Nhà cung cấp dịch vụ quản lý miền

Hệ thống tên miền quản lý hoạt động bán tất cả các miền cho đuôi miền (miền cấp cao nhất hoặc TLD) mà họ sở hữu. Bạn có thể coi hệ thống tên miền như là đại lý bán buôn và tổ chức đăng ký tên miền (Google Domains) là đại lý bán lẻ. Khách hàng, cá nhân, doanh nghiệp và các tổ chức mua miền từ tổ chức đăng ký tên miền, còn tổ chức đăng ký tên miền thì đăng ký tên miền bán ra với hệ thống tên miền.

Mỗi hệ thống tên miền quản lý dữ liệu quản trị cho các miền và miền phụ theo thẩm quyền của họ, bao gồm cả tệp vùng chứa địa chỉ của máy chủ định danh cho mỗi miền. Mỗi hệ thống tên miền duy trì cơ sở dữ liệu chứa thông tin người đăng ký cho các miền cấp hai (google.com, example.com) bên dưới miền cấp cao nhất (.com) mà hệ thống tên miền quản lý.

Người điều hành hệ thống tên miền là một tổ chức duy trì dữ liệu quản trị cho một hoặc nhiều miền cấp cao nhất hoặc miền cấp thấp hơn. Chẳng hạn, VeriSign chịu trách nhiệm về một số miền cấp cao nhất, bao gồm cả miền .com, .net và .name. Người điều hành hệ thống tên miền được cấp thẩm quyền cho miền thông qua ICANN.

Một số hệ thống tên miền có tài liệu Điều khoản dịch vụ cụ thể dành cho miền bán ra. Những tài liệu này giải thích rõ quyền, trách nhiệm và yêu cầu đối với người đăng ký (khách hàng), tổ chức đăng ký tên miền và hệ thống tên miền. Khi bạn mua một tên miền, bạn phải đồng ý với các điều khoản dịch vụ này. Xem bảng dưới đây để biết danh sách hệ thống tên miền, TLD mà hệ thống tên miền quản lý và Điều khoản dịch vụ dành cho mỗi hệ thống tên miền:

Afilias

Điều khoản dịch vụ Điều khoản dịch vụ Google Domains
Điều khoản dịch vụ cho từng TLD
Phần cuối cùng của tên miền (TLD)

Association française pour le nommage Internet en coopération (AFNIC)

Điều khoản dịch vụ Điều khoản dịch vụ Google Domains
Điều khoản dịch vụ cho từng TLD
Phần cuối cùng của tên miền (TLD)

CentralNic

Điều khoản dịch vụ Điều khoản dịch vụ Google Domains
Điều khoản dịch vụ cho từng TLD
Phần cuối cùng của tên miền (TLD)

Cơ quan đăng ký miền Internet Canada (CIRA)

Điều khoản dịch vụ Điều khoản dịch vụ Google Domains
Phần cuối cùng của tên miền (TLD)

.CLUB Domains LLC

Điều khoản dịch vụ Điều khoản dịch vụ Google Domains
Phần cuối cùng của tên miền (TLD)

Hệ thống tên miền Google

Điều khoản dịch vụ Điều khoản dịch vụ Google Domains
Phần cuối cùng của tên miền (TLD)

doMEn

Điều khoản dịch vụ Điều khoản dịch vụ Google Domains
Phần cuối cùng của tên miền (TLD)

Donuts

Điều khoản dịch vụ Điều khoản dịch vụ Google Domains
Điều khoản dịch vụ cho từng TLD
Phần cuối cùng của tên miền (TLD)

INRegistry

Điều khoản dịch vụ Điều khoản dịch vụ Google Domains
Phần cuối cùng của tên miền (TLD)

Japan Registry Services

Điều khoản dịch vụ Điều khoản dịch vụ Google Domains
Phần cuối cùng của tên miền (TLD)

NIC México

Điều khoản dịch vụ Điều khoản dịch vụ Google Domains
Phần cuối cùng của tên miền (TLD)

Neustar

Điều khoản dịch vụ Điều khoản dịch vụ Google Domains
Điều khoản dịch vụ cho từng TLD
Phần cuối cùng của tên miền (TLD)

Nic.io

Điều khoản dịch vụ Điều khoản dịch vụ Google Domains
Phần cuối cùng của tên miền (TLD)

Nominet UK

Điều khoản dịch vụ Điều khoản dịch vụ Google Domains
Điều khoản dịch vụ cho từng TLD
Phần cuối cùng của tên miền (TLD)

.nz Registry Services (NZRS)

Điều khoản dịch vụ Điều khoản dịch vụ Google Domains
Phần cuối cùng của tên miền (TLD)

Public Interest Registry

Điều khoản dịch vụ Điều khoản dịch vụ Google Domains
Điều khoản dịch vụ cho từng TLD
Phần cuối cùng của tên miền (TLD)

.PW

Điều khoản dịch vụ Điều khoản dịch vụ Google Domains
Phần cuối cùng của tên miền (TLD)

Rightside Group, Ltd.

Điều khoản dịch vụ Điều khoản dịch vụ Google Domains
Phần cuối cùng của tên miền (TLD)

Verisign

Điều khoản dịch vụ Điều khoản dịch vụ Google Domains
Điều khoản dịch vụ cho từng TLD
Phần cuối cùng của tên miền (TLD)
  • .cc, .com, .net
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?