Pozícia reklamy a hodnotenie reklamy

Pozícia reklamy je poradie vašej reklamy vo výsledkoch aukcie v porovnaní s ostatnými reklamami. Pozícia reklamy 1 napríklad znamená, že reklama sa zobrazila ako prvá a neboli pred ňou žiadne reklamy. Pozícia reklamy 2 znamená, že sa zobrazila ako druhá, atď. 

Pripomíname, že pozícia reklamy sa nemusí nevyhnutne zhodovať s umiestnením reklamy na stránke s výsledkami vyhľadávania. Napríklad pozícia reklamy 1 nevyhnutne neznamená, že vaša reklama sa zobrazuje nad výsledkami organického vyhľadávania. Môže ísť o vašu pozíciu reklamy, ak sa nad výsledkami vyhľadávania nezobrazujú žiadne reklamy a vaša reklama sa zobrazuje ako prvá pod výsledkami organického vyhľadávania. Podobne platí, že pozícia reklamy 2 znamená iba to, že vaša reklama sa zobrazila druhá v poradí, no v praxi textových reklám sa môžete zobrazovať na druhej pozícii nad výsledkami vyhľadávania alebo na prvej pozícii pod výsledkami vyhľadávania (ak sa prvá reklama zobrazuje nad výsledkami organického vyhľadávania), prípadne na druhej pozícii pod výsledkami vyhľadávania (ak sa aj prvá reklama zobrazuje pod výsledkami organického vyhľadávania).

Môžete sa pozrieť, ako sa vaše reklamy v priemere zobrazujú voči ostatným reklamám. Stačí si pozrieť metriku priemerná pozícia.

Keď si pozriete metriky zobrazenia na vrchu a na úplnom vrchu stránky, môžete zistiť, kde sa vaše reklamy zobrazujú na stránke s výsledkami vyhľadávania. 

Tip

Ak chcete pochopiť umiestnenie svojich reklám na stránkach s výsledkami vyhľadávača (SERP) vo Vyhľadávacej sieti, môžete použiť metriky miery zobrazenia na vrchu a na úplnom vrchu stránky, respektíve % zobr. (na úplnom vrchu stránky) a % zobr. (na vrchu stránky). Ak chcete ponúkať ceny za umiestnenie na stránke, môžete použiť metriky podielu zobrazení na vrchu a na úplnom vrchu stránky, resp. Podiel zobr. na úplnom vrchu stránky vo Vyhľ. a Podiel zobr. na vrchu stránky vo Vyhľ. Ak tak chcete urobiť, použite stratégiu ponúk pre cieľový podiel zobrazení s možnosťou zacielenia na vrch alebo úplný vrch stránky. Ponúkanie ceny podľa priemernej pozície sa neodporúča, pretože priemerná pozícia sa môže niekedy s rastúcimi cenovými ponukami znižovať. Stáva sa to, pretože vyššie cenové ponuky niekedy umožňujú vstupovať do aukcií s vyššou konkurenciou v horšej pozícii.

Ako sa určuje pozícia reklamy

Elements of Ad Rank

Reklamná aukcia určuje, ktoré reklamy má Google zobraziť a na akých pozíciách. 

Google Ads vypočítava hodnotenie reklamy pre každú reklamu v aukcii. Hodnotenie reklamy určuje vašu pozíciu reklamy a to, či sú vaše reklamy vhodné na zobrazenie. Vo všeobecnosti platí, že reklama s najvyšším hodnotením reklamy sa zobrazí na najvyššej pozícii a reklama s druhým najvyšším hodnotením reklamy sa zobrazí na druhej pozícii (za predpokladu, že splní príslušné limity hodnotenia reklamy) a tak ďalej.

 Pri výpočte hodnotenia reklamy sa zohľadňuje päť faktorov:

 1. Vaša cenová ponuka: nastavením cenovej ponuky v službe Google Ads určujete maximálnu sumu, ktorú chcete zaplatiť za kliknutie na reklamu. Suma, ktorú skutočne zaplatíte, je však často nižšia a cenovú ponuku môžete kedykoľvek zmeniť.
 2. Kvalita reklám a vstupnej stránky: Google Ads tiež zohľadňuje relevanciu a užitočnosť vašej reklamy a prepojeného webu pre osobu, ktorej sa reklama zobrazí. Naše hodnotenie kvality reklamy je zhrnuté do vášho skóre kvality, ktoré môžete sledovať v účte Google Ads a následne zlepšovať.
 3. Minimálne hodnotenie reklamy: stanovujeme limity minimálnej kvality, ktoré musí reklama dosiahnuť, aby sa mohla zobrazovať na konkrétnej pozícii reklamy. Snažíme sa tak zabezpečiť vysokú kvalitu reklám.
 4. Kontext vyhľadávania používateľa: v reklamnej aukcii záleží na kontexte. Pri výpočte hodnotenia reklamy sledujeme hľadané výrazy, ktoré osoba zadala, jej polohu v čase vyhľadávania, typ použitého zariadenia (napr. mobilné zariadenie alebo počítač), čas vyhľadávania, povahu hľadaných výrazov, ostatné reklamy a výsledky vyhľadávania, ktoré sa zobrazujú na príslušnej stránke, a ďalšie signály a atribúty používateľov.
 5. Očakávaný vplyv rozšírení reklamy a ďalších formátov reklamy: pri vytváraní reklamy do nej môžete pridať ďalšie informácie, napríklad telefónne číslo alebo ďalšie odkazy na konkrétne stránky na vašom webe. Tieto prvky sa nazývajú rozšírenia reklamy. Google Ads vytvára odhady, ako použité rozšírenia reklamy a ďalšie formáty reklamy ovplyvnia výkonnosť reklamy.

Príklad

Predpokladajme, že o maximálne štyri pozície reklamy nad výsledkami vyhľadávania na stránke s výsledkami vyhľadávania Google súťaží päť inzerentov. Povedzme, že príslušné hodnotenie reklamy každého inzerenta je 80, 50, 30, 10 a 5.

Ak je minimálne hodnotenie reklamy potrebné na zobrazenie nad výsledkami vyhľadávania napríklad 40, presahujú ho iba prví 2 inzerenti (s hodnoteniami reklamy 80 a 50). Nad výsledkami vyhľadávania sa teda budú zobrazovať iba oni.

Ak je minimálne hodnotenie reklamy potrebné na zobrazenie pod výsledkami vyhľadávania napríklad 8, pod výsledkami vyhľadávania sa budú zobrazovať 2 z 3 zostávajúcich inzerentov (s hodnoteniami reklamy 30 a 10). Inzerent s hodnotením reklamy 5 nesplnil minimálne hodnotenie reklamy, a preto sa nezobrazí vôbec.

Pre metriku priemernej pozície získa inzerent s hodnotením reklamy 80 (na prvej pozícii nad výsledkami vyhľadávania) 1. pozíciu, inzerent s hodnotením reklamy 50 (na druhej pozícii nad výsledkami vyhľadávania) získa 2. pozíciu, inzerent s hodnotením reklamy 30 (na prvej pozícii pod výsledkami vyhľadávania) získa 3. pozíciu a inzerent s hodnotením reklamy 10 (na druhej pozícii pod výsledkami vyhľadávania) získa 4. pozíciu. Pozícia teda označuje poradie inzerenta v aukcii, nie konkrétne umiestnenie na stránke s výsledkami vyhľadávania. Takže hoci zostali prázdne 2 zo 4 dostupných pozícií reklamy nad výsledkami vyhľadávania (pozície okamžite pod inzerentmi s hodnotením reklamy 80 a 50), ďalší dvaja inzerenti v hodnotení (inzerenti s hodnotením reklamy 30 a 10) získajú na účely priemernej pozície 3. a 4. pozíciu.

Pre metriky pozície na úplnom vrchu stránky bude mať inzerent s hodnotením reklamy 80 (na prvej pozícii nad výsledkami vyhľadávania) 1 zobrazenie so započítaním na vrchu stránky aj na úplnom vrchu stránky, inzerent s hodnotením reklamy 50 (na druhej pozícii nad výsledkami vyhľadávania) bude mať 1 zobrazenie na vrchu stránky a inzerent s hodnotením reklamy 30 (na prvej pozícii pod výsledkami vyhľadávania) bude mať 0 zobrazení na vrchu alebo na úplnom vrchu stránky rovnako ako inzerent s hodnotením reklamy 10 (na druhej pozícii pod výsledkami vyhľadávania).

  Hodnotenie reklamy Zobr. na úplnom vrchu stránky Zobr. na vrchu stránky Priem. pozícia % zobr. (na úplnom vrchu stránky) % zobr. (na vrchu stránky)
 
Inzerent A 80 1 1 1 100 % 100 %
Inzerent B 50 0 1 2 0 % 100 %
Inzerent C 30 0 0 3 0 % 0 %
Inzerent D 10 0 0 4 0 % 0 %
 

Ak chcete zvýšiť svoj podiel na vrchu a na úplnom vrchu stránky na stránke s výsledkami vyhľadávaniam, môžete:

 • zlepšiť kvalitu reklám a dojem zo vstupnej stránky,
 • zvýšiť cenovú ponuku.

Lepšie reklamy znamenajú lepšie hodnotenie reklamy

Vždy, keď niekto uskutoční vyhľadávanie, ktoré spustí reklamu súťažiacu v aukcii, vypočítame hodnotenie reklamy. Tento výpočet zahŕňa vašu cenovú ponuku, merania očakávaného CTR v čase aukcie, relevanciu reklamy, dojem zo vstupnej stránky a iné faktory. Pri určovaní komponentov kvality v čase aukcie prihliadame na rozličné ďalšie faktory. Prostredníctvom zlepšenia nasledujúcich faktorov môžete zlepšiť komponenty kvality hodnotenia reklamy:
 • Očakávaná miera prekliknutí reklamy: je sčasti založená na historických kliknutiach a zobrazeniach reklamy (so zohľadnením faktorov, ako sú pozícia reklamy, rozšírenia a iné formáty, ktoré mohli mať vplyv na viditeľnosť reklamy, na ktorú niekto v minulosti klikol).
 • Relevancia reklamy pre vyhľadávanie: do akej miery je vaša reklama relevantná pre to, čo používateľ vyhľadáva.
 • Kvalita vstupnej stránky: do akej miery je vaša stránka relevantná, prehľadná a ako jednoducho sa na nej možno zorientovať.

Prečo na kvalite reklamy záleží

Komponenty kvality hodnotenia reklamy sa využívajú rôzne a môžu ovplyvniť nasledujúce prvky:
 • Vhodnosť pre reklamnú aukciu: Naše opatrenia zabezpečujúce kvalitu reklamy pomáhajú určiť minimálne hodnotenie reklamy pre vašu reklamu a rozhodnúť tak, či vaša reklama vôbec spĺňa podmienky na zobrazenie.
 • Vaša skutočná cena za kliknutie (CZK): Reklamy vyššej kvality môžu často viesť k nižšej CZK. Znamená to, že za kliknutie zaplatíte menej, ak sú vaše reklamy kvalitnejšie.
 • Pozícia reklamy: Reklamy vyššej kvality často vedú k vyšším pozíciám reklamy, čo znamená, že sa môžu zobraziť na stránke na vyššej pozícii.
 • Vhodnosť pre rozšírenia reklamy a ďalšie formáty reklamy: Hodnotenie reklamy navyše určuje, či je reklama vhodná na zobrazenie s rozšíreniami reklamy a ďalšími formátmi reklamy (napríklad odkazmi na podstránky).
Vo všeobecnosti platí, že kvalitnejšie reklamy zvyčajne vedú k nižším cenám, vyšším pozíciám reklamy a väčšiemu úspechu reklamy. Systém Google Ads pracuje najlepšie pre všetkých (inzerentov, zákazníkov, vlastníkov aj Google) vtedy, keď sú zobrazované reklamy relevantné a čo najviac zodpovedajú tomu, čo zákazníci hľadajú. 
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?