Giới thiệu về tổ chức đăng ký tên miền và hệ thống tên miền

Người đăng ký (những người như bạn) làm việc với tổ chức đăng ký tên miền (công ty như Google Domains) và tổ chức này lại làm việc với hệ thống tên miền (các công ty như Hệ thống tên miền Google).

Tổ chức đăng ký tên miền là một tổ chức quản lý việc đăng ký tên miền cho một hoặc nhiều hệ thống tên miền của miền cấp cao nhất (TLD).

Hệ thống tên miền là một tổ chức quản lý dữ liệu quản trị cho các miền TLD và miền phụ theo thẩm quyền của họ, bao gồm cả tệp vùng chứa địa chỉ của máy chủ định danh cho mỗi miền.

ICANN có chức năng giám sát hệ thống tên miền và tổ chức đăng ký tên miền. Thông tin thêm về hệ thống tên miền và tổ chức đăng ký tên miền hiện có tại InterNICIANA, hai tổ chức hoạt động dưới sự điều hành của ICANN.

Người đăng ký

Người đăng ký là người nắm giữ tên đăng ký của một miền. Người đăng ký giữ "quyền" đối với miền đó trong khoảng thời gian đăng ký.

Vì bạn có thể gia hạn đăng ký miền vô thời hạn (tối đa 10 năm một lần), nên người đăng ký thường được coi là "chủ sở hữu" của miền.

Tổ chức đăng ký tên miền

Tổ chức đăng ký tên miền là một tổ chức hoạt động như bên trung gian giữa người đăng ký (chủ sở hữu) và hệ thống tên miền. Tổ chức đăng ký tên miền bán tên miền, cung cấp dịch vụ đăng ký và các dịch vụ giá trị gia tăng khác có thể áp dụng cho miền.

Google Domains là một tổ chức đăng ký tên miền.

InterNIC duy trì một danh mục các tổ chức đăng ký tên miền được chứng nhận tại www.internic.com/regist.html.

Đăng ký

Đăng ký là một quy trình để người đăng ký đăng ký miền với tổ chức đăng ký tên miền. Người đăng ký có thể đăng ký miền trong khoảng thời gian từ 1 đến 10 năm. Khi thời gian đăng ký hết hạn, người đăng ký có thể gia hạn hoặc kéo dài đăng ký. Người đăng ký phải cung cấp thông tin liên hệ cho tổ chức đăng ký tên miền để đưa vào cơ sở dữ liệu WHOIS.

Hệ thống tên miền

Hệ thống tên miền là cơ sở dữ liệu chứa thông tin người đăng ký cho các miền cấp hai (google.com, example.com) bên dưới miền cấp cao nhất đã xác định (.com).

Người điều hành hệ thống tên miền là một tổ chức duy trì dữ liệu quản trị cho một hoặc nhiều miền cấp cao nhất hoặc miền cấp thấp hơn. Chẳng hạn, VeriSign chịu trách nhiệm về một số miền cấp cao nhất, bao gồm cả miền .com, .net và .name. Người điều hành hệ thống tên miền được cấp thẩm quyền cho miền thông qua ICANN.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?