Aplikacja chmurowa ThousandEyes

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach chmurowych przy użyciu swoich danych logowania do Google Cloud.

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji ThousandEyes

W tym artykule opisaliśmy konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji ThousandEyes.

Krok 1. Skonfiguruj Google jako dostawcę tożsamości SAML
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Aplikacje SAML.
 3. Kliknij ikonę plusa (+) w prawym dolnym rogu.
 4. Znajdź i kliknij ThousandEyes na liście aplikacji.
 5. Pobierz Metadane dostawcy tożsamości ze strony Informacje o dostawcy tożsamości Google.
 6. Kliknij Dalej.

  W oknie Informacje podstawowe pojawią się Nazwa aplikacji i Opis widoczne dla użytkowników.

 7. Kliknij Dalej.

  Na stronie Szczegóły usługodawcy wartości ACS URLIdentyfikator jednostki dla ThousandEyes są skonfigurowane domyślnie.

 8. Kliknij Zakończ.
Krok 2. Skonfiguruj aplikację ThousandEyes jako dostawcę usługi SAML 2.0
 1. Otwórz nowe okno przeglądarki w trybie incognito.
 2. Zaloguj się w ThousandEyes na konto administratora organizacji.
 3. Kliknij ikonę użytkownika w prawym górnym rogu, a następnie Account Settings (Ustawienia konta).
 4. Kliknij kartę Security & Authentication (Zabezpieczenia i uwierzytelnianie).
 5. W sekcji Setup Single Sign-On (Konfigurowanie logowania jednokrotnego) zaznacz pole Enable Single Sign-On (Włącz logowanie jednokrotne).
 6. W polu Configuration Type (Typ konfiguracji) kliknij Metadata File (Plik metadanych).
 7. Obok Metadata File (Plik metadanych) kliknij Import File (Importuj plik).
 8. Wybierz i zaimportuj plik metadanych dostawcy tożsamości pobrany w kroku 1.

  Po zaimportowaniu pliku metadanych automatycznie wypełnione zostaną wymagane ustawienia w sekcji Configuration (Konfiguracja).

 9. Kliknij Save (Zapisz).
Krok 3. Włącz aplikację ThousandEyes
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Aplikacje SAML.
 3. Wybierz ThousandEyes.
 4. Kliknij Dostęp użytkownika.
 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich osób w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a potem kliknij Zapisz.

 6. Aby włączyć lub wyłączyć usługę tylko dla użytkowników w jednostce organizacyjnej:

  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Wybierz Włącz lub Wyłącz.
  3. Aby pozostawić usługę włączoną lub wyłączoną, nawet gdy zostanie włączona lub wyłączona w nadrzędnej jednostce organizacyjnej, kliknij Zastąp.
  4. Jeśli stan organizacji to Zastąpione, wybierz jedną z tych opcji:
   • Odziedzicz – powoduje, że ustawienie jest przywracane do tej samej wartości co ustawienie nadrzędne.
   • Zapisz – powoduje, że ustawienie zostanie zachowane, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.

  Dowiedz się więcej o strukturze organizacyjnej.

 7. (Opcjonalnie) Włącz usługę dla grupy użytkowników.
  Za pomocą grup dostępu możesz włączyć usługę dla konkretnych użytkowników w jednostce organizacyjnej lub we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Więcej informacji

 8. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail kont użytkowników ThousandEyes są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.
Krok 4. Zweryfikuj działanie logowania jednokrotnego
 1. Zamknij wszystkie okna przeglądarki.
 2. Wejdź na https://app.thousandeyes.com, kliknij Single sign-on (Logowanie jednokrotne) i spróbuj się zalogować. Powinno nastąpić automatyczne przekierowanie na stronę logowania Google.
 3. Wpisz dane logowania.
 4. Gdy dane logowania zostaną uwierzytelnione, nastąpi automatyczne przekierowanie z powrotem do aplikacji ThousandEyes.

.

Krok 5. Skonfiguruj obsługę administracyjną użytkowników
Google, Google Workspace oraz powiązane znaki i logo są znakami towarowymi Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?