Pacific Time (PST o PDT)

Ang time zone sa U.S. para sa headquarters ng Google sa Mountain View, California. Gagamitin ng iyong account ang time zone na ito kung wala kang pinili noong na-set up mo ang iyong account.

  • Kapag gumawa ka ng Google Ads account, pipili ka ng time zone na gagamitin namin para sa iyong mga ulat, istatistika, at pagsingil. Kung hindi ka pumili ng lokal na time zone, gagamitin ng iyong account ang default na Pacific time, kaya naman magiging batay sa time zone na iyon ang mga ulat at cycle ng average na pang-araw-araw na badyet mo.
  • Puwedeng Pacific Standard TIme (PST) o Pacific Daylight Time (PDT) ang gamitin sa mga petsa at oras na nakalista sa iyong account, depende sa bahagi ng taon. May isang oras na pagitan ang PST at PDT.
  • Kung hindi mo sinasadyang pumili ng maling time zone, hindi mo ito mababago sa iyong account. Sa halip, makipag-ugnayan sa amin.
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu