System DNS – informacje

DNS (Domain Name System, system nazw domenowych) to hierarchiczny system nazewnictwa domen i innych zasobów internetu. Odpowiada przede wszystkim za mapowanie nazw domen na adresy IP hostów i można go postrzegać jako książkę adresową internetu.

DNS ma postać rozproszonej bazy danych działającej w układzie klient-serwer. Programy rozpoznawania nazw, pełniące funkcję klienta, wysyłają do baz danych zapytania. W odpowiedzi serwery nazw podają dane uzyskane z przechowywanych lokalnie rekordów zasobów.

Za system DNS odpowiada organizacja ICANN.

Przestrzeń nazw DNS

Przestrzeń nazw DNS można przedstawić jako odwrócone drzewo, które ma korzeń, węzły i drzewa podrzędne.

Do każdego węzła jest przypisana etykieta tekstowa (nie dotyczy to węzła głównego, którego etykieta ma długość zerową). Każde z drzew podrzędnych odzwierciedla część bazy DNS i reprezentuje domenę lub subdomenę.

Nazwa domeny jest ciągiem połączonych kropką etykiet tekstowych, które kierują do określonego węzła w drzewie. Maksymalna długość, jaką może mieć nazwa domeny, to 63 znaki.

Domena

Domena to niezależna i odrębnie zarządzana jednostka administracyjna. Można ją postrzegać jako drzewo podrzędne w przestrzeni nazw domen DNS.

Domeny można określać według ich poziomów (najwyższego poziomu, drugiego poziomu – zobacz poniżej) lub odwoływać się do nich poprzez odniesienia (zobacz punkt o subdomenach).

Strefa główna

Strefa główna znajduje się na samym szczycie hierarchii przestrzeni nazw DNS. Obejmuje wszystkie domeny internetowe.

Domena najwyższego poziomu

Domena najwyższego poziomu (TLD), czasami określana też domeną pierwszego poziomu, to subdomena strefy głównej w systemie DNS. Wyróżniamy domeny najwyższego poziomu funkcjonalne (gTLD) oraz krajowe (ccTLD).

Domena drugiego poziomu

Domena drugiego poziomu (SLD) jest subdomeną domeny najwyższego poziomu.

Domena trzeciego poziomu

Domena trzeciego poziomu jest subdomeną domeny drugiego poziomu – i tak dalej.

Subdomena

Subdomena jest drzewem podrzędnym w domenie. Nazwa subdomeny zawiera nazwę domeny, do której dana subdomena należy. Przykładowo www.google.com jest subdomeną domeny google.com, a google.com jest subdomeną domeny .com. Wszystkie domeny są subdomenami domeny głównej.

Host

Host to komputer połączony z internetem lub inną dużą siecią. Hosty połączone z internetem mają adresy IP.

Adres IP

Adres IP (Internet Protocol, protokołu internetowego) to ciąg liczb przypisanych do urządzenia (na przykład komputera lub drukarki), które jest połączone z internetem lub inną dużą siecią. Dzięki tym adresom urządzenia w sieci mogą komunikować się ze sobą. Są dwa rodzaje adresów IP:

  • IPv4
    Adresy IP w wersji 4 są 32-bitowe i wykorzystują zapis dziesiętny z kropkami
    (pole1.pole2.pole3.pole4) – 123.123.123.123
  • IPv6
    Adresy IP w wersji 6 są 128-bitowe i wykorzystują zapis szesnastkowy
    (pole1:pole2:pole3 … :pole8) – 1001:FE03:0DB9:AC10:7654:BA72:3210:FE05
Serwer nazw

Serwer nazw DNS to system, który odpowiada na zapytania o informacje dotyczące zasobów domen.

Serwery nazw są przypisane do węzłów DNS, obejmują zakresem działania jedną lub więcej domen i przechowują rekordy zasobów tych domen.

Podstawową funkcją serwerów nazw jest tłumaczenie nazw domen i hostów na adresy IP przy użyciu rekordów zasobów. Adresy IP służą z kolei do znajdowania w internecie domen, hostów i innych zasobów.

Rekord zasobu

Rekordy zasobów są przechowywane przez serwery nazw. Dostarczają informacji o domenach i pozwalają na identyfikację zasobów znajdujących się w domenie.

 

Google Domains pozwala korzystać z kilku rodzajów rekordów zasobów. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule Informacje o rekordach zasobów.

 

Uwaga: rekordy zasobów nazywa się czasem także rekordami strefy, ponieważ mogą, choć nie muszą, być przechowywane w plikach strefy.

URL

URL (Uniform Resource Locator, ujednolicony lokalizator zasobów) to adres danego zasobu w internecie. Na przykład URL strony głównej Google to http://www.google.com.

Strefy

Strefa jest jednostką administracyjną zawierającą przynajmniej jedną domenę bądź subdomenę DNS.

Plik strefy jest plikiem tekstowym, w którym znajduje się jeden lub więcej rekordów zasobów.

Rekord strefy to rekord zasobu.

Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?