Tổ chức quản lý tên miền

Tổ chức quản lý tên miền quản lý việc mua bán đối với tất cả những miền có phần cuối cùng của tên miền (miền cấp cao nhất hoặc TLD) mà họ sở hữu. Bạn có thể coi sổ đăng kỳ như là đại lý bán buôn và tổ chức đăng ký tên miền (Google Domains) là đại lý bán lẻ. Khách hàng, cá nhân, doanh nghiệp và các tổ chức mua miền từ tổ chức đăng ký tên miền, còn tổ chức đăng ký tên miền thì đăng ký tên miền bán ra với sổ đăng kỳ.

Mỗi tổ chức quản lý tên miền quản lý dữ liệu quản trị của những miền và miền con thuộc thẩm quyền của tổ chức đó, bao gồm cả những tệp dữ liệu vùng có địa chỉ máy chủ định danh của mỗi miền. Mỗi sổ đăng ký duy trì cơ sở dữ liệu chứa thông tin người đăng ký cho các miền cấp hai (google.com, example.com) bên dưới miền cấp cao nhất (.com) mà sổ đăng ký quản lý.

Người điều hành sổ đăng ký là một tổ chức duy trì dữ liệu quản trị cho một hoặc nhiều miền cấp cao nhất hoặc miền cấp thấp hơn. Chẳng hạn, VeriSign chịu trách nhiệm về một số miền cấp cao nhất, bao gồm cả miền .com, .net và .name. Thẩm quyền của tổ chức điều hành miền đối với một miền nào đó là do ICANN cấp.

Một số tổ chức quản lý tên miền cung cấp các tài liệu cụ thể về Điều khoản dịch vụ đối với những miền họ kinh doanh. Những tài liệu này giải thích rõ quyền, trách nhiệm và yêu cầu đối với người đăng ký (khách hàng), tổ chức đăng ký tên miền và sổ đăng ký. Khi mua một tên miền, bạn phải đồng ý với các điều khoản dịch vụ này. Hãy xem danh sách các phần cuối cùng của tên miền để biết thêm thông tin về những tổ chức quản lý các miền đó.

Afilias

Điều khoản dịch vụ Điều khoản dịch vụ của Google Domains
Điều khoản dịch vụ của từng TLD

Association française pour le nommage Internet en coopération (AFNIC)

Điều khoản dịch vụ Điều khoản dịch vụ của Google Domains
Điều khoản dịch vụ của từng TLD

Cơ quan đăng ký miền Internet Canada (CIRA)

Điều khoản dịch vụ Điều khoản dịch vụ của Google Domains

.CLUB Domains LLC

Điều khoản dịch vụ Điều khoản dịch vụ của Google Domains

Hệ thống tên miền Google

Điều khoản dịch vụ Điều khoản dịch vụ của Google Domains

doMEn

Điều khoản dịch vụ Điều khoản dịch vụ của Google Domains

Donuts

Điều khoản dịch vụ Điều khoản dịch vụ của Google Domains
Điều khoản dịch vụ của từng TLD

INRegistry

Điều khoản dịch vụ Điều khoản dịch vụ của Google Domains

Japan Registry Services

Điều khoản dịch vụ Điều khoản dịch vụ của Google Domains

NIC México

Điều khoản dịch vụ Điều khoản dịch vụ của Google Domains

Neustar

Điều khoản dịch vụ Điều khoản dịch vụ của Google Domains
Điều khoản dịch vụ của từng TLD

Nic.io

Điều khoản dịch vụ Điều khoản dịch vụ của Google Domains

Nominet UK

Điều khoản dịch vụ Điều khoản dịch vụ của Google Domains
Điều khoản dịch vụ của từng TLD

.nz Registry Services (NZRS)

Điều khoản dịch vụ Điều khoản dịch vụ của Google Domains

Public Interest Registry

Điều khoản dịch vụ Điều khoản dịch vụ của Google Domains
Điều khoản dịch vụ của từng TLD

.PW registry

Điều khoản dịch vụ Điều khoản dịch vụ của Google Domains

Radix

Điều khoản dịch vụ Điều khoản dịch vụ của Google Domains
Điều khoản dịch vụ của từng TLD

Top Level Design

Điều khoản dịch vụ Điều khoản dịch vụ của Google Domains
Điều khoản dịch vụ của từng TLD

Verisign

Điều khoản dịch vụ Điều khoản dịch vụ của Google Domains
Điều khoản dịch vụ của từng TLD
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?