Отраслови стандарти за измерване на кликванията и импресиите на видеоклиповете/видимостта/показванията на TrueView

Google предоставя преведени версии на статиите в Помощния ни център за Ваше удобство. Те не са предназначени да променят съдържанието на правилата ни. За прилагане на правилата използваме официалната версия на английски език. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

Лого на MRC

Текущата акредитация от Съвета за оценяване на медии (MRC) удостоверява следното:

 • Използваните от Google методология на Google Ads за измерване на кликванията в дисплейната мрежа и мрежата за търсене и технология на AdSense за показване на реклами са съобразени с отрасловите стандарти за измерване на кликванията.
 • Измерването в Google Ads на импресиите и видимостта на видеоклиповете, както е дадено в отчета за видимостта на видеоклиповете, е съобразено с отрасловите стандарти за такова измерване.
 • Процесите, поддържащи тези технологии, са точни. Това се отнася за технологията на Google за измерване, която се използва за всички типове устройства: компютри, мобилни устройства, таблети, както в браузъри, така и в мобилни приложения.

Отрасловите указания са разработени в рамките на инициатива, координирана от Бюрото за интерактивна реклама (IAB) и Съвета за оценяване на медии (MRC), целяща да регламентира начините, по които се отчитат кликванията върху интерактивни реклами и по които се разпознават и обработват невалидните кликвания. Одитът за спазване на тези указания бе проведен от сертифицирана счетоводна фирма, наета за целта от Съвета за оценяване на медии (MRC).

По-долу е представена обобщена информация за процеса на измерване на кликванията, използван от Google Ads и AdSense. За допълнителни ресурси, моля, прегледайте указанията за измерване на кликванията на IAB/MRC, които описват стандартите на IAB за отчитане на кликванията върху онлайн реклами. Можете да прегледате и писмото за акредитация на Google.

За какво има акредитация Google?

Акредитацията удостоверява, че технологията на Google за измерване на кликванията е съобразена с отрасловите стандарти за отчитане на кликванията върху интерактивни реклами и че процесите ѝ, поддържащи тази технология, са точни.
Акредитацията на Google Ads относно кликванията обхваща следното:
 • Конкретният акредитиран показател е „кликвания“.
 • Типове устройства: мрежата за компютри и мобилни устройства, приложения.
 • Рекламни формати в мрежата за търсене и дисплейната мрежа.
Акредитацията удостоверява, че технологията за измерване на импресиите и видимостта на видеоклиповете е съобразена с отрасловите стандарти за отчитане на импресиите на видеорекламите и измерване на честотата на видимост.

Какво включва процесът на одит?

Одитът е съсредоточен върху системите на Google за рекламиране със заплащане на кликване, импресии на видеоклиповете, показвания на TrueView и видимост на видеоклиповете. Google осигурява такива решения, насочени към рекламодателите, чрез Google Ads, а чрез AdSense и YouTube – насочени към издателите.

За акредитация от MRC за показатели за видеоклипове е подаден само отчетът за видимост на видеоклиповете.

Рекламите от Google може да бъдат показвани на потребителите чрез следните продукти или услуги: AdSense за съдържание (AFC), AdSense за домейни (AFD), AdSense за търсене (AFS), Ad Exchange (AdX), YouTube и Google.bg. AdSense за съдържание се отнася за реклами, показвани на страниците на партньорски сайт, в който за определяне и показване на подходящи реклами се използва контекстът на информацията на страницата. AdSense за домейни се отнася за реклами, показвани на страниците на определен домейн, при който самото му име е аналогично на заявка за търсене. Ad Exchange се отнася за реклами, показвани на сайтовете на участващите партньори, в които за определяне и показване на подходящи реклами се използва контекстът на страницата и офериране в реално време. YouTube се отнася за реклами, показвани на YouTube.com или в приложението YouTube, където контекстът на заявките за търсене и видеоклипове се използват за определяне и показване на подходящи реклами. AdSense за търсене и Google.bg се отнасят за реклами, показвани като платени резултати в контекста на заявки и резултати в търсеща машина.

Какво не включва процесът на одит?

Извън обхвата на този одит са решенията на Google за рекламиране въз основа на импресии, които не работят с видеоклипове, като Google Marketing Platform, и системите, които измерват кликванията за нетърговски цели (като Google Търсене). Други системи извън обхвата на одита включват сродни системи за поддръжка и управление, като Google Анализ. В допълнение:

 • Инструментът на Google Ads за съставяне на отчети, както и други показатели за видеоклипове от таблото за управление, не участват в процеса на акредитация.
 • Типовете устройства „Други“ и ОТТ също не участват в процеса на акредитация.
 • Кликванията във видеокампании и кампании за приложения не участват в процеса на акредитация от MRC за кликвания.
 • Сегментирането по показатели (напр. демографски данни) в таблото за управление, различни от общите стойности за кампаниите в мрежата за търсене и в дисплейната мрежа и от сегментирането по тип на устройството, не участва в процеса на акредитация от MRC за кликвания.

Методология за измерване на кликванията

Методологията за измерване се основава на всички записани кликвания и не използва извадки за тази цел. Директно от Google се наблюдава само етап 2.2. от цикъла на IAB за препращане на кликванията (измерени кликвания). По отношение на този цикъл при получаване на транзакцията за началното кликване от пренасочващия рекламен сървър Google Ads записва кликването и изпраща към браузъра неподлежащо на кеширане пренасочване тип HTTP 302 въз основа на местоположението, установено от рекламодателите за конкретната реклама. Това представлява измереното кликване. Методологията за измерване на кликванията е една и съща за всички типове устройства (компютри, мобилни устройства, таблети), както и за браузъри и мобилни приложения, освен ако не е посочено друго.

В допълнение, понастоящем паралелното проследяване е избираема функция за рекламодатели, които използват измерване на кликванията за трафик от кампании в мрежата за търсене и такива за Пазаруване. Паралелното проследяване изпраща клиентите от рекламата Ви направо към крайния Ви URL адрес (целевата страница), а измерването на кликванията се извършва на заден план (без първо да се извършва препращане към проследяващите URL адреси).

Рекламите могат да се показват на мобилни устройства, които се поддържат от комплекта за разработване на софтуер (SDK) на Google Mobile Ads (вижте списък с текущо поддържаните платформи).

Познато ограничение на този метод за измерване на кликванията е, че при прекъсване в мрежата е възможно потребителят, който успешно получи пренасочване тип 302, да не може да види съответния уебсайт на рекламодателя.

Използваната методология на отчитане е методът на няколкото кликвания на импресия. Ето защо, за да избегнем неуместно отчитане на навигационните грешки (например няколкократно кликване от потребителя), изискваме времето между дадено кликване и предишното кликване върху рекламната импресия да е по-голямо от конкретен период от време.

Регистрационните файлове се генерират и обработват в реално време, като съхраняват всички данни, свързани с наблюдавани HTTP транзакции. За прилагане на системите за филтриране на кликванията се използват голям брой променливи и евристични техники, които няма да бъдат изброявани тук с цел да се защити сигурността им.

Както Google, така и партньорите ни показват рекламите на потребителите. Google обаче контролира и изпълнява процесите, свързани с измерване и отчитане на кликванията пред рекламодателите. Когато потребител кликне върху реклама, независимо дали е показана от Google, или от партньор, чрез който и да е от продуктите, показващи рекламата, кликването се проследява от Google Ads посредством пренасочващите сървъри на програмата.

Измерването на кликванията се основава на методологията на Google Ads за измерване на кликванията, която използва технологична инфраструктура за управление и наблюдение на събитията, свързани с кликване. Кликване се записва (измерва), когато Google Ads получи инициирано кликване и изпрати до потребителя пренасочване тип HTTP 302 към целевата страница или уебсайта на рекламодателя (или друг междинен сървър, като например агент на рекламодателя). Тези измерени събития, свързани с кликване, се записват в регистрационни файлове с данни в рамките на файлова система за събития. Регистрационните файлове с данни след това се натрупват, редактират и компилират посредством напълно автоматизирани процеси, за да се осъществи измерване на кликванията и отчитане пред рекламодателите. Процесът на редактиране включва процеса на филтриране на погрешни или повредени данни, идентифициран трафик, който не идва от хора, включително роботи и други автоматизирани процеси, както и други идентифицирани невалидни кликвания. Филтрираните кликвания се считат за невалидни, което означава, че рекламодателите не подлежат на таксуване за тях. Google подготвя отчети за кликванията за рекламодателите, до които съответният рекламодател има директен достъп.

Измерените кликвания могат да се отчитат обобщено по географско местоположение (което не подлежи на акредитация от MRC) и по типа устройство. Географското местоположение се основава на IP адреса на потребителя или се предоставя от издателя (като за целта издателите трябва да получат разрешение от потребителите). Имайте предвид, че част от трафика може да се пренасочва през прокси сървърите на доставчиците на услуги и по този начин да не отразява правилно действителното местоположение на потребителя (например мобилните оператори може да използват прокси сървъри за мобилния трафик). Класифицирането на типа устройство (компютри, таблети и мобилни устройства) се основава на информация от управляваните от Google библиотеки, използващи HTTP заглавки.

При някои внедрявания на AdSense партньорите изобразяват реклами на сайта си съобразно собствените си правила за дизайн и форматиране и контролират позволяващата кликване зона около рекламата. В тези случаи корекциите за тази зона са извън контрола на Google. В обикновените внедрявания на AdSense Google едновременно контролира зоната, върху която може да се кликва, и изобразява рекламната импресия директно пред крайния потребител.

Методология за измерване на импресиите и видимостта на видеоклиповете и показванията на TrueView

Google дава възможност на потребителите на Google Ads да създават видеокампании, да качват и управляват рекламни послания и да задават стратегии за офериране и сродно насочване за кампаниите си. Видеорекламното съдържание в Google Ads трябва да бъде хоствано в YouTube. Тези видеореклами обаче могат да се показват както в YouTube, така и на сайтове и приложения на видеопартньори в цялата Google Дисплейна мрежа.

Собственият комплект на Google за разработване на софтуер за интерактивни медийни реклами (IMA SDK) се интегрира директно във видеоплейъра на YouTube, мобилното приложение YouTube или на сайтове и приложения на видеопартньори, така че да улесни комуникацията между видеоплейърите и рекламния сървър за измерване на видеоклиповете. Google поддържа две версии на IMA SDK, като едната поддържа Flash, а другата – HTML5. IMA SDK е шаблон за показване на видеореклами (VAST) (версии 2.0, 3.0 или 4.0) със съвместимо внедряване на маркер, използван за измерване както на линейно, така и на нелинейно видеорекламно съдържание, за да показва и проследява цифрови видеореклами. IMA SDK също така поддържа интерфейс на видеоплейър за показване на реклами (VPAID) (версия 2.0), който дава възможност на видеорекламата и видеоплейърът да комуникират помежду си, както и плейлист за няколко реклами във видеоклипове (VMAP), който дава възможност няколко реклами да се показват в рамките на видеорекламно съдържание.

Всички измервани видеореклами в YouTube, включени в отчета за видимост на видеоклиповете, се показват в поток. По отношение на импресиите на видеорекламите измерването използва методология за отчитане при начало на показването. Когато са внедрени правилно от издателя на видеорекламно съдържание, решенията на IMA SDK на Google Ads са в съответствие с изискванията на насоките за импресиите на видеоклиповете по отношение на нареждане след буфериране на измерваното събитие. Рекламите TrueView в поток често се наричат „реклами с възможност за пропускане“, тъй като имат бутон за пропускане и дават възможност на зрителите да пропуснат рекламата след 5 секунди и да показват реклами в потока (преди, в средата или след края) на видеоклипа. Показванията на TrueView са формат с цена на показване, което означава, че таксуваме рекламодателя само когато рекламата бъде „показана“ на зрителя. Показванията на TrueView не са свързани с видимостта. С рекламите TrueView в поток плащате, когато зрител гледа 30 секунди от видеорекламата Ви (или цялата ѝ продължителност, ако е по-кратка от 30 секунди) или взаимодейства с нея, в зависимост от това кое настъпи първо. Показване на рекламите TrueView в поток се отчита по следните начини:

TrueView в поток:

 1. гледане на 30 секунди (включва задължителните 5 секунди) или на цялата реклама, ако е по-кратка от 30 секунди;
 2. кликване върху заглавието/аватара на канала*;
 3. кликване върху заглавието на видеоклипа*;
 4. кликване върху анонса на картата*;
 5. кликване върху „Споделяне“*;
 6. кликване върху придружаващия банер/видеостената*;
 7. кликване върху разширение за подканваща фраза*;
 8. кликване с цел отваряне на сайта на рекламодателя*;
 9. кликване върху финалните екрани*.

* (Не са съществени и съответно не се включват в одита за акредитация от MRC). Понастоящем горепосочените несъществени взаимодействия представляват само 1,36% от общия трафик от показвания на TrueView за големи кампании и 2,33% – за малки. Действия, които не се считат за показване, включват кликвания върху следното съдържание:

 1. пояснения;
 2. харесване (положително);
 3. преглед на цял екран;
 4. програмиране върху видеоклипове (не се показва в реклама TrueView в поток);
 5. воден знак;
 6. бутон за пропускане.

Когато даден рекламодател бъде таксуван за показване, както е посочено в ПИ на Google Ads, това ще увеличи и броя обществени показвания в YouTube.com.

При получаване на събитието за измерване Google поддържа контрол над последващата му обработка и отчитане. Google Ads използва комбинация от данни от SDK за потребителските агенти и мобилните приложения както от вътрешни, така и от външни източници, за да класифицира типовете на устройствата. Google Ads не разчита на трети страни при извършването на тази класификация.

В някои случаи продължителното възпроизвеждане има значение, например когато е активно автоматичното пускане или когато потребителят гледа видеоклип в плейлист. В такива случаи се спазват определени правила. Когато използвате Wi-Fi, продължителното възпроизвеждане ще спре автоматично след четири часа. Когато използвате мобилна мрежа, ще спре при липса на активност в продължение на 30 минути. Понастоящем Google има ограничение за броя на издателите видеопартньори на Google, които използват продължителното възпроизвеждане (обемът на трафика е 6%). Моля, вижте https://support.google.com/youtube/answer/6327615 за най-новата и точна информация за тази функция. Около 15% от видеотрафика е с автоматично пускане.

Google поясни, че придружаващите дисплейни реклами се измерват отделно от импресиите на видеорекламите и не се отчитат в отчета на Google Ads за видимостта на видеоклиповете. В резултат на това измерването и отчитането на придружаващите дисплейни реклами е изключено от обхвата на този ангажимент.

По отношение на видимостта на видеоклиповете Google Ads използва Active View description of methodology за измерване на видимостта, както се отчита в платформата за отчитане на Google Ads. Google Ads отчита видима импресия за видеоклип, когато поне 50% от рекламното послание на видеорекламата се показва в рамките на видимата зона на браузъра/приложението на потребителя в продължение на две последователни секунди. За вертикалните видеореклами обаче Google Ads измерва видимостта на плейъра вместо рекламното послание. Този формат може да бъде подрязан от плейъра и е възможно плейърът да достигне прага за видимост, когато рекламното послание на видеоклипа е по-малко от 50% от пикселите му на екрана. Рекламодателите трябва да се включат за покупка на този формат. Подрязването потенциално засяга видимостта за < 4% от импресиите на вертикалното рекламно послание.

Методология за филтриране

Google се стреми постоянно да открива и филтрира както общия, така и сложния невалиден трафик чрез основани на данни идентификатори, дейности и модели. Тези процеси на откриване и филтриране се изпълняват за всички кликвания и импресии на видеоклиповете и включват нечовешка дейност и съмнения за измама. Тъй като обаче самоличността и намеренията на потребителите невинаги могат да бъдат известни или разпознати от издателите, рекламодателите или съответните им агенти, малко вероятно е целият невалиден трафик да бъде разпознат и изключен от отчетните резултати. За да се защитят процесите на филтриране на невалиден трафик от излагане на риск или обратно инженерство, няма да се разкриват подробности за конкретни процедури по филтриране извън подробно описаните тук, освен на одитори като част от одитния процес.
При филтриране се използват както конкретно идентифициране (включително спазване на инструкциите от файловете с указания за роботи, списъци за филтриране и тестови кликвания от издателите), така и методи за филтриране, основани на активността (включително анализиране на няколко последователни дейности, необичайна активност, признаци за взаимодействие и друга подозрителна активност).
Освен това за методологията за филтриране важат следните параметри:
 • Google не използва филтриране от трети страни.
 • Използват се файлове с указания за роботи (robots.txt).
 • Източници, използвани за идентифициране на активност, която не идва от хора: Google използва международния списък с паяци и роботи на IAB/ABCe, както и допълнителни филтри въз основа на предишна активност на роботи. Използва се файлът за изключване от списъка с роботи на Бюрото за интерактивна реклама (IAB).
 • Процеси на филтриране въз основа на активността: При идентифицирането въз основа на активността се извършват определени типове анализ на закономерности, с които се търси поведение, вероятно отличаващо трафик, който не идва от хора. Екипът на Google за качество на рекламния трафик разполага със системи за определяне на подозрителна активност и надлежно изпълнява този тип филтриране.
 • Цялото филтриране се извършва „постфактум“ и е пасивно. Тоест потребителят (браузър, робот и др.) получава отговор на заявката си без индикации, че съответният трафик е означен или ще бъде филтриран и премахнат по друг начин, тъй като Google не иска да показва на потребителския агент, че активността му е задействала някой от филтриращите ни механизми. В някои случаи се използва блокиране и в предния слой, когато е вероятно евентуалната заявка за реклама да доведе до невалидна активност. Данните досега показват, че се блокират по-малко от 2% от заявките за реклами.
 • Внедрени са процеси за премахване на самостоятелно обявена активност преди извличане.
 • Съществуват процеси, които дават възможност на издателите да тестват кликванията и импресиите на видеоклиповете. Тези процеси помагат на издателите при добавянето на конкретен маркер към заявка за реклами да укажат, че тя е тестова и не трябва да се отчита за целите на таксуването или официалното счетоводство.
 • При откриване на несъответствия или грешки съществуват процеси за коригиране на тези данни и възстановяване на суми на рекламодателите. Възстановените суми се отразяват в отчетите с платежна информация. Регистрационните файлове се повреждат изключително рядко, но в случай че това стане, съществуват процеси за възстановяването им.
 • Внедрени са процеси за премахване на активност от вътрешни IP адреси на Google.
 • Правилата и праговете за филтриране се следят непрекъснато. Те могат да се променят ръчно и периодично се актуализират автоматично.

Изисквания за бизнес партньорите

От всички партньори, които показват реклами от Google Ads в съдържанието си, се изисква да се придържат към програмните ни правила, които забраняват невалидна активност. Научете повече за невалидната активност.

Google постоянно извършва филтриране за установяване на невалиден трафик и подлага на проверка всички бизнес партньори, които получават голям обем невалиден трафик. Профилите на партньорите, които непрекъснато получават голям обем невалиден трафик, могат да бъдат спрени или закрити.

Отчитане на данните за кликванията

Google Ads изготвя отчети за общия брой кликвания, общия брой импресии и подгрупи от тези данни (например кликвания, импресии и честота на кликване по кампании, рекламни групи и ключови думи) за рекламодатели, както и отчети за подобни данни, съответстващи на статистическите данни за сайтовете за издатели. Одитът обхваща отчитането на кликванията и отчитането за рекламодателите за Google Ads. Тези стойности може да се колебаят до известна степен през месеца и не се считат за окончателни, преди да бъдат замразени в края на месеца. След този момент отчетените кликвания не се коригират, но на рекламодателите може да бъдат дадени кредити, ако Google счете, че е подходящо.

Google Ads включва възможността рекламодателите да виждат общия брой на филтрираните кликвания дневно (означени като невалидни) за всяка кампания. В Google Ads крайните обеми на общия и на сложния невалиден трафик не се отчитат отделно, за да се предотврати обратното инженерство на данните с цел оптимизиране на този тип трафик. Около 62% от крайния обем невалиден трафик се падат на общия невалиден трафик.

Използват се всеобхватни процедури за тестване на ниво програмна единица, за да се осигури точността на отчетените данни в предния слой на Google Ads и AdSense. Това са основните механизми, чрез които информацията от базите от данни в задния слой се предава точно в отчетите, видими за потребителите. Освен това внимателно се следят отзивите от потребителите, за да се открият и коригират грешки, ако има останали такива в съответната версия. На разположение са многобройни автоматизирани системи за осигуряване на правилната работа на всички машини и софтуер, които отчитат данни пред потребителите на Google Ads. Съдържанието на отчетите обаче основно се проверява чрез горепосоченото тестване на ниво програмна единица и потребителските отзиви.

Електронните записи, отнасящи се до кликванията, се запазват за неопределен период. Две полета с данни обаче – IP адресите и идентификационните номера на „бисквитките“ – се анонимизират след определен период от време (9 месеца за IP адресите и 18 месеца за идентификационните номера на „бисквитките“).
Можете да получите показатели за брутния брой кликвания, като ги изчислите въз основа на отчетните данни за кликванията и невалидните кликвания (общ и сложен невалиден трафик).

Показателите в таблото за управление, различни от общите стойности за кампаниите в мрежата за търсене и в дисплейната мрежа и от сегментирането по тип на устройството, не са изпратени за акредитация от MRC.

Кликванията от устройства за директна продажба от доставчика на поточно предаваното съдържание (OTT), от неизвестни и други типове устройства, които не са акредитирани от MRC, може в таблата за управление на Google Ads да бъдат обединени с акредитирани показатели за кликвания от компютри и общ брой кликвания. Трафикът от неакредитирани типове устройства се оценява на по-малко от 1% от трафика от кликвания в мрежата за търсене.

Отчитане на данните за видеоклиповете

Google Ads изготвя за рекламодатели отчети за общия брой видими импресии на видеоклиповете, показатели за видимостта (както е посочено по-долу) и подгрупи от тези данни. Изпратихме показванията на TrueView и невалидните показвания за акредитация от MRC и тези показатели ще бъдат добавени към отчета за видимост на видеоклиповете при получаване на акредитация.

За целите на акредитацията от MRC се обхващат само показателите на Google Ads, посочени в отчета „Само за изтегляне“ за видимостта на видеоклиповете. Другите отчети на показателите за импресиите и видимостта на видеоклиповете в инструменти в потребителския интерфейс са изключени от акредитацията, например предния слой на отчитането за кампаниите.
Показателите в отчета за изтегляне за видимостта на видеоклиповете се отчитат без включване на сложния невалиден трафик в среда на настолни компютри, мобилната мрежа и мобилни реклами в приложения. Това е подобно на отчитането на кликванията, при което стойностите за общия и сложния невалиден трафик не се отчитат поотделно, за да се предотврати обратното инженерство на тези данни. Прогнозно около 61% от общия обем невалиден трафик от импресии на видеоклип и 13% от общия брой невалидни показвания на TrueView се считат за общ невалиден трафик. Поради естеството на внедряването на рекламния формат за показване на TrueView процентът на общия невалиден трафик ще бъде по-нисък.
Следните формати за видеореклами се измерват и отчитат в отчета за видимостта на видеоклиповете. Всички други рекламни формати, които не са описани по-долу, са изключени от този отчет, включително рекламите, показвани в мобилното приложение YouTube Kids.
 • Реклами в поток с възможност за пропускане: Видеореклами, които се показват преди, по време на или след видеосъдържание в YouTube, и предоставят на зрителите възможността да пропускат рекламите с дължина 30 или повече секунди след изтичането на първите 5 секунди от тях. Показванията на TrueView са налични само за реклами в поток с възможност за пропускане.
 • Ударни реклами: Кратки видеореклами с дължина приблизително 6 секунди, които се показват преди, по време на или след видеосъдържание в YouTube. Ударните реклами не могат да се пропускат.
 • Видеореклами в поток без възможност за пропускане: Видеореклами с продължителност от 5 до 30 секунди в рамките на видеосъдържание на издател в Google Дисплейна мрежа, които се показват преди, по време на или след това съдържание, в зависимост от това, къде и кога издателят реши да ги показва.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false