Giới thiệu về ICANN

Tập đoàn Internet cấp số và tên miền (ICANN) là một tổ chức cá nhân, phi lợi nhuận và là cơ quan quản lý Internet.

ICANN chịu trách nhiệm về hoạt động kỹ thuật của Hệ thống tên miền (DNS) và các chính sách xác định cách hoạt động của tên và địa chỉ Internet.

InterNICIANA là hai tổ chức hoạt động dưới sự điều hành của ICANN.

InterNIC

Trung tâm thông tin mạng (InterNIC) cung cấp thông tin về dịch vụ đăng ký tên miền.

IANA

Tổ chức cấp phát số hiệu Internet (IANA) chịu trách nhiệm về miền gốc DNS, địa chỉ IP và các tài nguyên giao thức Internet khác. IANA ủy quyền cho các hệ thống tên miền khác về tất cả các miền khác (không phải miền gốc).

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?