Giới thiệu về luật của Mexico đối với tính minh bạch và việc phòng chống các hành vi sai trái

Luật mới của Mexico đối với tính minh bạch và việc phòng chống các hành vi sai trái liên quan đến thị trường quảng cáo có quy định một loạt yêu cầu mới cho các đại lý quảng cáo và nội dung nghe nhìn. Trong đó, có một yêu cầu rằng Google phải trực tiếp lập hóa đơn mọi chi phí quảng cáo cho nhà quảng cáo cuối nếu nhà quảng cáo cuối đó cư trú ở Mexico và nếu quảng cáo đang hiển thị ở Mexico.

Vui lòng xem nội dung bên dưới để biết điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến bạn (với tư cách là khách hàng của Google Ads) dựa trên cách thanh toán của bạn. 

Những khách hàng sử dụng cách thanh toán Lập hóa đơn hằng tháng

Nếu Google hiện đang lập hóa đơn cho một đại lý đóng vai trò là bên chịu trách nhiệm thanh toán chính* (tức là bên được lập hóa đơn thay mặt cho nhà quảng cáo), thì để tuân thủ luật mới, các tài khoản Google Ads này phải được thay đổi để Google lập hóa đơn cho nhà quảng cáo đóng vai trò là bên chịu trách nhiệm thanh toán chính, còn đại lý có thể đóng vai trò là bên phụ** để tiếp tục quản lý việc thanh toán thay mặt cho nhà quảng cáo.

Việc thay đổi bên chịu trách nhiệm thanh toán chính/phụ nêu trên đòi hỏi phải có một hình thức thanh toán mới mà Google sẽ phát triển trong những tuần tới cho tất cả khách hàng ở Mexico. Google sẽ gửi thông báo qua email cho các đại lý sau khi ra mắt hình thức thanh toán mới, kèm theo hướng dẫn về các bước cần thực hiện để chuyển sang sử dụng hình thức mới (nhà quảng cáo đóng vai trò là bên chịu trách nhiệm thanh toán chính, còn đại lý đóng vai trò là bên phụ). 

Lưu ý: Ngoài ra, nếu một đại lý không muốn quản lý việc thanh toán cho nhà quảng cáo nữa (tức là không nhận hóa đơn, không thanh toán hóa đơn, v.v.), thì họ có thể chọn không tham gia làm bên phụ bằng cách đảm bảo rằng nhà quảng cáo đã được thay đổi thành bên chịu trách nhiệm thanh toán chính và duy nhất. Để thực hiện thay đổi này, hãy liên hệ với chúng tôi.

Còn phải thực hiện thay đổi nào khác khi đặt nhà quảng cáo làm bên chịu trách nhiệm thanh toán chính và đại lý làm bên phụ?

  Chính* Phụ**
Thông tin được dùng khi cấp phát hóa đơn, biên nhận thanh toán, ghi chú tín dụng có, đã xác nhận yes, confirmed
Thông tin ghi trên hóa đơn Thương mại (không hợp lệ khi xét về phương diện thuế) có, đã xác nhận có, đã xác nhận
Nhận tài liệu qua email có, đã xác nhận có, đã xác nhận
Có thể thanh toán hóa đơn có, đã xác nhận có, đã xác nhận
Có thể xem hóa đơn trong công cụ Bảng sao kê của tài khoản có, đã xác nhận yes, confirmed
Có thể xem hóa đơn trong giao diện người dùng Google Ads có, đã xác nhận có, đã xác nhận
Là bên chính chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thanh toán và khôi phục tài khoản bị tạm ngưng có, đã xác nhận có, đã xác nhận
Là bên đầu tiên mà nhóm thu phí của Google sẽ liên hệ trong trường hợp tài khoản chưa thanh toán hoặc bị tạm ngưng do chưa thanh toán yes, confirmed có, đã xác nhận
Không có thay đổi nào với thời hạn thanh toán hiện hành (thời gian thanh toán theo quy định tính từ ngày lập hóa đơn) bất kể ai là bên chính hay ai là bên phụ yes, confirmed có, đã xác nhận

Những khách hàng sử dụng cách Thanh toán thủ công

Nếu một đại lý hiện đang được liệt kê là bên chịu trách nhiệm thanh toán chính trong tài khoản Google Ads có liên quan, thì tài khoản đó sẽ cần được thay đổi để phản ánh rằng nhà quảng cáo là bên chịu trách nhiệm thanh toán chính. Các đại lý và nhà quảng cáo có thể thực hiện thay đổi này bằng cách liên hệ với chúng tôi.

Khi liên hệ với chúng tôi để thực hiện thay đổi này, hãy đảm bảo rằng bạn cung cấp tất cả thông tin bắt buộc sau đây:

 • (Các) mã khách hàng Google Ads
 • Tên công ty hợp pháp của nhà quảng cáo theo giấy tờ đăng ký
 • Địa chỉ thuế của nhà quảng cáo theo giấy tờ đăng ký
 • Số RFC (Registro Federal de Contribuyentes) của nhà quảng cáo
 • Tên người liên hệ thanh toán chính của nhà quảng cáo
 • Email của người liên hệ thanh toán chính của nhà quảng cáo (phải là email theo miền công ty và được liên kết với Tài khoản Google***)
 • Số điện thoại của người liên hệ thanh toán chính của nhà quảng cáo

***Để liên kết với một Tài khoản Google, hãy thực hiện các bước sau:

 1. Truy cập vào trang này: Tạo Tài khoản Google của bạn
 2. Trong trường email/người dùng, hãy chọn tùy chọn "Dùng địa chỉ email hiện tại của tôi" và điền email công ty của bạn.
 3. Điền các dữ liệu còn lại và nhấp vào "tiếp theo" cho đến khi quá trình kết thúc.
 4. Bạn có thể sẽ nhận được email yêu cầu bạn xác nhận việc liên kết (hãy kiểm tra xem liệu email này có rơi vào Hộp thư rác hay không). Xác nhận để kết thúc quá trình.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false