Tích hợp với Google App Engine

Bạn có thể định cấu hình miền để lưu trữ ứng dụng AppEngine thông qua Google Developer Console:

  1. Truy cập vào Developers Console và chọn dự án hoặc ứng dụng của bạn.
  2. Trong menu điều hướng bên trái, nhấp vào Tính toán để mở rộng menu và chọn App Engine.
  3. Nhấp vào tab Miền tùy chỉnh để xác minh miền và thêm ánh xạ tùy chỉnh. Để biết hướng dẫn, hãy xem phần Thêm miền tùy chỉnh cho ứng dụng của bạn.
    Lưu ý: Khi xác minh miền của bạn, nếu bạn không nhìn thấy Google Domains trong danh sách lựa chọn, hãy chọn "Khác" và làm theo hướng dẫn tạo bản ghi TXT.
  4. Trở lại Google Domains.
  5. Trong tab DNS cho miền của bạn, hãy cuộn xuống phần bản ghi Tài nguyên tùy chỉnh và tạo bản ghi CNAME ánh xạ miền phụ cho ứng dụng của bạn với ghs.googlehosted.com
    CNAME record for App Engine

Lưu ý: Bản ghi tổng hợp App Engine trong Google Domains đã bị tắt.

Nếu bạn đã có sẵn một bản ghi tổng hợp App Engine, bạn sẽ không gặp phải bất kỳ thay đổi nào. Bạn có thể xóa bản ghi tổng hợp App Engine, nhưng bạn không thể thực hiện bất kỳ thay đổi nào khác cho bản ghi đó. Sử dụng hướng dẫn ở trên để định cấu hình các tích hợp mới với App Engine.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?