เกี่ยวกับการประมาณในโหมดคํายินยอม

ตั้งแต่เดือนเมษายน 2021 เป็นต้นไป ผู้ใช้ที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของการได้รับสิทธิ์ทุกข้อสามารถใช้การประมาณ Conversion ในโหมดคํายินยอมใน Google Ads ได้ Conversion โดยประมาณจะปรากฏในคอลัมน์ "Conversion" และจะแสดงในรายงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ใช้ข้อมูลนี้

การทําความเข้าใจสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากใช้โหมดคํายินยอม

คุณต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติดังต่อไปนี้จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ความเชื่อมั่นที่เข้มงวดของเรา

เมื่อมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ข้างต้นแล้วก็จะเข้าสู่ระยะเวลาการฝึกโมเดลการประมาณ คุณจะสังเกตว่ารายงาน Conversion เริ่มทยอยมีข้อมูล Conversion โดยประมาณ และมีโอกาสที่จะได้รับประสิทธิภาพตามรายงานที่ดีขึ้นเรื่อยๆ

วิธีการทำงานของการประมาณในโหมดคํายินยอม

เมื่อผู้ใช้ไม่ให้คำยินยอมต่อคุกกี้ของ Google Ads หรือ Analytics โหมดคํายินยอมจะปรับตามลักษณะการทำงานของแท็ก Google ที่เกี่ยวข้องแบบอัตโนมัติโดยไม่อ่านหรือเขียนคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการโฆษณาหรือการวิเคราะห์ หากไม่ใช้คุกกี้ ผู้ลงโฆษณาจะพบช่องว่างในการวัดผลและพลาดข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางที่ผู้ใช้เข้าชมเว็บไซต์ของตน ทำให้ไม่สามารถเชื่อมโยงการโต้ตอบกับโฆษณาของผู้ใช้เข้ากับ Conversion ได้โดยตรงอีก

การประมาณ Conversion จะช่วยปิดช่องว่างในการวัดผลสื่อในกรณีที่ไม่สามารถสังเกตเส้นทางระหว่างการโต้ตอบกับโฆษณาและ Conversion ได้ การประมาณ Conversion ใช้แมชชีนเลิร์นนิงในการวิเคราะห์ข้อมูลที่สังเกตได้และแนวโน้มที่ผ่านมา แล้วจึงระบุจำนวนที่สัมพันธ์กันระหว่างผู้ใช้ที่ยินยอมและไม่ยินยอม จากนั้นโมเดลจะใช้เส้นทางที่สังเกตได้ของผู้ใช้ที่ยินยอมให้ใช้คุกกี้ เพื่อประเมินเส้นทางการระบุแหล่งที่มาของผู้ใช้ที่ไม่ยินยอม วิธีนี้จะช่วยให้ได้มุมมองที่ครบถ้วนและแม่นยำด้านค่าใช้จ่ายและผลลัพธ์จากการโฆษณา ขณะเดียวกันก็เคารพตัวเลือกคำยินยอมของผู้ใช้ด้วย

ระบบจะรวม Conversion โดยประมาณผ่านโหมดคํายินยอมไว้ในรายงานแคมเปญ Google Ads โดยตรง ซึ่งมีรายละเอียดที่เหมือนกับ Conversion ที่สังเกตได้ จากนั้นระบบจะส่งข้อมูลนี้ไปยังเครื่องมือการเสนอราคาของ Google เพื่อให้คุณมั่นใจว่าแคมเปญจะได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพตามผลลัพธ์ที่ได้ทั้งหมด

ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการยินยอมและ Conversion โดยประมาณ

โดยปกติแล้วอัตรา Conversion ของผู้ใช้ที่ไม่ยินยอมมักจะน้อยกว่าอัตรา Conversion ของผู้ใช้ที่ยินยอมอยู่แล้ว เราได้ทำการวิเคราะห์โดยละเอียดและพบว่าอัตรา Conversion ของผู้ใช้จะแตกต่างกันออกไปตามสถานะการยินยอม ซึ่งผู้ใช้ที่ยินยอมมักจะมีโอกาสทำ Conversion สูงกว่าผู้ใช้ที่ไม่ยินยอมถึง 2-5 เท่า อย่างไรก็ตาม อัตรานี้อาจแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่างๆ เช่น อัตราการยินยอม อุตสาหกรรม และประเภท Conversion

อินโฟกราฟิกอธิบายวิธีการทํางานของการประมาณในโหมดคํายินยอม

ตัวอย่างข้างต้นแสดงว่าการเพิ่มขึ้น/ลดลงของอัตราการยินยอมและอัตรา Conversion ไม่เท่ากัน เนื่องจากผู้ใช้ที่ไม่ยินยอมมีความถี่ในการทำ Conversion น้อยกว่า ในกรณีนี้ ผู้ลงโฆษณามีอัตราการยินยอม 50% แต่ Conversion ลดลงเพียง 19% (12 จาก 62) และอัตรา Conversion เพิ่มขึ้น 18% จากการประมาณ Conversion

หมายเหตุ: Google ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า Conversion ที่ไม่ได้รับการยินยอมนั้นมีการโต้ตอบกับโฆษณามาก่อนหรือไม่ โมเดลของเราช่วยเชื่อมโยงเส้นทางระหว่างการโต้ตอบกับโฆษณาและเหตุการณ์ Conversion โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณข้อมูลที่ต้องคาดการณ์ ด้วยเหตุนี้ ระบบจึงอาจไม่นับ Conversion บางรายการที่เกิดขึ้นจริง เนื่องจากไม่สามารถระบุที่มากลับไปยังการคลิกโฆษณาได้หากไม่มีคุกกี้

ผลที่จะตามมาเกี่ยวกับการรายงานและการเสนอราคา

ตั้งแต่เดือนเมษายน 2021 เป็นต้นไป คุณจะเห็นการประมาณในโหมดคํายินยอมสําหรับการรายงานและการเสนอราคาในบัญชี Google Ads และไม่จําเป็นต้องดําเนินการใดๆ เพิ่มเติมเพื่อใช้ประโยชน์จากการประมาณในโหมดคํายินยอม Conversion โดยประมาณจะปรากฏในคอลัมน์ "Conversion" หากคุณกําลังติดตามมูลค่า มูลค่า Conversion โดยประมาณจะปรากฏในคอลัมน์ "มูลค่า Conversion" ด้วย รายงานทั้งหมดที่ใช้คอลัมน์ Conversion จะได้รับผลกระทบจาก Conversion โดยประมาณ

หากก่อนหน้านี้คุณเปลี่ยนจากกลยุทธ์การเสนอราคาแบบ CPA เป้าหมายหรือ ROAS เป้าหมาย มาใช้กลยุทธ์การเสนอราคาแบบเพิ่มจำนวน Conversion สูงสุดหรือเพิ่มมูลค่า Conversion สูงสุดเพื่อควบคุมผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับคำยินยอม เราขอแนะนำให้คุณเปลี่ยนกลับไปใช้ CPA เป้าหมายหรือ ROAS เป้าหมายเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพมากขึ้นหลังจากเปิดตัวโมเดลการประมาณนี้ แต่หากคุณได้ปรับเปลี่ยนเป้าหมายการเสนอราคาแบบอัตโนมัติเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับคำยินยอม ก็ควรตรวจสอบค่าใช้จ่ายเพื่อทยอยปรับเป้าหมายอยู่เรื่อยๆ เพื่อให้ได้เป้าหมาย ROI ตามที่ตั้งไว้ดังเดิม

การใช้ประโยชน์สูงสุดจากการประมาณในโหมดคํายินยอม

เมื่อไม่ได้รับคำยินยอมให้ใช้คุกกี้ (ad_storage หรือ analytics_storage=’denied’) เราขอแนะนําให้คุณใช้โหมดคํายินยอมเพื่อส่งคําสั่ง ping ที่ไม่มีคุกกี้เพื่อช่วยให้การประมาณแม่นยำมากขึ้น การประมาณ Conversion ผ่านโหมดคํายินยอมจะแม่นยําที่สุดเมื่อคําสั่ง ping ที่ไม่มีคุกกี้เหล่านี้เริ่มทํางาน ดูว่าโหมดคํายินยอมเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้อย่างไรด้วยคําสั่ง ping ที่ไม่มีคุกกี้เมื่อไม่ได้รับคำยินยอมให้ใช้คุกกี้ (ad_storage หรือ analytics_storage=’denied')

หมายเหตุ: คําสั่ง ping ที่ไม่มีคุกกี้ของโหมดคํายินยอมจะไม่ใช้เพื่อติดตามผู้ใช้แต่ละรายในแอปหรือเว็บไซต์ต่างๆ สร้างรายการรีมาร์เก็ตติ้ง หรือสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้

ผู้ลงโฆษณาที่บล็อกคําสั่ง ping ที่ไม่มีคุกกี้อาจยังใช้การประมาณ Conversion ได้อยู่ แต่ระบบของเราจะไม่สามารถสร้างปัจจัยการปรับเทียบแบบเฉพาะผู้ลงโฆษณา ซึ่งอาจส่งผลต่อความแม่นยําของการประมาณ เนื่องจากคําสั่ง ping ที่ไม่มีคุกกี้มีความจำเป็นต่อการสร้างปัจจัยการปรับเทียบที่กำหนดเองของผู้ลงโฆษณาแต่ละราย

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
73067
false