Čo by ste mali vedieť v súvislosti s kvalitou reklám

Kvalita reklám je rozsiahla téma. Na základe poznatkov, o ktorých nás informovali inzerenti písomne, na konferenciách a fórach, sme strávili určitý čas vypracovaním zoznamu najdôležitejších vecí, o ktorých sa domnievame, že by ste mali v súvislosti s kvalitou reklám vedieť.

Reklamy sa nemusia zobrazovať pri všetkých výsledkoch vyhľadávania, a to ani v prípade dopytov, za ktoré inzerenti ponúkajú cenu.

Často môžete zistiť, že na stránke nie sú žiadne reklamy, a to ani vtedy, keď inzerent ponúka cenu za hľadané výrazy, ktoré vygenerovali dané výsledky. V zmysle našej filozofie zobraziť správnu reklamu správnemu používateľovi v správny čas radšej na stránke nezobrazíme žiadne reklamy, než by sme mali zobraziť reklamy s nízkou kvalitou. Preto sa môže zobraziť iba reklama, ktorá spĺňa minimálne hodnotenia reklamy. V niektorých prípadoch sa reklamy s nižšou kvalitou nemusia zobrazovať takmer vôbec (hoci budete ponuku stále zvyšovať), pretože tieto reklamy nespĺňajú minimálne normy kvality, ktoré sú podmienkou ich zobrazenia. Dôvody, prečo sa vaša reklama pri určitom dopyte nezobrazuje, môžete zistiť pomocou diagnostiky kľúčových slov.

Samotná skutočnosť, že v prípade niektorého kľúčového slova máte malú konkurenciu, neznamená, že bude lacné.

Pripomíname, že konkurencia je len jedna z premenných, ktoré určujú skutočnú CZK. O cene, ktorú platíte za kliknutie, rozhoduje okrem iného aj kvalita vašich reklám a kontext hľadaných výrazov príslušného používateľa. Ak majú vaše reklamy a vstupné stránky nízku kvalitu, môžete zistiť, že vaša skutočná CZK je podobná vašej maximálnej CZK, hoci v prípade hľadaných výrazov, ktoré spustili vašu reklamu, máte malú konkurenciu. Keď sa vaše reklamy zobrazia, majte na pamäti, že vám za kliknutie nikdy nevyúčtujeme viac, ako je vaša maximálna CZK (ak nepoužívate automatické ponuky), a to bez ohľadu na to, aká nízka je kvalita vašej reklamy.

Hodnotenie reklamy ovplyvňujú rozšírenia reklamy a ďalšie formáty reklamy.

Do výpočtu hodnotenia reklamy, ktoré zohľadňuje aj ponuku, kvalitu reklamy a vstupnej stránky, minimálne hodnotenia reklám a kontext používateľského vyhľadávania, zahŕňame očakávaný účinok vašich rozšírení a ďalších formátov reklamy. Cieľom je zobrazovať používateľom relevantnejšie informácie.

Pri určovaní, či na stránke s výsledkami vyhľadávania Google zobrazíme rozšírenie reklamy, berieme do úvahy niekoľko faktorov vrátane pozície vašej reklamy na stránke s výsledkami vyhľadávania Google (niektoré rozšírenia sa napríklad zobrazujú len v reklamách nachádzajúcich sa nad výsledkami vyhľadávania). Pred zobrazením rozšírení takisto požadujeme dosiahnutie minimálneho hodnotenia reklamy (zohľadnené vo vašich rozšíreniach). Nezabúdajte, že hodnotenie reklamy môžete zlepšiť zvýšením cenovej ponuky alebo kvality reklamy, prípadne obomi spôsobmi. Zlepšením hodnotenia reklamy následne zvýšite pravdepodobnosť zobrazenia rozšírení reklamy spolu s vašimi reklamami, ako aj pravdepodobnosť získania vyššieho počtu kliknutí na reklamu.

Na kvalitu reklamy nemá vplyv jej pozícia.

Očakávaná miera prekliknutia (MP) je jedným z komponentov kvality hodnotenia reklamy. Pri stanovení očakávanej miery prekliknutia sa pozeráme na doterajšiu výkonnosť reklám, ale ignorujeme pri tom doterajšie vplyvy pozície reklamy. Ako ste si už možno všimli, reklamy na vysokých pozíciách zvyčajne dosahujú vyššie CTR ako reklamy na nízkych pozíciách, pretože reklamy na vysokých pozíciách sú pre používateľov viditeľnejšie a význačnejšie. Preto je pre výpočet čo najpresnejšieho očakávaného CTR dôležité, aby sa vplyv pozície reklamy (rovnako ako ďalšie faktory, ktoré ovplyvňujú viditeľnosť a význačnosť, ako sú rozšírenia a iné formáty reklamy) na očakávané CTR vzal do úvahy a odstránil pri stanovovaní očakávaného CTR.

Vaša ponuka ovplyvňuje hodnotenie reklamy, nie kvalitu reklám.

Kvalita reklamy sa vypočítava na základe odhadov očakávanej miery prekliknutí v čase aukcie, relevancie reklám a dojmu zo vstupnej stránky. Vašej cenovej ponuke sa pri určovaní kvality vašich reklám nevenuje pozornosť.

Kvalite sa venuje zvýšená pozornosť pri určovaní toho, ktoré reklamy sa zobrazia na najvyšších pozíciách.

V prípade reklám nad výsledkami vyhľadávania na Googli používame rovnaký vzorec hodnotenia reklamy založený na ponuke, kvalite reklamy a vstupnej stránky, konkurencii v aukcii, kontexte používateľského vyhľadávania, ako aj na očakávanom vplyve rozšírení a ďalších formátov reklamy. Nad výsledkami vyhľadávania na Googli sa však môžu zobraziť iba reklamy, ktoré presahujú vyššie minimálne hodnotenia reklám. Kvalita a relevancia tak pri určovaní reklám, ktoré sa zobrazia nad výsledkami vyhľadávania, hrajú ešte významnejšiu úlohu. Vďaka tomu sa používateľom na stránke s výsledkami vyhľadávania zobrazujú kvalitnejšie reklamy a skutočná CZK zaplatená inzerentmi odráža význačnosť a hodnotu umiestnenia reklamy na stránke.

Na komponenty kvality použité v hodnotení reklamy nemajú vplyv zaznamenané konverzie.

Niektorí inzerenti využívajúci sledovanie konverzií v službe Google Ads sa mylne domnievajú, že by mali na svojich vstupných stránkach nastaviť jednoduchú konverznú udalosť, aby umelo zvýšili svoju konverzné pomery. V skutočnosti to nebude mať žiadny vplyv na komponenty kvality hodnotenia reklamy. Sledovanie konverzií môžete zodpovedne používať a nemusíte si robiť starosti s jeho vplyvom na vaše hodnotenie reklamy.

Keď sa vaše reklamy z dôvodu pozastavenia alebo obmedzeného rozpočtu zobrazujú zriedka alebo sa nezobrazujú vôbec, ich kvalite by to nemalo uškodiť. Niekoľko dní zlej výkonnosti by nemalo mať vážny dopad na komponenty kvality v hodnotení reklamy.

Keď sú vaše reklamy pozastavené alebo keď sa nezobrazujú v dôsledku rozpočtu či nízkych cenových ponúk, nemá to vplyv na kvalitu vašich reklám.

Ak svoj účet chcete optimalizovať, odporúčame spustiť testy zamerané na ponuky, kreatívy a kľúčové slová.  Tieto malé testy predstavujú užitočný spôsob, ako zistiť vplyv zmien pred ich použitím vo zvyšku účtu. Výkonnosť svojich experimentov by ste mali pozorne sledovať. Ak si po niekoľkých dňoch všimnete nízku výkonnosť, môžete experiment upraviť alebo tieto zmeny odstrániť.  Krátkodobý vplyv na kvalitu vašich reklám nakoniec preváži predchádzajúca a budúca výkonnosťou daného kľúčového slova.

Zmena štruktúry účtu nemá vplyv na kvalitu reklamy.

Štruktúra účtu nemá vplyv na kvalitu reklamy a po jej zmene sa historická výkonnosť vašich reklám zachová. To isté vo všeobecnosti platí aj pri presune kľúčových slov a reklamných textov v rámci existujúcich aj nových účtov (keďže sa dojem používateľa nemení).

Niektoré faktory závislé od štruktúry účtu môžu rozhodnúť, či sa majú reklamy zobraziť pre príslušné vyhľadávanie. Príklad:

  • Pomocou ďalších kľúčových slov v reklamnej skupine môžete lepšie pochopiť pravý význam kľúčového slova, ktoré má možno samo o sebe viacero významov. Pridaním alebo odstránením kľúčových slov v rámci reklamnej skupiny sa preto môžu zmeniť vyhľadávania, ktoré sa zobrazujú pre niektoré kľúčové slová.
  • Rozpočtový systém sa prostredníctvom štandardného spôsobu zobrazovania reklám snaží rozložiť váš rozpočet rovnomerne na celý deň. Zmena štruktúry účtu môže viesť k odlišnej návštevnosti kampane, v dôsledku čoho sa zodpovedajúcim spôsobom zmení tempo čerpania rozpočtu.
     

Odporúčame vám experimentovať so zlepšovaním štruktúry účtu. V prípade neúspechu sa vždy môžete vrátiť k pôvodnému nastaveniu.

Skóre kvality neslúži na určenie hodnotenia reklamy v čase aukcie.

Skóre kvality od 1 do 10 zobrazené vo vašom účte je súhrnný odhad vašej celkovej výkonnosti v reklamných aukciách, preto ho nie je možné v čase aukcie použiť na určenie hodnotenia reklamy. Hodnotenie reklamy sa v čase aukcie počíta na základe okrem iného kvality očakávanej miery prekliknutia pre konkrétnu aukciu v reálnom čase, relevancie reklamy a dojmu zo vstupnej stránky. Tieto faktory založené na informáciách známych iba v čase aukcie môžu mať podstatný vplyv na dojem používateľa.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory