Tungkol sa mga wildcard na record

Ang mga wildcard na record ay usang uri ng record ng mapagkukunan na tutugma sa isa o higit pang subdomain — kung ang mga subdomain na ito ay walang anumang tinukoy na record ng mapagkukunan. Ang mga wildcard na record ay tinutukoy bilang label ng domain name sa pinakakaliwa, na gumagamit ng asterisk (*) na susundan ng isang tuldok (.) gaya ng ipinapakita rito: *.example.com. (Tandaan na hinding hindi iti-trigger ng mga kahilingan sa root domain, example.com, ang wildcard na record na *.example.com.)

Magagamit ang mga wildcard na record sa anumang uri ng record ng mapagkukunan ng DNS maliban sa mga NS (name server) record.

Sa halimbawa sa ibaba, kung ang info.example.com at support.example.com ay walang anumang tinukoy na record ng mapagkukunan, magbabalik ang paghahanap ng DNS para sa mga subdomain na ito ng MX record na dumidirekta sa isang mailhost1.example.com

*.example.com MX 1h 10 mailhost1.example.com.

Sa halimbawa sa ibaba, kung ang learning.resouces.example.com at career.resources.example.com ay walang anumang tinukoy na record ng mapagkukunan, magbabalik ang paghahanap ng DNS para sa mga sub-subdomain na ito ng MX record na dumidirekta sa mailhost2.example.com.

*.resources.example.com MX 1h 10 mailhost2.example.com.

Maaari ka ring gumawa ng mga wildcard na record para sa Mga synthetic na record ng Google Domains.

*.example.com Forwarding 1h www.example.com
*.example.com App Engine 1h app-id

Kung hindi maayos ang pagkakagamit, ang mga wildcard na record na ito ay maaaring magbalik ng mga hindi inaasahang resulta. Para sa mas detalyadong impormasyon, tingnan ang RFC 1034 (seksyon 4.3.3) at RFC 4592. Para higit pang halimbawa, tingnan ang RFC 4592 (seksyon 2.2.1).

 

Kapaki-pakinabang ba ang artikulong ito?
Paano namin mapapaganda ito?