Kiểm tra Điểm chất lượng của bạn

Khi tìm kiếm thông tin chi tiết về mức độ liên quan của trang đích và quảng cáo đối với từ khóa mà bạn đã chọn, bạn có thể xem Điểm chất lượng của bạn.

Có thể xem Điểm Chất lượng hiện tại và điểm thành phần với 4 cột trạng thái Điểm Chất lượng: Điểm C.lượng, Trải nghiệm trang đích, Mức độ liên quan của quảng cáo và Tỷ lệ nhấp dự kiến (CTR).

Chúng tôi cũng hiển thị cho bạn bản ghi lịch sử về điểm chất lượng trước đây của bạn và các thành phần với 4 cột trạng thái: Điểm Ch.lượng (lịch sử), Trải nghiệm trang đích (lịch sử), Mức độ liên quan của quảng cáo (lịch sử) và “CTR dự kiến (lịch sử).

Bài viết này giải thích cách tìm Điểm chất lượng của bạn và tất cả các thành phần của Điểm Chất lượng, trong quá khứ cũng như hiện tại.

Trước khi bắt đầu

Nếu bạn không quen với các thành phần của Điểm chất lượng, hãy xem xét xem lại Giới thiệu về Điểm chất lượng trước khi bạn bắt đầu.

Hướng dẫn

Trải nghiệm Google Ads mới hiện là cách duy nhất để hầu hết người dùng quản lý tài khoản của họ. Nếu bạn vẫn đang sử dụng trải nghiệm AdWords cũ, hãy chọn bên dưới. Learn more

Bạn có thể kiểm tra Điểm chất lượng bằng cách tìm kiếm bên trong tab Từ khóa. Có một vài cách để kiểm tra Điểm chất lượng của bạn.

Chạy chẩn đoán từ khóa:

 1. Nhấp vào tab Chiến dịch ở trên cùng.
 2. Chọn tab Từ khóa.
 3. Nhấp vào ô lời thoại màu trắng Bong bóng từ chối quảng cáo cạnh trạng thái của bất kỳ từ khóa nào để xem chi tiết về Điểm chất lượng của từ khóa đó. Bạn có thể thấy xếp hạng cho tỷ lệ nhấp dự kiến, mức độ liên quan của quảng cáotrải nghiệm trang đích.

Bật cột Điểm chất lượng:

 1. Nhấp vào tab Chiến dịch ở trên cùng.
 2. Chọn tab Từ khóa.
 3. Nhấp vào menu thả xuống Cột trong thanh công cụ phía trên bảng thống kê.
 4. Chọn Sửa đổi cột.
 5. Chọn Điểm chất lượng.
 6. Để xem điểm chất lượng hiện tại và các trạng thái thành phần của điểm chất lượng, hãy chọn những mục sau đây để thêm vào bảng thống kê:
  1. Điểm ch.lượng
  2. Trải nghiệm trang đích
  3. Mức độ liên quan của quảng cáo
  4. CTR dự kiến
 7. Để xem điểm chất lượng trong quá khứ và các trạng thái thành phần, phân đoạn theo ngày và chọn bất kỳ mục nào sau đây để thêm vào bảng thống kê:
  1. Điểm ch.lượng (l.sử)
  2. Trải nghiệm trang đích (l.sử)
  3. Mức độ liên quan của quảng cáo (l.sử)
  4. CTR dự kiến
 8. Nhấp vào Áp dụng
Quality score column

Hãy thử ngay bây giờ

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?