Sao lưu dữ liệu trên iPhone bằng Google Drive

Để có thể xem dữ liệu trên thiết bị Android, bạn cần sao lưu dữ liệu trên iPhone bằng ứng dụng Google Drive trên iPhone.

Sau khi sao lưu

Bạn có thể xem và sử dụng tất cả nội dung trên thiết bị Andorid sau khi bạn:

  • Sao lưu iPhone hoặc iPad
  • Đăng nhập vào thiết bị Android
Photos
  • Bạn có thể xem và chỉnh sửa ảnh bằng ứng dụng Google Photos.
  • Nếu bạn sắp xếp ảnh thành các album thì các album đó sẽ không sao lưu sang Google Photos.
Danh bạ
  • Bạn có thể xem danh bạ của mình trong ứng dụng Danh bạ trên thiết bị Android.
  • Danh bạ từ iPhone và iCloud của bạn sẽ nằm trong một nhóm mới được đặt tên theo thiết bị của bạn.
Lịch
  • Bạn có thể xem các sự kiện có trên lịch của mình trên ứng dụng Lịch Google.
  • Các sự kiện sẽ được thêm vào một lịch mới được đặt tên theo thiết bị của bạn.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?