เพิ่มเนื้อหาลงในหน้างานของชั้นเรียน

หน้านี้เป็นข้อมูลสำหรับครู

หมายเหตุ: Classroom เวอร์ชันก่อนหน้านี้ (ไม่มีหน้างานของชั้นเรียน) เลิกใช้และหยุดให้บริการในวันที่ 4 กันยายน 2019 ที่ผ่านมา โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อชั้นเรียนใน Classroom ที่ไม่มีหน้างานของชั้นเรียน

ในฐานะครูของ Classroom คุณจะโพสต์เนื้อหาของทรัพยากร เช่น หลักสูตร กฎของห้องเรียน หรือการอ่านหัวข้อที่เกี่ยวข้องลงในหน้างานของชั้นเรียนได้ 

เช่นเดียวกับโพสต์ประเภทอื่นๆ ในหน้างานของชั้นเรียน คุณจัดเนื้อหาตามหัวข้อ จัดเรียงเนื้อหาใหม่ และกำหนดเนื้อหาเพื่อโพสต์ในภายหลังได้

เพิ่มสื่อการสอน

เมื่อคุณเพิ่มสื่อการสอนลงในหน้างานของชั้นเรียน คุณทำสิ่งเหล่านี้ได้

เพิ่มสื่อการสอน

 1. แตะ Classroom Classroom แล้ว ชั้นเรียน
 2. แตะงานของชั้นเรียน 

 3. แตะเพิ่ม เพิ่ม แล้ว เนื้อหา
  แตะ "เนื้อหาของหลักสูตร"
 4. ป้อนชื่อและคำอธิบาย
  ป้อนชื่อ

เพิ่มไฟล์แนบ

คุณเพิ่มไฟล์ Google ไดรฟ์ ลิงก์ หรือวิดีโอ YouTube ลงในสื่อการสอนได้

แตะแนบ แนบ แล้วเลือกตัวเลือกดังนี้

 • หากต้องการแนบรายการในไดรฟ์ ให้แตะไดรฟ์ Google ไดรฟ์ แล้วแตะรายการ จากนั้นแตะ เลือก
  หมายเหตุ: หากเห็นข้อความว่าคุณไม่ได้รับอนุญาตให้แนบไฟล์ ให้แตะคัดลอก Classroom จะทำสำเนาเพื่อแนบไปกับงาน และบันทึกไปยังโฟลเดอร์ในไดรฟ์ของชั้นเรียน
 • หากต้องการแนบลิงก์ ให้แตะลิงก์ ลิงก์ แล้วป้อน URL จากนั้นแตะเพิ่ม
 • หากต้องการแนบไฟล์จากอุปกรณ์ ให้แตะไฟล์ อัปโหลด แล้วเลือกไฟล์ จากนั้นแตะเปิด
 • หากต้องการแนบวิดีโอ YouTube ให้แตะ YouTube YouTube แล้วเลือกตัวเลือกดังนี้
  • ค้นหาวิดีโอที่ต้องการแนบด้วยวิธีต่อไปนี้
   1. ป้อนคีย์เวิร์ดในช่องค้นหา แล้วแตะค้นหา ค้นหา
   2. แตะวิดีโอที่ต้องการ แล้วแตะแทรก
  • แนบลิงก์วิดีโอด้วยวิธีต่อไปนี้
   1. ป้อน URL แล้วแตะค้นหา ค้นหา
   2. แตะวิดีโอ แล้ว แทรก
 • หากต้องการถ่ายภาพ ให้แตะถ่ายภาพ กล้อง ถ่ายภาพ แล้วแตะเสร็จสิ้น เสร็จสิ้น
 • หากต้องการบันทึกวิดีโอ ให้แตะบันทึกวิดีโอ บันทึกวิดีโอ เมื่อบันทึกวิดีโอเสร็จแล้วจึงแตะเสร็จสิ้น เสร็จสิ้น
 • หากต้องการเพิ่ม PDF ใหม่ ให้แตะ PDF ใหม่ PDF ใหม่ คุณจะเขียนบันทึกหรือวาดภาพใน PDF ก็ได้ เมื่อเสร็จแล้ว ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว บันทึก

แตะนำออก นำออก ข้างไฟล์แนบนั้นเพื่อลบไฟล์แนบ

โพสต์ไปยังชั้นเรียนอย่างน้อย 1 ชั้น

 1. แตะถัดไป ถัดไป ถัดจากชื่อชั้นเรียน
  เลือกชั้นเรียน
 2. แตะชั้นเรียนอื่นที่ต้องการ แล้ว เสร็จสิ้น
  แตะ "เสร็จสิ้น"
  หมายเหตุ: คุณจะโพสต์ถึงนักเรียนเป็นรายบุคคลในหลายชั้นเรียนไม่ได้ เพราะการโพสต์ในหลายชั้นเรียนจะเป็นการแชร์กับนักเรียนทุกคนในชั้นเรียนนั้น

โพสต์ถึงนักเรียนแต่ละคน

โดยค่าเริ่มต้นจะมีการโพสต์สื่อการสอนสำหรับนักเรียนทุกคนในชั้นเรียน ซึ่งคุณโพสต์สื่อการสอนไปยังนักเรียนแต่ละคนได้ แต่หากเลือกมากกว่า 1 ชั้นเรียน คุณจะโพสต์ถึงนักเรียนเป็นรายบุคคลไม่ได้ นอกจากนี้คุณยังโพสต์ไปยังนักเรียนมากกว่า 100 คนต่อครั้งไม่ได้

 1. แตะนักเรียนทุกคน จากนั้นแตะนักเรียนทุกคนอีกครั้งเพื่อยกเลิกการเลือก
  แตะ "นักเรียนทุกคน"
 2. แตะนักเรียนที่คุณต้องการโพสต์สื่อการสอนให้
 3. แตะเสร็จสิ้น

  หมายเหตุ: คุณจะเห็นจำนวนนักเรียนที่คุณโพสต์ในสตรีมของชั้นเรียน หากต้องการดูชื่อนักเรียน ให้แตะจำนวนนักเรียนในสื่อการสอนนั้น

เพิ่มหัวข้อ

 1. แตะไม่มีหัวข้อ
 2. เลือกตัวเลือกดังนี้
  • แตะเพิ่มหัวข้อแล้วกรอกชื่อหัวข้อเพื่อสร้างหัวข้อ
  • แตะหัวข้อในรายการ
 3. แตะบันทึก
โพสต์ ตั้งเวลา หรือบันทึกสื่อการสอนฉบับร่าง
หากต้องการโพสต์สื่อการสอนทันที ให้แตะโพสต์ โพสต์

หากต้องการตั้งเวลาให้โพสต์สื่อการสอนในภายหลัง ให้ทำดังนี้

 1. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว ตั้งเวลา
 2. แตะวันที่ แล้วเลือกวันที่และเวลาในส่วนตั้งเวลาเป็นวันที่
 3. แตะตั้งเวลา
  ระบบจะโพสต์สื่อการสอนโดยอัตโนมัติเมื่อถึงวันที่และเวลาที่กำหนดไว้

หากต้องการบันทึกสื่อการสอนเป็นฉบับร่าง ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว บันทึกฉบับร่าง

แตะงานของชั้นเรียนเพื่อดูสื่อการสอนฉบับร่างและที่ตั้งเวลาไว้

แก้ไขสื่อการสอน

หมายเหตุ: หากโพสต์สื่อการสอนไปยังหลายชั้นเรียน การแก้ไขสื่อการสอนในชั้นเรียนหนึ่งจะไม่เปลี่ยนแปลงในชั้นเรียนอื่นๆ

 1. แตะ Classroom Classroom แล้ว ชั้นเรียน
 2. แตะงานของชั้นเรียน 
 3. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว แก้ไขถัดจากสืสื่อการสอนงชั้นเรียน
  แตะ "แก้ไข"
 4. เลือกตัวเลือกดังนี้
  • หากต้องการแก้ไขสื่อการสอนที่โพสต์ไว้: ทำการเปลี่ยนแปลงและแตะบันทึก
  • หากต้องการแก้ไขสื่อการสอนที่ตั้งเวลาไว้: ทำการเปลี่ยนแปลงและแตะกำหนดเวลา
  • หากต้องการแก้ไขสื่อการสอนฉบับร่าง: แก้ไขตามต้องการ และแตะโพสต์ โพสต์ หรือเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว ตั้งเวลา
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร