Meranie výkonnosti rozšírení reklamy

Ak ste do svojich reklám pridali rozšírenia (napr. telefónne číslo alebo odkaz na svoj web), môžete zistiť, akú výkonnosť tieto rozšírenia dosahujú. Ak chcete zobraziť počet kliknutí a zobrazení, ktoré získalo vaše rozšírenie reklamy, súvisiace náklady a ďalšie štatistické údaje, prejdite do svojho účtu Google Ads. Tieto údaje vám pomôžu pri rozhodovaní o najvhodnejších typoch rozšírenia pre vašu reklamu a pri určovaní, kedy je správny čas pridať alebo odstrániť existujúce rozšírenie reklamy.

Nájdenie štatistických údajov o rozšíreniach reklamy

Pomocou stránky Rozšírenia si môžete pozrieť štatistiky všetkých rozšírení reklamy, a to na úrovni účtu, kampaní a reklamných skupín. Na tejto stránke môžete rozšírenia aj spravovať.

Nájdenie stránky Rozšírenia a zobrazenie štatistík:
 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V ponuke stránok kliknite na Reklamy a rozšírenia a potom na Rozšírenia.
 3. V hornej časti stránky Rozšírenia kliknite na ikonu tabuľky Image of table icon.
 4. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku Typ rozšírenia nad ikonou filtra Filter vľavo a vyberte typ rozšírenia, pre ktorý si chcete pozrieť štatistiky.
 5. Ak si chcete pozrieť štatistiky rozšírenia jednotlivých pridružení každého rozšírenia spolu s príslušnou reklamnou skupinou, kampaňou alebo účtom, z rozbaľovacej ponuky vpravo vyberte Zobrazenie pridružení. Ak si chcete pozrieť zhromaždené údaje jednotlivých rozšírení, vyberte Zobrazenie rozšírení. Každé rozšírenie vrátane rozšírení, pre ktoré sa zatiaľ ešte nezhromaždili žiadne štatistiky, sa zobrazí v osobitnom riadku.

Štatistiky rozšírení reklamy sú k dispozícii pre reklamy zobrazujúce sa vo Vyhľadávaní Google, na partnerských weboch vo Vyhľadávacej sieti Google pre mobilné zariadenia a v niektorých prípadoch aj v Obsahovej sieti Google.

Toto sa zobrazuje v stĺpcoch na stránke Rozšírenia:
 • Stav: zobrazuje, či sú rozšírenia reklamy označené ako Schválené alebo Zamietnuté. Rozšírenia reklamy spĺňajúce kritériá sa budú zobrazovať s reklamami iba v prípade, ak sú relevantné a ak je priradená reklama tiež vhodná na zobrazenie. Prečítajte si viac o riešení problémov so zamietnutou reklamou.
 • Kliknutia: počet kliknutí, ktoré získala reklama, keď sa zobrazovala s určitým typom rozšírenia. Tento počet zahŕňa kliknutia na nadpis reklamy, ako aj na rozšírenie reklamy (ak je to relevantné). Ak chcete zobraziť len kliknutia na rozšírenie reklamy, kliknite na ikonu segmentácie Segment a vyberte Typ kliknutia.
 • Zobrazenia: počet zobrazení reklamy s daným rozšírením reklamy.
 • Miera prekliknutí (CTR): počet kliknutí na reklamu vydelený počtom zobrazení reklamy s daným rozšírením reklamy.
 • Cena: celková cena kliknutí na reklamu, keď sa zobrazila s daným rozšírením reklamy. Prečítajte si viac o skutočných cenách za kliknutie.
 • Priem. pozícia: priemerná pozícia reklamy na stránkach s výsledkami vyhľadávania pri zobrazení s daným rozšírením reklamy.
 • Priem. cena za kliknutie (CZK): priemerná suma, ktorú platíte za každé kliknutie, keď sa reklama zobrazí s daným rozšírením reklamy. Priemerná CZK sa určuje ako súčet cien za všetky kliknutia vydelený počtom získaných kliknutí.

Tip

 • Ak chcete zobraziť informácie o tom, prečo sú vaše rozšírenia na základe našich pravidiel reklamy zamietnuté alebo obmedzené, zapnite stĺpec Podrobnosti pravidiel.
 • Štatistická tabuľka v zobrazení Všetky kampane zobrazí všetky vaše existujúce rozšírenia, a to aj v prípade, že nezaznamenali žiadne zobrazenia ani kliknutia. (Metriky výkonnosti môžu mať v štatistickej tabuľke hodnotu 0.) Keď si však zobrazíte tabuľku so štatistickými údajmi pre konkrétnu kampaň, údaje o výkonnosti sa zobrazia v tabuľke len pre tie rozšírenia reklamy, ktoré už zaznamenali zobrazenia alebo kliknutia.

Prehľad automatických rozšírení

Ak chcete zobraziť podrobnejšie údaje pre reklamy s automatickými rozšíreniami, použite stránku Automatické rozšírenia.

Sledovanie výkonnosti automatických rozšírení

Stĺpec Kliknutia v prehľade automatických rozšírení uvádza počet kliknutí na nadpis vašej reklamy v prípade, že sa zobrazila s automatickými rozšíreniami.
Údaje o výkonnosti zobrazíte takto:
 1. V navigačnej ponuke vyberte Všetky kampane.
 2. V ponuke stránok kliknite na Reklamy a rozšírenia.
 3. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku Typ rozšírenia nad ikonou filtra Filter vľavo a vyberte Automatické rozšírenia.
 4. Zobrazí sa štatistická tabuľka s údajmi o výkonnosti reklám v prípadoch, keď sa s nimi zobrazilo automatické rozšírenie.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory