Zasady programu związane z nadużyciami i ich egzekwowanie

Opisane poniżej zasady programu dotyczą korzystania z Google Classroom na osobistym koncie Google. Obejmują one wszystkie funkcje Classroom, między innymi nazwy zajęć, informacje udostępniane w strumieniu zajęć, komunikację i współpracę między nauczycielami oraz uczniami, a także materiały do zajęć. Opisane poniżej zasady odgrywają ważną rolę w tym, by wszyscy użytkownicy mogli bezpiecznie i komfortowo korzystać z usług Google.

Staramy się ograniczać nadużycia, które temu zagrażają, a żeby to się udało, prosimy wszystkich o przestrzeganie wymienionych poniżej zasad. Gdy zostaniemy poinformowani o potencjalnym naruszeniu zasad, możemy sprawdzić daną treść i podjąć odpowiednie czynności, w tym ograniczyć dostęp do treści, usunąć ją, a nawet ograniczyć lub zablokować dostęp użytkownika do usług Google.

Możliwe jest wyjątkowe potraktowanie niektórych przypadków ze względów edukacyjnych, dokumentalnych, naukowych lub artystycznych. Wyjątki mogą dotyczyć również przypadków, w których podjęcie określonych czynności wobec treści mogłoby spowodować utratę znacznych korzyści przez społeczność.

Zasady te mogą ulec zmianie, dlatego warto co jakiś czas odwiedzać tę stronę. Zapoznaj się też z Warunkami korzystania z usług Google, Polityką prywatności oraz warunkami korzystania z usług Workspace, w tym z Dysku Google, Dokumentów, Gmaila i Kalendarza.

Zgłaszanie nadużyć

Jeśli uważasz, że ktoś nie przestrzega zasad, zgłoś nadużycie. Jeśli jesteś użytkownikiem Workspace, skontaktuj się z administratorem organizacji, aby zgłosić naruszenie zasad.

Aby zgłosić naruszenie praw autorskich lub inne działanie niezgodne z prawem, użyj tego narzędzia. Przeprowadzi Cię ono przez proces zgłaszania treści, którą Twoim zdaniem powinniśmy usunąć z usług Google na podstawie obowiązujących przepisów.

Zasady programu

Przejmowanie kont
Nie wolno korzystać z konta innego użytkownika bez jego zgody. Jeśli otrzymamy powiadomienie o przejęciu konta, możemy podjąć odpowiednie czynności, na przykład poinformować stosowne władze, odebrać dostęp do niektórych usług lub wyłączyć konto Google.
Wykorzystywanie seksualne dzieci i narażanie ich na niebezpieczeństwo

Nie wolno tworzyć, przesyłać ani rozpowszechniać treści przedstawiających wykorzystywanie dzieci. Zasada ta obejmuje wszystkie materiały związane z wykorzystywaniem seksualnym dzieci. Aby zgłosić treści przedstawiające wykorzystywanie dzieci w usłudze Google, kliknij „Zgłoś nadużycie”. Jeśli znajdziesz tego typu treści w innym miejscu w internecie, skontaktuj się bezpośrednio z odpowiednią organizacją w swoim kraju.

Google zabrania korzystania ze swoich usług w sposób zagrażający dzieciom. Mamy tu na myśli między innymi agresywne zachowania wobec dzieci, takie jak:

  • uwodzenie dzieci („child grooming”), na przykład zaprzyjaźnienie się z dzieckiem w internecie w celu doprowadzenia (online lub offline) do kontaktu seksualnego lub wymiany z dzieckiem zdjęć o charakterze seksualnym;
  • szantaż seksualny („sextortion”), polegający na przykład na grożeniu dziecku udostępnieniem jego intymnych zdjęć (nawet wtedy, gdy grożący takimi zdjęciami nie dysponuje);
  • seksualizacja nieletnich, na przykład poprzez obrazy przedstawiające wykorzystywanie seksualne dzieci, zachęcające do takiego zachowania lub przedstawiające dzieci w sposób, który może prowadzić do ich seksualnego wykorzystania;
  • handel dziećmi, na przykład reklamowanie lub pozyskiwanie dzieci w celu ich wykorzystywania seksualnego.
Takie treści są usuwane. Podejmujemy także stosowne działania, które mogą obejmować powiadomienie organizacji NCMEC (amerykańskie centrum do spraw dzieci zaginionych i wykorzystywanych – National Center for Missing & Exploited Children), ograniczenie dostępu do funkcji danej usługi i wyłączenie kont. Jeśli uważasz, że dziecku zagraża nadużycie, wykorzystanie lub że może ono paść ofiarą handlu ludźmi albo sądzisz, że doszło już do wymienionych czynów, bezzwłocznie skontaktuj się z policją. Jeśli policja została już przez Ciebie powiadomiona, ale nadal potrzebujesz pomocy lub masz podejrzenia, że dziecko jest narażone na niebezpieczeństwo w związku z naszymi usługami, możesz zgłosić to do Google.
Obejście zasad
Nie podejmuj działań mających na celu uniknięcie przestrzegania zasad lub obejście ograniczeń nałożonych na Twoje konto. Takim działaniem może być na przykład tworzenie i używanie różnych kont bądź stosowanie innych metod zmierzających do ominięcia nałożonych wcześniej zakazów. Jeśli otrzymamy powiadomienie o podobnych działaniach, możemy podjąć odpowiednie czynności, na przykład poinformować stosowne władze, odebrać dostęp do niektórych usług lub wyłączyć konto Google.
Działania niebezpieczne lub nielegalne
Usługi nie wolno używać do prowadzenia działań niezgodnych z prawem ani do promowania działań, towarów i usług, które mogą stanowić poważne oraz bezpośrednie zagrożenie dla ludzi i zwierząt. W celach edukacyjnych, dokumentalnych, naukowych lub artystycznych zezwalamy na publikowanie ogólnych informacji związanych z tego typu treściami. Jednak w sytuacji, gdy mogą one bezpośrednio umożliwiać krzywdzenie lub zachęcać do nielegalnych działań, są zabronione. Jeśli otrzymamy powiadomienie o działaniach niezgodnych z prawem, możemy podjąć odpowiednie czynności, na przykład poinformować stosowne władze, odebrać dostęp do niektórych usług lub wyłączyć konto Google.
Nękanie, dręczenie i kierowanie gróźb
Nie wolno nękać ani dręczyć innych osób, jak również kierować gróźb pod ich adresem. Niedopuszczalne jest również używanie tej usługi do zachęcania innych osób do takich zachowań. Niedopuszczalne jest zatem wskazywanie konkretnych osób, aby się nad nimi znęcać, kierowanie pod ich adresem poważnych gróźb, przedstawianie zseksualizowanego wizerunku osób bez ich zgody, publikowanie ich prywatnych informacji w celu realizowania gróźb, dyskredytowanie bądź lekceważenie ofiar przemocy lub tragedii, zachęcanie innych do takich działań lub nękanie kogokolwiek w inny sposób. Należy przy tym pamiętać, że nękanie w internecie jest niezgodne z prawem w wielu regionach i może mieć poważne konsekwencje prawne poza siecią zarówno dla osoby atakującej, jak i dla ofiary. Jeśli otrzymamy powiadomienie o groźbie wyrządzenia szkody lub o innej niebezpiecznej sytuacji, możemy podjąć odpowiednie czynności, na przykład poinformować stosowne władze, odebrać dostęp do niektórych usług lub wyłączyć konto Google.
Szerzenie nienawiści
Zabrania się szerzenia nienawiści. Chodzi o treści mające za główny cel nawoływanie do przemocy lub nienawiści wobec konkretnych osób lub grup, promujące ich dyskryminację lub ubliżające im ze względu na ich pochodzenie rasowe lub etniczne, wyznanie, niepełnosprawność, wiek, narodowość, status weterana, orientację seksualną, płeć, tożsamość płciową lub inną cechę, która może być przyczyną systematycznej dyskryminacji lub marginalizacji.
Podszywanie się pod inne osoby i przedstawianie nieprawdziwych informacji na temat swojej tożsamości

Nie wolno podszywać się pod inne osoby czy organizacje ani przedstawiać nieprawdziwych informacji na swój temat. Obejmuje to: podszywanie się pod osoby lub organizacje, których się nie reprezentuje, udostępnianie mylących informacji o tożsamości, kwalifikacjach, własności, celu, produktach, usługach lub działalności biznesowej (swojej lub właścicieli strony internetowej).

Do tej kategorii należą także treści lub konta wprowadzające w błąd co do ich własności lub głównego celu oraz ukrywające te informacje, na przykład poprzez fałszowanie lub celowe zatajanie kraju pochodzenia i innych istotnych danych podczas publikowania materiałów na tematy polityczne, społeczne lub dotyczące spraw publicznych z myślą o użytkownikach w kraju innym niż macierzysty. Zezwalamy na parodię, satyrę i używanie pseudonimów – wystarczy unikać treści, które mogą wprowadzić odbiorców w błąd co do prawdziwej tożsamości autora.

Złośliwe oprogramowanie i treści
Nie zezwalamy na przesyłanie złośliwego oprogramowania ani żadnych innych treści, które mogą uszkodzić sieci, serwery, urządzenia użytkowników, a także pozostałą infrastrukturę Google, bądź zakłócić jej działanie. Niedozwolone są zatem: bezpośredni hosting, umieszczanie lub przesyłanie złośliwego oprogramowania, wirusów, szkodliwego kodu oraz innego szkodliwego lub niechcianego oprogramowania bądź podobnych treści. Zasada ta dotyczy również treści, które powodują przenoszenie wirusów lub pojawianie się wyskakujących okienek, próbują instalować oprogramowanie bez zgody użytkownika lub w inny sposób wpływają na jego urządzenie za pomocą szkodliwego kodu. Więcej informacji znajdziesz w naszych Zasadach bezpiecznego przeglądania (w języku angielskim).
Treści wprowadzające w błąd

Nie rozpowszechniaj treści nieprawdziwych, wprowadzających w błąd lub mylących użytkowników. Obejmuje to m.in.:

  • Treści wprowadzające w błąd związane z aktywnością obywatelską i demokratyczną: treści, które są w sposób oczywisty fałszywe i mogą negatywnie wpływać na aktywność obywatelską lub demokratyczną. Obejmuje to informacje o procedurach głosowania, biernym prawie wyborczym kandydatów politycznych wynikającym z wieku lub miejsca urodzenia, wynikach wyborów bądź udziale w spisach powszechnych, które są sprzeczne z oficjalnymi danymi udostępnianymi przez organy administracji państwa. Obejmuje to również nieprawdziwe stwierdzenia o tym, że dany polityk lub urzędnik państwowy zmarł, uczestniczył w wypadku lub nagle poważnie zachorował.
  • Treści wprowadzające w błąd związane ze szkodliwymi teoriami spiskowymi: treści promujące lub uwiarygodniające przekonania, że określone osoby lub grupy systematycznie podejmują działania powodujące powszechne krzywdy. Te treści są sprzeczne z istotnymi dowodami i prowadzą do przemocy lub zachęcają do niej.
  • Treści wprowadzające w błąd związane ze szkodliwymi praktykami zdrowotnymi: treści dotyczące zdrowia lub medycyny, które promują lub zachęcają do angażowania się w praktyki mogące prowadzić do poważnych urazów fizycznych lub psychicznych bądź do poważnych szkód dla zdrowia publicznego.
  • Zmanipulowane treści: multimedia, które poddano manipulacjom technicznym lub sfabrykowano w sposób wprowadzający użytkowników w błąd i mogący stanowić poważne ryzyko znacznej szkody.
     
Zdjęcia lub filmy erotyczne wykonane bez zgody
Nie wolno przechowywać ani rozpowszechniać prywatnych zdjęć i filmów o charakterze intymnym, erotycznym lub seksualnym bez zgody osoby, która jest na nich przedstawiona. Jeśli ktoś wysłał Twoje prywatne zdjęcie lub nagranie wideo prezentujące nagość albo mające charakter jednoznacznie lub niejednoznacznie seksualny bądź intymny, zgłoś to tutaj.
Dane osobowe i informacje poufne
Nie wolno przechowywać ani rozpowszechniać danych osobowych ani informacji poufnych innych osób bez ich zgody. ​Dotyczy to m.in. wykorzystywania informacji poufnych, takich jak numer PESEL, numery kont bankowych, numery kart kredytowych, obrazy podpisów i osobiste dokumenty zdrowotne. Jeśli informacje te są powszechnie dostępne w innych miejscach w internecie lub w rejestrach publicznych, na przykład spisach numerów identyfikacyjnych publikowanych w witrynach rządowych, zwykle nie sięgamy po środki prawne.
Phishing
Nie używaj tej usługi do wyłudzania informacji. Obejmuje to nagabywanie innych osób i gromadzenie danych wrażliwych, takich jak hasła, informacje finansowe i numery PESEL.
Towary i usługi podlegające regulacjom prawnym
Nie wolno prowadzić ani ułatwiać sprzedaży produktów i usług objętych regulacjami. Nie wolno ich również reklamować. Do tej kategorii należą: alkohol, usługi hazardowe, produkty farmaceutyczne, niezatwierdzone suplementy, wyroby tytoniowe, sztuczne ognie, broń i urządzenia medyczne.
Treści o charakterze jednoznacznie seksualnym
Nie wolno rozpowszechniać treści zawierających materiały o charakterze jednoznacznie seksualnym, takich jak nagość, materiały wizualne przedstawiające akt seksualny i materiały pornograficzne. Do tej kategorii należą również materiały odsyłające użytkowników do płatnych witryn pornograficznych. Dozwolone są treści przedstawiające nagość o charakterze edukacyjnym, dokumentalnym, naukowym i artystycznym.
Spam
Nie wysyłaj spamu. Pojęcie spamu obejmuje niepożądane materiały promocyjne i reklamowe, niechciane treści generowane automatycznie, powtarzające się niepożądane treści, treści pozbawione sensu i jakiekolwiek inne treści rozsyłane masowo.
Zakłócanie działania i nadużywanie systemu
Nie wolno wykorzystywać tej usługi w sposób niewłaściwy ani pogarszać lub uszkadzać metod działania sieci, urządzeń i innej infrastruktury. Nie można zatem wyłączać żadnego elementu usługi, pogarszać jej działania ani wykonywać innych czynności negatywnie wpływających na dowolny z jej aspektów. Jeśli otrzymamy powiadomienie o zakłócaniu działania i nadużywaniu systemu, możemy podjąć odpowiednie czynności, na przykład poinformować stosowne władze, odebrać dostęp do niektórych usług lub wyłączyć konto Google.
Organizacje i ruchy szerzące przemoc

Znane organizacje i ruchy pozarządowe szerzące przemoc nie mogą korzystać z tej usługi w żadnym celu.

Nie rozpowszechniaj treści umożliwiających prowadzenie działań tych grup lub ich promowanie, takich jak rekrutacja, koordynowanie działań online lub offline, udostępnianie instrukcji lub innych materiałów, które mogą przyczynić się do wyrządzenia krzywdy, promowanie ideologii organizacji pozarządowych szerzących przemoc, promowanie aktów terrorystycznych, nakłanianie do przemocy czy wychwalanie ataków przeprowadzanych przez te organizacje.

W zależności od treści możemy też podjąć działania wobec użytkownika.

Treści związane z organizacjami pozarządowymi szerzącymi przemoc mogą być dozwolone w kontekście edukacyjnym, dokumentalnym, naukowym lub artystycznym, ale musisz podać wystarczającą ilość informacji, aby umożliwić odbiorcom zrozumienie kontekstu.

Nieautoryzowane zdjęcia osób małoletnich
Nie możesz przechowywać ani rozpowszechniać zdjęć, które przedstawiają osoby nieletnie, jeśli nie uzyskasz wyraźnej zgody ich rodziców albo opiekunów lub przedstawicieli prawnych. Jeśli ktoś przechowuje lub rozpowszechnia zdjęcie osoby nieletniej bez odpowiedniej zgody, zgłoś to nam tutaj.
Przemoc i okrucieństwo
Nie można przechowywać ani rozpowszechniać treści przedstawiających nieuzasadnioną przemoc lub okrucieństwo z udziałem prawdziwych ludzi lub zwierząt, jeśli głównym celem tych treści jest szokowanie lub wywoływanie sensacji. Dotyczy to wyjątkowo drastycznych materiałów, takich jak obrazy rozczłonkowanych ciał lub zbliżenia okaleczonych zwłok, a także materiałów drastycznych, takich jak treści przedstawiające znaczną ilość krwi. Takie treści mogą być dozwolone w kontekście edukacyjnym, dokumentalnym, naukowym lub artystycznym, ale należy pamiętać o podaniu wystarczającej ilości informacji, aby użytkownicy mogli zrozumieć ten kontekst. W niektórych przypadkach treść jest na tyle brutalna lub szokująca, że bez względu na kontekst nie może być udostępniana na naszych platformach. Nie wolno także zachęcać innych osób do popełniania aktów przemocy.

Dodatkowe zasady

Naruszenie praw autorskich
Nie wolno rozpowszechniać treści chronionych prawem autorskim bez zgody właścicieli tych praw. Nie wolno też przekazywać linków do stron internetowych, na których można nielegalnie pobrać pliki lub materiały chronione prawem autorskim. W Google obowiązuje zasada reagowania na uzasadnione powiadomienia o podejrzeniu naruszenia praw autorskich. Powtarzające się naruszanie praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich, spowoduje usunięcie konta. Jeśli zobaczysz coś, co stanowi naruszenie zasad Google dotyczących praw autorskich, zgłoś to naruszenie.
Konta użytkowników
Uczniowie nie mogą korzystać z tej usługi w szkole za pomocą swojego osobistego konta Google. Aby umożliwić uczniom korzystanie z tej usługi, szkoła musi zarejestrować konto Workspace for Education. Jeśli uważasz, że ta usługa jest używana w szkole przez osoby zalogowane na swoich kontach osobistych, zgłoś te zajęcia.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
false