Tìm hiểu cách gắn nhãn biên giới trong Google Earth

Biên giới

Biên giới, hay ranh giới, được hiển thị theo nhiều cách khác nhau trong Google Earth mới. Các đường kẻ được vẽ dựa trên tình trạng biên giới.

Ranh giới quốc tế

Đường kẻ liền màu xám biểu thị ranh giới quốc tế không tranh chấp, chẳng hạn như đường kẻ giữa Hoa Kỳ và Canada.

Ranh giới tạm thời

Đường chấm biểu thị ranh giới theo hiệp ước và theo thỏa thuận, đây là ranh giới tạm thời.

  • Ranh giới theo hiệp ước: Ranh giới được thiết lập trong một hiệp ước hoặc thỏa thuận tương tự, nhưng chưa được thông qua bởi luật.
  • Ranh giới thực tế: Ranh giới không được thiết lập bởi một hiệp ước hoặc thỏa thuận tương tự, nhưng cũng không bị tranh chấp bởi bất kỳ bên liên quan nào.

Ranh giới đang tranh chấp

Đường gạch nối màu xám biểu thị ranh giới đang tranh chấp. Điều này có nghĩa là các bên liên quan chưa đi đến thỏa thuận về ranh giới.

Đường biên giới tiểu bang hoặc tỉnh

Các đường chấm mỏng, có màu xám nhạt trong một quốc gia biểu thị biên giới tiểu bang và tỉnh, chẳng hạn như ranh giới của New Jersey hoặc Alberta.

Tên quốc gia và khu vực

Tên quốc gia, như Đức hoặc Nhật Bản, được viết trên bản đồ. Google Earth tự động hiển thị tên địa điểm bằng ngôn ngữ giống với ngôn ngữ trình duyệt hoặc thiết bị.

Tìm hiểu cách thay đổi ngôn ngữ của Google Earth.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?