Thu hẹp nội dung tìm kiếm

Bạn có thể tìm thấy thông tin mình đang tìm kiếm bằng Google Cloud Search thông qua toán tử tìm kiếm là ký hiệu và các từ đặc biệt. Toán tử tìm kiếm cung cấp kết quả liên quan hơn bằng cách so khớp một số thuộc tính trong truy vấn của bạn. Ví dụ: bạn có thể tìm kiếm dựa vào chủ sở hữu nội dung hoặc ngày sửa đổi gần nhất.

Search operators

Sử dụng toán tử trong cụm từ tìm kiếm

Ví dụ: để tìm nội dung do một thành viên cụ thể trong nhóm tạo sau một ngày nhất định, hãy sử dụng toán tử owner:after: trong cụm từ tìm kiếm của bạn. Để biết thêm thông tin chi tiết và các ví dụ khác, hãy xem danh sách toán tử bên dưới.

 1. Sign in to Cloud Search at cloudsearch.google.com.

  If you can't sign in, your account doesn't have Cloud Search. Learn more

 2. Trong hộp tìm kiếm, hãy nhập cụm từ tìm kiếm, để một dấu cách ở cuối cụm từ đó.
 3. Thêm toán tử và giá trị của toán tử đó vào sau cụm từ tìm kiếm. Không để bất kỳ dấu cách nào giữa toán tử và giá trị của toán tử đó.

Danh sách toán tử tìm kiếm

Các ký hiệu và toán tử thông dụng

Sử dụng tất cả chữ cái viết hoa cho toán tử thông dụng, nếu không, các toán tử đó sẽ được xử lý như cụm từ tìm kiếm chứ không phải toán tử.

Toán tử Mô tả
“ “ (dấu trích dẫn) Tìm nội dung bao gồm các từ chính xác theo cùng thứ tự như bên trong dấu trích dẫn. Không phân biệt chữ hoa và chữ thường.

Cụm từ tìm kiếm mẫu:
“phân tích thị trường"

- (dấu trừ) Tìm nội dung không bao gồm từ hoặc thuật ngữ toán tử cụ thể.

Lưu ý: Sử dụng toán tử này với một cụm từ tìm kiếm hoặc toán tử khác, toán tử này không hoạt động độc lập.

Cụm từ tìm kiếm mẫu:
bảng lương -báo cáo
khoảng không quảng cáo -owner:me
doanh số bán hàng contenttype:doc -owner:me

AND
&
Theo mặc định, chỉ những trang có chứa tất cả cụm từ tìm kiếm của bạn mới được trả lại. Bạn không cần bao gồm AND giữa các cụm từ.

Cụm từ tìm kiếm mẫu:
báo cáo doanh số bán hàng
doanh số bán hàng & báo cáo

OR
|
Tìm nội dung có chứa ít nhất một trong các từ hoặc thuật ngữ toán tử.

Cụm từ tìm kiếm mẫu:
doanh số bán hàng OR tiếp thị
doanh số bán hàng | tiếp thị
doanh số bán hàng from:(marysmith OR johndoe)

NOT Tìm nội dung không bao gồm từ hoặc thuật ngữ toán tử cụ thể.

Cụm từ tìm kiếm mẫu:
doanh số bán hàng NOT tiếp thị

Toán tử trên Cloud Search
 • Sử dụng chữ thường cho tên toán tử.
 • Khi nhập nhiều giá trị cho cùng một toán tử, hãy nhóm các giá trị đó lại với nhau trong dấu ngoặc đơn; ví dụ: from:(username1 OR username2).
 • Đối với các nguồn dữ liệu không phải của G Suite, tổ chức của bạn có thể thiết lập các toán tử tìm kiếm tùy chỉnh. Để tìm hiểu thêm, hãy liên hệ với quản trị viên của bạn.
Toán tử Mô tả
source: Tìm nội dung trong một nguồn cụ thể. Đối với các nguồn của G Suite, các giá trị là Thư, Drive, Sites, Groups hoặc Lịch. Đối với các nguồn không phải của G Suite, hãy liên hệ với quản trị viên của bạn để biết các giá trị tùy chỉnh do tổ chức của bạn thiết lập.

Cụm từ tìm kiếm mẫu:
đào tạo source:mail

contenttype: Tìm nội dung hoặc tệp đính kèm trong Google Drive hoặc Groups; ví dụ: bảng tính, bản trình bày, PDF, hình ảnh, video, bản vẽ, thư mục. Dành cho nội dung G Suite.

Cụm từ tìm kiếm mẫu:
đào tạo contenttype:doc

filetype: Tìm nội dung hoặc tệp đính kèm có đuôi tệp cụ thể trong Groups; ví dụ: .doc, .html, .jpeg, .pdf, .xlsx. Tìm nội dung có loại .html trong Google Sites. Dành cho nội dung G Suite.

Cụm từ tìm kiếm mẫu:
đào tạo filetype:(doc OR pdf)

site: Tìm nội dung trong Google Sites. Dành cho nội dung G Suite.

Cụm từ tìm kiếm mẫu:
đào tạo site:drive.google.com

owner: Tìm nội dung mà bạn sở hữu hoặc nội dung thuộc sở hữu của một người cụ thể và được chia sẻ với bạn.

Cụm từ tìm kiếm mẫu:
báo cáo owner:me
báo cáo owner:marysmith

from: Tìm sự kiện trên lịch hoặc email:
 • Từ bạn
 • Từ một người hoặc nhóm cụ thể gửi tới bạn
Tìm các loại nội dung khác:
 • Do bạn tạo
 • Do một người cụ thể tạo và chia sẻ với bạn

Cụm từ tìm kiếm mẫu:
báo cáo from:me source:drive
báo cáo from:(marysmith OR johndoe)

to: Tìm sự kiện trên lịch hoặc email:
 • Gửi cho bạn (gửi trực tiếp cho bạn, cho một nhóm mà bạn là thành viên hoặc tới người khác mà bạn được đồng gửi)
 • Gửi tới một người cụ thể, do bạn hoặc một người nào đó đồng gửi cho bạn

Cụm từ tìm kiếm mẫu:
báo cáo to:me from:marysmith
báo cáo to:golf-club-members

before: Tìm nội dung được tạo hoặc chỉnh sửa trước một ngày nhất định (sử dụng định dạng ngày YYYY/MM/DD).

Cụm từ tìm kiếm mẫu:
các đơn đặt hàng before:2018/09/30

after: Tìm nội dung được tạo hoặc chỉnh sửa sau một ngày nhất định (sử dụng định dạng ngày YYYY/MM/DD).

Cụm từ tìm kiếm mẫu:
các đơn đặt hàng after:2018/09/20
các đơn đặt hàng after:2018/09/20 before:2018/09/30

inurl: Tìm nội dung từ một URL cụ thể. Không dành cho nội dung G Suite.

Cụm từ tìm kiếm mẫu:
inurl:training

mimetype: Tìm nội dung dựa trên loại MIME (phần mở rộng thư Internet đa mục đích) gốc. Không dành cho nội dung G Suite.

Cụm từ tìm kiếm mẫu:
mimetype:audio/mpeg

Mẹo: Bạn cũng có thể tinh chỉnh kết quả bằng cách sử dụng các bộ lọc tìm kiếm ở đầu trang kết quả.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?