Máy chủ lưu trữ đã đăng ký

Máy chủ lưu trữ đã đăng ký và bản ghi keo

Khi một máy chủ định danh cố gắng phân giải địa chỉ IP của một máy chủ lưu trữ, như example.com, thì nó phải tra cứu địa chỉ IP từ máy chủ định danh của máy chủ lưu trữ đó. Nếu máy chủ định danh của máy chủ lưu trữ là một miền phụ của chính máy chủ lưu trữ đó, chẳng hạn như ns1.example.com, thì quá trình tra cứu có thể dẫn đến sự phụ thuộc vòng quanh, trong đó máy chủ định danh đầu tiên phải biết địa chỉ IP của example.com để phân giải địa chỉ IP của máy chủ định danh ns1.example.com nhằm tra cứu địa chỉ của example.com.

Máy chủ lưu trữ đã đăng ký hoặc "bản ghi keo" là cách hiển thị địa chỉ IP của máy chủ định danh khi máy chủ định danh này là một miền phụ của miền mà nó phục vụ. Chẳng hạn, nếu miền của bạn là example.com và các máy chủ định danh của bạn là ns1.example.com, ns2.example.com, ns3.example.com và ns4.example.com, bạn sẽ tạo ra bốn bản ghi máy chủ lưu trữ đã đăng ký, liên kết mỗi máy chủ định danh với địa chỉ IP của nó.

Thời điểm cần sử dụng máy chủ lưu trữ đã đăng ký (bản ghi keo)

Sử dụng máy chủ lưu trữ đã đăng ký khi máy chủ định danh là miền phụ của miền bạn sở hữu.

Thiết lập máy chủ lưu trữ đã đăng ký

  1. Trên tab DNS , cuộn xuống Máy chủ lưu trữ đã đăng ký.
  2. Nhập tên máy chủ định danh hoặc máy chủ lưu trữ bạn muốn đăng ký và địa chỉ IP.

    Nếu bạn muốn sử dụng IPv6, nhấp vào Thêm địa chỉ IPv6 và nhập địa chỉ.

  3. Nhấp vào Thêm để tạo bản ghi.

Bạn có thể chỉnh sửa và xóa bản ghi máy chủ lưu trữ đã đăng ký bằng các nút Chỉnh sửaXóa. Đảm bảo miền này hiện không sử dụng máy chủ lưu trữ. Kiểm tra phần Máy chủ định danh ngay phía trên Máy chủ lưu trữ đã đăng ký.

Chuyển bản ghi keo sang tài khoản của bạn

Khi bạn chuyển quyền sở hữu một miền đã định cấu hình bản ghi keo sang tài khoản của bạn, Google Domains sẽ cố gắng tạo bản ghi máy chủ lưu trữ đã đăng ký. Kiểm tra các bản ghi máy chủ lưu trữ đã đăng ký sau khi bạn hoàn tất quá trình chuyển quyền sở hữu miền sang tài khoản của bạn.

Không thể xóa máy chủ lưu trữ đã đăng ký

Nếu bạn không thể xóa hoặc lưu thay đổi cho bản ghi máy chủ lưu trữ đã đăng ký, thì bản ghi này có thể vẫn được liên kết với miền. Kiểm tra phần Máy chủ định danh ở trên phần Máy chủ lưu trữ đã đăng ký trên tab DNS và xóa hoặc thay đổi bản ghi máy chủ định danh chứa máy chủ lưu trữ bạn đang chỉnh sửa hoặc xóa.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?