สร้างงาน

บทความนี้มีไว้สำหรับครู

เมื่อสร้างงาน คุณจะโพสต์งานนั้นทันที บันทึกฉบับร่าง หรือตั้งเวลาให้โพสต์ภายหลังก็ได้ หลังจากที่นักเรียนทำงานเสร็จและส่งเข้ามาแล้ว คุณจะให้คะแนนและส่งงานคืนให้กับนักเรียนได้

สร้างงาน
ในชั้นเรียนที่สร้างหลังวันที่ 17 เมษายน 2019 โพสต์ในหน้างานของชั้นเรียนจะปรากฏที่ด้านบนสุด

เมื่อสร้างงาน คุณจะทำสิ่งต่อไปนี้ได้

สร้างงาน

 1. แตะ Classroom Classroom จากนั้น ชั้นเรียน
 2. แตะงานของชั้นเรียน งานของชั้นเรียน

 3. แตะเพิ่ม จากนั้น งาน
 4. ป้อนชื่อและคำสั่ง

โพสต์ไปยังชั้นเรียนอย่างน้อย 1 ชั้น

 1. แตะถัดไป ถัดไป ถัดจากชื่อชั้นเรียน
 2. แตะชั้นเรียนอื่นที่ต้องการ จากนั้น เสร็จสิ้น

  หมายเหตุ: คุณจะโพสต์ถึงนักเรียนเป็นรายบุคคลในหลายชั้นเรียนไม่ได้ เพราะการโพสต์ในหลายชั้นเรียนจะเป็นการแชร์กับนักเรียนทุกคนในชั้นเรียนนั้น

โพสต์ถึงนักเรียนแต่ละคน

งานจะโพสต์ไปยังนักเรียนทั้งหมดในชั้นนั้นโดยค่าเริ่มต้น คุณโพสต์งานให้กับนักเรียนเป็นรายบุคคลได้ แต่โพสต์ถึงนักเรียนเป็นรายบุคคลในกรณีที่มีมากกว่าหนึ่งชั้นเรียนไม่ได้ และในแต่ละครั้งโพสต์ถึงนักเรียนได้ไม่เกิน 100 คน

 1. แตะนักเรียนทุกคนแล้วแตะนักเรียนทุกคนเพื่อยกเลิกการเลือก
 2. แตะนักเรียนที่ต้องการโพสต์งานให้
 3. แตะเสร็จสิ้น

เพิ่มหมวดหมู่เกรด

คุณจะเพิ่มหมวดหมู่เกรดให้กับงานในองค์กรได้ เมื่อใช้หมวดหมู่เกรด คุณและนักเรียนจะเห็นหมวดหมู่ของงาน เช่น การบ้านหรือเรียงความ นอกจากนี้ครูยังดูหมวดหมู่ต่างๆ ในหน้าเกรดได้อีกด้วย

คุณอาจเพิ่มหมวดหมู่ให้กับงานได้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ แต่จะสร้างหมวดหมู่ใหม่ได้ในคอมพิวเตอร์เท่านั้น

 1. แตะไม่มีหมวดหมู่ถัดจากหมวดหมู่เกรด
 2. เลือกหมวดหมู่
 3. สร้างงานต่อไป หรือแตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น บันทึกฉบับร่าง

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หัวข้อเพิ่มหมวดหมู่เกรดในโพสต์

เปลี่ยนคะแนนเต็ม

คุณจะเปลี่ยนคะแนนเต็มของงานหรือเปลี่ยนสถานะเป็น "ไม่มีคะแนน" ก็ได้ งานจะตั้งค่าไว้ที่ 100 คะแนนโดยค่าเริ่มต้น

 1. แตะค่าถัดจากคะแนน
 2. กรอกค่าคะแนนเต็มใหม่หรือแตะไม่มีคะแนน
 3. แตะบันทึก

  หมายเหตุ: เมื่อนักเรียนทำงานที่ไม่มีคะแนนเสร็จแล้ว ให้นักเรียนแตะส่งหรือทำเครื่องหมายว่างานเสร็จ หากนักเรียนไม่ได้แตะส่งหรือทำเครื่องหมายว่างานเสร็จก่อนวันที่ครบกำหนด ระบบจะทำเครื่องหมายงานดังกล่าวเป็นยังไม่ส่งงานหรือส่งงานช้า แต่หากเป็นงานที่ไม่มีวันครบกำหนดส่ง ระบบจะทำเครื่องหมายเป็นมอบหมายแล้ว

เพิ่มวันหรือเวลาที่ครบกำหนด

งานจะไม่ระบุวันที่ครบกำหนดโดยค่าเริ่มต้น หากต้องการเปลี่ยนแปลง ให้ทำดังนี้

 1. แตะวันที่ครบกำหนด แล้วเลือกวันที่ จากนั้นแตะตกลง
 2. (ไม่บังคับ) แตะเวลาจากนั้นเลือกเวลาจากนั้นแตะตกลง
  หมายเหตุ: ระบบจะทำเครื่องหมายว่ายังไม่ส่งงานหรือส่งงานช้าทันทีที่ถึงวันหรือเวลาที่ครบกำหนด

เพิ่มหัวข้อ

 1. แตะไม่มีหัวข้อ
 2. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • แตะเพิ่มหัวข้อและกรอกชื่อหัวข้อเพื่อสร้างหัวข้อ
  • แตะที่หัวข้อนั้นเพื่อเลือกหัวข้อในรายการ
 3. แตะบันทึก

หมายเหตุ: คุณเพิ่มหัวข้อได้เพียง 1 รายการในงาน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเพิ่มหัวข้อในหน้างานของชั้นเรียน

เพิ่มไฟล์แนบ

คุณเพิ่มไฟล์จาก Google ไดรฟ์ ลิงก์ รูปภาพ หรือรูปถ่ายไปกับงานได้

แตะแนบ "" แล้วเลือกตัวเลือกต่อไปนี้

หมายเหตุ: หากเห็นข้อความว่าคุณไม่ได้รับอนุญาตให้แนบไฟล์ ให้แตะคัดลอก Classroom จะทำสำเนาเพื่อแนบไปกับงาน และบันทึกลงในโฟลเดอร์ไดรฟ์ของชั้นเรียน

ประเภทของไฟล์แนบ คำแนะนำ
"" ไดรฟ์
 1. แตะไดรฟ์ ""
 2. แตะรายการ
"" ลิงก์
 1. แตะลิงก์ ""
 2. ป้อน URL
 3. แตะเพิ่ม
รูปภาพ

วิธีแนบรูปภาพ

 1. แตะเลือกรูปภาพ
 2. เลือกรูปภาพ

วิธีถ่ายภาพ:

 1. แตะใช้กล้อง
 2. ถ่ายรูป

หากต้องการเลือกสิ่งที่นักเรียนดำเนินการกับไฟล์แนบได้ ให้แตะแสดงตัวอย่าง ดูตัวอย่าง ถัดจากไฟล์แนบแล้วเลือกตัวเลือกดังนี้

 • นักเรียนดูไฟล์ได้ - นักเรียนอ่านไฟล์ได้ แต่แก้ไขไม่ได้
 • นักเรียนแก้ไขไฟล์ได้ - นักเรียนทุกคนใช้และแก้ไขไฟล์ร่วมกันได้
 • ทำสำเนาสำหรับนักเรียนแต่ละคน นักเรียนจะได้รับสำเนาไฟล์ที่มีชื่อของตนเองในชื่อเอกสาร ทั้งคุณและนักเรียนจะแก้ไขเอกสารที่เป็นไฟล์ Google เอกสาร ชีต และสไลด์ได้ แต่เมื่อส่งงานแล้วนักเรียนจะแก้ไขเอกสารไม่ได้อีกจนกว่าคุณจะส่งงานคืนให้

  หมายเหตุ: คุณมีสิทธิ์ใช้ตัวเลือกนี้ก่อนที่จะโพสต์งานเท่านั้น

หากต้องการลบไฟล์แนบ ให้แตะแสดงตัวอย่าง ดูตัวอย่าง จากนั้น ลบ

เพิ่มเกณฑ์การให้คะแนน

โปรดดูวิธีการที่หัวข้อสร้างเกณฑ์การให้คะแนนหรือใช้เกณฑ์เดิมที่มีอยู่ในงาน

เปิดใช้รายงานความเป็นต้นฉบับ

โปรดดูวิธีการที่หัวข้อเปิดใช้รายงานความเป็นต้นฉบับ

โพสต์ ตั้งเวลา หรือบันทึกงานเป็นฉบับร่าง

เมื่อสร้างงาน คุณจะโพสต์งานนั้นทันที ตั้งเวลาให้โพสต์ภายหลัง หรือบันทึกเป็นฉบับร่างก็ได้

แตะงานของชั้นเรียน งานของชั้นเรียน เพื่อดูงานที่ตั้งเวลาไว้และงานฉบับร่าง

โพสต์งาน

แตะโพสต์ โพสต์ เพื่อโพสต์งานทันที

ตั้งเวลาเพื่อโพสต์งานในภายหลัง

 1. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ตั้งเวลา
 2. ถัดจากตั้งเวลาเป็นให้ทำดังนี้
  1. แตะวันที่และเลือกวันที่ใหม่
  2. แตะเวลาและเลือกเวลาใหม่
 3. แตะตั้งเวลา

ระบบจะโพสต์งานโดยอัตโนมัติเมื่อถึงวันที่และเวลาที่ตั้งไว้

หมายเหตุ: หากต้องการตั้งเวลางานในชั้นเรียนอื่น ให้ตั้งเวลาของชั้นเรียนหนึ่งก่อน แล้วใช้โพสต์นั้นซ้ำกับชั้นเรียนอื่นๆ

บันทึกงานเป็นฉบับร่าง

แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น บันทึกฉบับร่างเพื่อบันทึกงานเป็นฉบับร่าง

แก้ไขงาน

หากคุณโพสต์งานไปยังหลายชั้นเรียน การแก้ไขงานในชั้นเรียนหนึ่งจะไม่เป็นการแก้ไขงานดังกล่าวในชั้นเรียนอื่นๆ

หมายเหตุ: หากคุณเปลี่ยนชื่องาน ระบบจะไม่อัปเดตชื่อโฟลเดอร์ของงานในไดรฟ์ ไปที่ไดรฟ์และเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์

 1. แตะ Classroom Classroom จากนั้น ชั้นเรียน
 2. แตะงานของชั้นเรียน งานของชั้นเรียน
 3. เลื่อนงานไปทางซ้าย จากนั้น แตะแก้ไข แก้ไข
 4. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • หากต้องการแก้ไขหรือตั้งเวลางานที่โพสต์ ให้ทำการเปลี่ยนแปลงแล้วแตะบันทึกหรือตั้งเวลา
  • หากต้องการแก้ไขงานฉบับร่าง ให้ทำการเปลี่ยนแปลง แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น บันทึกการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มความคิดเห็นของชั้นเรียนในงาน
 1. แตะ Classroom Classroom จากนั้น ชั้นเรียน
 2. แตะงานของชั้นเรียน งานของชั้นเรียน จากนั้น งาน
 3. แตะวิธีการด้านบนเพื่อเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน
 4. แตะเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน กรอกความคิดเห็น แล้วแตะโพสต์ โพสต์ ด้านล่าง
ใช้งานเดิมที่มีอยู่

หากต้องการใช้งานเดิมซ้ำอีกครั้ง โปรดดูที่หัวข้อใช้โพสต์เดิมที่มีอยู่

ลบงาน

ถ้าคุณลบงาน คะแนนและความคิดเห็นทั้งหมดสำหรับงานนั้นจะลบไปด้วย แต่ไฟล์แนบหรือไฟล์อื่นๆ ที่คุณหรือนักเรียนสร้างไว้จะยังคงอยู่ในไดรฟ์

คำเตือน คุณจะยกเลิกการลบงานไม่ได้
 1. แตะ Classroom Classroom จากนั้น ชั้นเรียน
 2. แตะงานของชั้นเรียน งานของชั้นเรียน
 3. เลื่อนงานไปทางซ้าย จากนั้น แตะลบ ถังขยะ
 4. คลิกลบอีกครั้งเพื่อยืนยัน

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร