Vytváranie nástrojov na prispôsobenie reklám pre responzívne reklamy vo vyhľadávaní

Dôležité

Nástroje na prispôsobenie reklám hromadne prispôsobujú vaše reklamy tomu, čo vaši potenciálni zákazníci vyhľadávajú v reálnom čase. Môžete definovať používateľské atribúty, ako sú názov a cena výrobku, v reálnom čase a reklamy prispôsobovať hromadne.

Poznámka: V prípade responzívnych reklám vo vyhľadávaní sa nastavenie pre vaše nástroje na prispôsobenie reklám líši od textových reklám. Namiesto použitia jedného informačného kanála nástroja na prispôsobenie s viacerými časťami obsahu reklamy a nastaveniami zacielenia môžete vytvoriť atribúty alebo ich hromadne nahrať do účtu a nastaviť časti obsahu reklamy priamo v kampani, reklamných skupinách a kľúčových slovách. Tieto nástroje na prispôsobenie budú používať nastavenia zacielenia reklamných skupín, kampaní a kľúčových slov, v ktorých sa zobrazujú. Ak už máte nástroje na prispôsobenie textových reklám s firemnými údajmi, môžete ich migrovať na formát požadovaný pre responzívne reklamy vo vyhľadávaní. Prečítajte si viac o konverzii nástrojov na prispôsobenie textových reklám na responzívne reklamy vo vyhľadávaní.

V tomto článku vám vysvetlíme, ako vytvárať nástroje na prispôsobenie reklám pre responzívne reklamy vo vyhľadávaní. Existujú štyri kroky na implementáciu nástrojov na prispôsobenie reklám pre responzívne reklamy vo vyhľadávaní:

 1. Otvorte sekciu firemných údajov.
 2. Vytvorte nástroj na prispôsobenie reklám (definujte atribúty reklamy). Takto by ste kategorizovali dynamický text.
 3. Zadajte podrobnosti atribútov (priraďte hodnoty na príslušných úrovniach). Toto je skutočný text, ktorý sa zobrazí.

  Poznámka: Ak nepridáte hodnoty, responzívnu reklamu vo vyhľadávaní s nástrojom na prispôsobenie reklám nie je možné skontrolovať.

 4. Prispôsobte reklamný text (do responzívnej reklamy vo vyhľadávaní vložte nástroj na prispôsobenie reklám).

Pokyny

1. Otvorte sekciu firemných údajov

Obrázok znázorňujúci prvý zo štyroch krokov implementácie nástrojov na prispôsobenie reklám v responzívnych reklamách vo vyhľadávaní

Poznámka: Pokyny uvedené nižšie sú súčasťou nového vzhľadu používateľského prostredia služby Google Ads. Ak chcete používať predchádzajúci vzhľad, kliknite na ikonu Vzhľad a vyberte Použiť predchádzajúci vzhľad. Ak stále používate predchádzajúcu verziu služby Google Ads, pozrite si mapu na rýchlu orientáciu alebo nájdite požadovanú stránku pomocou vyhľadávacieho panela na hornom navigačnom paneli v službe Google Ads.

Prvým krokom je otvorenie firemných údajov.

 1. V účte Google Ads kliknite na ikonu Nástroje Tools Icon.
 2. Kliknite na Firemné údaje.
 3. Kliknite na Atribúty nástroja na prispôsobenie reklám.
 4. Kliknite na tlačidlo plus .

OTVORIŤ V MOJOM ÚČTE

2. Vytvorte nástroj na prispôsobenie (definujte atribúty reklamy)

V ďalšom kroku pridáte jednotlivé podrobnosti o reklame, ktorú chcete prispôsobiť. Tieto podrobnosti sú známe ako atribúty a môžete ich použiť v rámci celého účtu.

Môžete sa rozhodnúť pridať atribúty jednotlivo alebo nahrať viacero atribúty z tabuľky po tom, čo ich vytvoríte jednotlivo v službe Google Ads.

Poznámka: Ak sa rozhodnete nahrať z tabuľky viacero atribútov, stačí ich v službe Google Ads vytvoriť jednotlivo iba raz.

Individuálne vytvorenie atribútov

Pridanie atribútov

 1. Do poľa Atribút zadajte názov obsahu, ktorý chcete prispôsobiť.
  • Ak prispôsobujete názov výrobku, môžete zadať napríklad „Výrobok“. Tento názov môže byť ľubovoľný.
 2. Vyberte Typ údajov. Toto nastavenie určí formátovanie textu, ktorý prispôsobujete. Pozrite si osvedčené postupy formátovania uvedené nižšie.
  • Ak by ste prispôsobovali cenu výrobku, ako typ údajov by ste vybrali možnosť Predajná cena.
  • Poznámka: Odporúčame vám špecifikovať typy údajov, aby systém mohol poskytnúť rýchlejšiu a lepšiu kontrolu i schválenie a aby sa zabránilo akýmkoľvek oneskoreniam v čase, keď sa reklama môže začať zobrazovať.
 3. Kliknutím na tlačidlo plus pridáte ďalšie atribúty.
 4. Ak chcete tieto atribúty vytvoriť, kliknite na Vytvoriť.

Osvedčené postupy formátovania pre typ údajov

Typ údajov Bežne sa používa pre Povolené znaky Vzorová hodnota
Text ProductName (NázovVýrobku) Ľubovoľné písmená, číslice alebo symboly Turistické topánky
Predajná cena Cost (Cena) Ľubovoľné číslo (vrátane desatinných čísel) s platným znakom meny $24,99
Číslo InventoryCount (PočetInventárov) Ľubovoľné číslo (vrátane desatinných čísel) 11 alebo 11,5
Percento Rate (Sadzba) (zľava/úroková sadzba) Ľubovoľné číslo (vrátane desatinných čísel) a symbol percenta 35%
Poznámka: Názvy atribútov by sa nemali začínať podčiarkovníkom (_) ani obsahovať symboly, interpunkciu či špeciálne znaky, ako sú znaky písma Wingdings, šípky, zvislé čiary alebo iné symboly. Použitie špeciálnych znakov môže spôsobiť zamietnutie reklám. Príklad: -, <3, =>, <=, ⇐, ⇍, ->, ⇒, », :-), :), ∞, ⋇, Ξ, ****, |, +, -, /, *, (, ), [, ], {, }, “, \, •, ‘, =, :, $, \\ atď.

Odstránenie atribútov

Poznámka: Pokyny uvedené nižšie sú súčasťou nového vzhľadu používateľského prostredia služby Google Ads. Ak chcete používať predchádzajúci vzhľad, kliknite na ikonu Vzhľad a vyberte Použiť predchádzajúci vzhľad. Ak stále používate predchádzajúcu verziu služby Google Ads, pozrite si mapu na rýchlu orientáciu alebo nájdite požadovanú stránku pomocou vyhľadávacieho panela na hornom navigačnom paneli v službe Google Ads.

Atribút môžete odstrániť v informačnom kanáli firmy. Odstránením atribútu ho odstránite zo všetkých kampaní.

 1. V účte Google Ads kliknite na ikonu Nástroje Tools Icon.
 2. Kliknite na Firemné údaje.
 3. Vyberte nástroj na prispôsobenie s atribútom, ktorý chcete odstrániť. V stĺpci Typ vyhľadajte údaje nástroja na prispôsobenie reklám.
 4. Začiarknite políčko vedľa atribútov, ktoré chcete odstrániť.
 5. Kliknite na Upraviť a potom na Odstrániť.

Nahranie viacerých atribútov z tabuľky

Poznámka: Pokyny uvedené nižšie sú súčasťou nového vzhľadu používateľského prostredia služby Google Ads. Ak chcete používať predchádzajúci vzhľad, kliknite na ikonu Vzhľad a vyberte Použiť predchádzajúci vzhľad. Ak stále používate predchádzajúcu verziu služby Google Ads, pozrite si mapu na rýchlu orientáciu alebo nájdite požadovanú stránku pomocou vyhľadávacieho panela na hornom navigačnom paneli v službe Google Ads.
 1. V účte Google Ads kliknite na ikonu Nástroje Tools Icon.
 2. V ponuke sekcií kliknite na rozbaľovací zoznam Hromadné akcie.
 3. Kliknite na Nahrávanie.
 4. Kliknite na tlačidlo plus .
 5. Kliknite na Stiahnuť vzorovú šablónu, v ktorej uvidíte, ktoré údaje sa majú zahrnúť. Riadky 8 až 12 nechajte v stĺpcoch A až C v šablóne prázdne.
 6. Vyberte zdroj súboru z tabuľky alebo Tabuliek Google.
 7. Pridajte atribúty. Upozorňujeme, že môžete vytvoriť maximálne 40 atribútov nástroja na prispôsobenie reklám.
  • V stĺpci Attribute (Atribút) zadajte názov atribútu.
  • V stĺpci Data type (Typ údajov) zadajte formát znakov, ktorý váš atribút používa.
  • V stĺpci Account value (Hodnota účtu) zadajte hodnotu, ktorá sa zobrazuje pre váš atribút.
 8. Vytvorte hodnoty (toto je len príklad niektorých hodnôt, ktoré môžete pridať):
  • V stĺpci Campaign (Kampaň) zadajte názov kampane.
  • V stĺpci Ad group (Reklamná skupina) zadajte názov reklamnej skupiny.
  • V stĺpci Keyword (Kľúčové slovo) zadajte kľúčové slovo.
  • V stĺpci Customizer:Name (Nástroj na prispôsobenie:Názov) zadajte názov nástroja na prispôsobenie.
  • V stĺpci Customizer:Count (Nástroj na prispôsobenie:Počet) zadajte počet nástrojov na prispôsobenie.
  • V stĺpci Customizer:Percent (Nástroj na prispôsobenie:Percento) zadajte percentuálnu hodnotu nástroja na prispôsobenie.
  • V stĺpci Customizer:Price (Nástroj na prispôsobenie:Predajná cena) zadajte predajnú cenu nástroja na prispôsobenie.
 9. Ak chcete odstrániť existujúce hodnoty a priradiť predvolené hodnoty, mali by ste do stĺpca Account value (Hodnota účtu) alebo do príslušného stĺpca nástroja na prispôsobenie pridať parameter „remove_value“. Nástroj na prispôsobenie tak bude zobrazovať predvolenú hodnotu.
Poznámka: V prípade nástrojov na prispôsobenie na úrovni kľúčového slova alebo reklamnej skupiny je potrebné vyplniť stĺpce Ad group (Reklamná skupina) aj Campaign (Kampaň). Alternatívou k názvom Ad group a Campaign by bol názov Ad group ID (Identifikátor reklamnej skupiny). V prípade hodnôt nezabudnite na začiatok názvu stĺpca atribútu pridať „Customizer:“. Keďže v našom príklade je atribút Name (Názov), hlavička stĺpca pre hodnoty musí byť „Customizer:Name“.

Naplánovanie hromadného nahrávania

Poznámka: Pokyny uvedené nižšie sú súčasťou nového vzhľadu používateľského prostredia služby Google Ads. Ak chcete používať predchádzajúci vzhľad, kliknite na ikonu Vzhľad a vyberte Použiť predchádzajúci vzhľad. Ak stále používate predchádzajúcu verziu služby Google Ads, pozrite si mapu na rýchlu orientáciu alebo nájdite požadovanú stránku pomocou vyhľadávacieho panela na hornom navigačnom paneli v službe Google Ads.
 1. V účte Google Ads kliknite na ikonu Nástroje Tools Icon.
 2. V ponuke sekcií kliknite na rozbaľovací zoznam Hromadné akcie.
 3. Kliknite na Nahrávanie.
 4. Kliknite na Plány a potom na tlačidlo plus .
 5. V sekcii Zdroj vyberte zdroj, nahrajte súbor a zvoľte frekvenciu a čas hromadného nahrávania.
 6. Kliknite na Uložiť.

3. Zadajte podrobnosti atribútov (priraďte hodnoty na príslušných úrovniach)

Po vytvorení atribútu môžete pridať obsah nástroja na prispôsobenie. Ide o text, predajnú cenu alebo číslo, ktoré sa budú zobrazovať vo vašich reklamách. Pripomíname, že tento obsah bude musieť prejsť procesom schvaľovania reklám.

Ak chcete nastaviť obsah pre celý účet, aktualizujte stĺpec Account value (Hodnota účtu):

Je dôležité pridať hodnoty, pretože responzívne reklamy vo vyhľadávaní, ktoré nemajú k dispozícii hodnotu nástroja na prispôsobenie, nie je možné skontrolovať.
 1. Umiestnite kurzor myši na stĺpec Account value (Hodnota účtu) a kliknite na ikonu ceruzky Upraviť.
 2. Zadajte text, ktorý sa bude zobrazovať v reklamách používajúcich tento nástroj na prispôsobenie.
 3. Kliknite na Uložiť.

Tento obsah môžete ďalej prispôsobiť pre rôzne kampane (podobne pre reklamné skupiny a kľúčové slová):

 1. Vráťte sa na stránku Kampane.
 2. Kliknite na ikonu stĺpcov Obrázok ikony stĺpcov v službe Google Ads.
 3. Otvorte Atribúty nástroja na prispôsobenie reklám a začiarknite políčko vedľa atribútov nástroja na prispôsobenie, ktoré chcete upraviť.
  • Ak ste napríklad vytvorili atribút Predajná cena, vyberte možnosť Predajná cena.
 4. Kliknite na Použiť.
 5. Vytvorený atribút sa zobrazí pre všetky kampane vo vyhľadávaní (ang. search campaign) ako stĺpec.
 6. Ak chcete prispôsobiť text pre každú kampaň, vyberte Použiť vlastnú hodnotu a upravte atribút. Predvolene je vybraná možnosť Použiť zdedenú hodnotu, na základe ktorej sa hodnota, ktorú ste nastavili na úrovni účtu, použije vo všetkých kampaniach.
  • Ak ste vytvorili atribút maloobchodnej ceny, zadajte maloobchodnú cenu výrobku inzerovaného v každej kampani.
Poznámka: V prípade responzívnych reklám vo vyhľadávaní budú nástroje na prispôsobenie reklám používať nastavenia zacielenia v tomto poradí priority: kľúčové slovo, reklamná skupina, kampaň, účet a predvolená hodnota. Predvolená hodnota sa použije, ak sa nástroj na prispôsobenie reklám nezobrazuje alebo text prekračuje povolený počet znakov.

4. Prispôsobte reklamný text (do responzívnej reklamy vo vyhľadávaní vložte nástroj na prispôsobenie reklám)

Poznámka: Pokyny uvedené nižšie sú súčasťou nového vzhľadu používateľského prostredia služby Google Ads. Ak chcete používať predchádzajúci vzhľad, kliknite na ikonu Vzhľad a vyberte Použiť predchádzajúci vzhľad. Ak stále používate predchádzajúcu verziu služby Google Ads, pozrite si mapu na rýchlu orientáciu alebo nájdite požadovanú stránku pomocou vyhľadávacieho panela na hornom navigačnom paneli v službe Google Ads.

Keď ste vytvorili nástroj na prispôsobenie reklám, môžete pomocou neho prispôsobiť svoje reklamy.

 1. V účte Google Ads kliknite na ikonu Kampane Campaigns Icon.
 2. V ponuke sekcií kliknite na rozbaľovaciu ponuku Kampane.
 3. Kliknite na Reklamy.
 4. Kliknite na tlačidlo plus a vyberte možnosť Responzívna reklama vo vyhľadávaní.
 5. Na mieste v reklamnom texte, kde chcete zobrazovať nástroj na prispôsobenie, zadajte zloženú zátvorku „{“. Obrázok znázorňujúci zadanie zloženej zátvorky v časti reklamy, kde chcete zobrazovať nástroj na prispôsobenie
 6. V rozbaľovacej ponuke vyberte Nástroj na prispôsobenie reklám.
 7. Vyberte atribút, ktorý chcete zobrazovať v tejto časti reklamného textu. Obrázok znázorňujúci výber atribútu, ktorý chcete zobrazovať v tejto časti reklamného textu
 8. Zadajte predvolenú hodnotu nástroja na prispôsobenie, ak chcete určiť, ktorý text sa bude zobrazovať, keď nič nespustí nástroj na prispôsobenie.
 9. Kliknite na Použiť.

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Drive Revenue with Optiscore

Want to improve account health and drive business goals? Learn from industry & Google experts on how to drive revenue with the help of Optimization Score & Auto Apply Recommendations.

Register Now

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
9620262178812853380
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
73067