Thời điểm hết hạn và việc xóa gói đăng ký miền

Chú ý theo dõi những thông báo về việc tên miền hết hạn

Nếu bạn không bật tính năng tự động gia hạn trước khi miền hết hạn, hãy chú ý theo dõi những email hướng dẫn cách gia hạn gói đăng ký.

Chúng tôi sẽ gửi hướng dẫn gia hạn cho bạn qua email:

 • Khoảng một tháng trước khi gói đăng ký miền của bạn hết hạn
 • Khoảng một tuần trước khi gói đăng ký miền của bạn hết hạn

Gia hạn sau khi hết hạn

Nếu bạn không gia hạn gói đăng ký trước khi hết hạn:

Từ 1 đến 30 ngày* sau khi hết hạn:

 • Thời gian ân hạn để gia hạn: Tên miền của bạn sẽ được đặt ở trạng thái tạm ngưng, tức là người xem sẽ không thể truy cập trang web của bạn.
 • Trong vòng 5 ngày sau khi gói đăng ký của bạn hết hạn, chúng tôi sẽ gửi thêm một email thông báo về tình trạng hết hạn đến người giữ tên miền đã đăng ký (người đăng ký). Email này sẽ hướng dẫn cách gia hạn gói đăng ký miền.
 • Bạn sẽ không phải đóng thêm phí khi gia hạn trong khoảng thời gian này. Các lần gia hạn sẽ áp dụng mức giá chuẩn. Xem danh sách những miền cấp cao nhất được hỗ trợ và giá để xác định giá chuẩn khi gia hạn miền.

Từ 31 đến 60 ngày* sau khi hết hạn:

 • Thời gian ân hạn để khôi phục: Tên miền của bạn sẽ được chuẩn bị để xóa. Điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ liên hệ với người quản lý của tổ chức quản lý tên miền (miền cấp cao nhất) nơi lưu trữ miền của bạn. Sau đó, tổ chức quản lý tên miền sẽ vô hiệu hóa quy trình phân giải DNS cho miền của bạn.
 • Trong khoảng thời gian từ 31 đến 60 ngày, bạn vẫn có thể khôi phục tên miền, nhưng sẽ mất thêm phí để khôi phục. Phí khôi phục do tổ chức quản lý tên miền quy định. Mỗi miền cấp cao nhất (TLD) hoặc đuôi miền sẽ có một mức phí riêng. Xem thông tin về miền của bạn trong bài viết Tham chiếu đuôi miền (TLD) để tìm hiểu phí khôi phục.

61 ngày* sau khi hết hạn:

 • Nếu bạn vẫn chưa liên hệ với chúng tôi, thì miền của bạn sẽ sớm bị xóa và người khác có thể mua miền này. 

*Mẹo: Một số đuôi miền có thời gian gia hạn và khôi phục khác với thời gian nêu trên. Xem bài viết Tham chiếu đuôi miền (TLD) để biết thời gian ân hạn để gia hạn và thời gian ân hạn để khôi phục của miền bạn sở hữu.

Tất cả điều này có nghĩa là gì?

 • Bạn sẽ có 30 ngày (đối với hầu hết các miền*) sau khi gói đăng ký hết hạn để gia hạn miền ở mức giá chuẩn.
 • Sau 30 ngày*, bạn vẫn có thể gia hạn miền, nhưng phải trả thêm phí, thường là 100 đô la (đối với miền .com). Mức phí khôi phục do tổ chức quản lý tên miền quy định và mỗi đuôi miền có một mức phí riêng. Xem bài viết Tham chiếu đuôi miền (TLD) để biết mức phí khôi phục của miền bạn sở hữu.
 • Sau 60 ngày*, bạn sẽ không thể gian hạn miền được nữa. Khi đó, bạn sẽ mất miền của mình.

Hãy đặt chế độ tự động gia hạn cho tài khoản để không phải gia hạn tài khoản theo cách thủ công, không phải trả thêm phí cũng như không mất tên miền.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?