เกี่ยวกับระเบียนทรัพยากร

ระเบียนทรัพยากรให้ข้อมูลที่ยึดตาม DNS เกี่ยวกับองค์ประกอบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ชี้ไปยังและสนับสนุนโดเมนของคุณ (โฮสต์ เนมเซิร์ฟเวอร์ เว็บเซิร์ฟเวอร์ อีเมลเซิร์ฟเวอร์)

ระเบียนทรัพยากรแต่ละรายการประกอบด้วยชุดช่องต่างๆ ดังนี้

  • ชื่อ — ป้ายกำกับแสดงชื่อหรือเจ้าของระเบียน ซึ่งอาจเป็นโดเมนราก (แสดงด้วย @) หรือโดเมนย่อย (เช่น “www”)
  • ประเภท — ประเภทของระเบียนทรัพยากร ตัวอย่างเช่น ระเบียน A (ที่อยู่)
  • TTL — (Time-To-Live) ความถี่ที่ต้องอัปเดต (เรียกข้อมูลจากพื้นที่เก็บข้อมูลดั้งเดิม) หรือยกเลิกสำเนาระเบียนที่เก็บไว้ในแคช (พื้นที่เก็บข้อมูลภายใน) TTL ขนาดสั้นหมายถึงมีการเรียกข้อมูลระเบียนบ่อยครั้ง (เข้าถึงได้ช้ากว่า ข้อมูลเป็นปัจจุบันกว่า) TTL ขนาดยาวหมายความว่ามีการเรียกข้อมูลจากระเบียนน้อยครั้ง (เข้าถึงได้เร็วกว่า ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันเท่า) ค่าเริ่มต้นคือ 1 ชั่วโมง
    หมายเหตุ: เมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงในระเบียนทรัพยากร อาจใช้เวลาจนถึงระยะเวลาที่ TTL จะเผยแพร่การเปลี่ยนแปลง เมื่อคุณเพิ่มระเบียนทรัพยากรใหม่ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจะเห็นระเบียนนั้นใน 5 นาที
  • ข้อมูล — ข้อมูลของระเบียน ซึ่งจะแตกต่างไปตามประเภทของระเบียน ตัวอย่างเช่น ที่อยู่ IP ของโฮสต์สำหรับระเบียนa A โปรดทราบว่านี่คือข้อมูลที่ส่งกลับระหว่างการค้นหาใน DNS

หมายเหตุ: Google Domains สนับสนุนคลาสอินเทอร์เน็ต IN ตามค่าเริ่มต้น ดังนั้นจึงไม่มีการรวมฟิลด์คลาส

ประเภทระเบียนทรัพยากร

นอกเหนือจากระเบียนทรัพยากร DNS ที่อธิบายในหัวข้อนี้แล้ว Google Domains ยังสนับสนุนระเบียนสังเคราะห์ที่ขยายการทำงานของระเบียนทรัพยากรต่างๆ อีกด้วย โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในระเบียนสังเคราะห์

A

ระเบียน A (ที่อยู่ IPv4) จะจับคู่ชื่อโดเมนของโฮสต์กับที่อยู่ IP ของโฮสต์นั้น (การจับคู่ชื่อไปยังที่อยู่)

@ A 1h 123.123.123.123

หมายเหตุ: ระเบียน A และระเบียน AAAA ทำหน้าที่เดียวกัน ระเบียน A จะจับคู่กับที่อยู่ IP เวอร์ชัน 4 (IPv4) ส่วนระเบียน AAAA จะจับคู่กับที่อยู่ IP เวอร์ชัน 6 (IPv6)

AAAA

ระเบียน AAAA (ที่อยู่ IPv6) จะจับคู่ชื่อโดเมนของโฮสต์กับที่อยู่ IP ของโฮสต์นั้น (การจับคู่ชื่อไปยังที่อยู่)

www AAAA 1h 2002:db80:1:2:3:4:567:89ab

หมายเหตุ: ระเบียน A และระเบียน AAAA ทำหน้าที่เดียวกัน ระเบียน A จะจับคู่กับที่อยู่ IP เวอร์ชัน 4 (IPv4) ส่วนระเบียน AAAA จะจับคู่กับที่อยู่ IP เวอร์ชัน 6 (IPv6)

CAA

ระเบียนการให้สิทธิ์ผู้ออกใบรับรอง (CAA) ระบุว่าหากคุณซึ่งเป็นเจ้าของโดเมนอนุญาตให้ผู้ออกใบรับรองออกใบรับรองให้กับโดเมนโดยใช้ระเบียนทรัพยากร DNS

ตัวอย่าง: แอนนาต้องการให้ผู้ออกใบรับรอง “Let's Encrypt” สามารถออกใบรับรองให้กับโดเมน example.com และโดเมนย่อยของเธอ เธอไม่ต้องการให้ผู้ออกใบรับรองรายอื่นออกใบรับรองได้ เธอจึงสร้างระเบียน CAA ต่อไปนี้ขึ้น

example.com. IN CAA 0 issue "letsencrypt.org"
เราขอแนะนำไม่ให้คุณห้ามการอนุญาตอย่างโจ่งแจ้งในการออกใบรับรองทุกชนิด เช่น ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Google เช่น Blogger และ Google My Business จะจัดสรร SSL สำหรับชื่อโดเมนที่จดทะเบียนกับ Google Domains ได้ อย่างไรก็ตาม คุณต้องไม่ตั้งค่าระเบียน CAA เป็นไม่อนุญาต เพื่อให้ Google ทำการจัดสรรดังที่กล่าวไว้ได้
CNAME

ระเบียน CNAME (ชื่อมาตรฐาน) จะจับคู่ชื่อตัวแทนของโดเมนกับชื่อมาตรฐาน (จริง) ของโดเมน คุณสามารถจับคู่ชื่อตัวแทนหลายชื่อกับโดเมนมาตรฐานเดียวกันได้ (ทำให้ตั้งค่าที่อยู่ IP ของระเบียน A หรือ AAAA ได้ในที่เดียว)

ในตัวอย่างนี้ www คือโดเมนตัวแทนและ example.com คือโดเมนมาตรฐาน (ซึ่งจับคู่กับที่อยู่ IP โดยใช้ระเบียน A)..

www CNAME 1h example.com.
example.com. A 1h 123.123.123.123

ในตัวอย่างนี้ www และ FTP ต่างก็เป็นโดเมนตัวแทนและ server1.example.com. เป็นโดเมนมาตรฐาน (ซึ่งจับคู่กับที่อยู่ IP โดยใช้ระเบียน A)

www CNAME 1h server1.example.com.
ftp CNAME 1h server1.example.com.
server1.example.com. A 1h 123.123.123.123

ไม่สามารถตั้งค่าระเบียน CNAME สำหรับโดเมนรากได้ นอกจากนี้เป้าหมายของระเบียน CNAME เป็นได้เฉพาะชื่อโดเมนเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้เส้นทาง หากคุณต้องการเปลี่ยนเส้นทางโดเมนรากหรือเป้าหมายที่คุณต้องการเป็น URL ที่มีเส้นทาง ให้ลองใช้ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

MX

ระเบียน MX (Mail Exchange) จับคู่ชื่อโดเมนกับเซิร์ฟเวอร์อีเมลที่รับอีเมลของโดเมนนั้น ระเบียน MX จะระบุเซิร์ฟเวอร์อีเมลที่ผู้อื่นใช้เพื่อส่งอีเมลไปยังโดเมนหนึ่ง

คุณสามารถตั้งค่าระเบียน MX หลายรายการสำหรับโดเมนเดียวได้ แต่ละรายการจะมีเลขลำดับความสำคัญ ซึ่งหมายเลขที่ต่ำกว่าจะมีความสำคัญสูงกว่า ในตัวอย่างด้านล่าง หากระบบไม่สามารถส่งอีเมลโดยใช้โฮสต์ที่มีลำดับความสำคัญสูงกว่า (10) ได้ ก็จะใช้โฮสต์ที่มีลำดับความสำคัญรองลงมา (20)

@ MX 1h 10 mailhost1.example.com.
@ MX 1h 20 mailhost2.example.com.

หากเลขลำดับความสำคัญเหมือนกัน (10 และ 10) ระบบอาจใช้ระเบียน MX เพื่อทำให้การโหลดระหว่างโฮสต์สมดุล นั่นคือจะเลือกโฮสต์ใดโฮสต์หนึ่งตามต้องการ

@ MX 1h 10 mailhost1.example.com.
@ MX 1h 10 mailhost2.example.com.

หมายเหตุ: Google Domains ไม่ได้ให้ช่องสำหรับเลขลำดับความสำคัญแยกต่างหาก ให้ป้อนค่าในช่องข้อมูลตามด้วยโฮสต์ของอีเมล (10 mailhost1.example.com.) เพื่อระบุเลขลำดับความสำคัญ

NS

ระเบียน NS (เนมเซิร์ฟเวอร์) จะจับคู่ชื่อโดเมนหรือโดเมนย่อยกับเนมเซิร์ฟเวอร์ เนมเซิร์ฟเวอร์มีข้อมูลซึ่งเชื่อถือได้เกี่ยวกับเนมสเปซของโดเมนและแปลชื่อโดเมนเป็นที่อยู่ IP ที่เกี่ยวข้อง (โดยอ้างอิงระเบียนทรัพยากรที่เก็บไว้กับเนมเซิร์ฟเวอร์)

ใน Google Domains คุณจะสร้างระเบียน NS สำหรับโดเมนย่อยเท่านั้น เราจัดการระเบียน NS ของโดเมนรากให้คุณ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในเกี่ยวกับระเบียนทรัพยากร NS (เนมเซิร์ฟเวอร์)

ns1 NS 1h ns-cloud1.googledomains.com.
ns2 NS 1h ns-cloud2.googledomains.com.
PTR

บัญชี PTR (ตัวชี้) จะจับคู่ที่อยู่ IP ของโฮสต์กับชื่อโดเมนมาตรฐาน (จริง) ให้โฮสต์ (การจับคู่ที่อยู่ไปยังชื่อ) ระบบเขียนที่อยู่ IP แบบย้อยกลับและต่อท้ายด้วยที่อยู่และโดเมน Routing Parameter Area (ARPA) ระดับบนสุด กระบวนการนี้เรียกว่าการค้นหา DNS แบบย้อนกลับ

ระเบียน PTR ใช้เป็นอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยและมาตรการป้องกันสแปม อีเมลและเซิร์ฟเวอร์ ประเภทอื่นสามารถทำการค้นหา DNS แบบย้อนกลับเพื่อยืนยันข้อมูลระบุตัวตนของโฮสต์ได้

ปกติแล้วคุณจะไม่ได้จัดการ PTR ผ่าน Google Domains เนื่องจากเจ้าของบล็อกที่อยู่ IP จะต้องเป็นผู้ตั้งค่าเอง (โดยทั่วไปคือ ISP) เจ้าของบล็อก IP แต่ละรายมีขั้นตอนให้ผู้ใช้ขอระเบียนเหล่านี้แตกต่างกัน โปรดติดต่อผู้ให้บริการเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

Google Domains สนับสนุนระเบียน PTR ที่อยู่ในโซน DNS ที่เกี่ยวข้องกับโดเมนของคุณเพื่อให้ ISP สร้างระเบียน CNAME ซึ่งมอบสิทธิ์ให้เราทำการค้นหาแบบย้อนหลังกับที่อยู่เหล่านั้น

หากผู้ให้บริการมอบสิทธิ์ PTR ให้คุณ ผู้ให้บริการจะสร้างระเบียน CNAME ที่ชี้ไปยังระเบียน PTR ที่คุณจัดการผ่าน Google Domains เช่น สมมติว่าระเบียน A ของเซิร์ฟเวอร์มีลักษณะต่อไปนี้
www     A     1h     111.222.33.4

ผู้ให้บริการต้องตั้งค่า CNAME ต่อไปนี้เพื่อมอบสิทธิ์ PTR ให้คุณ โปรดทราบว่าระบบได้ย้อนกลับลำดับของหมายเลข 4 รายการที่มีที่อยู่ IP ดังนี้
4.33.222.111.in-addr.arpa.    CNAME     1h     ptr_www.example.com.

ใน Google Domains คุณจะต้องตั้งค่าระเบียน PTR ต่อไปนี้
ptr_www     PTR     1h     www.example.com.

เมื่อตั้งค่าระเบียนเหล่านี้แล้ว คำขอการค้นหาที่อยู่ IP 111.222.33.4 แบบย้อนกลับจะไปยังระเบียน 4.33.222.111.in-addr.arpa. ของผู้ให้บริการก่อน ระเบียนนี้จะเปลี่ยนเส้นทางไปยังระเบียนของคุณสำหรับ ptr_www.example.com. ซึ่งจะบอกผู้ส่งคำขอว่า 111.222.33.4 เกี่ยวข้องกับ www.example.com

ตัวอย่างคล้ายกับของที่อยู่ IPv6 คือหากระเบียน AAAA ของเซิร์ฟเวอร์มีลักษณะเช่นนี้
www     AAAA     1h     202:db80:1:2:3:4:567:89ab

ที่อยู่ IPv6 ที่แสดงเต็มรูปแบบของตัวระเบียนคือ 0202:db80:0001:0002:0003:0004:0567:89ab หากต้องการรับระเบียน CNAME ที่ผู้ให้บริการจะต้องตั้งค่า ให้กลับที่อยู่นี้ (เฉพาะตัวเลข ไม่ต้องใส่ใจเครื่องหมายทวิภาค (:)) โดยใส่จุดระหว่างตัวเลขทุกตัวและใส่ .ip6.arpa. (และจุดที่ต่อท้าย) ไว้ข้างท้าย ดังนี้
b.a.9.8.7.6.5.0.4.0.0.0.3.0.0.0.2.0.0.0.1.0.0.0.0.8.b.d.2.0.2.0.ip6.arpa.     CNAME     1h     ptr_www.example.com.

หมายเหตุ: หากคุณต้องการให้ ISP มอบสิทธิ์บล็อกที่อยู่ Google Domains ไม่ได้สนับสนุนการดำเนินการนี้โดยตรง คุณจะต้องใช้ Cloud DNS เพื่อสร้างและเก็บระเบียนเหล่านี้ คุณไม่ต้องย้าย DNS ทั้งหมดไปยัง Cloud DNS ให้ย้ายเฉพาะระเบียน PTR

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Cloud DNS ได้ที่

SOA

เซิร์ฟเวอร์ Google DNS ใช้ระเบียน SOA (เริ่มให้สิทธิ์) เพื่อเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับโดเมนของคุณเพื่อช่วยจัดการการรับส่งข้อมูลระหว่างเนมเซิร์ฟเวอร์ โดยทั่วไประเบียนประเภทนี้จะมีเนมเซิร์ฟเวอร์ บัญชีผู้ดูแลระบบเนมเซิร์ฟเวอร์ หมายเลขซีเรียลของเนมเซิร์ฟเวอร์ อัตราการรีเฟรชไฟล์โซนและช่วงเวลารอเพื่อลองอัปเดตอีกครั้ง รวมถึงวันที่ไฟล์โซนหมดอายุ

เนมเซิร์ฟเวอร์เป็นตัวจัดการระเบียน SOA และระเบียนไม่สามารถดูหรือแก้ไขใน Google Domains ได้

SPF

SPF (เฟรมเวิร์กของนโยบายผู้ส่ง) คือวิธีทางเทคนิคมาตรฐานแบบเปิด SPF จะระบุเซิร์ฟเวอร์อีเมลที่สามารถส่งอีเมลจากโดเมนได้

เมื่อเซิร์ฟเวอร์อีเมลส่งอีเมลออกไป เซิร์ฟเวอร์รับจะดูที่ SPF ของโดเมนนั้น หากอีเมลดังกล่าวส่งมาจากเซิร์ฟเวอร์อีเมลที่มีชื่ออยู่ใน SPF เซิร์ฟเวอร์รับก็จะยอมรับอีเมลนั้น

SPF ป้องกันอีเมลสแปมที่เกิดจากที่อยู่ผู้ส่งที่มีการปลอมแปลงได้ในระดับหนึ่ง นั่นคือจะไม่มีการยอมรับอีเมลที่ส่งมาจากโดเมนใดที่ไม่มีเซิร์ฟเวอร์ผู้ส่งรวมอยู่ในรายการ SPF ของโดเมน

SPF ใช้ระเบียน TXT (ข้อความ) เพื่อจับคู่ชื่อโดเมนกับเซิร์ฟเวอร์อย่างน้อย 1 รายการ ระเบียน TXT จะรวมแท็ก SPF v=spf1 และส่วนขยาย SPF, กลไก รวมถึงตัวแก้ไขอื่นๆ (ดู www.openspf.org)

@ SPF   “v=spf1 +a:mailhost3.example.com +a:mailhost4.example.com –all”   
mail3   A 1h 123.123.123.7
mail4   A 1h 123.123.123.9
SRV

ระเบียน SRV (บริการ) จะจับคู่บริการหรือเซิร์ฟเวอร์หนึ่งๆ กับชื่อโดเมน ระเบียน SRV ทำให้สามารถค้นหาบริการได้โดยไม่จำเป็นต้องทราบโฮสต์ที่บริการดังกล่าวทำงานอยู่

ในตัวอย่างนี้ ระเบียนบริการ _http._tcp.example.com. รวมบริการ http โปรโตคอลที่บริการใช้ tcp และชื่อโดเมน example.com. ระเบียนจะจับคู่กับโดเมน www.example.com. ซึ่งจากนั้นจะจับคู่กับเว็บเซิร์ฟเวอร์ (โฮสต์ที่มีที่อยู่ IP 192.251.50.110) ระเบียนมีลำดับความสำคัญเป็น 10 (แนะนำให้ต่ำกว่านี้) ปริมาณโหลดคือ 5 (เพื่อทำให้ระเบียนต่างๆ มีโหลดที่สมดุลกันด้วยลำดับความสำคัญที่เหมือนกัน) และหมายเลขพอร์ต 8080 ซึ่งระบุพอร์ตที่จะพบบริการ

_http._tcp.example.com. SRV 1h 10 5 8080 www.example.com.
www A 1h 192.251.50.110

หมายเหตุ: Google Domains ไม่ได้ให้ช่องสำหรับเลขลำดับความสำคัญ/ปริมาณ/พอร์ต ป้อนค่าต่อไปนี้ในช่องข้อมูล (โดยเว้นวรรคระหว่างรายการ) ตามด้วยชื่อบริการ (10 5 8080 www.example.com.)

TXT

ระเบียน TXT (ข้อความ) มีข้อมูลที่ไม่มีกฎเกณฑ์ซึ่งอยู่ในรูปแบบข้อความที่มนุษย์อ่านได้หรือข้อมูลที่เครื่องอ่านรู้เรื่อง และเพิ่มในระเบียนทรัพยากรได้

A TXT 1h "นี่คือโดเมนของฉัน"
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร