Capping ng dalas: Kahulugan

Isang feature na naglilimita sa dami ng beses na makikita ng isang tao ang iyong mga Display o Video ad.

Ang dalas ay ang dami ng beses na makikita ng isang user ang iyong mga Display o Video campaign sa loob ng isang partikular na yugto ng panahon. Iba ang paggana ng capping ng dalas sa mga Display campaign at Video campaign.

Para sa mga Display campaign:

  • Kapag itinakda mo ang cap ng dalas para sa isang Display campaign, papamahalaan mo ang dami ng impression na pinapayagan mong makita ng isang user sa campaign bawat araw, linggo, buwan, o anumang kumbinasyon. 
  • Puwede kang magtakda ng cap ng dalas para pamahalaan ang dami ng impression sa campaign, ad group, o ad.
  • Ginagamit ang cookies ng third-party bilang default, pero kung hindi available ang mga iyon, ginagamit ang cookies ng first-party para tantyahin ang mga impression.

Para sa mga Video campaign:

  • Kapag nagtakda ka ng cap ng dalas para sa isang Video campaign, magtatakda ka ng limitasyon sa dami ng impression at/o panonood na pinapayagan mong makita ng isang user sa mga video sa campaign bawat araw, linggo, buwan, o anumang kumbinasyon. Maitatakda lang sa antas ng campaign ang mga cap ng dalas para sa mga Video campaign. 
  • Kung ang mga video sa campaign ay ginagamit sa iba pang Video campaign, mabibilang sa cap ng dalas ng campaign ang mga impression at/o panonood mula sa iba pang Video campaign para sa isang partikular na user. Kapag naabot na ng isang user ang cap ng dalas, hihinto na ang Google sa pagpapakita sa campaign na ito sa user. Nalalapat lang ito sa in-stream na ad at Bumper ad sa auction.

Mga kaugnay na link

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu