Ранг огласа

Вредност помоћу које се одређује позиција огласа (место на ком се огласи приказују на страници у односу на друге огласе) и да ли ће се огласи уопште приказати. Ранг огласа се израчунава на основу износа понуде, квалитета огласа у време аукције (укључујући очекивану стопу учесталости кликова, релевантност огласа и кориснички доживљај одредишне странице), минималног ранг огласа, конкурентности на аукцији, контекста претраге корисника (на пример локације корисника, његовог уређаја, времена претраге, природе термина за претрагу, других огласа и резултата претраге који се приказују на страници и других сигнала и атрибута корисника), као и очекиваног утицаја додатака и других формата огласа.

  • При процени очекиваног утицаја додатака и формата огласа у обзир узимамо факторе као што су релевантност, стопе учесталости кликова и уочљивост додатака или формата на страници резултата претраге. Зато, чак и ако конкуренција има веће понуде од ваших, ипак можете да освојите вишу позицију по нижој цени ако користите изузетно релевантне кључне речи и огласе.
  • Ранг огласа се поново израчунава сваки пут када оглас испуни услове за приказивање и учествује на аукцији, па позиција огласа може да се мења сваки пут у зависности од конкуренције, контекста претраге корисника и квалитета огласа у том тренутку.

Више о рангу и позицији огласа

Да ли вам је ово било корисно?
Како то можемо да побољшамо?

Треба вам додатна помоћ?

Пријавите се за додатне опције за подршку да бисте брзо решили проблем