Σχετικά με τη συλλογή απαντήσεων έρευνας για μελέτες Ανάπτυξης επωνυμίας

Αφού δημιουργήσετε μια μελέτη Ανάπτυξης επωνυμίας, η μελέτη σας θα συλλέξει απαντήσεις έρευνας το συντομότερο δυνατό και θα ολοκληρωθεί μετά τη συλλογή αρκετών απαντήσεων έρευνας για καθοριστικά αποτελέσματα αύξησης. Σε αυτό το άρθρο, θα μάθετε πώς καθορίζουμε την καταλληλότητα της μελέτης Ανάπτυξης επωνυμίας και πόσο γρήγορα μπορούμε να συλλέγουμε απαντήσεις έρευνας.

Χρήση υπολογιστή Καταλληλότητα μέτρησης για ταχείες μελέτες Ανάπτυξης επωνυμίας

Κατά τη δημιουργία μιας μελέτης Ανάπτυξης επωνυμίας, θα εμφανιστεί ένας υπολογιστής Καταλληλότητα μέτρησης στη δεξιά πλευρά της σελίδας. Αυτός ο υπολογιστής εξετάζει αν η μελέτη σας πληροί την ελάχιστη απαίτηση προϋπολογισμού και αν είναι κατάλληλη για Μέτρηση ανάπτυξης επωνυμίας.

Η ικανοποίηση της ελάχιστης απαίτησης προϋπολογισμού αυξάνει τις πιθανότητες να λάβετε αποτελέσματα για τη μελέτη Ανάπτυξης επωνυμίας, ωστόσο δεν το εγγυάται. Τα αποτελέσματα της μελέτης Ανάπτυξης επωνυμίας εξαρτώνται από άλλους παράγοντες (όπως πόσοι χρήστες προσεγγίζει η καμπάνια σας).

Κατανόηση του υπολογιστή Καταλληλότητα μέτρησης

Ο υπολογιστής Καταλληλότητα μέτρησης σας ενημερώνει αν η μελέτη Ανάπτυξης επωνυμίας πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις προϋπολογισμού και σας ειδοποιεί για αλλαγές που ίσως πρέπει να κάνετε στις καμπάνιες σας, ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις. Στα δεξιά του υπολογιστή, εμφανίζεται επίσης η ενότητα Συλλογή απαντήσεων έρευνας, η οποία καθορίζει ορισμένες από τις πληροφορίες που εμφανίζονται στον υπολογιστή Καταλληλότητα μέτρησης. 

Αναπτύξτε μια ενότητα παρακάτω, για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις πληροφορίες που εμφανίζονται στην ενότητα Συλλογή απαντήσεων έρευνας και τον υπολογιστή Καταλληλότητα μέτρησης.

Συλλογή απαντήσεων έρευνας

Ημερομηνία έναρξης: [Date]

Αυτή η ημερομηνία υποδεικνύει πότε θα ξεκινήσει η μελέτη.

Αν έχουμε ξεκινήσει τη μέτρηση της μελέτης Ανάπτυξης επωνυμίας (για παράδειγμα, έχουμε λάβει μία ή περισσότερες απαντήσεις), η Ημερομηνία έναρξης κλειδώνει στην ημερομηνία κατά την οποία λήφθηκε η πρώτη απάντηση στην έρευνα. Η ημερομηνία δεν θα αλλάξει, ακόμα και αν προστεθούν ή καταργηθούν καμπάνιες ή αν οι ίδιες καμπάνιες τεθούν σε παύση ή συνεχιστούν.

Αν δεν έχουμε ξεκινήσει τη μέτρηση της μελέτης Ανάπτυξης επωνυμίας, τότε η Ημερομηνία έναρξης βασίζεται στις ημερομηνίες έναρξης όλων των καμπανιών που συνδέονται με τη μελέτη Ανάπτυξης επωνυμίας:

 • Αν όλες οι καμπάνιες ξεκινούν σε μεταγενέστερη ημερομηνία: Η ημερομηνία που εμφανίζεται είναι η πρώτη ημερομηνία έναρξης (στις ρυθμίσεις καμπάνιας) των συμπεριλαμβανόμενων καμπανιών.
 • Αν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι καμπάνιες: Η ημερομηνία που εμφανίζεται θα είναι η σημερινή ημερομηνία, ακόμη και αν η καμπάνια έχει ολοκληρωθεί. Αν προσαρμόσετε τις ημερομηνίες λήξης της υπάρχουσας καμπάνιας ή προσθέσετε μια νέα καμπάνια, η ημερομηνία θα ενημερωθεί στη νέα ημερομηνία έναρξης της καμπάνιας.
 • Αν οι καμπάνιες σας βρίσκονται σε εξέλιξη: Η ημερομηνία που εμφανίζεται είναι η σημερινή ημερομηνία.
Στις ρυθμίσεις της καμπάνιας σας, αν η ημερομηνία έναρξης της καμπάνιας έχει παρέλθει, δεν είναι δυνατή η επεξεργασία της και δεν θα έχετε τη δυνατότητα να προγραμματίσετε μια μελλοντική ημερομηνία έναρξης για τη μελέτη Ανάπτυξης επωνυμίας. Αν πρέπει να προγραμματίσετε τη μελέτη Ανάπτυξης επωνυμίας ώστε να έχει μελλοντική ημερομηνία έναρξης, διακόψτε την τρέχουσα μελέτη και, στη συνέχεια, δημιουργήστε νέα καμπάνια και μελέτη. Η νέα μελέτη Ανάπτυξης επωνυμίας θα χρησιμοποιεί την ημερομηνία έναρξης της νέας καμπάνιας.

Διάρκεια μελέτης: Συνήθως λιγότερο από 14 ημέρες

Η δαπάνη θα πρέπει να συμπληρωθεί εντός των πρώτων 10 ημερών. Ωστόσο, επιτρέπουμε να συνεχίσετε να συλλέγετε απαντήσεις μετά από 10 ημέρες. Παρόλο που δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τα αποτελέσματα, η πλειονότητα των μελετών μπορεί να λάβει αποτελέσματα εντός αυτού του χρονικού πλαισίου (εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις ελάχιστης δαπάνης 10 ημερών εντός των πρώτων 10 ημερών).

Καταλληλότητα μέτρησης

Ανάπτυξη επωνυμίας: Κατάλληλη ή Ανάπτυξη επωνυμίας: Ακατάλληλη

Το μήνυμα καταλληλότητας σας ενημερώνει αν η μελέτη Ανάπτυξης επωνυμίας θα ικανοποιήσει την ελάχιστη απαίτηση προϋπολογισμού εντός 10 ημερών. Αν η καμπάνια σας δεν είναι κατάλληλη, θα δείτε συμβουλές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να κάνετε την καμπάνια σας κατάλληλη για Ανάπτυξη επωνυμίας.

Συμβουλή Περιγραφή
Χρησιμοποιήστε λιγότερες μετρήσεις έρευνας Ο ελάχιστος προϋπολογισμός αυξάνεται ή μειώνεται ανάλογα με τον αριθμό των ερωτήσεων που έχετε. Καταργώντας ερωτήσεις, μειώνετε τον ελάχιστο απαιτούμενο προϋπολογισμό.
Ενεργοποιήστε καμπάνιες Αν θέσετε σε παύση την καμπάνια ή η καμπάνια σας ολοκληρωθεί, η ενότητα Ο προϋπολογισμός σας στον υπολογιστή θα εμφανίζει προϋπολογισμό 0 $. Όταν συνεχίσετε την καμπάνια, ο προϋπολογισμός θα ενημερωθεί στο ποσό του ενεργού προϋπολογισμού.
Αυξήστε τους προϋπολογισμούς των καμπανιών σας Επιβεβαιώστε ότι ο συγκεντρωτικός προϋπολογισμός στις καμπάνιες σας εντός της περιόδου των 10 ημερών υπερβαίνει τον απαιτούμενο προϋπολογισμό. Αν δεν τον υπερβαίνει, θα πρέπει να αυξήσετε τους προϋπολογισμούς καμπάνιας. 

Απαιτούμενος προϋπολογισμός: X $

Αυτό είναι το ποσό που πρέπει να δαπανήσετε σε μια περίοδο 10 ημερών μετά την ημερομηνία έναρξης της μελέτης. (Μπορείτε επίσης να δαπανήσετε τον απαιτούμενο προϋπολογισμό σε λιγότερο χρόνο και να λάβετε τα αποτελέσματα της έρευνας αμέσως μόλις λάβετε αρκετές απαντήσεις.)

X $

Ο συνολικός προϋπολογισμός που απαιτείται ενημερώνεται βάσει του αριθμού των ερωτήσεων που εμφανίζετε (έως και 3) και τη χώρα στην οποία στοχεύει η καμπάνια σας.

Μπορείτε να δείτε τις χώρες που εμπίπτουν σε μια συγκεκριμένη κατηγορία προϋπολογισμού, ακολουθώντας αυτόν τον πίνακα:

Αριθμός ερωτήσεων που μετρήθηκαν Χώρα Α Χώρα Β Χώρα Γ
1 ερώτηση 5.000 δολάρια ΗΠΑ 10.000 δολάρια ΗΠΑ 15.000 δολάρια ΗΠΑ
2 ερωτήσεις 10.000 δολάρια ΗΠΑ 20.000 δολάρια ΗΠΑ 30.000 δολάρια ΗΠΑ
3 ερωτήσεις 20.000 δολάρια ΗΠΑ 60.000 δολάρια ΗΠΑ 60.000 δολάρια ΗΠΑ

Χώρα Α

 • Αφγανιστάν
 • Αλβανία
 • Αλγερία
 • Αμερικανική Σαμόα
 • Ανδόρα
 • Αγκόλα
 • Αντίγκουα και Μπαρμπούντα
 • Αργεντινή
 • Αρμενία
 • Αζερμπαϊτζάν
 • Μπαχάμες
 • Μπαχρέιν
 • Μπαγκλαντές
 • Μπαρμπάντος
 • Λευκορωσία
 • Μπελίζ
 • Μπενίν
 • Βερμούδες
 • Μπουτάν
 • Βολιβία
 • Βοσνία Ερζεγοβίνη
 • Μποτσουάνα
 • Βραζιλία
 • Μπρουνέι
 • Βουλγαρία
 • Μπουρκίνα Φάσο
 • Μπουρούντι
 • Καμπότζη
 • Καμερούν
 • Πράσινο Ακρωτήριο
 • Νήσοι Κέιμαν
 • Κεντροαφρικανική Δημοκρατία
 • Τσαντ
 • Χιλή
 • Κίνα
 • Κολομβία
 • Κομόρες
 • Νήσοι Κουκ
 • Κόστα Ρίκα
 • Ακτή Ελεφαντοστού
 • Κύπρος
 • Δημοκρατία της Τσεχίας
 • Δημοκρατία του Κονγκό
 • Δομίνικα
 • Δομινικανή Δημοκρατία
 • Ισημερινός
 • Αίγυπτος
 • Ελ Σαλβαδόρ
 • Ισημερινή Γουινέα
 • Ερυθραία
 • Εσθονία
 • Αιθιοπία
 • Νήσοι Φώκλαντ
 • Ομόσπονδες Πολιτείες της Μικρονησίας
 • Φίτζι
 • Γκαμπόν
 • Γεωργία
 • Γκάνα
 • Γιβραλτάρ
 • Γροιλανδία
 • Γρενάδα
 • Γουαδελούπη
 • Γκουάμ
 • Γουατεμάλα
 • Γουινέα
 • Γουινέα-Μπισσάου
 • Γκέρνσεϊ
 • Γουιάνα
 • Αϊτή
 • Ονδούρα
 • Χονγκ Κονγκ
 • Ουγγαρία
 • Ισλανδία
 • Ινδία
 • Ινδονησία
 • Ιράκ
 • Νήσος του Μαν
 • Τζαμάικα
 • Τζέρσεϊ
 • Ιορδανία
 • Καζακστάν
 • Κένυα
 • Κιριμπάτι
 • Κόσοβο
 • Κουβέιτ
 • Κιργιστάν
 • Λάος
 • Λετονία
 • Λίβανος
 • Λεσότο
 • Λιβερία
 • Λιβύη
 • Λιχτενστάιν
 • Λιθουανία
 • Λουξεμβούργο
 • Μακάο
 • Μαδαγασκάρη
 • Μαλάουι
 • Μαλαισία
 • Μαλδίβες
 • Μάλι
 • Μάλτα
 • Νήσοι Μάρσαλ
 • Μαυριτανία
 • Μαυρίκιος
 • Μεξικό
 • Μικρονησία
 • Μολδαβία
 • Μονακό
 • Μογγολία
 • Μαυροβούνιο
 • Μαρόκο
 • Μοζαμβίκη
 • Μιανμάρ
 • Ναμίμπια
 • Ναουρού
 • Νεπάλ
 • Ολλανδία
 • Νέα Καληδονία
 • Νικαράγουα
 • Νίγηρας
 • Νιγηρία
 • Νιούε
 • Βόρεια Μακεδονία
 • Νήσοι Βόρειες Μαριάνες
 • Ομάν
 • Πακιστάν
 • Παλάου
 • Παλαιστίνη
 • Παναμάς
 • Παραγουάη
 • Παπούα Νέα Γουινέα
 • Περού
 • Φιλιππίνες
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Πουέρτο Ρίκο
 • Ρουμανία
 • Ρωσία
 • Ρουάντα
 • Άγιος Χριστόφορος και Νέβις
 • Άγιος Μαρίνος
 • Σάο Τομέ και Πρινσιπέ
 • Σαουδική Αραβία
 • Σαμόα
 • Σενεγάλη
 • Σερβία
 • Σεϋχέλλες
 • Σιέρα Λεόνε
 • Σιγκαπούρη
 • Σλοβακία
 • Σλοβενία
 • Σομαλία
 • Νήσοι Σολομώντα
 • Νότια Αφρική
 • Σρι Λάνκα
 • Σουαζιλάνδη
 • Τατζικιστάν
 • Τανζανία
 • Ταϊλάνδη
 • Ανατολικό Τιμόρ
 • Τόγκο
 • Τοκελάου
 • Τόνγκα
 • Τρινιντάντ και Τομπάγκο
 • Τουρκία
 • Τυνησία
 • Τουρκμενιστάν
 • Τουβαλού
 • Ουκρανία
 • Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
 • Ουγκάντα
 • Ουρουγουάη
 • Ουζμπεκιστάν
 • Βανουάτου
 • Κράτος της πόλης του Βατικανού
 • Βιετνάμ
 • Ουάλις και Φουτούνα
 • Υεμένη
 • Ζάμπια
 • Ζιμπάμπουε

Χώρα Β

 • Αυστρία
 • Βέλγιο
 • Κροατία
 • Τζιμπουτί
 • Φινλανδία
 • Γαλλία
 • Γαλλική Πολυνησία
 • Γερμανία
 • Ελλάδα
 • Ιρλανδία
 • Ισραήλ
 • Μαρτινίκα
 • Νέα Ζηλανδία
 • Νορβηγία
 • Σιέρα Λεόνε
 • Ισπανία
 • Σουηδία
 • Ταϊβάν
 • Ηνωμένο Βασίλειο
 • Ηνωμένες Πολιτείες
 • Παρθένες Νήσοι ΗΠΑ

Χώρα Γ

 • Αυστραλία
 • Καναδάς
 • Δανία
 • Ιταλία
 • Ιαπωνία
 • Κατάρ
 • Νότια Κορέα
 • Ελβετία
 • Οι απαιτήσεις προϋπολογισμού που εμφανίζονται υπολογίζονται σε δολάρια ΗΠΑ. Αν ο λογαριασμός σας Google Ads είναι σε νόμισμα διαφορετικό από δολάρια ΗΠΑ, οι απαιτήσεις του προϋπολογισμού θα προσαρμοστούν στον λογαριασμό σας με βάση τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και τον τύπο νομίσματος του λογαριασμού. Οι απαιτήσεις προϋπολογισμού δεν ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο. Επομένως, αν χρησιμοποιείτε κάποιο άλλο εργαλείο για τον υπολογισμό της συναλλαγματικής ισοτιμίας, το ποσό που υπολογίζετε μη αυτόματα ενδέχεται να μην αντιστοιχεί στις απαιτήσεις προϋπολογισμού που εμφανίζονται στο Google Ads.
 • Αν στοχεύετε πολλές χώρες που εμπίπτουν σε διαφορετικές κατηγορίες προϋπολογισμού, χρησιμοποιούμε τη χώρα που εμπίπτει στην υψηλότερη κατηγορία προϋπολογισμού, για να προσδιορίσουμε τον προϋπολογισμό που χρειάζεστε. Αν στοχεύετε χώρες που δεν αναφέρονται εδώ ή αν δεν στοχεύετε μια συγκεκριμένη χώρα, τότε ορίζουμε ως προεπιλογή την υψηλότερη κατηγορία προϋπολογισμού.

Δαπανήστε πριν από [ημερομηνία]

Η ημερομηνία λήξης της απαίτησης προϋπολογισμού. Αυτή η ημερομηνία περιλαμβάνει την ημερομηνία έναρξης και καλύπτει την απαίτηση 10 ημερών. Για παράδειγμα, αν η ημερομηνία έναρξης είναι 1 Ιανουαρίου, η ημερομηνία λήξης θα είναι 10 Ιανουαρίου. Λάβετε υπόψη ότι αυτή η ημέρα θα είναι πάντα 10 ημέρες μετά την Ημερομηνία έναρξης, ακόμα και αν σκοπεύετε να δαπανήσετε τον προϋπολογισμό σας σε λιγότερες ημέρες. Μπορείτε να συνεχίσετε να συγκεντρώσετε απαντήσεις λίγες ημέρες μετά την ημερομηνία λήξης.

Ο προϋπολογισμός σας: Y $

Για να υπολογίσουμε τον προϋπολογισμό σας, εξετάζουμε το συγκεντρωτικό ποσό που έχετε προϋπολογίσει κατά την περίοδο των 10 ημερών της μελέτης σας. Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα που δείχνουν πώς λειτουργεί αυτό. Ας υποθέσουμε ότι η απαιτούμενη δαπάνη (Y $) στα παρακάτω παραδείγματα είναι 10 δολάρια ΗΠΑ. Υπάρχουν δύο καμπάνιες: καμπάνια Α και καμπάνια Β.

Οι δαπάνες σας μέχρι σήμερα (ή οι δαπάνες που έχουν συνεισφέρει στη μελέτη μέχρι τώρα) δεν υπολογίζονται στον υπολογιστή Καταλληλότητα μέτρησης. Εξετάζει μόνο τον προϋπολογισμό της καμπάνιας και τις ημερομηνίες της μελέτης.

Παράδειγμα 1

 • Η καμπάνια Α έχει διάρκεια μεγαλύτερη από 10 ημέρες.
 • Η καμπάνια Α έχει ημερήσιο προϋπολογισμό 1 δολάριο ΗΠΑ και θα προβάλλεται για 20 ημέρες.
 • Για να λάβουμε τον συνολικό προϋπολογισμό, πολλαπλασιάζουμε τον ημερήσιο προϋπολογισμό με το 10 (καθώς η καμπάνια προβάλλεται για περισσότερες από 10 ημέρες). Σε αυτήν την περίπτωση: 1 $ x 10 ημέρες = 10 δολάρια ΗΠΑ.
 • Η καμπάνια είναι κατάλληλη για Μέτρηση Ανάπτυξης επωνυμίας.

Παράδειγμα 2 

 • Η καμπάνια Α προβάλλεται μόνο για μία ημέρα.
 • Η καμπάνια Α έχει ημερήσιο προϋπολογισμό 10 δολάρια ΗΠΑ και θα προβληθεί για μία ημέρα.
 • Για τον συνολικό προϋπολογισμό, πολλαπλασιάζουμε τον ημερήσιο προϋπολογισμό με τον αριθμό των ημερών που θα προβάλλεται η καμπάνια εντός των ημερομηνιών της μελέτης, αν η καμπάνια διαρκεί λιγότερο από 10 ημέρες. Σε αυτήν την περίπτωση: 10 $ x 1 ημέρα = 10 δολάρια ΗΠΑ.
 • Η καμπάνια είναι κατάλληλη για Μέτρηση Ανάπτυξης επωνυμίας.

Παράδειγμα 3 

 • Η καμπάνια Α προβάλλεται για 5 ημέρες με ημερήσιο προϋπολογισμό 1 δολάριο ΗΠΑ.
 • Η καμπάνια B προβάλλεται για 5 ημέρες με ημερήσιο προϋπολογισμό 1 δολάριο ΗΠΑ.
 • Για τον συνολικό προϋπολογισμό, πολλαπλασιάζουμε τον ημερήσιο προϋπολογισμό με τον αριθμό των ημερών εντός των ημερών της μελέτης και για τις δύο καμπάνιες. Σε αυτήν την περίπτωση: 2 (1 $ x 5 ημέρες) = 10 δολάρια ΗΠΑ. Συγκεντρώνουμε τον προϋπολογισμό και των δύο καμπανιών (υποθέτοντας ότι και οι 5 ημέρες και στις δύο καμπάνιες είναι εντός του εύρους ημερομηνιών της μελέτης Ανάπτυξης επωνυμίας 10 ημερών).
 • Οι καμπάνιες είναι κατάλληλες για Μέτρηση ανάπτυξης επωνυμίας.

Παράδειγμα 4

 • Η καμπάνια Α προβάλλεται για 5 ημέρες με ημερήσιο προϋπολογισμό 1 δολάριο ΗΠΑ.
 • Ο ημερήσιος προϋπολογισμός για την καμπάνια Β είναι επίσης 1 δολάριο ΗΠΑ, αλλά η ημερομηνία έναρξης της καμπάνιας είναι την όγδοη ημέρα της μελέτης Ανάπτυξης επωνυμίας. Η ημερομηνία λήξης της καμπάνιας είναι εκτός των ημερομηνιών της μελέτης Ανάπτυξης επωνυμίας.
 • Για τον συνολικό προϋπολογισμό, πολλαπλασιάζουμε τον ημερήσιο προϋπολογισμό και για τις δύο καμπάνιες με τον αριθμό των ημερών που βρίσκονται εντός του εύρους ημερομηνιών της μελέτης. Εφόσον η καμπάνια A προβάλλεται για 5 ημέρες και βρίσκεται εντός του χρονικού πλαισίου της μελέτης, ο προϋπολογισμός είναι 1 $ x 5 ημέρες = 5 δολάρια ΗΠΑ. Ωστόσο, η καμπάνια Β συμπίπτει μόνο με τις 3 τελευταίες ημέρες της μελέτης (από την όγδοη ημέρα), συνεπώς ο προϋπολογισμός θα είναι 1 $ x 3 ημέρες = 3 δολάρια ΗΠΑ. Όταν προσθέτετε την καμπάνια Α (5 δολάρια ΗΠΑ) και την καμπάνια Β (3 δολάρια ΗΠΑ), το σύνολο είναι 8 δολάρια ΗΠΑ.
 • Οι καμπάνιες δεν είναι κατάλληλες για Μέτρηση ανάπτυξης επωνυμίας. Οι ημέρες που δεν εμπίπτουν στο εύρος ημερομηνιών της μελέτης Ανάπτυξης επωνυμίας δεν υπολογίζονται για την καταλληλότητα του προϋπολογισμού.
  • Εξαίρεση: Αν ο ημερήσιος προϋπολογισμός για την καμπάνια Β (ή Α) ήταν μεγαλύτερος από 1 δολάριο ΗΠΑ, τότε θα μπορούσαν οι καμπάνιες να είναι κατάλληλες για Μέτρηση ανάπτυξης επωνυμίας. Για παράδειγμα, αν ο ημερήσιος προϋπολογισμός ήταν 2 δολάρια ΗΠΑ για την καμπάνια Β, τότε θα ήταν 2 $ x 3 = 6 δολάρια ΗΠΑ. Όταν προσθέτετε τους προϋπολογισμούς της καμπάνιας Α (5 δολάρια ΗΠΑ) και την καμπάνια Β (6 δολάρια ΗΠΑ), το σύνολο είναι 11 δολάρια ΗΠΑ (το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις προϋπολογισμού).

Προσοχή: Αν χρησιμοποιείτε συνολικό προϋπολογισμό καμπάνιας, η επέκταση της ημερομηνίας λήξης της καμπάνιας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα η μελέτη σας να είναι ακατάλληλη 

Στις ρυθμίσεις καμπάνιας, αν χρησιμοποιείτε συνολικό προϋπολογισμό καμπάνιας (αντί για ημερήσιο προϋπολογισμό) για τον υπολογισμό του ημερήσιου προϋπολογισμού Ανάπτυξης επωνυμίας, διαιρούμε τον συνολικό προϋπολογισμό καμπάνιας με τον αριθμό των ημερών της καμπάνιας σας. Όταν ρυθμίζετε τη μελέτη Ανάπτυξης επωνυμίας, η στήλη Προϋπολογισμός θα αντικατοπτρίζει τον ημερήσιο προϋπολογισμό (για παράδειγμα, 1 δολάριο ΗΠΑ) στον πίνακα όπου επιλέγετε τις καμπάνιες σας.

Για παράδειγμα, αν ο συνολικός προϋπολογισμός της καμπάνιας σας είναι 50 δολάρια ΗΠΑ και οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της καμπάνιας απέχουν 10 ημέρες, ο ημερήσιος προϋπολογισμός θα είναι 5 δολάρια ΗΠΑ. 

Αν χρησιμοποιείτε συνολικό προϋπολογισμό καμπάνιας, έχετε υπόψη ότι η επέκταση της καμπάνιας μετά την ημερομηνία λήξης της μειώνει τον ημερήσιο προϋπολογισμό και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα η καμπάνια να μην είναι κατάλληλη για τη μελέτη Ανάπτυξης επωνυμίας.

Παράδειγμα επέκτασης ημερομηνίας λήξης και επανάληψης υπολογισμού ημερήσιου προϋπολογισμού

Ο συνολικός προϋπολογισμός της καμπάνιας σας είναι 50 δολάρια ΗΠΑ και οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της καμπάνιας απέχουν 10 ημέρες. Επεκτείνετε την ημερομηνία λήξης της καμπάνιας και πλέον οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της καμπάνιας απέχουν 50 ημέρες. Συνεπώς, τώρα ο ημερήσιος προϋπολογισμός είναι 1 δολάριο ΗΠΑ (50 δολάρια ΗΠΑ/50 ημέρες) και η καμπάνια σας ενδέχεται να μην είναι κατάλληλη για Μέτρηση ανάπτυξης επωνυμίας.

Αποτελέσματα μελέτης Ανάπτυξης επωνυμίας

Μολονότι οι μελέτες Ανάπτυξης επωνυμίας λαμβάνουν αποτελέσματα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, ο όγκος των καμπανιών καθορίζει πόσο γρήγορα μπορούμε να συγκεντρώνουμε αποτελέσματα. Δίνουμε περιθώριο έως 10 ημέρες για την ικανοποίηση των κριτηρίων καταλληλότητας προϋπολογισμού, ώστε να παρέχουμε περισσότερη ευελιξία όσον αφορά την κατανομή του προϋπολογισμού και τους στόχους δαπάνης. Η μελέτη Ανάπτυξης επωνυμίας μπορεί να συνεχίσει να συλλέγει αποτελέσματα για ένα σύντομο χρονικό διάστημα (συνήθως λιγότερο από 14 ημέρες) λόγω του κενού μεταξύ του χρόνου προβολής μιας εμφάνισης και του χρόνου εμφάνισης της έρευνας στον χρήστη.

Κριτήρια

Η διάθεση των αποτελεσμάτων βασίζεται στα κριτήρια που αναφέρονται στην παραπάνω ενότητα Καταλληλότητα μέτρησης. Αν έχετε μεγαλύτερη αύξηση (πάνω από 2%), απαιτούνται λιγότερες απαντήσεις έρευνας για την αναφορά των αποτελεσμάτων σας. Αν έχετε μικρότερη αύξηση (κάτω από 2%), απαιτούνται περισσότερες απαντήσεις έρευνας.

Ο όγκος απαντήσεων αναφέρεται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. Εξετάζουμε την ανιχνεύσιμη αύξηση και τον αριθμό των απαντήσεων που μπορεί να έχετε, για να προσδιορίσουμε αν μπορούμε να σας παρέχουμε αποτελέσματα στο Google Ads. Όσο εκτελείται η μελέτη Ανάπτυξης επωνυμίας, θα μπορείτε να βλέπετε την πρόοδο με βάση τα εξής: 

Πρόοδος Τι βλέπετε στο Google Ads
Κάτω από 50% Ανεπαρκή δεδομένα
Μεταξύ 50% - 100% Αν υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική αύξηση, θα την αναφέρουμε. Εάν όχι, θα αναφέρουμε Δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα.
100% Αν υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική αύξηση, θα την αναφέρουμε. Εάν όχι, θα αναφέρουμε Δεν εντοπίστηκε αύξηση.

Συνήθεις ερωτήσεις

Είναι η δεύτερη ημέρα της μελέτης Ανάπτυξης επωνυμίας και η πρόοδος είναι στο 95%. Εξακολουθεί να μου ζητείται να προσθέσω έναν προϋπολογισμό που πληροί την απαίτηση δαπάνης για την υπόλοιπη διάρκεια της μελέτης. Αντικατοπτρίζει με ακρίβεια αυτά που πρέπει να δαπανήσω ακόμα;

Θα πρέπει να πληροίτε την ελάχιστη απαιτούμενη δαπάνη εντός των 10 ημερών, για να έχετε τις καλύτερες πιθανότητες να φτάσετε το 100%. Αν φτάσετε στο 100% νωρίτερα, μπορείτε να προσαρμόσετε τους προϋπολογισμούς αναλόγως μετά από αυτό το σημείο (ακόμα και αν είναι μόνο η δεύτερη ημέρα της μελέτης), αλλά δεν θα πρέπει να προσαρμόζετε τους προϋπολογισμούς προτού φτάσετε στο 100%. Έχετε υπόψη ότι ορισμένες φορές ενδέχεται να χρειαστεί μεγαλύτερη ή μικρότερη δαπάνη για την επίτευξη του 100%.

Στη σελίδα που εμφανίζονται όλες οι μελέτες Ανάπτυξης επωνυμίας στον λογαριασμό μου Google Ads, εξακολουθώ να βλέπω την ένδειξη Ακατάλληλη στη στήλη κατάστασης, μετά τη δημιουργία της μελέτης ή την πραγματοποίηση ορισμένων αλλαγών. Γιατί;

Ο υπολογιστής Καταλληλότητα μέτρησης ανανεώνεται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. Ωστόσο, αν κάνετε αλλαγές σε μια καμπάνια εντός μιας μελέτης που επηρεάζει τον υπολογιστή καταλληλότητας, η στήλη Κατάσταση μέτρησης αύξησης θα ενημερωθεί (συνήθως μέσα σε λίγες ώρες). Εάν κάνατε πρόσφατα αλλαγές, θα ενημερωθεί μετά από λίγες ώρες.

Η εξάρτηση για έρευνες εμφανίζεται στο επίπεδο κατάστασης της μελέτης Ανάπτυξης επωνυμίας. Αυτό θα πρέπει να το λαμβάνετε υπόψη σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε τα εξής σενάρια:

 • Ενημερώνετε μια μελέτη και η κατάστασή της εμφανίζεται ως Κατάλληλη στον υπολογιστή Καταλληλότητα μέτρησης, αλλά εντός των λίγων ωρών που απαιτούνται για την ενημέρωση της κατάστασης της μελέτης, δεν πραγματοποιούμε έρευνες.
 • Η κατάσταση της μελέτης μετατρέπεται μη αναμενόμενα σε Ακατάλληλη. Καθώς η στιγμή που ένα συμβάν προκαλεί τη διακοπή προβολή της καμπάνιας (για παράδειγμα, η καμπάνια ολοκληρώνεται) και η στιγμή που η κατάσταση της μελέτης μετατρέπεται σε Ακατάλληλη δεν είναι ακριβώς η ίδια, ενδέχεται να εξακολουθούν να εμφανίζονται ερωτήσεις της έρευνας, προτού πραγματοποιηθεί ο έλεγχος κατάστασης της μελέτης και μετατραπεί σε Ακατάλληλη.

Τι μπορώ να κάνω αν ξεκίνησα ακούσια τη μελέτη μου και άρχισε να συγκεντρώνει αποτελέσματα; Εξακολουθώ να μπορώ να πραγματοποιήσω τη μελέτη μου; Τι πρέπει να κάνω;

Ακολουθεί ένα παράδειγμα του σεναρίου:

Η καμπάνια σας αρχίζει να προβάλλεται και προβάλλει ορισμένες εμφανίσεις, προτού την θέσετε σε παύση. Ωστόσο, η έρευνά σας λαμβάνει κάποια απάντηση το διάστημα αυτό για τη μέτρηση καταλληλότητας, με αποτέλεσμα να έχετε πραγματοποιήσει ελάχιστη δαπάνη και να μην έχετε σχεδόν καθόλου απαντήσεις στην έρευνα. Στην περίπτωση αυτή, είναι καλύτερο να ξεκινήσετε μια νέα μελέτη Ανάπτυξης επωνυμίας.

Σε τελική ανάλυση, αν μπορείτε να ικανοποιήσετε την απαίτηση δαπάνης των 10 ημερών σε λιγότερες ημέρες, δεν υπάρχει πρόβλημα. Μπορείτε να δαπανήσετε όλο το ποσό σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Αν αυτό σας προβληματίζει ή ανησυχείτε ότι σε λιγότερες ημέρες δεν θα έχετε αρκετό χρόνο για τη συγκέντρωση αποτελεσμάτων ή την ικανοποίηση των απαιτήσεων δαπάνης, μπορείτε να διακόψετε την τρέχουσα μελέτη σας και να δημιουργήσετε μια νέα, έτσι ώστε να έχετε στη διάθεσή σας και τις 10 ημέρες. (Μπορείτε επίσης να προσθέσετε την τρέχουσα καμπάνια στη νέα μελέτη.) Όταν ξεκινήσει η νέα μελέτη, η τρέχουσα καμπάνια θα συμπεριληφθεί αυτόματα σε αυτήν, αν τη δημιουργήσετε εντός της ίδιας οντότητας.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας