Mga awtomatikong pagbabayad

Ang mga awtomatikong pagbabayad ay isang setting ng pagbabayad sa Google Ads. Gamit ang setting na ito, makakaipon ka muna ng mga gastusin sa pag-advertise, pagkatapos ay awtomatikong sisingilin ang mga gastusin na iyon sa iyong pangunahing paraan ng pagbabayad.

Kung gumagamit ka ng mga awtomatikong pagbabayad, sisingilin sa iyo ang mga gastusin mo sa pag-advertise sa parehong petsa bawat buwan o sa tuwing maaabot ng iyong account ang isang naka-predetermine na halagang kilala bilang limitasyon mo sa pagbabayad—alinman ang mauuna. Halimbawa, kung pumatak ang iyong unang pagbabayad sa ika-15 ng Disyembre, sisingilin ka sa ika-15 ng bawat buwan, o sa tuwing maaabot ng account mo ang iyong limitasyon sa pagbabayad.

Limitasyon sa pagbabayad

Isang halaga ng mga gastusin na kapag naabot ay nagti-trigger ng pagsingil sa iyo ng mga gastusing iyon. Nagsisimula ang halagang ito bilang isang nakatakdang halaga na makikita mo sa iyong page na Buod ng pagsingil at awtomatiko itong tataasan kung maaabot ng mga gastusin mo ang halagang ito bago ang katapusan ng buwanang yugto ng pagsingil.

Threshold and 30-day payment boundaries

  • Kapag umabot sa limitasyon ang mga gastusin sa iyong account bago matapos ang buwanang yugto ng pagsingil, tataasan ang limitasyon mo. Puwede itong mangyari nang ilang beses hanggang sa maabot ng iyong account ang isang panghuling limitasyon. Nakadepende sa iyong account, bansa, at currency ang mga halaga ng pagbabayad.
  • Ang halagang sinisingil sa iyo ay maaaring lumampas nang kaunti sa limitasyon kung mabilis na makaipon ng mga gastusin ang account mo. Puwede kang masingil nang maraming beses sa isang buwan kung naaabot ng iyong account nang paulit-ulit ang limitasyon mo sa pagsingil sa panahong iyon.
  • Hindi ka papadalhan ng email o aabisuhan kapag tinaasan ang iyong limitasyon sa pagbabayad, pero makikita mo ang iyong kasalukuyang limitasyon anumang oras sa pamamagitan ng pagpunta sa page mo na Buod ng pagsingil. Para makita kung ano ang kasalukuyan mong limitasyon, i-click ang tool icon Google Ads | tools [Icon] at sa ilalim ng "Pagsingil," piliin ang Mga Setting. Mapupunta ka sa page na Buod na nagpapakita kung magkano ang mga gastusing naipon simula noong huli mong pagbabayad. Hanapin ang halaga ng iyong limitasyon sa ilalim ng progress bar.

Higit pa tungkol sa mga awtomatikong pagbabayad
Ihambing sa mga manual na pagbabayad
Magbasa pa ng mga artikulo

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu