Informacje o rekordach zasobów

Rekordy zasobów dostarczają poprzez system DNS informacje o komponentach sprzętowych oraz programowych, które wskazują domenę i umożliwiają jej działanie. Należą do nich hosty, serwery nazw, serwery WWW i serwery poczty.

Każdy rekord zasobu zawiera zestaw pól:

  • Nazwa – etykieta, która wskazuje nazwę lub właściciela rekordu. Może to być domena główna (oznaczona @) lub subdomena (np. „www”).
  • Typ – typ rekordu. Rekord może być na przykład typu A (adres).
  • TTL – (Time to Live, czas życia) parametr określający, jak często zbuforowana lokalnie kopia rekordu musi być aktualizowana (pobierana z miejsca pierwotnego przechowywania) lub odrzucana. Niższa wartość TTL oznacza częstsze pobieranie rekordów (dostęp jest wolniejszy, a dane bardziej aktualne). Wyższa wartość TTL oznacza rzadsze pobieranie rekordów (dostęp jest szybszy, ale dane mniej aktualne). Wartość domyślna to 1 godzina.
    Uwaga: propagacja zmian wprowadzonych w rekordzie zasobu może zająć tyle czasu, ile wynosi wartość TTL. Nowo dodany rekord zasobu staje się widoczny dla użytkowników internetu w ciągu pięciu minut.
  • Dane – dane rekordu, zależne od jego typu – na przykład w rekordzie typu A jest to adres IP hosta. To właśnie te dane otrzymywane są w wyniku wyszukiwania w DNS.

Uwaga: Google Domains domyślnie obsługuje klasę internetową IN, dlatego pole „Klasa” nie zostało uwzględnione.

Typy rekordów zasobów

Oprócz opisanych tu rekordów zasobów DNS w Google Domains można także korzystać z rekordów syntetycznych, które oferują dodatkowe funkcje. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj artykuł Rekordy syntetyczne.

A

Rekordy typu A (adres IPv4) mapują nazwę domeny hosta na jego adres IP (tzw. mapowanie nazwy na adres).

@ A 1h 123.123.123.123

Uwaga: rekordy A i AAAA pełnią taką samą funkcję. Rekordy typu A mapują na adresy IP w wersji 4 (IPv4), natomiast rekordy typu AAAA mapują na adresy IP w wersji 6 (IPv6).

AAAA

Rekordy typu AAAA (adres IPv6) mapują nazwę domeny hosta na jego adres IP (tzw. mapowanie nazwy na adres).

www AAAA 1h 2002:db80:1:2:3:4:567:89ab

Uwaga: rekordy A i AAAA pełnią taką samą funkcję. Rekordy typu A mapują na adresy IP w wersji 4 (IPv4), natomiast rekordy typu AAAA mapują na adresy IP w wersji 6 (IPv6).

CAA

Rekord autoryzacji urzędu certyfikacji (Certification Authority Authorization, CAA) wskazuje, czy jako właściciel domeny zezwalasz urzędowi certyfikacji na wydawanie certyfikatów dla Twojej domeny z wykorzystaniem rekordu zasobów DNS.

Przykład: Anna chce, aby urząd certyfikacji Let's Encrypt mógł wydawać certyfikaty dla jej domeny – example.com – oraz subdomen w tej domenie. Nie chce, aby inne urzędy mogły wystawiać takie certyfikaty. Anna tworzy taki rekord CAA:

example.com. IN CA 0 issue "letsencrypt.org"
Zalecamy, aby nie zabraniać całkowicie wystawiania certyfikatów. Na przykład usługi Google takie jak Blogger czy Google Moja Firma mogą udostępniać protokół SSL domenom zarejestrowanym w Google Domains. Aby to jednak było możliwe, rekordy CAA nie mogą być ustawione jako niedozwolone.
CNAME

Rekordy CNAME (canonical name, nazwa kanoniczna) mapują alias domeny na jej kanoniczną (rzeczywistą) nazwę. Na tę samą kanoniczną nazwę domeny można zmapować wiele aliasów. Dzięki temu adresy IP z rekordów A lub AAAA mogą znajdować się w jednej lokalizacji.

W poniższym przykładzie www jest aliasem, a example.com nazwą kanoniczną domeny (zmapowaną na adres IP za pomocą rekordu A).

www CNAME 1h example.com.
example.com. A 1h 123.123.123.123

W kolejnym przykładzie wwwFTP są aliasami, a server1.example.com. nazwą kanoniczną domeny (zmapowaną na adres IP za pomocą rekordu A).

www CNAME 1h server1.example.com.
ftp CNAME 1h server1.example.com.
server1.example.com. A 1h 123.123.123.123

Nie można ustawić rekordu CNAME dla domeny głównej. Ponadto celem rekordu CNAME musi być nazwa domeny – ścieżki są niedozwolone. Jeżeli chcesz przekierować swoją domenę główną lub jeśli elementem docelowym jest URL, który zawiera ścieżkę, możesz:

  • Zamiast rekordu CNAME użyć funkcji przekierowania domeny (zobacz Przekierowanie domeny).
  • Utworzyć rekord przekierowania z takimi samymi wpisami, jakie znalazłyby się w rekordzie CNAME (zobacz Rekordy syntetyczne).
MX

MX (mail exchange, wymiana poczty) to rekord, który mapuje nazwę domeny na serwer poczty odbierający e-maile przeznaczone dla tej domeny. Rekordy MX wskazują serwery poczty, które są używane podczas przesyłania e-maila do danej domeny.

Jednej domenie można przypisać wiele rekordów MX. W każdym z nich znajduje się liczba oznaczająca priorytet (niższe wartości mają wyższy priorytet). Poniższy przykład przedstawia konfigurację, która spowoduje użycie hosta o niższym priorytecie (20), jeżeli nie będzie można dostarczyć poczty poprzez hosta o wyższym priorytecie (10).

@ MX 1h 10 mailhost1.example.com.
@ MX 1h 20 mailhost2.example.com.

W przypadku takich samych priorytetów (10 i 10) rekordy MX mogą służyć do równoważenia obciążenia hostów – host będzie wybierany dowolnie.

@ MX 1h 10 mailhost1.example.com.
@ MX 1h 10 mailhost2.example.com.

Uwaga: w ustawieniach Google Domains nie ma osobnego pola na wartość priorytetu. Odpowiednią liczbę wpisuje się w polu danych przed nazwą hosta poczty (10 mailhost1.example.com.).

NS

NS (name server, serwer nazw) to rekord, który mapuje nazwę domeny lub subdomeny na serwer nazw. Serwery nazw przechowują autorytatywne informacje o przestrzeni nazw domeny oraz tłumaczą nazwy domen na odpowiadające im adresy IP (odwołując się do rekordów zasobów znajdujących się na serwerze nazw).

W Google Domains rekordy NS możesz tworzyć tylko dla subdomen. Rekordy NS domeny głównej są zarządzane automatycznie. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj Informacje o rekordach zasobów NS (serwera nazw).

ns1 NS 1h ns-cloud1.googledomains.com.
ns2 NS 1h ns-cloud2.googledomains.com.
PTR

Rekordy PTR (pointer, wskaźnik) mapują adres IP hosta na kanoniczną – czyli rzeczywistą – nazwę domeny (tzw. mapowanie adresu na nazwę). Korzysta z nich protokół odwrotnej translacji adresów DNS. Adres IP jest zapisywany od końca i dodaje się do niego domenę najwyższego poziomu .arpa (Address and Routing Parameter Area).

Rekordy PTR służą jako zabezpieczenie oraz środek ochrony przed spamem. Dzięki odwrotnej translacji adresów DNS serwery pocztowe i inne mogą weryfikować tożsamość hostów.

Użytkownicy Google Domains zazwyczaj nie utrzymują rekordów PTR, ponieważ ich konfigurowanie należy do właściciela danego bloku adresów IP (czyli przeważnie do dostawcy internetu). Poszczególni właściciele bloków adresów IP udostępniają te rekordy z użyciem różnych procedur. Więcej informacji uzyskasz od swojego dostawcy usług internetowych.

Google Domains obsługuje rekordy PTR znajdujące się w strefie DNS, która odpowiada Twojej domenie. Dzięki temu Twój dostawca internetu może utworzyć rekordy CNAME przenoszące na nas odpowiedzialność za odwrotną translację konkretnych adresów.

Dostawca delegujący do Ciebie rekord PTR tworzy rekord CNAME, który wskazuje rekord PTR zarządzany przez Ciebie w Google Domains. Załóżmy, że rekord A serwera wygląda tak:
www     A     1h     111.222.33.4

Aby wydelegować do Ciebie rekord PTR, dostawca musi stworzyć rekord CNAME w sposób przedstawiony poniżej. Zwróć uwagę, że cztery liczby, z których składa się adres IP, są podane w odwrotnej kolejności:
4.33.222.111.in-addr.arpa.    CNAME     1h     ptr_www.example.com.

W Google Domains należy wówczas ustawić następujący rekord PTR:
ptr_www     PTR     1h     www.example.com.

Po skonfigurowaniu tych rekordów zapytania odwrotnej translacji dotyczące adresu IP 111.222.33.4 najpierw trafiają na rekord, który Twój dostawca internetu stworzył dla adresu 4.33.222.111.in-addr.arpa. Przekierowuje on zapytania na Twój rekord adresu ptr_www.example.com., a ten z kolei informuje nadawcę zapytania, że adres 111.222.33.4 odpowiada domenie www.example.com.

W przypadku adresów IPv6 wygląda to podobnie. Jeżeli rekord AAAA jest taki:
www     AAAA     1h     202:db80:1:2:3:4:567:89ab

to pełen adres IPv6 ma brzmienie 0202:db80:0001:0002:0003:0004:0567:89ab. Aby uzyskać rekord CNAME, który Twój dostawca musi ustawić, zapisz ten adres odwrotnie (poszczególne cyfry, bez dwukropków), wstawiając kropki między cyframi i dodając na końcu .ip6.arpa. (razem z końcową kropką):
b.a.9.8.7.6.5.0.4.0.0.0.3.0.0.0.2.0.0.0.1.0.0.0.0.8.b.d.2.0.2.0.ip6.arpa.     CNAME     1h     ptr_www.example.com.

Uwaga: jeżeli chcesz, aby twój dostawca wydelegował blok adresów, nie możesz tego zrobić bezpośrednio w Google Domains. Do utworzenia i przechowywania tych rekordów musisz użyć usługi Cloud DNS. Nie musisz umieszczać w Cloud DNS wszystkich danych DNS, wystarczą same rekordy PTR.

Aby uzyskać więcej informacji o Google Cloud DNS, zobacz:

SOA

Rekordy SOA (start of authority, adres startowy uwierzytelniania) służą serwerom DNS Google do przechowywania informacji o domenie i pomagają zarządzać ruchem między serwerami nazw. Zazwyczaj znajduje się w nich informacja o serwerze nazw, koncie administratora serwera nazw, numerze seryjnym serwera nazw, częstotliwości odświeżania pliku strefy i czasie oczekiwania na ponowną próbę jego przesłania, a także o czasie wygaśnięcia pliku strefy.

Rekordami SOA zarządzają serwery nazw. Nie można ich przeglądać ani edytować w Google Domains.

SPF

SPF (sender policy framework, schemat zasad nadawcy) to metoda techniczna oparta na otwartym standardzie. SPF określa, które serwery mogą wysyłać e-maile z domeny.

Gdy serwer poczty wysyła e-maila, serwer odbierający sprawdza SPF domeny. Wiadomość zostanie zaakceptowana, jeżeli była wysłana przez serwer wymieniony w SPF.

SPF jest w stanie do pewnego stopnia chronić przed spamem wysyłanym ze sfałszowanego adresu nadawcy: e-maile pochodzące z domeny zostaną zaakceptowane tylko wtedy, gdy serwer wysyłający znajduje się na liście SPF tej domeny.

Technika SPF mapuje nazwę domeny na jeden lub więcej serwerów poczty za pomocą rekordów tekstowych (TXT). Rekord TXT zawiera tag SPF v=spf1 oraz inne kwalifikatory, mechanizmy i modyfikatory SPF (zobacz stronę www.openspf.org).

@ SPF   “v=spf1 +a:mailhost3.example.com +a:mailhost4.example.com –all”   
mail3   A 1h 123.123.123.7
mail4   A 1h 123.123.123.9
SRV

SRV (service, usługa) to rekord, który mapuje określoną usługę lub serwer na nazwę domeny. Dzięki rekordom SRV można zlokalizować usługi bez informacji o tym, na jakim hoście działają.

W poniższym przykładzie rekord usługi _http._tcp.example.com. obejmuje usługę http, protokół tcp, przez który działa usługa, oraz nazwę domeny example.com. Rekord jest zmapowany na domenę www.example.com., która z kolei jest zmapowana na serwer WWW (host o adresie IP 192.251.50.110). Rekord ma priorytet 10 (niższa liczba to wyższy priorytet), wagę 5 (używaną przy równoważeniu obciążenia między rekordami o takim samym priorytecie) i numer portu 8080 (oznacza port, na którym można znaleźć usługę).

_http._tcp.example.com. SRV 1h 10 5 8080 www.example.com.
www A 1h 192.251.50.110

Uwaga: w ustawieniach Google Domains nie ma osobnego pola na wartość priorytetu, wagę lub numer portu. Te wartości wpisuje się w polu danych rozdzielone spacjami, a po nich podaje się nazwę usługi: (10 5 8080 www.example.com.).

TXT

Rekordy TXT (text, tekstowe) mogą zawierać dowolne informacje tekstowe w formacie czytelnym dla ludzi lub dla komputerów. Informacje te można dołączyć do wybranego rekordu zasobu.

A TXT 1h „To moja domena.”
Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?