Klávesové zkratky pro Dokumenty Google

Pomocí klávesových zkratek můžete v Dokumentech Google procházet, formátovat a upravovat.

Poznámka: Některé klávesové zkratky nemusí fungovat ve všech jazycích nebo na všech klávesnicích.

Pokud chcete v Dokumentech Google otevřít seznam klávesových zkratek, stiskněte Ctrl + / (Windows, Chrome OS) nebo ⌘ + / (Mac).

Pokud chcete vyhledávat v nabídkách, stiskněte Alt + / (Windows, Chrome OS) nebo Option + / (Mac).

Můžete také použít klávesy přístupu k nabídce. Pomocí klávesnice otevřete nabídku aplikace a stiskněte klávesu podtrženého písmene v položce, kterou chcete vybrat. Pokud chcete například otevřít nabídku Vložit na Macu, stiskněte Ctrl + Option + i. Pokud chcete vybrat položku Obrázek, stiskněte podtržené písmeno i.

Zkratky pro PC

Běžné akce

Kopírovat Ctrl + c
Vyjmout Ctrl + x
Vložit Ctrl + v
Vložit bez formátování Ctrl + Shift + v
Vrátit zpět Ctrl + z
Znovu Ctrl + Shift + z
Vložit nebo upravit odkaz Ctrl + k
Otevřít odkaz Alt + Enter
Zobrazit běžné klávesové zkratky Ctrl + /
Uložit
Každá změna se automaticky ukládá na Disk
Ctrl + s
Tisk Ctrl + p
Otevřít Ctrl + o
Najít Ctrl + f
Najít a nahradit Ctrl + h
Najít znovu Ctrl + g
Najít předchozí Ctrl + Shift + g
Skrýt nabídky (kompaktní režim) Ctrl + Shift + f
Vložit konec stránky Ctrl + Enter
Vyhledat v nabídkách Alt + /
Alt + Shift + z

Google Chrome: Alt + z
Opakovat poslední akci Ctrl + y
Přepnout na úpravy Ctrl + Alt + Shift + z
Přepnout na návrhy Ctrl + Alt + Shift + x
Přepnout na zobrazení Ctrl + Alt + Shift + c

Formátování textu

Tučné Ctrl + b
Kurzíva Ctrl + i
Podtržené Ctrl + u
Přeškrtnuté Alt + Shift + 5
Horní index Ctrl + .
Dolní index Ctrl + ,
Kopírovat formátování textu Ctrl + Alt + c
Vložit formátování textu Ctrl + Alt + v
Vymazat formátování textu Ctrl + \
Ctrl + mezerník
Zvětšit písmo Ctrl + Shift + .
Zmenšit písmo Ctrl + Shift + ,

Formátování odstavce

Zvětšit odsazení odstavce Ctrl + ]
Zmenšit odsazení odstavce Ctrl + [
Použít styl normálního textu Ctrl + Alt + 0
Použít styl nadpisu [1–6] Ctrl + Alt + [1–6]
Zarovnat vlevo Ctrl + Shift + l
Zarovnat na střed Ctrl + Shift + e
Zarovnat vpravo Ctrl + Shift + r
Zarovnat do bloku Ctrl + Shift + j
Číslovaný seznam Ctrl + Shift + 7
Seznam s odrážkami Ctrl + Shift + 8
Kontrolní seznam Ctrl + Shift + 9
Posunout odstavec nahoru/dolů Ctrl + Shift + šipka nahoru/dolů

Obrázky a nákresy

Alternativní text Ctrl + Alt + y
Zvětšit Ctrl + Alt + k
Zvětšit vodorovně Ctrl + Alt + b
Zvětšit svisle Ctrl + Alt + i
Zmenšit Ctrl + Alt + j
Zmenšit vodorovně Ctrl + Alt + w
Zmenšit svisle Ctrl + Alt + q
Otočit po směru ručiček o 15° Alt + šipka doprava
Otočit proti směru ručiček o 15° Alt + šipka doleva
Otočit proti směru ručiček o 1° Alt + Shift + šipka doleva
Otočit po směru ručiček o 1° Alt + Shift + šipka doprava
Zavřít editor nákresů Shift + Esc

Komentáře a poznámky pod čarou

Vložit komentář Ctrl + Alt + m
Otevřít diskusní vlákno Ctrl + Alt + Shift + a
Zadat aktuální komentář podržet Ctrl + Alt, stisknout e a pak c
Vložit poznámku pod čarou Ctrl + Alt + f
Přejít k aktuální poznámce pod čarou podržet Ctrl + Alt, stisknout e a pak f
Přejít k další poznámce pod čarou podržet Ctrl + Alt, stisknout n a pak f
Přejít k předchozí poznámce pod čarou podržet Ctrl + Alt, stisknout p a pak f
Přejít na další návrh podržet Ctrl + Alt, stisknout n a pak u
Přejít na předchozí návrh podržet Ctrl + Alt, stisknout p a pak u
Zkontrolovat navrhované úpravy podržet Ctrl + Alt, stisknout o a pak u
Přejít na další komentář podržet Ctrl + Alt, stisknout n a pak c
Přejít na předchozí komentář podržet Ctrl + Alt, stisknout p a pak c
Otevřít historii komentářů Ctrl + Alt + Shift + a

Používání klávesových zkratek u vybraných komentářů

Odpovědět na aktuální komentář R
Přejít na další komentář J
Přejít na předchozí komentář K
Vyřešit aktuální komentář E
Opustit aktuální komentář U

Nabídky

Kontextová nabídka (pravé kliknutí)

Ctrl + Shift + x
Ctrl + Shift + \
Shift + F10

Nabídka souboru v Google Chromu: Alt + f
ostatní prohlížeče: Alt + Shift + f
Nabídka Upravit v Google Chromu: Alt + e
ostatní prohlížeče: Alt + Shift + e
Nabídka Zobrazit v Google Chromu: Alt + v
ostatní prohlížeče: Alt + Shift + v
Nabídka Vložit v Google Chromu: Alt + i
ostatní prohlížeče: Alt + Shift + i
Nabídka Formát v Google Chromu: Alt + o
ostatní prohlížeče: Alt + Shift + o
Nabídka Nástroje v Google Chromu: Alt + t
ostatní prohlížeče: Alt + Shift + t
Nabídka Nápověda v Google Chromu: Alt + h
ostatní prohlížeče: Alt + Shift + h
Nabídka usnadnění přístupu
(zobrazena, pokud je povolena podpora čtečky obrazovky)
v Google Chromu: Alt + a
ostatní prohlížeče: Alt + Shift + a
Nabídka nástrojů pro zadávání textu
(dostupné v dokumentech v jazycích nepoužívajících latinku)
Ctrl + Alt + Shift + k
Zobrazení kontextové nabídky prohlížeče Shift + pravé kliknutí

Výběr textu pomocí klávesnice

Vybrat vše Ctrl + a
Nevybrat nic podržet Ctrl + Alt, stisknout u a pak a
Rozšířit výběr o jeden znak Shift + šipka doleva/doprava
Rozšířit výběr o jeden řádek Shift + šipka nahoru/dolů
Rozšířit výběr o jedno slovo Ctrl + Shift + šipka doleva/doprava
Rozšířit výběr na začátek řádku Shift + Home
Rozšířit výběr na konec řádku Shift + End
Rozšířit výběr na začátek dokumentu Ctrl + Shift + Home
Rozšířit výběr na konec dokumentu Ctrl + Shift + End
Vybrat aktuální položku seznamu podržet Ctrl + Alt + Shift, stisknout e a pak i
Vybrat všechny položky seznamu na aktuální úrovni podržet Ctrl + Alt + Shift, stisknout e a pak o
Vybrat několik částí textu Po výběru jedné sekce textu stisknout Ctrl + Alt + Shift + šipka vlevo nebo vpravo. Pomocí šipek vlevo a vpravo se můžete přesunout do samostatné sekce textu, který chcete také vybrat.

Výběr textu pomocí myši

Vybrat slovo Dvakrát kliknout
Rozšířit výběr vždy o jedno slovo Dvakrát kliknout a přetáhnout
Vybrat odstavec Třikrát kliknout
Rozšířit výběr vždy o jeden odstavec Třikrát kliknout a přetáhnout

Zkratky čtečky obrazovky

Následující zkratky vám pomohou pracovat se čtečkou obrazovky. Před jejich použitím zapněte podporu čtečky obrazovky. Přečtěte si, jak zapnout podporu čtečky obrazovky.

Podpora čteček obrazovky

Aktivovat podporu čtečky obrazovky Ctrl + Alt + z
Alt + Shift + ~
Zapnout podporu Braillova písma Ctrl + Alt + h
Vyslovit výběr podržet Ctrl + Alt, stisknout a a pak x
Vyslovit od umístění kurzoru podržet Ctrl + Alt, stisknout a a pak r
Oznámit polohu kurzoru podržet Ctrl + Alt, stisknout a a pak l
Oznámit formátování v místě kurzoru podržet Ctrl + Alt, stisknout a a pak f
Vyslovit záhlaví řádků a sloupců tabulky podržet Ctrl + Alt + Shift, stisknout t a pak h
Vyslovit umístění buňky v tabulce podržet Ctrl + Alt + Shift, stisknout t a pak n
Vyslovit záhlaví řádku tabulky podržet Ctrl + Alt + Shift, stisknout t a pak r
Vyslovit záhlaví sloupce tabulky podržet Ctrl + Alt + Shift, stisknout t a pak c
Zobrazit živé úpravy Ctrl + Alt + Shift + r
Vyslovit komentář podržet Ctrl + Alt, stisknout a a pak c
Vyslovit text komentáře podržet Ctrl + Alt, stisknout a a pak a
Vyslovit formátování výběru podržet Ctrl + Alt, stisknout a a pak s
Vyslovit umístění kurzoru podržet Ctrl + Alt +Shift, stisknout a a pak l
Vyslovit počet slov podržet Ctrl + Alt + Shift, stisknout a a pakw

Klávesové zkratky pro navigaci

Dvě skupiny zkratek uvedené níže vám pomohou rychle se pohybovat v dokumentu nebo tabulce:

  • Pokud chcete přejít na další nebo předchozí položku, podržte stisknuté klávesy Ctrl + Alt + n nebo Ctrl + Alt + p a k nim stiskněte další klávesu.
  • Pokud se chcete rychle pohybovat v tabulce, podržte stisknuté klávesy Ctrl + Alt + Shift + t a k nim stiskněte další klávesu.

Navigace v dokumentu

Zobrazit osnovu podržet Ctrl + Alt, stisknout a a pak h
Přejít na další nadpis podržet Ctrl + Alt, stisknout n a pak h
Přejít na předchozí nadpis podržet Ctrl + Alt, stisknout p a pak h
Přejít k dalšímu nadpisu [1–6] podržet Ctrl + Alt, stisknout n a pak [1–6]
Přejít k předchozímu nadpisu [1–6] podržet Ctrl + Alt, stisknout p a pak [1-6]
Přejít k další grafice
(obrázku nebo nákresu)
podržet Ctrl + Alt, stisknout n a pak g
Přejít k předchozí grafice
(obrázku nebo nákresu)
podržet Ctrl + Alt, stisknout p a pak g
Přejít na další seznam podržet Ctrl + Alt, stisknout n a pak o
Přejít na předchozí seznam podržet Ctrl + Alt, stisknout p a pak o
Přejít na další položku v aktuálním seznamu podržet Ctrl + Alt, stisknout n a pak i
Přejít na předchozí položku v aktuálním seznamu podržet Ctrl + Alt, stisknout p a pak i
Přejít na další odkaz podržet Ctrl + Alt, stisknout n a pak l
Přejít na předchozí odkaz podržet Ctrl + Alt, stisknout p a pak l
Přejít na další záložku podržet Ctrl + Alt, stisknout n a pak b
Přejít na předchozí záložku podržet Ctrl + Alt, stisknout p a pak b
Přesunout se na další změnu formátování podržet Ctrl + Alt, stisknout n a pak w
Přesunout se na předchozí změnu formátování podržet Ctrl + Alt, stisknout p a pak w
Přejít na další úpravu
(při prohlížení historie revizí nebo nových změn)
podržet Ctrl + Alt, stisknout n a pak r
Ctrl + Alt + k
Přejít na předchozí úpravu
(při prohlížení historie revizí nebo nových změn)
podržet Ctrl + Alt, stisknout p a pak r
Ctrl + Alt + j

Navigace v tabulce

Přejít na začátek tabulky podržet Ctrl + Alt + Shift, stisknout t a pak s
Přejít na konec tabulky podržet Ctrl + Alt + Shift, stisknout t a pak d
Přejít na začátek sloupce tabulky podržet Ctrl + Alt + Shift, stisknout t a pak i
Přejít na konec sloupce tabulky podržet Ctrl + Alt + Shift, stisknout t a pak k
Přejít na další sloupec tabulky podržet Ctrl + Alt + Shift, stisknout t a pak b
Přejít na předchozí sloupec tabulky podržet Ctrl + Alt + Shift, stisknout t a pak v
Přejít na začátek řádku tabulky podržet Ctrl + Alt + Shift, stisknout t a pak j
Přejít na konec řádku tabulky podržet Ctrl + Alt + Shift, stisknout t a pak l
Přejít na další řádek tabulky podržet Ctrl + Alt + Shift, stisknout t a pak m
Přejít na předchozí řádek tabulky podržet Ctrl + Alt + Shift, stisknout t a pak g
Opustit tabulku podržet Ctrl + Alt + Shift, stisknout t a pak e
Přejít na další tabulku podržet Ctrl + Alt + Shift, stisknout n a pak t
Přejít na předchozí tabulku podržet Ctrl + Alt + Shift, stisknout p a pak t

Další nástroje a navigace

Otevřít historii verzí Ctrl + Alt + Shift + h
Otevřít nástroj Prozkoumat Ctrl + Alt + Shift + i
Otevřít pravopis a gramatiku Ctrl + Alt + x
F7
Otevřít slovník Ctrl + Shift + y
Počet slov Ctrl + Shift + c
Zahájit hlasové zadávání
(dostupné v prohlížečích Chrome)
Ctrl + Shift + s
Přejít na boční panel Ctrl + Alt + .
Ctrl + Alt + ,
O stránku nahoru Page Up
O stránku dolů Page Down
Přejít na další chybně napsané slovo Ctrl + '
Přejít na předchozí chybně napsané slovo Ctrl + ;
Vložit nebo přesunout do záhlaví podržet Ctrl + Alt, stisknout o a pak h
Vložit nebo přesunout do zápatí podržet Ctrl + Alt, stisknout o a pak f
Přesunout kurzor do vyskakovacího okna
(pro odkazy, záložky a obrázky)
podržet Ctrl + Alt, stisknout e a pak p
Přesunout se pryč z oblasti úprav Ctrl + Alt + Shift + m
Zobrazit informace o člověku nebo skupině Alt + šipka doprava
Zkratky na Macu

Běžné akce

Kopírovat ⌘ + c
Vyjmout ⌘ + x
Vložit ⌘ + v
Vložit bez formátování ⌘ + Shift + v
Vrátit zpět ⌘ + z
Znovu ⌘ + Shift + z
Vložit nebo upravit odkaz ⌘ + k
Otevřít odkaz Option + Enter
Zobrazit běžné klávesové zkratky ⌘ + /
Uložit
Každá změna se automaticky ukládá na Disk
⌘ + s
Tisk ⌘ + p
Otevřít ⌘ + o
Najít ⌘ + f
Najít a nahradit ⌘ + Shift + h
Najít znovu ⌘ + g
Najít předchozí ⌘ + Shift + g
Skrýt nabídky (kompaktní režim) Ctrl + Shift + f
Vložit konec stránky ⌘ + Enter
Vyhledat v nabídkách Option + /
Ctrl + Option + z
Opakovat poslední akci ⌘ + y
Přepnout na úpravy ⌘ + Option + Shift + z
Přepnout na návrhy ⌘ + Option + Shift + x
Přepnout na zobrazení ⌘ + Option + Shift + c

Formátování textu

Tučné ⌘ + b
Kurzíva ⌘ + i
Podtržené ⌘ + u
Přeškrtnuté ⌘ + Shift + x
Horní index ⌘ + .
Dolní index ⌘ + ,
Kopírovat formátování textu ⌘ + Option + c
Vložit formátování textu ⌘ + Option + v
Vymazat formátování textu ⌘ + \
Zvětšit písmo ⌘ + Shift + .
Zmenšit písmo ⌘ + Shift + ,

Formátování odstavce

Zvětšit odsazení odstavce ⌘ + ]
Zmenšit odsazení odstavce ⌘ + [
Použít styl normálního textu ⌘ + Option + 0
Použít styl nadpisu [1–6] ⌘ + Option + [1–6]
Zarovnat vlevo ⌘ + Shift + l
Zarovnat na střed ⌘ + Shift + e
Zarovnat vpravo ⌘ + Shift + r
Zarovnat do bloku ⌘ + Shift + j
Číslovaný seznam ⌘ + Shift + 7
Seznam s odrážkami ⌘ + Shift + 8
Kontrolní seznam Command + Shift + 9
Posunout odstavec nahoru/dolů Ctrl + Shift + šipka nahoru/dolů

Obrázky a nákresy

Alternativní text ⌘ + Option + y
Zvětšit ⌘ + Ctrl + k
Zvětšit vodorovně ⌘ + Ctrl + b
Zvětšit svisle ⌘ + Ctrl + i
Zmenšit ⌘ + Ctrl + j
Zmenšit vodorovně ⌘ + Ctrl + w
Zmenšit svisle ⌘ + Ctrl + q
Otočit po směru ručiček o 15° Option + šipka doprava
Otočit proti směru ručiček o 15° Option + šipka doleva
Otočit proti směru ručiček o 1° Option + Shift + šipka doleva
Otočit po směru ručiček o 1° Option + Shift + šipka doprava
Zavřít editor nákresů ⌘ + Esc
Shift + Esc

Komentáře a poznámky pod čarou

Vložit komentář ⌘ + Option + m
Otevřít diskusní vlákno ⌘ + Option + Shift + a
Zadat aktuální komentář podržet Ctrl + ⌘, stisknout e a pak c
Vložit poznámku pod čarou ⌘ + Option + f
Přejít k aktuální poznámce pod čarou podržet Ctrl + ⌘, stisknout e a pak f
Přejít k další poznámce pod čarou podržet Ctrl + ⌘, stisknout n a pak f
Přejít k předchozí poznámce pod čarou podržet Ctrl + ⌘, stisknout p a pak f
Přejít na další návrh podržet Ctrl + ⌘, stisknout n a pak u
Přejít na předchozí návrh podržet Ctrl + ⌘, stisknout p a pak u
Zkontrolovat navrhované úpravy podržet Ctrl + ⌘, stisknout o a pak u
Přejít na další komentář podržet Ctrl + ⌘, stisknout n a pak c
Přejít na předchozí komentář podržet Ctrl + ⌘, stisknout p a pak c
Otevřít historii komentářů ⌘ + Option + Shift + a

Používání klávesových zkratek u vybraných komentářů

Odpovědět na aktuální komentář R
Přejít na další komentář J
Přejít na předchozí komentář K
Vyřešit aktuální komentář E
Opustit aktuální komentář U

Nabídky

Kontextová nabídka (pravé kliknutí)

⌘ + Shift + \
Shift + F10

Nabídka souboru Ctrl + Option + f
Nabídka Upravit Ctrl + Option + e
Nabídka Zobrazit Ctrl + Option + v
Nabídka Vložit Ctrl + Option + i
Nabídka Formát Ctrl + Option + o
Nabídka Nástroje Ctrl + Option + t
Nabídka Nápověda Ctrl + Option + h
Nabídka usnadnění přístupu
(zobrazena, pokud je povolena podpora čtečky obrazovky)
Ctrl + Option + a
Nabídka nástrojů pro zadávání textu
(dostupné v dokumentech v jazycích nepoužívajících latinku)
⌘ + Option + Shift + k
Přepnout ovládací prvky pro zadávání
(dostupné v dokumentech v jazycích nepoužívajících latinku)
⌘ + Shift + k
Zobrazení kontextové nabídky prohlížeče Shift + pravé kliknutí

Výběr textu pomocí klávesnice

Vybrat vše ⌘ + a
Nevybrat nic podržet Ctrl + ⌘, stisknout u a pak a
Rozšířit výběr o jeden znak Shift + šipka doleva/doprava
Rozšířit výběr o jeden řádek Shift + šipka nahoru/dolů
Rozšířit výběr na začátek řádku Shift + Fn + šipka doleva
Rozšířit výběr o jeden odstavec Option + Shift + šipka nahoru/dolů
Rozšířit výběr na konec řádku Shift + Fn + šipka doprava
Rozšířit výběr na začátek dokumentu ⌘ + Shift + šipka nahoru
Rozšířit výběr na konec dokumentu ⌘ + Shift + šipka dolů
Vybrat aktuální položku seznamu podržet Ctrl + ⌘ + Shift, stisknout e a pak i
Vybrat všechny položky seznamu na aktuální úrovni podržet Ctrl + ⌘ + Shift, stisknout e a pak o
Vybrat několik částí textu Po výběru jedné sekce textu stisknout Ctrl + ⌘ + Shift + šipka vlevo nebo vpravo. Pomocí šipek vlevo a vpravo se můžete přesunout do samostatné sekce textu, který chcete také vybrat.

Výběr textu pomocí myši

Vybrat slovo Dvakrát kliknout
Rozšířit výběr vždy o jedno slovo Dvakrát kliknout a přetáhnout
Vybrat odstavec Třikrát kliknout
Rozšířit výběr vždy o jeden odstavec Třikrát kliknout a přetáhnout

Zkratky čtečky obrazovky

Následující zkratky vám pomohou pracovat se čtečkou obrazovky. Před jejich použitím zapněte podporu čtečky obrazovky. Přečtěte si, jak zapnout podporu čtečky obrazovky.

Podpora čteček obrazovky

Aktivovat podporu čtečky obrazovky Option + ⌘ + z
Zapnout podporu Braillova písma ⌘ + Option + h
Vyslovit výběr podržet Ctrl + ⌘, stisknout a a pak x
Vyslovit od umístění kurzoru podržet Ctrl + ⌘, stisknout a a pak r
Oznámit polohu kurzoru podržet Ctrl + ⌘, stisknout a a pak l
Oznámit formátování v místě kurzoru podržet Ctrl + ⌘, stisknout a a pak f
Vyslovit záhlaví řádků a sloupců tabulky podržet Ctrl + ⌘ + Shift, stisknout t a pak h
Vyslovit umístění buňky v tabulce podržet Ctrl + ⌘ + Shift, stisknout t a pak n
Vyslovit záhlaví řádku tabulky podržet Ctrl + ⌘ + Shift, stisknout t a pak r
Vyslovit záhlaví sloupce tabulky podržet Ctrl + ⌘ + Shift, stisknout t a pak c
Zobrazit živé úpravy ⌘ + Option + Shift + r
Vyslovit komentář podržet Ctrl + ⌘, stisknout a a pak c
Vyslovit text komentáře podržet Ctrl + ⌘, stisknout a a pak a
Vyslovit formátování výběru podržet Ctrl + ⌘, stisknout a a pak s
Vyslovit umístění kurzoru podržet Ctrl + ⌘, stisknout A a pak L
Vyslovit počet slov podržet Ctrl + ⌘, stisknoutA a pak W

Klávesové zkratky pro navigaci

Dvě skupiny zkratek uvedené níže vám pomohou rychle se pohybovat v dokumentu nebo tabulce:

  • Pokud chcete přejít na další nebo předchozí položku, podržte stisknuté klávesy Ctrl + ⌘ + n nebo Ctrl + ⌘ + p a k nim stiskněte další klávesu.
  • Pokud se chcete rychle pohybovat v tabulce, podržte stisknuté klávesy Ctrl + ⌘ + Shift + t a k nim stiskněte další klávesu.

Navigace v dokumentu

Zobrazit osnovu podržet Ctrl + ⌘, stisknout a a pak h
Přejít na další nadpis podržet Ctrl + ⌘, stisknout n a pak h
Přejít na předchozí nadpis podržet Ctrl + ⌘, stisknout p a pak h
Přejít k dalšímu nadpisu [1–6] podržet Ctrl + ⌘, stisknout n a pak [1–6]
Přejít k předchozímu nadpisu [1–6] podržet Ctrl + ⌘, stisknout p a pak [1–6]
Přejít k dalšímu médiu
(obrázku nebo nákresu)
podržet Ctrl + ⌘, stisknout n a pak g
Přejít k předchozímu médiu
(obrázku nebo nákresu)
podržet Ctrl + ⌘, stisknout p a pak g
Přejít na další seznam podržet Ctrl + ⌘, stisknout n a pak o
Přejít na předchozí seznam podržet Ctrl + ⌘, stisknout p a pak o
Přejít na další položku v aktuálním seznamu podržet Ctrl + ⌘, stisknout n a pak i
Přejít na předchozí položku v aktuálním seznamu podržet Ctrl + ⌘, stisknout p a pak i
Přejít na další odkaz podržet Ctrl + ⌘, stisknout n a pak l
Přejít na předchozí odkaz podržet Ctrl + ⌘, stisknout p a pak l
Přejít na další záložku podržet Ctrl + ⌘, stisknout n a pak b
Přejít na předchozí záložku podržet Ctrl + ⌘, stisknout p a pak b
Přesunout se na další změnu formátování podržet Ctrl + ⌘, stisknout n a pak w
Přesunout se na předchozí změnu formátování podržet Ctrl + ⌘, stisknout p a pak w
Přejít na další úpravu
(při prohlížení historie revizí nebo nových změn)
podržet Ctrl + ⌘, stisknout n a pak r
Přejít na předchozí úpravu
(při prohlížení historie revizí nebo nových změn)
podržet Ctrl + ⌘, stisknout p a pak r

Navigace v tabulce

Přejít na začátek tabulky podržet Ctrl + ⌘ + Shift, stisknout t a pak s
Přejít na konec tabulky podržet Ctrl + ⌘ + Shift, stisknout t a pak d
Přejít na začátek sloupce tabulky podržet Ctrl + ⌘ + Shift, stisknout t a pak i
Přejít na konec sloupce tabulky podržet Ctrl + ⌘ + Shift, stisknout t a pak k
Přejít na další sloupec tabulky podržet Ctrl + ⌘ + Shift, stisknout t a pak b
Přejít na předchozí sloupec tabulky podržet Ctrl + ⌘ + Shift, stisknout t a pak v
Přejít na začátek řádku tabulky podržet Ctrl + ⌘ + Shift, stisknout t a pak j
Přejít na konec řádku tabulky podržet Ctrl + ⌘ + Shift, stisknout t a pak l
Přejít na další řádek tabulky podržet Ctrl + ⌘ + Shift, stisknout t a pak m
Přejít na předchozí řádek tabulky podržet Ctrl + ⌘ + Shift, stisknout t a pak g
Opustit tabulku podržet Ctrl + ⌘ + Shift, stisknout t a pak e
Přejít na další tabulku podržet Ctrl + ⌘ + Shift, stisknout n a pak t
Přejít na předchozí tabulku podržet Ctrl + ⌘ + Shift, stisknout p a pak t

Další nástroje a navigace

Otevřít historii verzí ⌘ + Option + Shift + h
Otevřít nástroj Prozkoumat ⌘ + Option + Shift + i
Otevřít pravopis a gramatiku ⌘ + Option + x
Fn + F7
Otevřít slovník ⌘ + Shift + y
Počet slov ⌘ + Shift + c
Zahájit hlasové zadávání
(dostupné v prohlížečích Chrome)
⌘ + Shift + s
Přejít na boční panel ⌘ + Option + .
⌘ + Option + ,
O stránku nahoru Fn + šipka nahoru
O stránku dolů Fn + šipka dolů
Přejít na další chybně napsané slovo ⌘ + '
Přejít na předchozí chybně napsané slovo ⌘ + ;
Vložit nebo přesunout do záhlaví podržet Ctrl + ⌘, stisknout o a pak h
Vložit nebo přesunout do zápatí podržet Ctrl + ⌘, stisknout o a pak f
Přesunout kurzor do vyskakovacího okna
(pro odkazy, záložky a obrázky)
podržet Ctrl + ⌘, stisknout e a pak p
Přesunout kurzor pryč z textu dokumentu ⌘ + Option + Shift + m
Přesunout kurzor na text dokumentu Esc
Zobrazit informace o člověku nebo skupině Option + šipka doprava
Zkratky pro OS Chrome

Běžné akce

Kopírovat Ctrl + c
Vyjmout Ctrl + x
Vložit Ctrl + v
Vložit bez formátování Ctrl + Shift + v
Vrátit zpět Ctrl + z
Znovu Ctrl + Shift + z
Vložit nebo upravit odkaz Ctrl + k
Otevřít odkaz Alt + Enter
Zobrazit běžné klávesové zkratky Ctrl + /
Uložit
Každá změna se automaticky ukládá na Disk
Ctrl + s
Tisk Ctrl + p
Otevřít Ctrl + o
Najít Ctrl + f
Najít a nahradit Ctrl + h
Najít znovu Ctrl + g
Najít předchozí Ctrl + Shift + g
Skrýt nabídky (kompaktní režim) Ctrl + Shift + f
Vložit konec stránky Ctrl + Enter
Vyhledat v nabídkách Alt + z
Alt + /
Přepnout na úpravy Ctrl + Alt + Shift + z
Přepnout na návrhy Ctrl + Alt + Shift + x
Přepnout na zobrazení Ctrl + Alt + Shift + c

Formátování textu

Tučné Ctrl + b
Kurzíva Ctrl + i
Podtržené Ctrl + u
Přeškrtnuté Alt + Shift + 5
Horní index Ctrl + .
Dolní index Ctrl + ,
Kopírovat formátování textu Ctrl + Alt + c
Vložit formátování textu Ctrl + Alt + v
Vymazat formátování textu Ctrl + \
Zvětšit písmo Ctrl + Shift + .
Zmenšit písmo Ctrl + Shift + ,

Formátování odstavce

Zvětšit odsazení odstavce Ctrl + ]
Zmenšit odsazení odstavce Ctrl + [
Použít styl normálního textu Ctrl + Alt + 0
Použít styl nadpisu [1–6] Ctrl + Alt + [1–6]
Zarovnat vlevo Ctrl + Shift + l
Zarovnat na střed Ctrl + Shift + e
Zarovnat vpravo Ctrl + Shift + r
Zarovnat do bloku Ctrl + Shift + j
Číslovaný seznam Ctrl + Shift + 7
Seznam s odrážkami Ctrl + Shift + 8

Obrázky a nákresy

Alternativní text Ctrl + Alt + y
Zvětšit Ctrl + Alt + k
Zvětšit vodorovně Ctrl + Alt + b
Zvětšit svisle Ctrl + Alt + i
Zmenšit Ctrl + Alt + j
Zmenšit vodorovně Ctrl + Alt + w
Zmenšit svisle Ctrl + Alt + q
Otočit po směru ručiček o 15° Alt + šipka doprava
Otočit proti směru ručiček o 15° Alt + šipka doleva
Otočit proti směru ručiček o 1° Alt + Shift + šipka doleva
Otočit po směru ručiček o 1° Alt + Shift + šipka doprava
Zavřít editor nákresů Ctrl + Esc
Shift + Esc

Komentáře

Vložit komentář Ctrl + Alt + m
Otevřít diskusní vlákno Ctrl + Alt + Shift + a
Zadat aktuální komentář podržet Ctrl + Alt, stisknout e a pak c
Vložit poznámku pod čarou Ctrl + Alt + f
Přejít k aktuální poznámce pod čarou podržet Ctrl + Alt, stisknout e a pak f
Přejít k další poznámce pod čarou podržet Ctrl + Alt, stisknout n a pak f
Přejít k předchozí poznámce pod čarou podržet Ctrl + Alt, stisknout p a pak f
Přejít na další návrh podržet Ctrl + Alt, stisknout n a pak u
Přejít na předchozí návrh podržet Ctrl + Alt, stisknout p a pak u
Zkontrolovat navrhované úpravy podržet Ctrl + Alt, stisknout o a pak u
Přejít na další komentář podržet Ctrl + Alt, stisknout n a pak c
Přejít na předchozí komentář podržet Ctrl + Alt, stisknout p a pak c
Otevřít historii komentářů Ctrl + Alt + Shift + a

Používání klávesových zkratek u vybraných komentářů

Odpovědět na aktuální komentář R
Přejít na další komentář J
Přejít na předchozí komentář K
Vyřešit aktuální komentář E
Opustit aktuální komentář U

Nabídky

Kontextová nabídka (pravé kliknutí)

Ctrl + Shift + x
Shift + F10

Nabídka souboru Alt + f
Nabídka Upravit Alt + e
Nabídka Zobrazit Alt + v
Nabídka Vložit Alt + i
Nabídka Formát Alt + o
Nabídka Nástroje Alt + t
Nabídka Nápověda Alt + h
Nabídka usnadnění přístupu
(zobrazena, pokud je povolena podpora čtečky obrazovky)
Alt + a
Nabídka nástrojů pro zadávání textu
(dostupné v dokumentech v jazycích nepoužívajících latinku)
Ctrl + Alt + Shift + k

Výběr textu pomocí klávesnice

Vybrat vše Ctrl + a
Nevybrat nic podržet Ctrl + Alt, stisknout u a pak a
Rozšířit výběr o jeden znak Shift + šipka doleva/doprava
Rozšířit výběr o jeden řádek Shift + šipka nahoru/dolů
Rozšířit výběr o jedno slovo Ctrl + Shift + šipka doleva/doprava
Rozšířit výběr na začátek odstavce Ctrl + Shift + šipka nahoru
Rozšířit výběr na konec odstavce Ctrl + Shift + šipka dolů
Vybrat aktuální položku seznamu podržet Ctrl + Alt + Shift, stisknout e a pak i
Vybrat všechny položky seznamu na aktuální úrovni podržet Ctrl + Alt + Shift, stisknout e a pak o
Vybrat několik částí textu Po výběru jedné sekce textu stisknout Ctrl + Alt + Shift + šipka vlevo nebo vpravo. Pomocí šipek vlevo a vpravo se můžete přesunout do samostatné sekce textu, který chcete také vybrat.

Výběr textu pomocí myši

Vybrat slovo Dvakrát kliknout
Rozšířit výběr vždy o jedno slovo Dvakrát kliknout a přetáhnout
Vybrat odstavec Třikrát kliknout
Rozšířit výběr vždy o jeden odstavec Třikrát kliknout a přetáhnout

Zkratky čtečky obrazovky

Následující zkratky vám pomohou pracovat se čtečkou obrazovky. Před jejich použitím zapněte podporu čtečky obrazovky. Přečtěte si, jak zapnout podporu čtečky obrazovky.

Podpora čteček obrazovky

Aktivovat podporu čtečky obrazovky Ctrl + Alt + z
Alt + Shift + ~
Zapnout podporu Braillova písma Ctrl + Alt + h
Vyslovit výběr podržet Ctrl + Alt, stisknout a a pak x
Vyslovit od umístění kurzoru podržet Ctrl + Alt, stisknout a a pak r
Oznámit polohu kurzoru podržet Ctrl + Alt, stisknout a a pak l
Oznámit formátování v místě kurzoru podržet Ctrl + Alt, stisknout a a pak f
Vyslovit záhlaví řádků a sloupců tabulky podržet Ctrl + Alt + Shift, stisknout t a pak h
Vyslovit umístění buňky v tabulce podržet Ctrl + Alt + Shift, stisknout t a pak n
Vyslovit záhlaví řádku tabulky podržet Ctrl + Alt + Shift, stisknout t a pak r
Vyslovit záhlaví sloupce tabulky podržet Ctrl + Alt + Shift, stisknout t a pak c
Zobrazit živé úpravy Ctrl + Alt + Shift + r
Vyslovit komentář podržet Ctrl + Alt, stisknout a a pak c
Vyslovit text komentáře podržet Ctrl + Alt, stisknout a a pak a
Vyslovit formátování výběru podržet Ctrl + Alt, stisknout a a pak s
Vyslovit umístění kurzoru podržet Ctrl + Alt +Shift, stisknout a a pak l
Vyslovit počet slov podržet Ctrl + Alt + Shift, stisknout a a pakw

Klávesové zkratky pro navigaci

Dvě skupiny zkratek uvedené níže vám pomohou rychle se pohybovat v dokumentu nebo tabulce:

  • Pokud chcete přejít na další nebo předchozí položku, podržte stisknuté klávesy Ctrl + Alt + n nebo Ctrl + Alt + p a k nim stiskněte další klávesu.
  • Pokud se chcete rychle pohybovat v tabulce, podržte stisknuté klávesy Ctrl + Alt + Shift + t a k nim stiskněte další klávesu.

Navigace v dokumentu

Zobrazit osnovu podržet Ctrl + Alt, stisknout a a pak h
Přejít na další nadpis podržet Ctrl + Alt, stisknout n a pak h
Přejít na předchozí nadpis podržet Ctrl + Alt, stisknout p a pak h
Přejít k dalšímu nadpisu [1–6] podržet Ctrl + Alt, stisknout n a pak [1-6]
Přejít k předchozímu nadpisu [1–6] podržet Ctrl + Alt, stisknout p a pak [1-6]
Přejít k další grafice
(obrázku nebo nákresu)
podržet Ctrl + Alt, stisknout n a pak g
Přejít k předchozí grafice
(obrázku nebo nákresu)
podržet Ctrl + Alt, stisknout p a pak g
Přejít na další seznam podržet Ctrl + Alt, stisknout n a pak o
Přejít na předchozí seznam podržet Ctrl + Alt, stisknout p a pak o
Přejít na další položku v aktuálním seznamu podržet Ctrl + Alt, stisknout n a pak i
Přejít na předchozí položku v aktuálním seznamu podržet Ctrl + Alt, stisknout p a pak i
Přejít na další odkaz podržet Ctrl + Alt, stisknout n a pak l
Přejít na předchozí odkaz podržet Ctrl + Alt, stisknout p a pak l
Přejít na další záložku podržet Ctrl + Alt, stisknout n a pak b
Přejít na předchozí záložku podržet Ctrl + Alt, stisknout p a pak b
Přesunout se na další změnu formátování podržet Ctrl + Alt, stisknout n a pak w
Přesunout se na předchozí změnu formátování podržet Ctrl + Alt, stisknout p a pak w
Přejít na další úpravu
(při prohlížení historie revizí nebo nových změn)
podržet Ctrl + Alt, stisknout n a pak r
Ctrl + Alt + k
Přejít na předchozí úpravu
(při prohlížení historie revizí nebo nových změn)
podržet Ctrl + Alt, stisknout p a pak r
Ctrl + Alt + j

Navigace v tabulce

Přejít na začátek tabulky podržet Ctrl + Alt + Shift, stisknout t a pak s
Přejít na konec tabulky podržet Ctrl + Alt + Shift, stisknout t a pak d
Přejít na začátek sloupce tabulky podržet Ctrl + Alt + Shift, stisknout t a pak i
Přejít na konec sloupce tabulky podržet Ctrl + Alt + Shift, stisknout t a pak k
Přejít na další sloupec tabulky podržet Ctrl + Alt + Shift, stisknout t a pak b
Přejít na předchozí sloupec tabulky podržet Ctrl + Alt + Shift, stisknout t a pak v
Přejít na začátek řádku tabulky podržet Ctrl + Alt + Shift, stisknout t a pak j
Přejít na konec řádku tabulky podržet Ctrl + Alt + Shift, stisknout t a pak l
Přejít na další řádek tabulky podržet Ctrl + Alt + Shift, stisknout t a pak m
Přejít na předchozí řádek tabulky podržet Ctrl + Alt + Shift, stisknout t a pak g
Opustit tabulku podržet Ctrl + Alt + Shift, stisknout t a pak e
Přejít na další tabulku podržet Ctrl + Alt + Shift, stisknout n a pak t
Přejít na předchozí tabulku podržet Ctrl + Alt + Shift, stisknout p a pak t

Další navigace

Otevřít nástroj Prozkoumat Ctrl + Alt + Shift + i
Otevřít historii verzí Ctrl + Alt + Shift + h
Otevřít slovník Ctrl + Shift + y
Počet slov Ctrl + Shift + c
Zahájit hlasové zadávání Ctrl + Shift + s
Přejít na boční panel Alt + Shift + .
Alt + Shift + ,
O stránku nahoru Alt + šipka nahoru
O stránku dolů Alt + šipka dolů
Přejít na začátek dokumentu Ctrl + vyhledávací tlačítko + šipka doleva
Přejít na konec dokumentu Ctrl + vyhledávací tlačítko + šipka doprava
Přejít na další chybně napsané slovo Ctrl + '
Přejít na předchozí chybně napsané slovo Ctrl + ;
Vložit nebo přesunout do záhlaví podržet Ctrl + Alt, stisknout o a pak h
Vložit nebo přesunout do zápatí podržet Ctrl + Alt, stisknout o a pak f
Přesunout kurzor do vyskakovacího okna
(pro odkazy, záložky a obrázky)
podržet Ctrl + Alt, stisknout e a pak p
Přesunout kurzor pryč z textu dokumentu Ctrl + Alt + Shift + m
Přesunout kurzor na text dokumentu Esc
Výběr zahrnující webovou stránku
(například při použití Dokumentů v Google+ Hangouts)
Ctrl + Shift + Esc
Zobrazit informace o člověku nebo skupině Alt + šipka doprava
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
35
false