Giới thiệu về bản ghi ký tự đại diện

Bản ghi ký tự đại diện là một loại bản ghi tài nguyên sẽ khớp với một hoặc nhiều miền phụ — nếu những miền phụ này không có bất kỳ bản ghi tài nguyên nào đã xác định. Bản ghi ký tự đại diện được chỉ định làm nhãn tên miền ngoài cùng bên trái, sử dụng dấu sao (*) theo sau là một chấm (.) như minh họa ở đây: *.example.com. (Lưu ý rằng, các yêu cầu đối với miền gốc example.com, sẽ không bao giờ kích hoạt bản ghi ký tự đại diện *.example.com.)

Bản ghi ký tự đại diện có thể được sử dụng cùng bất kỳ loại bản ghi tài nguyên DNS nào ngoại trừ bản ghi NS (máy chủ định danh).

Trong ví dụ dưới đây, nếu info.example.comsupport.example.com không có bất kỳ bản ghi tài nguyên nào đã xác định, thì tác vụ tra cứu DNS cho những miền phụ này sẽ trả về bản ghi MX trỏ tới mailhost1.example.com

*.example.com MX 1h 10 mailhost1.example.com.

Trong ví dụ dưới đây, nếu learning.resouces.example.comcareer.resources.example.com không có bất kỳ bản ghi tài nguyên nào đã xác định, thì tác vụ tra cứu DNS cho những miền phụ này sẽ trả về bản ghi MX trỏ tới mailhost2.example.com.

*.resources.example.com MX 1h 10 mailhost2.example.com.

Bạn cũng có thể tạo bản ghi ký tự đại diện cho Bản ghi tổng hợp của Google Domains.

*.example.com Forwarding 1h www.example.com
*.example.com App Engine 1h app-id

Bản ghi ký tự đại diện có thể trả về kết quả không mong muốn nếu sử dụng không đúng cách. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy xem RFC 1034 (phần 4.3.3)RFC 4592. Để có thêm ví dụ, hãy xem RFC 4592 (phần 2.2.1).

 

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?