Polityka treści Google Payments

Poniższe zasady zostały opracowane przez Google w trosce o zapewnienie wysokiej jakości programu i jak najlepszych wrażeń użytkowników. Wszystkie osoby i firmy dokonujące transakcji przez Google Payments muszą przestrzegać tych zasad.

Google zastrzega sobie prawo do rozszerzania i modyfikowania tych zasad. Ich interpretacja oraz egzekwowanie stosowania się do nich w połączeniu z Warunkami korzystania z programu będą zależeć od wyłącznego uznania Google. Lista ta nie wyczerpuje katalogu produktów, towarów, usług i innych pozycji, które mogą być objęte ograniczeniami.

Niedozwolone kategorie produktów

Pisanie prac i zaliczanie egzaminów na zlecenie
Przykłady: wstępnie przygotowane wypracowania, prace magisterskie i dysertacje; oferowanie pisania prac i zaliczania egzaminów na zamówienie.
Towary i usługi dla dorosłych
Przykłady: pornografia i inne treści z podtekstem seksualnym (w tym literatura, zdjęcia i inne materiały); usługi dotrzymywania towarzystwa i prostytucja; wszystko co dotyczy handlu ludźmi w celach seksualnych.
Alkohol
Przykłady: płatna obróbka piwa i alkoholi wysokoprocentowych. Materiały związane z alkoholem są dozwolone w sytuacjach, gdy użytkownik chce zapisać w Google obiekt do „pokazania i zeskanowania”. 
Zwierzęta i gatunki podlegające osobnym przepisom
Przykłady: części ciała zwierząt, krew i płyny ustrojowe, szkodliwe rośliny, zabronione nasiona, rośliny i inne organizmy zagrożone wyginięciem lub objęte osobnymi przepisami, które regulują handel nimi (w tym także produkty pochodzące od takich roślin bądź organizmów).
Narzędzia do marketingu zbiorowego
Przykłady: listy e-mailowe, oprogramowanie i inne produkty służące do wysyłania niechcianej poczty e-mail (spamu).
Materiały wizualne związane z wykorzystywaniem seksualnym dzieci
Przykłady: materiały przedstawiające nadużycia seksualne z udziałem osób nieletnich i materiały, które mogą być odbierane jako erotyka dla pedofilów.
Multimedia i oprogramowanie chronione prawem autorskim
Przykłady: nieautoryzowane kopie książek, utworów muzycznych, filmów i innych materiałów dostępnych na licencji lub chronionych, w tym kopie bez wskazania wymaganych informacji, nieautoryzowane kopie oprogramowania, gier komputerowych i innych materiałów dostępnych na licencji lub chronionych, w tym oprogramowanie OEM i oprogramowanie dostępne w pakietach.
Podróbki i towary nieautoryzowane
Przykłady: repliki i imitacje towarów markowych i innych, towary bez sygnowania przez osoby znane, które normalnie go wymagają, fałszywe autografy, waluta, znaczki, bilety i inne towary, które mogą być pozbawione potrzebnego upoważnienia.
Urządzenia i metody usuwania zabezpieczeń technicznych
Przykłady: układy modyfikujące lub inne urządzenia służące do obchodzenia zabezpieczeń urządzeń cyfrowych, w tym do odblokowywania iPhone'ów.
Narkotyki i związane z nimi akcesoria
Przykłady: substancje odurzające, narkotyki, nielegalne środki farmakologiczne i związane z nimi akcesoria, w tym substancje psychoaktywne i zioła, takie jak szałwia lub grzyby halucynogenne, a także materiały zachęcające do ich użycia; substancje legalne, w tym zioła i inne rośliny, oferowane w sposób sugerujący, że one lub ich składniki mogą poprzez spożywanie, wdychanie, sporządzanie wyciągów i inne sposoby stosowania spowodować takie efekty jak w przypadku narkotyków, nielegalnych związków chemicznych lub substancji albo że są one korzystne dla zdrowia, mimo że brak na to dowodów.
Produkty finansowe i inne podlegające ograniczeniom, usługi, papiery wartościowe i środki przedpłacone
Przykłady: zabronione jest przetwarzanie płatności w przypadku następujących usług: konsultacje w zakresie inwestycji, refinansowanie lub przeniesienie niemożliwego do wyegzekwowania długu, działalność maklerska, ręczne wypłaty gotówkowe, przelewy z udziałem walut wirtualnych, przekazy pieniężne, obsługa czeków podróżnych, akcji, obligacji i powiązanych produktów finansowych, ubezpieczenia, uczestnictwo w programach zbiorowego inwestowania, karty przedpłacone, usługi kredytowe (z wyłączeniem sprawozdań kredytowych i ocen dostarczanych przez agencje sporządzające sprawozdania dotyczące konsumentów), świadczenie usług o regulowanym dostępie lub zabronionych przez odpowiednie przepisy.
Część usług finansowych może być dozwolona w sytuacjach, gdy użytkownik chce zapisać w Google obiekt do „pokazania i zeskanowania”. 
Zabieganie o fundusze
Przykłady: zabieganie o darowizny przez podmioty, które nie legitymują się publicznie ważnym zwolnieniem podatkowym 501(c)(3), zabieganie o darowizny przez podmioty, które nie posiadają ważnego dowodu zwolnienia od podatku lub dowodu na dokonaną rejestrację w urzędzie odpowiedniego kraju, a także zabieganie o darowizny przez organizacje polityczne zarejestrowane w Federalnej Komisji Wyborczej (FEC).
Oszukańcze praktyki i hazard
Przykłady: kupony loterii, zakłady sportowe, rejestracja i korzystanie z witryn hazardowych oraz powiązane z tym treści. Promowanie kasyn tradycyjnych jest dozwolone.
Dokumenty tożsamości, inne dokumenty i mundury
Przykłady: zwłaszcza wydawane przez administrację państwową dokumenty tożsamości, paszporty, dyplomy, tytuły szlacheckie i mundury, z wyjątkiem sytuacji, gdy sprzedaż prowadzi upoważniona instytucja państwowa lub upoważniony przez nią podmiot.
Materiały związane z hackingiem i crackingiem
Przykłady: instrukcje, poradniki, informacje i sprzęt służące do niezgodnego z prawem niszczenia oprogramowania, serwerów, witryn internetowych i innych chronionych dóbr lub do uzyskiwania do nich bezprawnego dostępu.
Części ludzkiego ciała
Przykłady: organy i inne części ciała, płyny ustrojowe, komórki macierzyste, embriony.
Towary nielegalne lub skradzione
Przykłady: materiały, produkty lub informacje promujące nielegalne towary lub zachęcające do łamania prawa, towary niebędące własnością sprzedającego lub takie, których sprzedający nie ma prawa wprowadzać do obrotu, towary wyprodukowane z naruszeniem praw osób trzecich, towary przemycone i naruszające przepisy eksportowe, importowe lub dotyczące znakowania, pojazdy silnikowe podlegające ograniczeniom przekazywania, towary zgłoszone do publicznych rejestrów (jak np. nieruchomości) i takie, których przekazanie wymaga formalności niedających się legalnie przeprowadzić w trybie online. Uwaga: ponosisz całkowitą odpowiedzialność za sprawdzenie, czy oferowane przez Ciebie towary są oryginalne i czy ich sprzedaż jest legalna.
Nielegalne urządzenia telekomunikacyjne
Przykłady: urządzenia służące do bezpłatnego odbioru sygnałów kablowych i satelitarnych, dekodery i urządzenia typu „black box”, karty dostępowe, programatory i unloopery kart dostępowych, nielegalne narzędzia i inne produkty do modyfikowania telefonów komórkowych, a także inne rodzaje wyposażenia, które są nielegalne w świetle przepisów Federalnej Komisji Komunikacji (FCC) lub innego właściwego organu regulacyjnego w kraju, w którym dane towary są sprzedawane.
Cudowne leki
Przykłady: leki o niepotwierdzonym działaniu, środki i inne towary reklamowane jako metoda szybkiej poprawy stanu zdrowia.
Marketing wielopoziomowy i programy tworzenia bogactwa
Przykłady: programy marketingu wielopoziomowego (w tym systemy losowych wypłat online), schematy, piramidy, schematy Ponziego, programy budowy bogactwa, programy płacenia za kliknięcie itp.
Produkty o charakterze obraźliwym
Przykłady: towary, literatura i inne materiały, które:
  • zniesławiają lub pomawiają osoby lub grupy osób z powodu ich przynależności rasowej, etnicznej, narodowej bądź religijnej, płci lub z innych powodów;
  • zniesławiają lub pomawiają osoby lub grupy osób podlegające ochronie prawnej przed takimi działaniami (jak w przypadku rodzin królewskich w niektórych systemach prawnych);
  • zachęcają do aktów przemocy;
  • propagują nietolerancję lub nienawiść;
  • promują lub wspierają udział w grupach terrorystycznych i innych nielegalnych organizacjach;
  • promują rewizjonistyczne teorie zakazane przez obowiązujące prawo;
  • naruszają moralność publiczną.
Towary o charakterze obraźliwym lub związane z przestępstwem
Przykłady: zdjęcia i przedmioty z miejsc zbrodni, takie jak przedmioty osobiste przestępców i przedmioty związane z czynami o charakterze kryminalnym.
Drogocenne przedmioty
Przykłady: hurtowa sprzedaż rzadkich lub drogocennych kamieni i metali.
Leki na receptę i urządzenia medyczne
Przykłady: leki i inne produkty wymagające recepty wystawionej przez dyplomowanego lekarza, lekarza weterynarii lub farmaceutę, albo takie, których rozprowadzanie podlega innym przepisom, apteki internetowe, urządzenia medyczne, które mogą być sprzedawane za urzędowym zezwoleniem oraz środki pomagające obejść testy na obecność narkotyków. Promocja produktów prozdrowotnych jest dozwolona pod warunkiem przestrzegania określonych warunków i ograniczeń, aby umożliwić użytkownikom zapisanie w Google obiektów do „pokazania i zeskanowania”.
Chronione przedmioty o szczególnym znaczeniu dla kultury
Przykłady: przedmioty objęte konwencją UNESCO z roku 1970 dotyczącą środków zmierzających do zakazu i zapobiegania nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury lub takie, w przypadku których sprzedaż, eksport lub przeniesienie własności podlega innym ograniczeniom. Przedmioty kultury materialnej, formacje jaskiniowe (nacieki, stalaktyty i stalagmity) oraz przedmioty związane z pochówkiem, które są chronione przez prawo federalne, np. ustawę The Federal Cave Resources Protection Act z roku 1988 lub ustawę Native American Grave Protection and Repatriation Act.
Urządzenia pirotechniczne i materiały niebezpieczne
Przykłady: fajerwerki i powiązane towary, substancja toksyczne, łatwopalne i radioaktywne, proch strzelniczy, materiały wybuchowe.
Towary podlegające nadzorowi
Przykłady: poduszki powietrzne, baterie zawierające rtęć, freony i zbliżone substancje / czynniki chłodzące, rozpuszczalniki dla branży chemicznej / przemysłu, procedury medyczne, samochodowe tablice rejestracyjne, odznaki policyjne i wyposażenie służb porządkowych, wytrychy, urządzenia medyczne, pestycydy i insektycydy, frankownice, urządzenia do pasywnych ćwiczeń i elektrostymulatory, urządzenia wycofane, automaty wrzutowe, sprzęt dozorowy, którego głównym przeznaczeniem jest nielegalny podsłuch komunikacji przewodowej, elektronicznej lub ustnej lub ułatwianie nielegalnej obserwacji lub rejestracji wizerunku osób, towary podlegające regulacjom urzędowym lub wymaganiom odpowiednich służb.
Urządzenia utrudniające wykrycie wykroczeń drogowych
Przykłady: antyradary, zasłony do tablic rejestracyjnych, urządzenia do zmiany sygnalizacji ulicznej i powiązane produkty.
Pakiety i oferty podróżne
Przykłady: przetwarzanie płatności za usługi podróżne, w tym rezerwacje hoteli, lotów, wycieczek i samochodów, kluby turystyczne itp. Dozwolone są treści umożliwiające „pokazanie i zeskanowanie” oferty, karty pokładowej lub biletu. W przypadku użytkowników Google Pay dopuszczalnymi produktami są również pakiety i oferty podróżne.
Tytoń i papierosy
Przykłady: papierosy, cygara, tytoń do żucia i produkty zastępcze.
Broń
Przykłady: broń palna, amunicja i inne produkty, w tym noże ukryte w innych przedmiotach, noże niewykrywalne i sprężynowe, broń do sztuk walki, tłumiki do broni palnej, amunicja, magazynki na amunicję, wiatrówki i gaz łzawiący. Część produktów i usług może być dozwolona w sytuacjach, gdy użytkownik chce zapisać w Google obiekt do „pokazania i zeskanowania”. 
Hurtowa sprzedaż waluty
Przykłady: handel walutami po dewaluacji i wymiana walut, waluty oparte na metalach szlachetnych.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?