Cách điều chỉnh mục tiêu bằng chiến lược Đặt giá thầu thông minh trên Mạng Tìm kiếm

Những chiến dịch sử dụng chiến lược Đặt giá thầu thông minh sẽ đặt giá thầu dựa trên phương pháp đo lường lượt chuyển đổi chính xác nhất hiện có. Tuy nhiên, khi theo dõi hiệu suất và hoạt động phân phối của những chiến dịch sử dụng chiến lược Đặt giá thầu thông minh, hoặc khi đặt mục tiêu kinh doanh cao hơn, bạn nên điều chỉnh ngân sách và các mục tiêu CPA (Chi phí mỗi hành động) hoặc ROAS (Lợi tức chi tiêu quảng cáo) của chiến lược Đặt giá thầu thông minh để đạt được các mục tiêu của mình.

Ví dụ: Nếu muốn tăng mức chi tiêu, bạn có thể tăng mục tiêu CPA hoặc giảm mục tiêu ROAS khi cần. Nếu đặt mục tiêu CPA quá thấp, bạn có thể sẽ bỏ qua những lượt nhấp có khả năng dẫn đến lượt chuyển đổi, nên sẽ nhận được ít lượt chuyển đổi hơn. Hoặc nếu muốn tập trung cải thiện mức độ hiệu quả, bạn có thể giảm mục tiêu CPA hoặc tăng mục tiêu ROAS khi cần.

Dựa vào dữ liệu mô phỏng để đặt mục tiêu tối ưu

Khi đặt mục tiêu kinh doanh cao hơn, bạn nên thực hiện bước tiếp theo là điều chỉnh mục tiêu để đạt được các mục tiêu tiếp thị mà bạn đã thay đổi. Để làm việc này, bạn có thể sử dụng Trình mô phỏng CPA mục tiêu và ROAS mục tiêu. Trình mô phỏng giúp bạn biết số lượt chuyển đổi mà quảng cáo của bạn lẽ ra đã nhận được nếu bạn đặt những mục tiêu CPA hoặc ROAS khác.

Bạn có thể sử dụng trình mô phỏng để xác định các cơ hội gia tăng lượt chuyển đổi và điều chỉnh mục tiêu khi mở rộng quy mô sử dụng Chiến lược đặt giá thầu CPA mục tiêu và Chiến lược đặt giá thầu theo lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo. Bạn cũng có thể truy cập vào trang Đề xuất để tìm cơ hội điều chỉnh mục tiêu của mình. Các đề xuất sẽ dựa vào dữ liệu mô phỏng để xác định cơ hội giúp bạn nhận được thêm nhiều lượt chuyển đổi (bằng cách điều chỉnh mục tiêu CPA) hoặc nhận được giá trị chuyển đổi cao hơn (bằng cách điều chỉnh mục tiêu ROAS).

Tác động của những thay đổi về mục tiêu đối với hiệu suất

Những thay đổi lớn hoặc thường xuyên về mục tiêu sẽ không tác động tiêu cực đến hiệu suất của chiến lược giá thầu. Do đó, bạn không cần lo lắng về việc một chiến lược đặt lại những thông tin đã tìm hiểu được về tài khoản của bạn sau khi bạn thay đổi mục tiêu. Chiến lược Đặt giá thầu thông minh luôn tìm hiểu dựa trên dữ liệu mới trong phiên đấu giá hoặc tài khoản của bạn, và có thể hoạt động hiệu quả khi bạn đột ngột thay đổi mục tiêu. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng một thay đổi lớn về mục tiêu có thể tác động đáng kể đến mức chi tiêu hoặc số lượng lượt chuyển đổi.

Độ trễ chuyển đổi

Chiến lược Đặt giá thầu thông minh phản ứng nhanh chóng với các thay đổi về mục tiêu, và sẽ bắt đầu tối ưu hóa cho mục tiêu mới của bạn trong vòng vài phút.

Xin lưu ý rằng sau khi bạn thay đổi một mục tiêu, có thể cần 1-2 chu kỳ chuyển đổi thì bạn mới có thể đạt được mục tiêu mới do độ trễ chuyển đổi. "Chu kỳ chuyển đổi" được định nghĩa là thời gian thông thường mà một lượt nhấp cần để dẫn đến lượt chuyển đổi. Nếu phần lớn lượt nhấp dẫn đến lượt chuyển đổi trong vòng 7 ngày, thì mục tiêu CPA hoặc mục tiêu ROAS có thể sẽ được điều chỉnh theo những thay đổi về tỷ lệ chuyển đổi trong khoảng 7 ngày.

Do đó, bạn nên đợi 1-2 chu kỳ trước khi đánh giá hiệu suất. Đối với hầu hết các nhà quảng cáo, các chu kỳ chuyển đổi này thường ngắn.

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false