Odvetvové normy merania kliknutí, zobrazení videí a viditeľnosti videí

Logo MRC

Aktuálna akreditácia rady Media Rating Council (MRC) potvrdzuje, že:

 • metodológia merania kliknutí v Obsahovej a Vyhľadávacej sieti služby Google Ads a technológie zobrazovania reklám služby AdSense sú v súlade s odvetvovými normami na meranie kliknutí;
 • meranie zobrazení a viditeľnosti videí v službe Google Ads uvedené v prehľade viditeľnosti videí je v súlade s odvetvovými normami na meranie zobrazení a viditeľnosti videa;
 • procesy podporujúce tieto technológie sú presné. Vzťahuje sa na technológiu merania od Googlu, ktorá sa používa vo všetkých typoch zariadení (v počítačoch, mobilných zariadeniach a tabletoch) v prostredí prehliadača i mobilných aplikácií.

V rámci úsilia koordinovaného organizáciami Interactive Advertising Bureau (IAB) a MRC boli vypracované odvetvové pokyny, ktoré určujú spôsob počítania kliknutí na interaktívne reklamy, ako aj zisťovania a spracovávania neplatných kliknutí. Audit dodržiavania týchto pokynov vykonala audítorská firma s certifikáciou CPA z poverenia rady MRC.

Nižšie nájdete súhrn procesu merania kliknutí, ktorý využívajú služby Google Ads a AdSense. Ďalšie zdroje nájdete na webe s pokynmi na meranie kliknutí organizácií IAB a MRC, ktoré poskytujú opis noriem združenia IAB na počítanie kliknutí na online reklamu. Môžete si pozrieť aj list o udelení akreditácie Googlu.

Na čo má Google akreditáciu

Akreditácia potvrdzuje, že technológia merania kliknutí od Googlu dodržiava odvetvové normy počítania kliknutí na interaktívne reklamy a že jeho procesy podporujúce túto technológiu sú presné.
Rozsah akreditácie kliknutí služby Google Ads zahŕňa:
 • akreditovaná metrika: kliknutia,
 • reklamy v prostrediach webov a aplikácií pre počítače a mobilné zariadenia,
 • formáty reklamy vo Vyhľadávacej a Obsahovej sieti.
Akreditácia potvrdzuje, že technológia merania zobrazení a viditeľnosti videí od Googlu dodržiava odvetvové normy počítania zobrazení videoreklám a merania mier viditeľnosti.

V čom spočíva proces auditu

Audit je zameraný na reklamné systémy Googlu s platbou za kliknutie, zobrazením videí a viditeľnosťou videí. Google poskytuje tieto riešenia pre inzerentov prostredníctvom služby Google Ads a riešenia pre vlastníkov prostredníctvom služieb AdSense a YouTube.

Rade MRC sa na akreditáciu pre metriku Videá odosiela len prehľad viditeľnosti videí.

Reklamy Google sa môžu zobraziť používateľom prostredníctvom týchto služieb: AdSense pre obsah (AFC), AdSense pre domény (AFD), AdSense pre vyhľadávanie (AFS), Ad Exchange (AdX), YouTube a Google.com. AFC sa týka reklám zobrazených na stránkach partnerského webu, kde sa kontext informácií na stránke používa na určenie a zobrazenie relevantných reklám. AFD sa vzťahuje na reklamy zobrazované na stránkach konkrétnej domény, pričom názov domény je analogický s vyhľadávacím dopytom. AdX sa vzťahuje na reklamy zobrazované na zúčastnených partnerských weboch, kde sa relevantné reklamy určujú a zobrazujú na základe kontextu stránky a ponuky v reálnom čase. YouTube sa vzťahuje na reklamy zobrazované na YouTube.com alebo v aplikácii YouTube, kde o výbere a zobrazení relevantných reklám rozhodujú kontext videa a vyhľadávacie dopyty. AFS a Google.com sa vzťahujú na reklamy, ktoré sa zobrazujú ako platené výsledky v rámci kontextu dopytu a výsledkov vyhľadávača.

Čo do procesu auditu zahrnuté nebolo?

Tento audit sa nevzťahuje na reklamné riešenia od Googlu založené na zobrazeniach iných reklám než videí (napríklad Google Marketing Platform) ani na systémy merajúce kliknutia na nekomerčné účely (napríklad Vyhľadávanie Google). Medzi ďalšie systémy, ktoré nespadajú pod audit, patria súvisiace systémy na podporu a správu procesov, ako je napríklad Google Analytics. Navyše:

 • Akreditácia nezahŕňa nástroj na tvorbu prehľadov služby Google Ads ani ďalšie metriky pre video na informačnom paneli.
 • Akreditácia tiež nezahŕňa zariadenia OTT ani iné typy zariadení.
 • Kliknutia vo videokampaniach a kampaniach na aplikácie nie sú súčasťou akreditácie od rady MRC týkajúcej sa metriky Kliknutia.
 • Segmentácia metrík na informačnom paneli (napríklad demografické údaje) okrem celkových hodnôt obsahových kampaní a kampaní vo vyhľadávaní a segmentácie na základe typu zariadenia nie sú súčasťou akreditácie od rady MRC.

Metodológia merania kliknutí

Metodológia merania je založená na všetkých zaznamenaných aktivitách kliknutia a na účely merania kliknutí nevyužíva vzorkovanie. Google priamo sleduje iba fázu 2.2 cyklu sprostredkovania kliknutia (merané kliknutia) definovaného združením IAB. Pokiaľ ide o cyklus sprostredkovania kliknutia, platí, že po prijatí úvodnej transakcie kliknutia presmerovacím serverom reklám zaznamená Google Ads príslušné kliknutie a na základe oblasti určenej inzerentom pre konkrétnu reklamu vydá prehliadaču kód presmerovania HTTP 302, ktorý nemožno uložiť do vyrovnávacej pamäte. Takto vzniká merané kliknutie. Metodológia merania kliknutí je rovnaká pre všetky zariadenia (počítače, mobilné telefóny, tablety), prehliadače a mobilné aplikácie, pokiaľ nie je uvedené inak.

Súbežné sledovanie je momentálne voliteľnou funkciou určenou pre inzerentov, ktorí v súvislosti s návštevnosťou kampaní vo Vyhľadávacej sieti a Nákupoch používajú meranie kliknutí. Súbežné sledovanie smeruje zákazníkov z reklamy priamo na cieľovú webovú adresu (vstupnú stránku), zatiaľ čo meranie kliknutí prebieha na pozadí (bez toho, aby zákazníci prešli najprv na sledovacie webové adresy).

Reklamy možno zobraziť v mobilných zariadeniach podporovaných súpravou Google Mobile Ads SDK (pozrite si zoznam momentálne podporovaných platforiem).

Známe obmedzenie pre túto metódu merania kliknutí predstavuje prerušenie sieťového prenosu. To môže spôsobiť, že používateľovi, ktorý úspešne prijal presmerovanie typu 302, sa nemusí zobraziť výsledný web inzerenta.

Použitá metodológia počítania je metódou viacerých kliknutí počas zobrazenia. Keďže sa chceme vyhnúť pripočítaniu chýb v navigácii (napríklad viacerých kliknutí používateľa), vyžadujeme, aby čas medzi jednotlivými kliknutiami na zobrazenie reklamy presiahol špecifické časové obdobie.

Denníky sa generujú a spracúvajú v reálnom čase a uchovávajú sa v nich všetky údaje pridružené k sledovaným transakciám HTTP. Pri implementácii systémov na filtrovanie kliknutí sa využíva množstvo rôznych heuristických techník. Nebudeme ich tu však menovať, aby sme neohrozili ich zabezpečenie.

Reklamy pre používateľov zobrazujú Google aj jeho partneri. Procesy súvisiace s meraním a vytváraním prehľadov aktivít kliknutia pre inzerentov však kontroluje a spúšťa Google. Keď používateľ klikne na reklamu zobrazenú Googlom alebo jeho partnerom v niektorej zo služieb na správu reklám, aktivita kliknutia sa sleduje v službe Google Ads prostredníctvom presmerovacích serverov reklám.

Meranie aktivity kliknutia je založené na metodológii merania kliknutí v službe Google Ads, ktorá na správu a monitorovanie udalostí ukliknutia využíva technologickú infraštruktúru. Kliknutie sa zaznamená (nameria), keď Google Ads prijme iniciované kliknutie a odošle používateľovi presmerovanie typu HTTP 302 na vstupnú stránku alebo web inzerenta (alebo na iný sprostredkujúci server, ako je napríklad zástupca inzerenta). Namerané kliknutia sa zaznamenávajú do denníkov údajov v systéme súborov udalostí. Súbory denníkov údajov sa potom akumulujú, upravujú a zhromažďujú prostredníctvom plne automatizovaných procesov na vytváranie prehľadov merania kliknutí a prehľadov pre inzerentov. Proces úpravy zahŕňa proces filtrovania chybných alebo poškodených údajov, návštevnosti inej, než je návšteva používateľa vrátane návštev robotov a ďalších automatizovaných procesov, a iných aktivít identifikovaných ako neplatné kliknutia. Filtrované kliknutia sa považujú za neplatné, čo znamená, že ich inzerentovi nemožno fakturovať. Google pripravuje pre inzerentov prehľady o kliknutiach, ku ktorým má príslušný inzerent priamy prístup.

Merania kliknutí možno zhrnúť podľa geografickej polohy (nie je súčasťou akreditácie od rady MRC) a typu zariadenia. Geografická poloha vychádza z adresy IP používateľa alebo z adresy, ktorú nám poskytol vlastník (vlastníci potrebujú na poskytnutie adresy získať povolenie od používateľa). Upozorňujeme, že niektoré z údajov o návštevnosti môžu prichádzať z proxy servera poskytovateľa služieb a je teda možné, že neodzrkadľujú skutočnú polohu používateľa (mobilní operátori môžu napríklad poskytnúť údaje o návštevnosti z mobilných zariadení). Informácie o type zariadenia (počítači, tablete či mobilnom zariadení) pochádzajú z hlavičiek HTTP spravovaných Googlom.

V niektorých implementáciách služby AdSense partneri vykresľujú reklamy na svojich weboch podľa vlastných pravidiel dizajnu a formátovania a ovládajú plochu okolo reklamy, na ktorú sa dá kliknúť. V rámci takýchto implementácií nemá Google dosah na úpravu týchto plôch. V štandardných implementáciách služby AdSense má Google pod kontrolou plochu, na ktorú sa dá kliknúť, aj priame vykreslenie zobrazenia reklamy koncovému používateľovi.

Metodológia merania zobrazenia a viditeľnosti videí

Google umožňuje používateľom služby Google Ads vytvárať videokampane, nahrávať a spravovať kreatívy a nastavovať stratégie ponúk a súvisiace zacielenie pre ich kampane. Obsah videoreklám v službe Google Ads musí byť hostený na YouTube, videoreklamy sa však môžu zobrazovať na YouTube a na weboch a v aplikáciách partnerov pre video v Obsahovej sieti Google (OSG).

V prehrávači videí na YouTube, mobilnej aplikácii YouTube alebo na weboch a v aplikáciách partnerov pre video je priamo integrovaná súprava Interactive Media Ads Software Development Kit (IMA SDK) vo vlastníctve Googlu, ktorá zabezpečuje komunikáciu medzi prehrávačmi videí a reklamným serverom na účely merania videí. Google má dve verzie súpravy IMA SDK: jedna podporuje formát Flash a druhá formát HTML5. Súprava IMA SDK predstavuje formát Video Ad Serving Template (VAST) (verziu 2.0, 3.0 alebo 4.0) s vyhovujúcou implementáciou značiek, ktorá slúži na meranie lineárneho aj nelineárneho obsahu videoreklám pri zobrazovaní a sledovaní videoreklám. Súprava IMA SDK tiež podporuje formát Video Player Ad-Serving Interface (VPAID) (verziu 2.0), ktorý umožňuje vzájomnú komunikáciu videoreklamy a prehrávača videí, ako aj formát Video Multiple Ad Playlist (VMAP), ktorý umožňuje prehrávanie viacerých reklám v obsahu videoreklamy.

Všetky namerané videoreklamy YouTube zahrnuté do prehľadu viditeľnosti videa sa zobrazujú v reklamách in-stream. Pri zobrazení videoreklám používa meranie metodológiu započítania na začiatku vykresľovania. Ak ich vlastník obsahu videoreklamy správne implementuje, riešenia založené na súprave Google Ads IMA SDK sú v súlade s požiadavkami pokynov pre zobrazenia videí týkajúcimi sa spustenia udalosti merania po uložení do vyrovnávacej pamäte. Po prijatí udalosti merania si Google zachová kontrolu nad ďalším spracúvaním a poskytovaním prehľadov. V službe Google Ads sú typy zariadení klasifikované prostredníctvom kombinácie údajov používateľského agenta a súpravy SDK mobilných aplikácií z interných a externých zdrojov. Služba Google Ads nie je pri vykonávaní klasifikácie závislá od žiadnej tretej strany.

V niektorých prípadoch je jedným z faktorov priebežné prehrávanie, napríklad keď je aktívne automatické prehrávanie alebo používateľ pozerá video v zozname. V takom prípade sa postupuje podľa určitých pravidiel. Pri používaní pripojenia Wi-Fi sa automatické prehrávanie zastaví po štyroch hodinách. Pri používaní mobilnej siete sa priebežné prehrávanie zastaví po 30-minútovej neaktivite. Najnovšie a najpresnejšie podrobnosti o tejto funkcii nájdete na https://support.google.com/youtube/answer/6327615. Približne 15 % návštevnosti videí predstavuje automatické prehrávanie.

Google uviedol, že sprievodné obsahové reklamy sa merajú nezávisle od zobrazení videoreklám a neuvádzajú sa v prehľade viditeľnosti videí v službe Google Ads. Meranie sprievodných obsahových reklám a ich uvádzanie v prehľadoch sú preto vylúčené z rozsahu tohto zapojenia.

Pri viditeľnosti videí používa Google Ads na meranie viditeľnosťi, ktorá sa zobrazuje v platforme prehľadov služby Google Ads, Active View description of methodology. Google Ads započíta zobrazenie viditeľného videa vtedy, keď sa prinajmenšom 50 % kreatívy videoreklamy zobrazí aspoň na 2 sekundy vo viditeľnej oblasti prehliadača alebo aplikácie používateľa.

Metodológia filtrovania

Google sa priebežne pokúša identifikovať a filtrovať všeobecnú a sofistikovanú neplatnú návštevnosť pomocou identifikátorov, aktivít a vzorov založených na údajoch. Táto identifikácia a filtrovanie sa vykonávajú medzi kliknutiami a zobrazeniami videí a zahŕňajú aktivity nepochádzajúce od ľudí a podozrenia na podvod. Keďže však vlastník, inzerent ani príslušní zástupcovia nedokážu vždy rozpoznať ani zistiť zámer a identitu používateľa, nedá sa očakávať, že všetku neplatnú návštevnosť bude možné proaktívne identifikovať a vylúčiť zo získaných výsledkov. Na ochranu procesov na filtrovanie neplatnej návštevnosti pred kompromitáciou alebo reverzným inžinierstvom sa nebudú zverejňovať žiadne iné podrobnosti o jednotlivých postupoch filtrovania, než sú informácie uvedené tu. Podrobnejšie informácie budú poskytnuté iba audítorom v rámci procesu auditu.
Pri filtrácii sa využívajú spôsoby filtrácie na základe špecifickej identifikácie (vrátane rešpektovania súborov s pokynmi pre roboty, filtračných zoznamov a testovacích aktivít vlastníkov) a na základe aktivít (vrátane analýzy sekvencií viacerých aktivít, externých aktivít, atribútov interakcií a ďalších podozrivých aktivít).
Na metodológiu filtrácie sa okrem toho vzťahujú nasledujúce parametre:
 • Google nevyužíva filtračné postupy tretích strán.
 • Používajú sa súbory s pokynmi pre roboty (robots.txt).
 • Na identifikáciu činnosti, ktorá nepochádza od ľudí, používa Google medzinárodný zoznam pavúkov – prehľadávačov a robotov združenia IAB/ABCe, ako aj ďalšie filtre, ktoré sú založené na predchádzajúcich robotických aktivitách. Používa sa vylučujúci zoznam robotov združenia IAB.
 • Procesy filtrácie na základe aktivít: Identifikácia na základe aktivity zahŕňa vykonávanie analýz vzorov určitého typu, vyhľadávanie správania v aktivitách, ktoré naznačuje, že pravdepodobne nejde o návštevnosť zo strany ľudí. Tím Google pre kontrolu kvality návštevnosti reklám využíva systémy na identifikáciu podozrivých aktivít, ktoré uplatňuje aj pri filtrovaní na základe aktivít.
 • Proces filtrovania prebieha pasívne potom, čo dôjde k danej skutočnosti. Znamená to, že žiadosť používateľa (prehliadača, robota atď.) sa spracuje bez toho, aby bolo možné zistiť, či táto návštevnosť bola nahlásená alebo bude iným spôsobom odfiltrovaná a odstránená. Google totiž nechce používateľským agentom žiadnym spôsobom naznačiť, že ich aktivita spúšťa mechanizmy filtrovania Googlu. V niektorých situáciách sa používa blokovanie klientskeho rozhrania aj v prípadoch, keď je pravdepodobné, že výsledná žiadosť o reklamu môže viesť k neplatnej aktivite. Z historického hľadiska boli blokované iba 2 % žiadostí o reklamy.
 • Implementovali sme procesy na odstránenie vlastných aktivít predbežného načítania.
 • Používajú sa procesy, ktoré povoľujú testovacie kliknutia vlastníkov a zobrazenia videí vlastníkmi. Tieto procesy podporujú pridávanie špecifických značiek do žiadostí o reklamu zo strany vlastníkov, ktorí naznačujú, že žiadosť o reklamu je testovacia a nemala by sa započítavať do fakturácie ani na oficiálne účtovné účely.
 • Existujú procesy, ktoré v prípade zaznamenania nekonzistencií alebo chýb umožňujú opravu týchto údajov a vrátenie platieb inzerentom. Tieto vrátené platby sa premietajú do súhrnov fakturácie. Poškodenie súborov denníkov je mimoriadne zriedkavé. Ak by však k nemu došlo, dajú sa obnoviť.
 • Implementované sú aj procesy na odstránenie aktivity z interných adries IP Googlu.
 • Filtračné pravidlá a limity sú priebežne monitorované. Možno ich upravovať manuálne a sú pravidelne automaticky aktualizované.

Kvalifikácia obchodného partnera

Všetci partneri, ktorí zobrazujú Google Ads vo svojom obsahu, musia dodržiavať naše programové pravidlá zakazujúce neplatnú aktivitu. Prečítajte si ďalšie informácie o neplatnej aktivite.

Google priebežne filtruje neplatnú návštevnosť a bude kontrolovať obchodných partnerov, ktorí získavajú vysoké objemy neplatnej návštevnosti. Partnerom, ktorí nepretržite získavajú vysoké objemy neplatnej návštevnosti, môžeme pozastaviť alebo zrušiť ich účet.

Vytváranie prehľadov údajov o kliknutiach

Google Ads vytvára inzerentom prehľady o celkovom počte kliknutí, celkovom počte zobrazení a o podmnožinách týchto údajov (napríklad o kliknutiach, zobrazeniach a miere prekliknutí podľa kampane, reklamnej skupiny a kľúčového slova). Podobné štatistiky o weboch vytvára pre vlastníkov. Rozsah procesu auditu zahŕňa tvorbu prehľadov o kliknutiach pre inzerentov v službe Google Ads. Hodnoty môžu v priebehu mesiaca kolísať a nepovažujú sa za konečné, kým sa nezmrazia na konci mesiaca. Po uplynutí tohto časového obdobia sa už vykazované kliknutia nebudú upravovať. Ak to však Google uzná za vhodné, môže inzerentom poskytnúť kredity.

Google Ads ponúka inzerentom možnosť zobraziť celkový denný počet filtrovaných kliknutí (označených za neplatné) pre každú kampaň. Google Ads nenahlasuje celkové hodnoty všeobecnej neplatnej návštevnosti a sofistikovanej neplatnej návštevnosti oddelene, aby sa zabránilo reverznému inžinierstvu týchto údajov na optimalizáciu neplatnej návštevnosti. Odhaduje sa, že približne 65 % celkovej neplatnej návštevnosti z kliknutí predstavuje všeobecnú neplatnú návštevnosť.

Na zabezpečenie presnosti nahlasovaných údajov v službách Google Ads a AdSense sa využívajú komplexné procedúry testovania jednotiek. Sú to primárne mechanizmy na zabezpečenie presného prenosu údajov zo serverových databáz do používateľských prehľadov. Okrem toho sa pozorne monitoruje aj spätná väzba používateľov, aby sa identifikovali a opravili všetky chyby, ktoré sa môžu prejaviť až v konečnej verzii. Na zabezpečenie správnej prevádzky všetkých zariadení a softvéru na vytváranie prehľadov údajov pre používateľov služby Google Ads používame množstvo automatizovaných systémov. Obsah vytvorených prehľadov sa však primárne overuje prostredníctvom spomínaných testov jednotiek a spätnej väzby používateľov.

Elektronické záznamy súvisiace s aktivitami kliknutí sa uchovávajú na dobu neurčitú. Údaje v poliach pre adresy IP a identifikátory súborov cookie sa menia na anonymné po uplynutí určitého časového obdobia (9 mesiacov, ak ide o adresy IP, a 18 mesiacov, ak ide o identifikátory súborov cookie).
Metriku Hrubý počet kliknutí môžete odvodiť pomocou prehľadov Kliknutia a Neplatné kliknutia (všeobecná neplatná návštevnosť a sofistikovaná neplatná návštevnosť). Umožnia vám vypočítať hrubý počet kliknutí.

Metriky zobrazované na informačnom paneli okrem celkových hodnôt obsahových kampaní a kampaní vo vyhľadávaní a segmentácie na základe typu zariadenia sa neodosielajú rade MRC na akreditáciu.

Kliknutia zo zariadení over-the-top (OTT), neznámych zariadení a ostatných typov zariadení, ktoré nemajú akreditáciu od rady MRC, môžu byť v informačných paneloch prehľadov služby Google Ads zmiešané s akreditovaným kliknutiami v počítačoch a celkovými metrikami kliknutí. Návštevnosť z neakreditovaných typov zariadení dosahuje podľa odhadov menej než 1 % návštevnosti v podobe kliknutí v Obsahovej a Vyhľadávacej sieti.

Vytváranie prehľadov údajov o videách

Google Ads vytvára pre inzerentov prehľady o celkovom počte viditeľných zobrazení videí, metrikách viditeľnosti (uvedených nižšie) a podmnožinách týchto údajov.

Predmetom akreditácie od rady MRC sú len metriky služby Google Ads uvedené v prehľade viditeľnosti videí, ktorý je k dispozícii iba na stiahnutie. Z akreditácie sú vylúčené ostatné prehľady metrík zobrazenia a viditeľnosti videí v klientskych nástrojoch, napríklad klientsky nástroj na tvorbu prehľadov o kampaniach.
Prehľad viditeľnosti videí, ktorý je k dispozícii na stiahnutie, obsahuje tieto metriky: zobrazenia celkovo po odfiltrovaní sofistikovanej neplatnej návštevnosti v prostrediach počítačov, mobilných zariadení, internetu a reklamy v mobilnej aplikácii. Možno to prirovnať k prehľadom o kliknutiach, v ktorých sa hodnoty všeobecnej neplatnej návštevnosti a sofistikovanej neplatnej návštevnosti neuvádzajú oddelene, aby sa zabránilo reverznému inžinierstvu týchto údajov. Odhaduje sa, že približne 61 % celkovej neplatnej návštevnosti zo zobrazených videoreklám predstavuje všeobecnú neplatnú návštevnosť.
V prehľade viditeľnosti videí sa merajú a uvádzajú nasledujúce formáty videoreklám. Z prehľadu viditeľnosti videí sú vylúčené všetky ostatné formáty reklám, ktoré nie sú uvedené nižšie, vrátane reklám zobrazovaných v mobilnej aplikácii YouTube Kids.
 • Preskočiteľné reklamy In-stream: videoreklamy, ktoré sa zobrazujú pred videoobsahom na YouTube, počas neho alebo po ňom a divákom umožňujú preskočiť reklamy s dĺžkou minimálne 30 sekúnd po prehratí prvých 5 sekúnd.
 • Mikrospoty: krátke, približne 6-sekundové videoreklamy, ktoré sa zobrazujú pred videoobsahom na YouTube, počas neho alebo po ňom. Mikrospoty sa nedajú preskočiť.
 • Nepreskočiteľné videoreklamy in‑stream: videoreklamy s dĺžkou 5 až 30 sekúnd, ktoré sa zobrazujú v rámci videoobsahu vlastníka v Obsahovej sieti Google, a to pred ním, počas neho alebo po ňom podľa toho, kde a kedy sa vlastník obsahu rozhodne zobrazovať reklamy.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory