Giới thiệu về nhà đăng ký tên miền và tổ chức quản lý tên miền

Để đăng ký miền, bạn có thể làm việc với các nhà đăng ký tên miền như Google Domains. Google Domains phối hợp với các tổ chức quản lý tên miền như Hệ thống tên miền Google để lấy tên miền dành cho cá nhân và công ty.   

Nhà đăng ký tên miền và tổ chức quản lý tên miền khác nhau như thế nào:

  • Nhà đăng ký tên miền là một tổ chức quản lý việc đăng ký tên miền cho một hoặc nhiều tổ chức quản lý tên miền cấp cao nhất (TLD).
  • Tổ chức quản lý tên miền là tổ chức quản lý dữ liệu quản trị cho các TLD và miền con thuộc thẩm quyền của tổ chức đó, chẳng hạn như tệp vùng chứa địa chỉ của máy chủ định danh cho mỗi miền.

ICANN có chức năng giám sát các tổ chức quản lý tên miền và nhà đăng ký tên miền. Thông tin thêm về tổ chức quản lý tên miền và nhà đăng ký tên miền hiện có tại InterNICIANA, hai tổ chức do ICANN điều hành.

Người đăng ký

Người đăng ký là người nắm giữ miền được đăng ký. Người đăng ký có "quyền" đối với miền đó trong khoảng thời gian người đó đăng ký sử dụng. Bạn có thể gia hạn gói đăng ký miền vô thời hạn, tối đa 10 năm mỗi lần gia hạn. Người đăng ký được coi là "chủ sở hữu" của miền.

Nhà đăng ký tên miền

Google Domains là một nhà đăng ký tên miền. Nhà đăng ký tên miền làm việc với người đăng ký hoặc chủ sở hữu miền và tổ chức quản lý tên miền 

Nhà đăng ký tên miền:

  • Bán tên miền
  • Cung cấp các dịch vụ đăng ký
  • Cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng khác có thể áp dụng cho miền

InterNIC duy trì một danh mục các nhà đăng ký tên miền được chứng nhận tại www.internic.com/regist.html.

Đăng ký

Đăng ký là quy trình để người đăng ký đăng ký miền với nhà đăng ký tên miền. Người đăng ký có thể đăng ký miền trong khoảng thời gian từ 1 đến 10 năm. Khi thời gian đăng ký hết hạn, người đăng ký có thể gia hạn hoặc kéo dài đăng ký. Người đăng ký phải cung cấp thông tin liên hệ cho nhà đăng ký tên miền để đưa vào cơ sở dữ liệu WHOIS.

Tổ chức quản lý tên miền

Tổ chức quản lý tên miền là cơ sở dữ liệu chứa thông tin về người đăng ký cho các miền cấp hai (google.com, example.com) bên dưới một miền cấp cao nhất (.com).

Đơn vị điều hành tổ chức quản lý tên miền là một tổ chức duy trì dữ liệu quản trị cho một hoặc nhiều miền cấp cao nhất hoặc những miền cấp thấp hơn. Chẳng hạn như Verisign chịu trách nhiệm về một số miền cấp cao nhất, bao gồm cả miền .com, .net và .name. Đơn vị điều hành tổ chức quản lý tên miền được cấp quyền vận hành miền cấp cao nhất thông qua ICANN.

Tìm hiểu thêm về vai trò của tổ chức quản lý tên miền trong việc đăng ký tên miền của bạn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
93020
false