Hoàn thành khoản tiền kiểm tra hoặc ủy quyền ghi nợ

Để sử dụng tài khoản ngân hàng của bạn làm phương thức thanh toán (còn gọi là ghi nợ trực tiếp), bạn sẽ cần xác minh tài khoản ngân hàng của mình trước khi quảng cáo có thể bắt đầu hiển thị. Bạn có thể xác minh tài khoản ngân hàng của mình ngay lập tức bằng mã người dùng và mật khẩu tài khoản, hoặc bạn có thể xác minh thông qua một khoản tiền kiểm tra hoặc giấy ủy quyền ghi nợ, cách này cần 2-3 ngày tùy thuộc vào vị trí doanh nghiệp của bạn.

Nếu bạn muốn xem quy trình cho một quốc gia khác, hãy nhấp vào trình đơn thả xuống ở trên.

Xác minh ngay lập tức bằng mã ngân hàng

Tại Hoa Kỳ, bạn có lựa chọn có thể xác minh tài khoản ngân hàng của mình ngay lập tức, cách này nhanh hơn và không yêu cầu khoản tiền kiểm tra. Hãy thực hiện theo các bước sau để thêm tài khoản ngân hàng và xác minh ngay lập tức với ngân hàng của bạn:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon] và trong mục "Thanh toán", hãy chọn Cài đặt thanh toán.
 3. Nhấp vào đường liên kết Phương thức thanh toán ở cạnh trang, sau đó nhấp vào Thêm phương thức thanh toán mới.
 4. Chọn Tài khoản ngân hàng và điền vào thông tin ngân hàng của bạn.
 5. Để đặt phương thức này làm phương thức thanh toán chính, hãy chọn Chính ở góc dưới bên trái.
 6. Nhấp vào Lưu.
 7. Khi được nhắc chọn cách bạn muốn xác minh tài khoản của mình, hãy chọn Xác minh ngay lập tức, sau đó nhấp vào Tiếp theo.
 8. Nhập mã người dùng và mật khẩu mà bạn sử dụng để đăng nhập vào trang web của ngân hàng, sau đó đồng ý với điều khoản và điều kiện được cung cấp.
 9. Nhấp vào Tiếp theo.

Sau một lát, Google sẽ liên kết tài khoản ngân hàng với tài khoản Google Ads của bạn và xác minh rằng tài khoản ngân hàng ngày là phương thức thanh toán hợp lệ. Nếu xác minh không thành công, bạn sẽ được nhắc nhập lại mã người dùng và mật khẩu. Nếu xác minh tiếp tục không thành công, bạn có thể chọn xác minh bằng khoản tiền kiểm tra.

Tìm và nhập khoản tiền kiểm tra

Nếu chọn xác minh tài khoản ngân hàng bằng khoản tiền kiểm tra, bạn sẽ thấy một khoản tiền gửi nhỏ xuất hiện trong tài khoản ngân hàng của mình sau khoảng 3 đến 5 ngày làm việc kể từ khi bạn thêm thông tin tài khoản ngân hàng vào tài khoản Google Ads của mình. Hãy thực hiện theo các bước bên dưới để tìm và nhập thông tin khoản tiền gửi này vào tài khoản Google Ads của bạn.

 1. Xem xét hồ sơ ngân hàng của bạn và tìm khoản tiền gửi từ Google Inc. Khoản tiền gửi sẽ nằm trong khoảng từ 0,15 đô la đến 1,15 đô la.
 2. Khi bạn tìm khoản tiền gửi, hãy ghi số tiền gửi chính xác.
 3. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 4. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon] và trong phần "Thanh toán", hãy chọn mục Cài đặt thanh toán.
 5. Nhấp vào đường liên kết Phương thức thanh toán ở cạnh trang.
 6. Tìm tài khoản ngân hàng của bạn và nhấp vào Xác minh khoản tiền kiểm tra.
 7. Nhập số tiền của khoản tiền kiểm tra vào trường được cung cấp và nhấp vào Gửi.
Truy cập vào Google Ads

Sau khi nhập số tiền chính xác, bạn có thể bắt đầu sử dụng tài khoản ngân hàng của mình làm phương thức thanh toán chính. Nếu bạn đang sử dụng tùy chọn cài đặt thanh toán tự động, quảng cáo của bạn sẽ bắt đầu chạy tại thời điểm này, nếu trước đó chưa chạy.

Khoản tiền kiểm tra không thành công

Đôi khi, chúng tôi sẽ không thể xử lý khoản tiền kiểm tra. Nếu điều này xảy ra, bạn sẽ nhận được email và thấy thông báo trên trang Lập hóa đơn và thanh toán, bên dưới biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon].

Thông tin thêm về khoản tiền kiểm tra không thành công

Có nhiều lý do khiến khoản tiền kiểm tra có thể không thành công, bao gồm:

 • Thông tin tài khoản ngân hàng của bạn được nhập không chính xác.
 • Tài khoản ngân hàng của bạn không còn tồn tại nữa.
 • Tài khoản ngân hàng của bạn có hạn chế đối với thanh toán tự động bằng tài khoản ngân hàng.

Nếu khoản tiền kiểm tra của bạn không thành công, vui lòng kiểm tra xem thông tin tài khoản ngân hàng bạn đã cung cấp có chính xác không. Đây là cách thực hiện:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon] và trong phần "Thanh toán", hãy chọn mục Cài đặt thanh toán.
 3. Nhấp vào đường liên kết Phương thức thanh toán ở cạnh trang.
 4. Tìm tài khoản ngân hàng của bạn và kiểm tra xem tất cả các chi tiết đã chính xác chưa.
 5. Nhấp vào đường dẫn liên kết áp dụng đối với bạn: Chi tiết tài khoản ngân hàng chính xác
  1. Hãy liên hệ với ngân hàng của bạn và đảm bảo rằng tài khoản không có bất kỳ sự hạn chế nào ngăn bạn sử dụng lựa chọn thanh toán tự động bằng tài khoản ngân hàng. Ngân hàng của bạn cũng có thể gọi những khoản thanh toán loại này là khoản thanh toán ghi nợ trực tiếp.
  2. Sau khi bạn chắc chắn rằng tài khoản ngân hàng của mình cho phép thanh toán tự động, hãy liên hệ với chúng tôi và yêu cầu chúng tôi gửi lại khoản tiền kiểm tra.
  Thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng không chính xác

  Bạn sẽ cần phải thêm lại tài khoản ngân hàng của mình làm phương thức thanh toán mới. Đây là cách thực hiện:

  1. Khi bạn vẫn ở trang Phương thức thanh toán, nhấp vào phần Thêm phương thức thanh toán mới.
  2. Nhập thông tin phương thức thanh toán và chọn Chính từ góc dưới bên trái để lưu làm phương thức thanh toán chính. 
  3. Nhấp vào Lưu.
  4. Hãy chờ để nhận khoản tiền kiểm tra trong tài khoản ngân hàng mà bạn vừa thêm, sau đó xác minh khoản tiền kiểm tra.
  5. Sau đó, bạn có thể xóa tài khoản ngân hàng không chính xác bằng cách nhấp vào liên kết Phương thức thanh toán, sau đó nhấp vào Xóa để xóa tài khoản ngân hàng đó khỏi tài khoản của bạn.
Truy cập vào Google Ads

In và gửi giấy ủy quyền ghi nợ của bạn

Khi đã thêm thông tin tài khoản ngân hàng vào tài khoản Google Ads, bạn sẽ cần in và gửi giấy ủy quyền ghi nợ trực tiếp bằng cách thực hiện theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn tại https://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon] và trong mục "Thanh toán", hãy chọn phần Cài đặt thanh toán.
 3. Nhấp vào đường liên kết Phương thức thanh toán ở cạnh trang.
 4. Tìm tài khoản ngân hàng của bạn.
 5. Nhấp vào In giấy ủy quyền ghi nợ.
 6. Vì lý do bảo mật, bạn cần nhập lại thông tin tài khoản ngân hàng của mình.
 7. Ký tên và ghi ngày tháng vào giấy ủy quyền ghi nợ đã in.
 8. Mang giấy ủy quyền ghi nợ đã ký tên và ghi ngày tháng đến ngân hàng của bạn để được xử lý. Thời gian xử lý tùy thuộc vào ngân hàng của bạn. Tùy thuộc vào thủ tục của ngân hàng, ngân hàng của bạn có thể đóng dấu giấy ủy quyền ghi nợ, giữ lại một phần và trả phần còn lại cho bạn. Trong trường hợp này, hãy gửi giấy ủy quyền ghi nợ đã được đóng dấu cho chúng tôi theo hướng dẫn được chỉ rõ trong tài liệu hoặc gửi cho chúng tôi bản sao chụp thông qua biểu mẫu giấy ủy quyền ghi nợ trực tiếp của chúng tôi. Hoặc, ngân hàng của bạn có thể gửi trực tiếp giấy ủy quyền ghi nợ cho chúng tôi.
Truy cập vào Google Ads

Thời gian xử lý

Sau khi nhận được giấy ủy quyền ghi nợ của bạn, chúng tôi thường cần năm ngày làm việc để xử lý. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn email khi đã xử lý giấy ủy quyền ghi nợ và quảng cáo của bạn thường sẽ bắt đầu chạy nếu trước đó chưa chạy.

Nếu chúng tôi không nhận được hoặc không thể xử lý giấy ủy quyền ghi nợ của bạn trong vòng 14 ngày sau khi bạn thêm tài khoản ngân hàng, thì chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết bằng email. Trong trường hợp đó, vui lòng gửi lại giấy ủy quyền ghi nợ bằng cách thực hiện theo hướng dẫn của chúng tôi hoặc thông qua biểu mẫu giấy ủy quyền ghi nợ trực tiếp.

Lý do chúng tôi không thể xử lý giấy ủy quyền ghi nợ của bạn bao gồm tài liệu không đọc được, thiếu dữ liệu hoặc thông tin không chính xác.

Kiểm tra trạng thái ủy quyền ghi nợ của bạn

Bạn có thể kiểm tra trạng thái ủy quyền ghi nợ của mình bất kỳ lúc nào. Chỉ cần thực hiện theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn tại https://ads.google.com.
  • Lưu ý: Nếu bạn là người dùng tài khoản Trung tâm Khách hàng, hãy đăng nhập trực tiếp vào tài khoản khách hàng.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon] và trong mục "Thanh toán", hãy chọn phần Cài đặt thanh toán.
 3. Nhấp vào đường liên kết Phương thức thanh toán ở cạnh trang.
 4. Tìm tài khoản ngân hàng của bạn. Mục này sẽ hiển thị một trong các thông báo sau:
  • Chúng tôi chưa nhận được hoặc chưa xử lý giấy ủy quyền của bạn: Chúng tôi chưa nhận được hoặc chưa xử lý giấy ủy quyền ghi nợ của bạn. Nếu đã qua ít nhất 10 ngày, vui lòng gửi lại giấy ủy quyền ghi nợ của bạn.
  • Chi tiết tài khoản không hợp lệ: Chi tiết tài khoản ngân hàng bạn đã nhập không chính xác. Vui lòng liên hệ với ngân hàng của bạn để xác nhận và nhập lại những chi tiết này. Sau đó, tạo một giấy ủy quyền ghi nợ khác và gửi cho chúng tôi.
Truy cập vào Google Ads

Chấp nhận giấy ủy nhiệm

Khi đã thêm thông tin tài khoản ngân hàng vào tài khoản Google Ads, bạn sẽ được nhắc chấp nhận giấy ủy nhiệm trong tài khoản Google Ads của mình.

In bản sao ủy nhiệm của bạn

Bạn có thể in bản sao giấy ủy nhiệm của mình bất kỳ lúc nào. Chỉ cần thực hiện theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn tại https://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon] và trong mục "Thanh toán", hãy chọn phần Cài đặt thanh toán.
 3. Nhấp vào đường liên kết Phương thức thanh toán ở cạnh trang.
 4. Tìm tài khoản ngân hàng của bạn.
 5. Nhấp vào mục Tải giấy ủy nhiệm xuống.
Truy cập vào Google Ads

Tìm và nhập khoản tiền kiểm tra

Tài khoản ngân hàng của bạn sẽ được xác minh bằng khoản tiền kiểm tra. Khoảng 3 đến 5 ngày làm việc sau khi bạn thêm thông tin tài khoản ngân hàng vào tài khoản Google Ads, bạn sẽ thấy một khoản tiền gửi nhỏ xuất hiện trong tài khoản ngân hàng của mình. Hãy thực hiện theo các bước bên dưới để tìm và nhập thông tin khoản tiền gửi này vào tài khoản Google Ads của bạn.

 1. Xem xét hồ sơ ngân hàng của bạn và tìm khoản tiền gửi từ Google Inc. Khoản tiền gửi sẽ nằm trong khoảng từ 0,15 đô la đến 1,15 đô la.
 2. Khi bạn tìm khoản tiền gửi, hãy ghi số tiền gửi chính xác.
 3. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 4. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon] và trong mục "Thanh toán", hãy chọn phần Cài đặt thanh toán.
 5. Nhấp vào đường liên kết Phương thức thanh toán ở cạnh trang.
 6. Tìm tài khoản ngân hàng của bạn và nhấp vào Xác minh khoản tiền kiểm tra.
 7. Nhập số tiền của khoản tiền kiểm tra vào trường được cung cấp và nhấp vào Gửi.
Truy cập vào Google Ads

Sau khi nhập số tiền chính xác, bạn có thể bắt đầu sử dụng tài khoản ngân hàng của mình làm phương thức thanh toán chính. Nếu bạn đang sử dụng tùy chọn cài đặt thanh toán tự động, quảng cáo của bạn sẽ bắt đầu chạy tại thời điểm này, nếu trước đó chưa chạy.

Khoản tiền kiểm tra không thành công

Đôi khi, chúng tôi sẽ không thể xử lý khoản tiền kiểm tra. Nếu điều này xảy ra, bạn sẽ nhận được email và thấy thông báo trên trang Lập hóa đơn và thanh toán, bên dưới biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon]

Thông tin thêm về khoản tiền kiểm tra không thành công

Có nhiều lý do khiến khoản tiền kiểm tra có thể không thành công, bao gồm:

 • Thông tin tài khoản ngân hàng của bạn được nhập không chính xác.
 • Tài khoản ngân hàng của bạn không còn tồn tại nữa.
 • Tài khoản ngân hàng của bạn có hạn chế đối với thanh toán tự động bằng tài khoản ngân hàng.

Nếu khoản tiền kiểm tra của bạn không thành công, vui lòng kiểm tra xem thông tin tài khoản ngân hàng bạn đã cung cấp có chính xác không. Đây là cách thực hiện:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon] và trong mục "Thanh toán", hãy chọn phần Cài đặt thanh toán.
 3. Nhấp vào đường liên kết Phương thức thanh toán ở cạnh trang.
 4. Tìm tài khoản ngân hàng của bạn và kiểm tra xem tất cả các chi tiết đã chính xác chưa.
 5. Nhấp vào đường dẫn liên kết áp dụng đối với bạn: Chi tiết tài khoản ngân hàng chính xác
  1. Hãy liên hệ với ngân hàng của bạn và đảm bảo rằng tài khoản không có bất kỳ sự hạn chế nào ngăn bạn sử dụng lựa chọn thanh toán tự động bằng tài khoản ngân hàng. Ngân hàng của bạn cũng có thể gọi những khoản thanh toán loại này là khoản thanh toán ghi nợ trực tiếp.
  2. Sau khi bạn chắc chắn rằng tài khoản ngân hàng của mình cho phép thanh toán tự động, hãy liên hệ với chúng tôi và yêu cầu chúng tôi gửi lại khoản tiền kiểm tra.
  Thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng không chính xác

  Bạn sẽ cần phải thêm lại tài khoản ngân hàng của mình làm phương thức thanh toán mới. Đây là cách thực hiện:

  1. Khi bạn vẫn ở trang Phương thức thanh toán, nhấp vào phần Thêm phương thức thanh toán mới.
  2. Nhập thông tin phương thức thanh toán và chọn Chính từ góc dưới bên trái để lưu làm phương thức thanh toán chính. 
  3. Nhấp vào Lưu.
  4. Hãy chờ để nhận khoản tiền kiểm tra trong tài khoản ngân hàng mà bạn vừa thêm, sau đó xác minh khoản tiền kiểm tra.
  5. Sau đó, bạn có thể xóa tài khoản ngân hàng không chính xác bằng cách nhấp vào liên kết Phương thức thanh toán, sau đó nhấp vào Xóa để xóa tài khoản ngân hàng đó khỏi tài khoản của bạn.
Truy cập vào Google Ads

Để sử dụng tài khoản ngân hàng của bạn làm phương thức thanh toán (còn gọi là ghi nợ trực tiếp), bạn sẽ cần xác minh tài khoản ngân hàng của mình trước khi quảng cáo có thể bắt đầu hiển thị. 

 1. Khi thêm tài khoản ngân hàng, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp quyền tính phí tài khoản ngân hàng của mình bằng cách chấp nhận giấy ủy nhiệm (còn được gọi là biểu mẫu giấy ủy quyền ghi nợ trực tiếp). 
 2. Sau đó, bạn sẽ cần xác minh quyền sở hữu tài khoản ngân hàng của mình thông qua một khoản tiền gửi thử, thường mất từ 3 đến 5 ngày. Bước này là cần thiết để bảo vệ tài khoản ngân hàng của bạn khỏi bị truy cập trái phép.  

Nếu bạn muốn xem quy trình cho một quốc gia khác, hãy sử dụng trình đơn thả xuống ở trên.

Chấp nhận giấy ủy nhiệm

Khi đã thêm thông tin tài khoản ngân hàng vào tài khoản Google Ads, bạn sẽ được nhắc chấp nhận giấy ủy nhiệm trong tài khoản Google Ads của mình.

In một bản sao giấy ủy nhiệm cho hồ sơ của bạn

Bạn có thể in bản sao giấy ủy nhiệm của mình bất kỳ lúc nào. Chỉ cần thực hiện theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn tại https://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon] và trong mục "Thanh toán", hãy chọn phần Cài đặt thanh toán.
 3. Nhấp vào đường liên kết Phương thức thanh toán ở cạnh trang.
 4. Tìm tài khoản ngân hàng của bạn.
 5. Nhấp vào mục Tải giấy ủy nhiệm xuống.
Truy cập vào Google Ads

Tìm và nhập khoản tiền kiểm tra

Sau khi bạn chấp nhận giấy ủy nhiệm, chúng tôi sẽ xác minh tài khoản ngân hàng của bạn bằng cách gửi một khoản tiền kiểm tra. Bạn sẽ thấy một khoản tiền gửi nhỏ xuất hiện trong tài khoản ngân hàng trong khoảng từ 3 đến 5 ngày làm việc sau khi bạn thêm thông tin tài khoản ngân hàng của mình vào tài khoản Google Ads. Hãy thực hiện theo các bước bên dưới để tìm và nhập thông tin khoản tiền gửi này vào tài khoản Google Ads của bạn.

 1. Xem lại hồ sơ ngân hàng của bạn và tìm khoản tiền gửi từ Google. Khoản tiền gửi này sẽ nhỏ hơn €1.
 2. Khi bạn tìm khoản tiền gửi, hãy ghi số tiền gửi chính xác.
 3. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 4. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon] và trong mục "Thanh toán", hãy chọn phần Cài đặt thanh toán.
 5. Nhấp vào đường liên kết Phương thức thanh toán ở cạnh trang.
 6. Tìm tài khoản ngân hàng của bạn và nhấp vào Xác minh khoản tiền kiểm tra.
 7. Nhập số tiền của khoản tiền kiểm tra vào trường được cung cấp và nhấp vào Gửi.
Truy cập vào Google Ads

Sau khi nhập số tiền chính xác, bạn có thể bắt đầu sử dụng tài khoản ngân hàng của mình làm phương thức thanh toán chính. Nếu bạn đang sử dụng tùy chọn cài đặt thanh toán tự động, quảng cáo của bạn sẽ bắt đầu chạy tại thời điểm này, nếu trước đó chưa chạy.

Khoản tiền kiểm tra không thành công

Đôi khi, chúng tôi sẽ không thể xử lý khoản tiền kiểm tra. Nếu điều này xảy ra, bạn sẽ nhận được email và thấy thông báo trên trang Lập hóa đơn và thanh toán, bên dưới biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon]

 

Thông tin thêm về khoản tiền kiểm tra không thành công

Có nhiều lý do khiến khoản tiền kiểm tra có thể không thành công, bao gồm:

 • Thông tin tài khoản ngân hàng của bạn được nhập không chính xác.
 • Tài khoản ngân hàng của bạn không còn tồn tại nữa.
 • Tài khoản ngân hàng của bạn có hạn chế đối với thanh toán tự động bằng tài khoản ngân hàng.

Nếu khoản tiền kiểm tra của bạn không thành công, vui lòng kiểm tra xem thông tin tài khoản ngân hàng bạn đã cung cấp có chính xác không. Đây là cách thực hiện:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon] và trong mục "Thanh toán", hãy chọn phần Cài đặt thanh toán.
 3. Nhấp vào đường liên kết Phương thức thanh toán ở cạnh trang.
 4. Tìm tài khoản ngân hàng của bạn và kiểm tra xem tất cả các chi tiết đã chính xác chưa.
 5. Nhấp vào đường dẫn liên kết áp dụng đối với bạn: Chi tiết tài khoản ngân hàng chính xác
  1. Hãy liên hệ với ngân hàng của bạn và đảm bảo rằng tài khoản không có bất kỳ sự hạn chế nào ngăn bạn sử dụng lựa chọn thanh toán tự động bằng tài khoản ngân hàng. Ngân hàng của bạn cũng có thể gọi những khoản thanh toán loại này là khoản thanh toán ghi nợ trực tiếp.
  2. Sau khi bạn chắc chắn rằng tài khoản ngân hàng của mình cho phép thanh toán tự động, hãy liên hệ với chúng tôi và yêu cầu chúng tôi gửi lại khoản tiền kiểm tra.
  Thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng không chính xác

  Bạn sẽ cần phải thêm lại tài khoản ngân hàng của mình làm phương thức thanh toán mới. Đây là cách thực hiện:

  1. Khi bạn vẫn ở trang Phương thức thanh toán, nhấp vào phần Thêm phương thức thanh toán mới.
  2. Nhập thông tin phương thức thanh toán và chọn Chính từ góc dưới bên trái để lưu làm phương thức thanh toán chính. 
  3. Nhấp vào Lưu.
  4. Hãy chờ để nhận khoản tiền kiểm tra trong tài khoản ngân hàng mà bạn vừa thêm, sau đó xác minh khoản tiền kiểm tra.
  5. Sau đó, bạn có thể xóa tài khoản ngân hàng không chính xác bằng cách nhấp vào liên kết Phương thức thanh toán, sau đó nhấp vào Xóa để xóa tài khoản ngân hàng đó khỏi tài khoản của bạn.
Truy cập vào Google Ads

Để sử dụng tài khoản ngân hàng của bạn làm phương thức thanh toán (còn gọi là ghi nợ trực tiếp), bạn sẽ cần xác minh tài khoản ngân hàng của mình trước khi quảng cáo có thể bắt đầu hiển thị. 

 1. Khi thêm tài khoản ngân hàng, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp quyền tính phí tài khoản ngân hàng của mình bằng cách chấp nhận giấy ủy nhiệm (còn được gọi là biểu mẫu giấy ủy quyền ghi nợ trực tiếp). 
 2. Sau đó, bạn sẽ cần xác minh quyền sở hữu tài khoản ngân hàng của mình thông qua một khoản tiền gửi thử, thường mất từ 3 đến 5 ngày. Bước này là cần thiết để bảo vệ tài khoản ngân hàng của bạn khỏi bị truy cập trái phép.  

Nếu bạn muốn xem quy trình cho một quốc gia khác, hãy sử dụng trình đơn thả xuống ở trên.

Chấp nhận giấy ủy nhiệm

Khi đã thêm thông tin tài khoản ngân hàng vào tài khoản Google Ads, bạn sẽ được nhắc chấp nhận giấy ủy nhiệm trong tài khoản Google Ads của mình.

In một bản sao giấy ủy nhiệm cho hồ sơ của bạn

Bạn có thể in bản sao giấy ủy nhiệm của mình bất kỳ lúc nào. Chỉ cần thực hiện theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn tại https://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon] và trong mục "Thanh toán", hãy chọn Cài đặt thanh toán.
 3. Nhấp vào đường liên kết Phương thức thanh toán ở cạnh trang.
 4. Tìm tài khoản ngân hàng của bạn.
 5. Nhấp vào mục Tải giấy ủy nhiệm xuống.
Truy cập vào Google Ads

Tìm và nhập khoản tiền kiểm tra

Sau khi bạn đã chấp nhận giấy ủy nhiệm, tài khoản ngân hàng của bạn sẽ được xác minh bằng một khoản tiền gửi thử. Bạn sẽ thấy một khoản tiền gửi nhỏ xuất hiện trong tài khoản ngân hàng của mình khoảng 3 đến 5 ngày làm việc sau khi bạn thêm thông tin tài khoản ngân hàng vào tài khoản Google Ads. Hãy thực hiện theo các bước bên dưới để tìm và nhập thông tin khoản tiền gửi này vào tài khoản Google Ads của bạn.

 1. Xem lại hồ sơ ngân hàng của bạn và tìm khoản tiền gửi từ Google. Khoản tiền gửi sẽ ít hơn £1.
 2. Khi bạn tìm khoản tiền gửi, hãy ghi số tiền gửi chính xác.
 3. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 4. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon] và trong mục "Thanh toán", hãy chọn phần Cài đặt thanh toán.
 5. Nhấp vào đường liên kết Phương thức thanh toán ở cạnh trang.
 6. Tìm tài khoản ngân hàng của bạn và nhấp vào Khắc phục.
 7. Nhập số tiền gửi thử trong trường được cung cấp và nhấp Xác minh.
Truy cập vào Google Ads

Sau khi nhập số tiền chính xác, bạn có thể bắt đầu sử dụng tài khoản ngân hàng của mình làm phương thức thanh toán chính. Nếu bạn đang sử dụng tùy chọn cài đặt thanh toán tự động, quảng cáo của bạn sẽ bắt đầu chạy tại thời điểm này, nếu trước đó chưa chạy.

Khoản tiền kiểm tra không thành công

Đôi khi, chúng tôi sẽ không thể xử lý khoản tiền kiểm tra. Nếu điều này xảy ra, bạn sẽ nhận được email và thấy thông báo trên trang Lập hóa đơn và thanh toán, bên dưới biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon]

 

 

Thông tin thêm về khoản tiền kiểm tra không thành công

Có nhiều lý do khiến khoản tiền kiểm tra có thể không thành công, bao gồm:

 • Thông tin tài khoản ngân hàng của bạn được nhập không chính xác.
 • Tài khoản ngân hàng của bạn không còn tồn tại nữa.
 • Tài khoản ngân hàng của bạn có hạn chế đối với thanh toán tự động bằng tài khoản ngân hàng.

Nếu khoản tiền kiểm tra của bạn không thành công, vui lòng kiểm tra xem thông tin tài khoản ngân hàng bạn đã cung cấp có chính xác không. Đây là cách thực hiện:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon] và trong mục "Thanh toán", hãy chọn Cài đặt thanh toán.
 3. Nhấp vào đường liên kết Phương thức thanh toán ở cạnh trang.
 4. Tìm tài khoản ngân hàng của bạn và kiểm tra xem tất cả các chi tiết đã chính xác chưa.
 5. Nhấp vào đường dẫn liên kết áp dụng đối với bạn: Chi tiết tài khoản ngân hàng chính xác
  1. Hãy liên hệ với ngân hàng của bạn và đảm bảo rằng tài khoản không có bất kỳ sự hạn chế nào ngăn bạn sử dụng lựa chọn thanh toán tự động bằng tài khoản ngân hàng. Ngân hàng của bạn cũng có thể gọi những khoản thanh toán loại này là khoản thanh toán ghi nợ trực tiếp.
  2. Sau khi bạn chắc chắn rằng tài khoản ngân hàng của mình cho phép thanh toán tự động, hãy liên hệ với chúng tôi và yêu cầu chúng tôi gửi lại khoản tiền kiểm tra.
  Thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng không chính xác

  Bạn sẽ cần phải thêm lại tài khoản ngân hàng của mình làm phương thức thanh toán mới. Đây là cách thực hiện:

  1. Khi bạn vẫn ở trang Phương thức thanh toán, nhấp vào phần Thêm phương thức thanh toán mới.
  2. Nhập thông tin phương thức thanh toán và chọn Chính từ góc dưới bên trái để lưu làm phương thức thanh toán chính. 
  3. Nhấp vào Lưu.
  4. Hãy chờ để nhận khoản tiền kiểm tra trong tài khoản ngân hàng mà bạn vừa thêm, sau đó xác minh khoản tiền kiểm tra.
  5. Sau đó, bạn có thể xóa tài khoản ngân hàng không chính xác bằng cách nhấp vào liên kết Phương thức thanh toán, sau đó nhấp vào Xóa để xóa tài khoản ngân hàng đó khỏi tài khoản của bạn.
Truy cập vào Google Ads

Lưu ý

Chúng tôi đã không thể xác định quốc gia thanh toán của bạn.

Vui lòng nhấp vào trình đơn thả xuống ở trên để xem thông tin ghi nợ trực tiếp cho quốc gia của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng trình đơn này để tìm hiểu về thông tin ghi nợ trực tiếp tại các quốc gia khác.

Nếu bạn không thấy quốc gia của mình được liệt kê, điều đó có nghĩa là chúng tôi không hỗ trợ hình thức ghi nợ trực tiếp tại quốc gia đó.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố