Gia hạn và khôi phục miền

Trước khi bạn bắt đầu ...

 • G Suite: Nếu đã mua miền của mình thông qua G Suite hoặc email doanh nghiệp do G Suite cung cấp, thì bạn phải quản lý đăng ký và gia hạn thông qua Bảng điều khiển dành cho quản trị viên của Google hoặc cổng cài đặt Gmail.
 • Miền hết hạn: Nếu miền của bạn đã hết hạn:
  • Trong vòng 30 ngày trước* - Thời gian gia hạn: Bạn có thể gia hạn miền mà không mất thêm phí
  • Từ 30 đến 60 ngày trước* - Thời gian gia hạn khôi phục: Bạn có thể khôi phục miền, nhưng có thể mất thêm phí khôi phục. Mỗi miền cấp cao nhất khác nhau có phí khôi phục khác nhau.
  • Hơn 60 ngày trước* Miền của bạn sẽ bị xóa khỏi Google Domains. Bạn sẽ phải tìm kiếm và đăng ký lại miền. Có thể miền đã được đăng ký bởi một chủ sở hữu khác.
 • *Lưu ý:: Khoảng thời gian liệt kê ở trên đúng với hầu hết các miền nhưng một số phần cuối cùng của tên miền có thời gian gia hạn và khôi phục khác. Bạn có thể xem phần Tham chiếu phần cuối cùng của tên miền (TLD) để biết Thời gian gia hạnThời gian gia hạn khôi phục cho miền của bạn.

Gia hạn đăng ký miền của bạn

Có hai phương thức gia hạn miền của bạn:

 • Tự động gia hạn sẽ gia hạn miền của bạn mỗi năm, trong vòng một tháng trước khi miền hết hạn. Bạn sẽ bị tính phí hàng năm khi tự động gia hạn.
 • Thêm năm sẽ thêm số năm bạn chọn vào đăng ký, giới hạn tối đa là mười năm đăng ký.

Bật tự động gia hạn

Để bật tính năng tự động gia hạn, bạn hãy làm như sau:

 1. Nhấp vào tab Hết hạn .
 2. Bên dưới tiêu đề Đăng ký, hãy nhấp vào Bật tự động gia hạn.

  Lưu ý: Sau khi bật tính năng tự động gia hạn, biểu tượng ở tab Hết hạn sẽ đổi thành .

Tùy chọn này sẽ tự động mở tài khoản Google của bạn trong một cửa sổ và yêu cầu bạn xác nhận mua thêm năm. Bạn sẽ không bị tính phí cho đến khi quá trình tự động gia hạn thực sự xảy ra, trong vòng một vài ngày kể từ ngày hết hạn.

Sau khi được bật, đăng ký miền của bạn sẽ tự động gia hạn mỗi năm vào ngày hết hạn. Phí đăng ký sẽ được tính vào thẻ tín dụng của bạn bằng cách sử dụng tài khoản Google. Tự động gia hạn chỉ hoạt động khi thẻ tín dụng của bạn hợp lệ.

Thêm năm vào thời gian đăng ký của bạn

Lưu ý: Các miền .jp không hỗ trợ thêm năm theo cách thủ công. Bạn phải sử dụng tính năng tự động gia hạn để gia hạn miền .jp. 

Bạn có thể đăng ký hầu hết các miền trong tối đa mười năm. Hãy kiểm tra phần Tham chiếu phần cuối cùng của tên miền để xem miền của bạn có giới hạn khác hay không.

Để thêm năm vào thời gian đăng ký của bạn, trong tab Expires hoặc cho miền của bạn, hãy nhấp vào Thêm năm và chọn số năm cần thêm.

Tùy chọn này sẽ tự động mở tài khoản Google của bạn trong một cửa sổ và yêu cầu bạn xác nhận mua thêm năm.

Khôi phục miền đã hết hạn

Nếu miền của bạn đã hết hạn trong vòng ba mươi ngày trước*, hãy làm theo hướng dẫn Gia hạn đăng ký miền của bạn ở trên.

Nếu miền của bạn đã hết hạn từ 60 đến 90 ngày* trước, bạn có thể khôi phục miền sau khi trả thêm phí khôi phục, thường dao động trong khoảng $100. Khoảng thời gian gia hạn và số tiền phí được hệ thống tên miền xác định và sẽ khác nhau đối với các đuôi miền khác nhau (TLD). Xem Bài viết tham chiếu đuôi miền (TLD) cho miền của bạn để biết số tiền phí khôi phục. 

 1. Nhấp vào tên của miền trong màn hình Miền của tôi. Bạn sẽ thấy ngay một hộp thoại, yêu cầu bạn khôi phục miền.
  Oh no! example.com expired on Aug 14, 2014. Since It
 2. Nhấp vào Khôi phục miền của tôi. Thao tác này sẽ tự động mở tài khoản Google của bạn trong một cửa sổ để bạn có thể mua một năm đăng ký để khôi phục miền.
 3. Nếu bạn không thấy hộp thoại Khôi phục miền, hãy nhấp vào tab Đã hết hạn cho miền của mình và nhấp vào Thêm đăng ký hoặc Thêm và khôi phục đăng ký.

Bạn có thể xem phần Hết hạn và xóa đăng ký miền để biết thêm thông tin về chính sách hết hạn và khôi phục miền.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?