Chia sẻ quản lý miền

Chia sẻ quản lý miền với người dùng Google khác

Lưu ý: Chia sẻ miền không thay đổi quyền sở hữu của miền. Để thay đổi chủ sở hữu của miền, hãy xem phần "Chuyển miền giữa các tài khoản Google Domains" và "Thông tin liên hệ".

Bạn có thể chia sẻ quản lý miền với người dùng Google khác. Mỗi người dùng được bạn thêm vào sẽ có toàn quyền quản lý miền:

 • Quản lý đăng ký: gia hạn, mua thêm năm đăng ký, hủy hoặc bắt đầu tự động gia hạn, xóa miền và thêm hoặc xóa người dùng.
 • Quản lý sự hiện diện web: quản lý cài đặt cho bất kỳ trang web, bí danh email hoặc tài khoản G Suite nào. 
 • Quản lý cài đặt DNS: thêm, chỉnh sửa và xóa mọi bản ghi tài nguyên, bản ghi tổng hợp hoặc cài đặt máy chủ DNS. 

Để chia sẻ quản lý miền của bạn:

 1. Mở tab Cài đặt Settings (gear icon) cho miền bạn muốn chia sẻ. 
 2. Trong Quyền của miền, nhấp vào Quyền
 3. Thêm địa chỉ email của tài khoản Google để chia sẻ miền và nhấp vào Thêm
 4. Xác nhận người dùng đã thêm.

Người mà bạn chia sẻ cùng sẽ nhận được thông báo qua email kèm theo liên kết để đăng nhập Google Domains.

 

Để xóa người dùng được chia sẻ khỏi miền của bạn:

 1. Trong tab Cài đặt Settings (gear icon), nhấp vào Quyền
 2. Nhấp vào Xóa bên cạnh người dùng bạn đang xóa.
 3. Xác nhận việc xóa.

Nếu bạn đã xóa người dùng mà bạn sử dụng để đăng nhập, bạn sẽ trở lại trang Miền của tôi. Bạn sẽ không có quyền truy cập miền nữa. 

Nếu bạn xóa người dùng thiết lập tự động gia hạn cho miền của bạn, một trong những người dùng còn lại phải bật lại tự động gia hạn để tiếp tục tự động gia hạn đăng ký miền mỗi năm. Xem phần "Gia hạn và khôi phục miền."

Bạn không thể xóa người dùng cuối cùng khỏi miền. 

 

Những điều cần xem xét khi chia sẻ quản lý miền

 • Nếu bạn đã định cấu hình G Suite cho miền của bạn, bạn có thể thấy hữu ích khi chia sẻ miền với người dùng quản trị G Suite -- đặc biệt là người dùng chịu trách nhiệm về việc thanh toán G Suite. 
 • Nếu người dùng được chia sẻ muốn thực hiện bất kỳ thay đổi nào để yêu cầu thanh toán, chẳng hạn như mua thêm năm đăng ký hoặc thêm chỗ G Suite, thì người dùng đó phải sử dụng tài khoản Google Payments của chính họ. 
 • Thêm người dùng cho miền không tự động thêm người dùng đó vào bất kỳ công ty xây dựng trang web nào của bên thứ ba. Bạn có thể phải thêm người dùng mới trực tiếp vào quyền trang web của bạn trên trang web máy chủ lưu trữ web. 

 

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?