach na aplikácie nie sú súčasťou akreditácie rady MRC týkajúcej sa metriky Kliknutia,
 • segmentácia metrík na informačnom paneli (napríklad demografické údaje), okrem celkových hodnôt obsahových kampaní a kampaní vo vyhľadávaní, a segmentácia na základe typu zariadenia nie sú súčasťou akreditácie rady MRC.

Metodológia merania kliknutí

Metodológia merania je založená na všetkých zaznamenaných aktivitách kliknutia a na účely merania kliknutí nevyužíva vzorkovanie. Google priamo sleduje iba fázu 2.2 cyklu sprostredkovania kliknutia (merané kliknutia) definovaného združením IAB. Pokiaľ ide o cyklus sprostredkovania kliknutia, platí, že po prijatí úvodnej transakcie kliknutia presmerovacím serverom reklám zaznamená Google Ads príslušné kliknutie a na základe oblasti určenej inzerentom pre konkrétnu reklamu odošle prehliadaču kód presmerovania HTTP 302, ktorý nemožno uložiť do vyrovnávacej pamäte. Takto vzniká merané kliknutie. Metodológia merania kliknutí je rovnaká pre všetky zariadenia (počítače, mobily, tablety), prehliadače a mobilné aplikácie, pokiaľ nie je uvedené inak.

Súbežné sledovanie je momentálne voliteľnou funkciou určenou pre inzerentov, ktorí v súvislosti s návštevnosťou kampaní vo Vyhľadávacej sieti a nákupných kampaní používajú meranie kliknutí. Súbežné sledovanie smeruje zákazníkov z reklamy priamo na cieľovú webovú adresu (vstupnú stránku), zatiaľ čo meranie kliknutí prebieha na pozadí (bez toho, aby zákazníci prešli najprv na webové adresy sledovania).

Reklamy možno zobraziť v mobilných zariadeniach podporovaných súpravou Google Mobile Ads SDK (pozrite si zoznam momentálne podporovaných platforiem).

Známym obmedzením pre túto metódu merania kliknutí je prerušenie sieťového prenosu. To môže spôsobiť, že používateľovi, ktorý úspešne prijal kód presmerovania 302, sa nemusí zobraziť výsledný web inzerenta.

Použitou metodológiou počítania je metóda viacerých kliknutí na zobrazenie. Keďže sa chceme vyhnúť započítaniu chýb v navigácii (napríklad viacerých kliknutí používateľa), vyžadujeme, aby čas medzi jednotlivými kliknutiami na zobrazenie reklamy presiahol špecifické časové obdobie.

Denníky sa generujú a spracúvajú v reálnom čase a uchovávajú sa v nich všetky údaje súvisiace so sledovanými transakciami HTTP. Pri implementácii systémov na filtrovanie kliknutí sa využíva množstvo rôznych heuristických techník. Nebudeme ich tu však menovať, aby sme neohrozili ich zabezpečenie.

Reklamy pre používateľov zobrazujú Google aj jeho partneri. Procesy súvisiace s meraním a vytváraním prehľadov aktivít kliknutia pre inzerentov však kontroluje a realizuje Google. Keď používateľ klikne na reklamu zobrazenú Googlom alebo jeho partnerom v niektorej zo služieb na správu reklám, aktivita kliknutia sa sleduje v službe Google Ads prostredníctvom presmerovacích serverov reklám.

Meranie aktivity kliknutia je založené na metodológii merania kliknutí v službe Google Ads, ktorá na správu a monitorovanie udalostí kliknutia využíva technologickú infraštruktúru. Kliknutie sa zaznamená (nameria), keď Google Ads prijme iniciované kliknutie a odošle používateľovi kód presmerovania HTTP 302 na vstupnú stránku alebo web inzerenta (alebo na iný sprostredkujúci server, ako je agent inzerenta). Namerané udalosti kliknutia sa zaznamenávajú do denníkov údajov v systéme súborov udalostí. Súbory denníkov údajov sa potom akumulujú, upravujú a zhromažďujú prostredníctvom plne automatizovaných procesov na vytváranie prehľadov merania kliknutí a prehľadov pre inzerentov. Proces úpravy zahŕňa proces filtrovania chybných alebo poškodených údajov, návštevnosti nepochádzajúcej od ľudí (vrátane aktivity robotov a ďalších automatizovaných procesov) a iných aktivít identifikovaných ako neplatné kliknutia. Filtrované kliknutia sa považujú za neplatné, čo znamená, že ich inzerentovi nemožno fakturovať. Google pripravuje pre inzerentov prehľady kliknutí, ku ktorým má príslušný inzerent priamy prístup.

Merania kliknutí možno zhrnúť podľa geografickej polohy (nie je súčasťou akreditácie rady MRC) a typu zariadenia. Geografická poloha vychádza z adresy IP používateľa alebo adresy, ktorú poskytol vlastník (vlastníci potrebujú na poskytnutie adresy získať povolenie od používateľa). Upozorňujeme, že niektoré z údajov o návštevnosti môžu prichádzať z proxy serverov poskytovateľa služieb a je teda možné, že neodzrkadľujú skutočnú polohu používateľa (mobilní operátori môžu napríklad smerovať návštevnosť z mobilných zariadení na proxy servery). Informácie o type zariadenia (počítač, tablet či mobilné zariadenie) pochádzajú z knižníc používajúcich hlavičky HTTP spravovaných Googlom.

Pri niektorých implementáciách služby AdSense partneri vykresľujú reklamy na svojich weboch podľa vlastných pravidiel pre vzhľad a formátovanie a majú kontrolu nad oblasťou okolo reklamy, na ktorú sa dá kliknúť. V prípade takýchto implementácií nemá Google dosah na úpravu tejto oblasti. Pri štandardných implementáciách služby AdSense má Google pod kontrolou klikateľnú oblasť a zabezpečuje tiež priame vykreslenie zobrazenia reklamy koncovému používateľovi.

Metodológia merania zobrazení videí, viditeľnosti a zhliadnutí reklám TrueView

Google umožňuje používateľom služby Google Ads vytvárať videokampane, nahrávať a spravovať kreatívy a nastavovať stratégie ponúk a súvisiace zacielenie kampane. Obsah videoreklám v službe Google Ads musí byť hostený na YouTube. Videoreklamy sa však môžu zobrazovať na YouTube a na weboch a v aplikáciách partnerov pre video v Obsahovej sieti Google (OSG).

V prehrávači videí na YouTube, mobilnej aplikácii YouTube alebo na weboch a v aplikáciách partnerov pre video je priamo integrovaná súprava Interactive Media Ads Software Development Kit (IMA SDK) vo vlastníctve Googlu, ktorá zabezpečuje komunikáciu medzi prehrávačmi videí a reklamným serverom na účely merania videí. Google má dve verzie súpravy IMA SDK: jedna podporuje formát Flash a druhá formát HTML5. Súprava IMA SDK predstavuje formát Video Ad Serving Template (VAST) (verziu 2.0, 3.0 alebo 4.0) s vyhovujúcou implementáciou značiek, ktorá slúži na meranie lineárneho aj nelineárneho obsahu videoreklám pri zobrazovaní a sledovaní videoreklám. Súprava IMA SDK tiež podporuje formát Video Player Ad-Serving Interface (VPAID) (verziu 2.0), ktorý umožňuje vzájomnú komunikáciu videoreklamy a prehrávača videí, ako aj formát Video Multiple Ad Playlist (VMAP), ktorý umožňuje prehrávanie viacerých reklám v obsahu videoreklamy.

Všetky namerané videoreklamy na YouTube zahrnuté do prehľadu viditeľnosti videa sa zobrazujú v reklamách in-stream. Pri zobrazení videoreklám používa meranie metodológiu započítania na začiatku vykresľovania. Ak sú riešenia využívajúce súpravu Google Ads IMA SDK správne implementované vlastníkom obsahu videoreklamy, sú v súlade s požiadavkami pokynov pre zobrazenia videí, pokiaľ ide o spustenie udalosti merania po načítaní do vyrovnávacej pamäte. Reklamy TrueView in‑stream sa často označujú ako preskočiteľné, pretože majú tlačidlo preskočenia a divákom umožňujú reklamu po piatich sekundách preskočiť a spustiť reklamy in-stream (na začiatku, v strede alebo na konci videa). Zhliadnutia reklamy TrueView majú formát ceny za zhliadnutie, čo znamená, že poplatky účtujeme len v prípade, že divák reklamu zhliadne. Zhliadnutia reklamy TrueView nesúvisia s viditeľnosťou. Pri reklamách TrueView in-stream platíte, keď si divák pozrie 30 sekúnd videa (alebo celé video, ak je kratšie než 30 sekúnd), prípadne s videom interaguje (podľa toho, čo nastane skôr). Zhliadnutie sa pri reklamách TrueView in-stream definuje takto:

Reklama TrueView in‑stream:

 1. pozretie 30 sekúnd (vrátane povinných 5 sekúnd) alebo celej reklamy v prípade, že je kratšia než 30 sekúnd;
 2. kliknutie na názov alebo avatar kanála;*
 3. kliknutie na názov videa;*
 4. kliknutie na upútavku karty;*
 5. kliknutie na Zdieľať;*
 6. kliknutie na sprievodný banner alebo videostenu;*
 7. kliknutie na rozšírenie o výzvu na akciu;*
 8. kliknutie s cieľom navštíviť web inzerenta;*
 9. kliknutie na záverečné obrazovky.*

* (Ide o nepodstatnú interakciu, preto nie je súčasťou auditu v rámci akreditácie radou MRC.) Uvedené nepodstatné interakcie predstavujú momentálne len 1,36 % z celkového počtu zhliadnutí reklám TrueView vo veľkých a 2,33 % v malých kampaniach. Kliknutia na nasledujúce položky sa nepovažujú za zhliadnutie:

 1. anotácie,
 2. označenia páči sa mi (kladné),
 3. prechody do režimu celej obrazovky,
 4. programovanie reklám In-video (v reklamách TrueView in-stream sa nezobrazuje),
 5. vodoznak,
 6. tlačidlo Preskočiť.

Keď sa inzerentovi vyúčtuje poplatok za zhliadnutie zaznamenané v používateľskom rozhraní služby Google Ads, zhliadnutie sa pripočíta aj k verejnému počtu zhliadnutí na YouTube.com.

Po prijatí udalosti merania má ďalšie spracúvanie a poskytovanie prehľadov pod kontrolou Google. V službe Google Ads sú typy zariadení klasifikované prostredníctvom kombinácie údajov používateľského agenta a súpravy SDK mobilných aplikácií z interných a externých zdrojov. Služba Google Ads nie je pri klasifikácii závislá od žiadnej tretej strany.

V niektorých prípadoch je jedným z faktorov priebežné prehrávanie, napríklad keď je aktívne automatické prehrávanie alebo používateľ pozerá video v zozname. V takom prípade sa postupuje podľa určitých pravidiel. Pri používaní pripojenia Wi-Fi sa priebežné prehrávanie automaticky zastaví po štyroch hodinách. Pri používaní mobilnej siete sa priebežné prehrávanie zastaví, ak 30 minút nevykonáte žiadnu aktivitu. Google má v súčasnosti obmedzené možnosti, pokiaľ ide o kvantifikáciu partnerov Googlu pre video, ktorí používajú priebežné prehrávanie (objem návštevnosti je 6 %). V článku https://support.google.com/youtube/answer/6327615 nájdete najnovšie a najpresnejšie podrobnosti o tejto funkcii. Približne 15 % návštevnosti videí predstavuje automatické prehrávanie.

Google uviedol, že sprievodné obsahové reklamy sa merajú nezávisle od zobrazení videoreklám a neuvádzajú sa v prehľade viditeľnosti videí v službe Google Ads. Meranie sprievodných obsahových reklám a ich uvádzanie v prehľadoch sú preto vylúčené z rozsahu tohto zapojenia.

V prípade viditeľnosti videí používa Google Ads Active View description of methodology na meranie viditeľnosti, ktorá sa uvádza na platforme prehľadov v službe Google Ads. Google Ads započíta zobrazenie viditeľného videa vtedy, keď sa prinajmenšom 50 % kreatívy videoreklamy zobrazí aspoň na 2 sekundy vo viditeľnej oblasti prehliadača alebo aplikácie používateľa.V prípade formátu zvislých videoreklám však Google Ads meria viditeľnosť prehrávača, nie kreatívy. Prehrávač môže tento formát orezať. Limit viditeľnosti môže splniť, keď je na obrazovke menej ako 50 % pixelov videokreatívy. Inzerenti musia aktivovať nákup tohto formátu. Orezanie môže mať vplyv na viditeľnosť v prípade menej ako 4 % zobrazení kreatív so zvislým formátom.

Metodológia filtrovania

Google sa neustále snaží identifikovať a filtrovať bežnú i rafinovanú neplatnú návštevnosť pomocou identifikátorov, aktivít a vzorov založených na údajoch. Identifikácia a filtrovanie sa vykonávajú pri kliknutiach i zobrazeniach videí a zahŕňajú aktivity nepochádzajúce od ľudí, ako aj podozrenia na podvod. Keďže však vlastník, inzerent ani príslušní zástupcovia nedokážu vždy rozpoznať ani zistiť zámer a identitu používateľa, nedá sa očakávať, že bude možné proaktívne identifikovať a vylúčiť zo získaných výsledkov všetku neplatnú návštevnosť. Na ochranu procesov na filtrovanie neplatnej návštevnosti pred narušením alebo reverzným inžinierstvom sa nebudú zverejňovať žiadne iné podrobnosti o jednotlivých postupoch filtrovania, než sú informácie uvedené tu. Podrobnejšie informácie budú poskytnuté iba audítorom v rámci procesu auditu.
Pri filtrácii sa využívajú spôsoby filtrácie na základe špecifickej identifikácie (vrátane rešpektovania súborov s pokynmi pre roboty, filtračných zoznamov a testovacích aktivít vlastníkov) a aktivít (vrátane analýzy viacerých sekvenčných aktivít, neštandardných aktivít, atribútov interakcií a ďalších podozrivých aktivít).
Na metodológiu filtrácie sa okrem toho vzťahujú nasledujúce parametre:
 • Google nevyužíva filtračné postupy tretích strán.
 • Používajú sa súbory s pokynmi pre roboty (robots.txt).
 • Na identifikáciu aktivity, ktorá nepochádza od ľudí, používa Google medzinárodný zoznam prehľadávačov a robotov združenia IAB/ABCe, ako aj ďalšie filtre, ktoré sú založené na predchádzajúcich robotických aktivitách. Používa sa súbor na zakázanie prístupu so zoznamom robotov združenia IAB.
 • Procesy filtrácie na základe aktivít: Identifikácia na základe aktivity zahŕňa vykonávanie analýz vzorov určitého typu, vyhľadávanie správania v rámci aktivít, ktoré naznačuje, že pravdepodobne nejde o návštevnosť zo strany ľudí. Tím Googlu pre kvalitnú návštevnosť reklám využíva systémy na identifikáciu podozrivých aktivít, ktoré uplatňuje aj pri filtrovaní na základe aktivít.
 • Proces filtrovania je reaktívny a pasívny. Znamená to, že žiadosť používateľa (prehliadača, robota atď.) sa spracuje bez toho, aby bolo možné zistiť, či táto návštevnosť bola nahlásená alebo bude iným spôsobom odfiltrovaná a odstránená. Google totiž nechce používateľským agentom žiadnym spôsobom naznačiť, že ich aktivita spúšťa mechanizmy filtrovania Googlu. Niekedy sa používa aj blokovanie klientskeho rozhrania. Ide o prípady, keď je pravdepodobné, že výsledná žiadosť o reklamu môže viesť k neplatnej aktivite. Z historického hľadiska boli blokované iba 2 % žiadostí o reklamy.
 • Implementovali sa procesy na odstránenie aktivity predbežného načítania, ktorá sa sama takto nahlási.
 • Používajú sa procesy, ktoré umožňujú testovacie kliknutia vlastníkov a zobrazenia videí vlastníkmi. Tieto procesy podporujú pridávanie špecifických značiek do žiadostí o reklamu zo strany vlastníkov, ktoré informujú, že žiadosť o reklamu je testovacia a nemala by sa započítavať do fakturácie ani na oficiálne účtovné účely.
 • Existujú procesy, ktoré v prípade zistenia nekonzistencií alebo chýb umožňujú opravu týchto údajov a vrátenie peňazí inzerentom. Tieto vrátenia peňazí sa premietajú do súhrnov fakturácie. Poškodenie súborov denníkov je mimoriadne zriedkavé. Ak by však k nemu došlo, existujú procesy na ich obnovenie.
 • Implementované sú aj procesy na odstránenie aktivity z interných adries IP Googlu.
 • Filtračné pravidlá a limity sú priebežne monitorované. Možno ich upravovať manuálne a sú pravidelne automaticky aktualizované.

Kvalifikácia obchodného partnera

Všetci partneri, ktorí zobrazujú reklamy Google Ads vo svojom obsahu, musia dodržiavať naše programové pravidlá zakazujúce neplatnú aktivitu. Prečítajte si viac o neplatnej aktivite.

Google priebežne filtruje neplatnú návštevnosť a bude kontrolovať obchodných partnerov, ktorí dosahujú vysoké objemy neplatnej návštevnosti. Partnerom, ktorí kontinuálne dosahujú vysoké objemy neplatnej návštevnosti, môžeme pozastaviť alebo zrušiť účet.

Vytváranie prehľadov údajov o kliknutiach

Google Ads vytvára inzerentom prehľady o celkovom počte kliknutí, celkovom počte zobrazení a podmnožinách týchto údajov (napríklad o kliknutiach, zobrazeniach a miere prekliknutí podľa kampane, reklamnej skupiny a kľúčového slova). Podobné štatistiky o weboch vytvára pre vlastníkov. Rozsah procesu auditu zahŕňa tvorbu prehľadov kliknutí pre inzerentov v službe Google Ads. Hodnoty môžu v priebehu mesiaca kolísať a nepovažujú sa za konečné, kým sa nezmrazia na konci mesiaca. Po uplynutí tohto časového obdobia sa už vykazované kliknutia nebudú upravovať. Ak to však Google uzná za vhodné, môže inzerentom poskytnúť kredity.

Google Ads ponúka inzerentom možnosť zobraziť celkový denný počet filtrovaných kliknutí (označených za neplatné) pre každú kampaň. Google Ads neuvádza celkové hodnoty bežnej neplatnej návštevnosti a rafinovanej neplatnej návštevnosti oddelene, aby sa zabránilo reverznému inžinierstvu týchto údajov na optimalizáciu neplatnej návštevnosti. Odhaduje sa, že približne 62 % celkovej neplatnej návštevnosti z kliknutí predstavuje bežnú neplatnú návštevnosť.

Na zabezpečenie presnosti údajov uvádzaných v klientskych rozhraniach služieb Google Ads a AdSense sa využívajú komplexné postupy testovania jednotiek. Sú to primárne mechanizmy na zabezpečenie presného prenosu údajov z databáz koncových serverov do používateľských prehľadov. Okrem toho sa pozorne monitoruje aj spätná väzba používateľov, aby sa identifikovali a opravili všetky chyby, ktoré sa môžu prejaviť až v konečnej verzii. Na zabezpečenie správnej prevádzky všetkých zariadení a softvéru na vytváranie prehľadov údajov pre používateľov služby Google Ads používame množstvo automatizovaných systémov. Obsah vytvorených prehľadov sa však primárne overuje prostredníctvom spomínaných testov jednotiek a spätnej väzby používateľov.

Elektronické záznamy súvisiace s aktivitami kliknutí sa uchovávajú na dobu neurčitú. Údaje v poliach adresy IP a identifikátorov súborov cookie sa však anonymizujú po uplynutí určeného obdobia (9 mesiacov v prípade adries IP a 18 mesiacov v prípade identifikátorov súborov cookie).
Metriku Hrubý počet kliknutí môžete odvodiť pomocou prehľadov Kliknutia a Neplatné kliknutia (bežná neplatná návštevnosť a rafinovaná neplatná návštevnosť). Umožnia vám vypočítať hrubý počet kliknutí.

Okrem celkových hodnôt kliknutí kampaní vo vyhľadávaní a obsahových kampaní a segmentácie na základe typu zariadenia sa metriky zobrazované na informačnom paneli neodosielajú rade MRC na akreditáciu.

Kliknutia vo vyhľadávaní zo zariadení over‑the‑top (OTT), neznámych zariadení a ostatných typov zariadení, ktoré nemajú akreditáciu rady MRC, môžu byť v informačných paneloch prehľadov v službe Google Ads zmiešané s akreditovanými metrikami kliknutí v počítačoch a celkového počtu kliknutí. Návštevnosť z neakreditovaných typov zariadení dosahuje podľa odhadov menej než 1 % návštevnosti v podobe kliknutí vo vyhľadávaní.

Vytváranie prehľadov údajov o videách

Google Ads vytvára pre inzerentov prehľady o celkovom počte viditeľných zobrazení videí, metrikách viditeľnosti (vysvetlené nižšie) a podmnožinách týchto údajov. Zhliadnutia reklám TrueView a neplatné zhliadnutia sme odoslali na akreditáciu radou MRC a tieto metriky sa po získaní akreditácie pridajú do prehľadu viditeľnosti videí.

Predmetom akreditácie radou MRC sú len metriky v službe Google Ads uvedené v prehľade viditeľnosti videí, ktorý je k dispozícii iba na stiahnutie. Z akreditácie sú vylúčené ostatné prehľady metrík zobrazenia a viditeľnosti videí v rôznych klientskych nástrojoch, napríklad v klientskom rozhraní na tvorbu prehľadov kampaní.
Prehľad viditeľnosti videí, ktorý je k dispozícii na stiahnutie, obsahuje tieto metriky: zobrazenia celkovo po odfiltrovaní rafinovanej neplatnej návštevnosti v prostrediach počítačov, mobilných zariadení, internetu a reklamy v mobilnej aplikácii. Možno ho prirovnať k prehľadu kliknutí, v ktorom sa hodnoty bežnej neplatnej návštevnosti a rafinovanej neplatnej návštevnosti neuvádzajú oddelene, aby sa zabránilo reverznému inžinierstvu týchto údajov. Odhaduje sa, že približne 61 % z celkového počtu neplatných zobrazení videí a 13 % z celkového počtu neplatných zhliadnutí reklám TrueView predstavuje bežnú neplatnú návštevnosť. Vzhľadom na povahu implementácie formátu zhliadnutí reklám TrueView bude percento bežnej neplatnej návštevnosti nižšie.
V prehľade viditeľnosti videí sa merajú a zaznamenávajú nasledujúce formáty videoreklám. Z prehľadu viditeľnosti videí sú vylúčené všetky ostatné formáty reklám, ktoré nie sú uvedené nižšie, vrátane reklám zobrazovaných v mobilnej aplikácii YouTube Kids.
 • Preskočiteľné reklamy in-stream: Ide o videoreklamy, ktoré sa zobrazujú pred videoobsahom na YouTube, počas neho alebo po ňom a divákom umožňujú preskočiť reklamy s dĺžkou minimálne 30 sekúnd po prehratí prvých 5 sekúnd. Zhliadnutia reklám TrueView sú dostupné len pri formáte preskočiteľných reklám in-stream.
 • Mikrospoty: Ide o krátke, približne 6-sekundové videoreklamy, ktoré sa zobrazujú pred videoobsahom na YouTube, počas neho alebo po ňom. Mikrospoty sa nedajú preskočiť.
 • Nepreskočiteľné videoreklamy in‑stream: Ide o videoreklamy s dĺžkou 5 až 30 sekúnd, ktoré sa zobrazujú v rámci videoobsahu vlastníka v Obsahovej sieti Google, a to pred ním, počas neho alebo po ňom podľa toho, kde a kedy sa vlastník obsahu rozhodne zobrazovať reklamy.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false