Оцена квалитета: дефиниција

Оцена квалитета је процена квалитета огласа, кључних речи и одредишних страница. Квалитетнији огласи могу да доведу до нижих цена и бољих позиција огласа.

  • Оцену квалитета можете да видите ако додате колону Оцена квалитета у извештај.
  • Оцена квалитета се евидентира на скали 1–10 и обухвата очекивану стопу учесталости кликова, релевантност огласа и кориснички доживљај одредишне странице.
  • Што су огласи и одредишне странице релевантнији за корисника, то је вероватније да ће оцена квалитета бити већа.
  • Оцена квалитета је обједињена процена вашег општег учинка на аукцијама огласа и не користи се за одређивање ранга огласа током аукције.
Да ли вам је ово било корисно?
Како то можемо да побољшамо?