Aplikacja internetowa Workday

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach internetowych przy użyciu swoich danych logowania do Google Cloud.

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML dla aplikacji Workday

W tym artykule opisaliśmy sposób konfigurowania logowania jednokrotnego przez SAML dla aplikacji Workday.

Krok 1. Konfigurowanie aplikacji Workday jako dostawcy usługi SAML 2.0
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Zabezpieczenia a potem Konfigurowanie logowania jednokrotnego (SSO) w aplikacjach SAML.

  Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

 3. Kliknij przycisk Pobierz, aby pobrać metadane dostawcy tożsamości Google oraz certyfikat X.509.
 4. Otwórz nowe okno przeglądarki w trybie incognito.
 5. Zaloguj się na konto najemcy Workday Twojej organizacji, na którym chcesz skonfigurować logowanie jednokrotne.
 6. Kliknij Workbench (Panel roboczy).
 7. Kliknij Account Administration (Zarządzanie kontem) > Edit tenant setup – Security (Edytuj konfigurację dzierżawcy – Zabezpieczenia).
 8. W sekcji SAML Setup (Konfiguracja SAML) wybierz Enable SAML Authentication (Włącz uwierzytelnianie oparte na SAML).
 9. W polu identity provider ID (Identyfikator dostawcy tożsamości) wpisz https://nazwa-twojej-domeny.my.google.com.
 10. W polu Login Redirect URL (Adres URL przekierowania logowania) wpisz https://twoja-domena-workday/nazwa-najemcy/login-saml.htmld.
 11. Kliknij Create (Utwórz) > Create x509 Public Key (Utwórz klucz publiczny x509).
 12. Wpisz dane z pliku metadanych dostawcy tożsamości Google:
  Name (Nazwa)
  Valid from (Data utworzenia)
  Valid to (Data wygaśnięcia)
  Certificate (Certyfikat): wklej wersję PEM certyfikatu dostawcy tożsamości Google pobranego w kroku 3.
 13. Wpisz http://www.workday.com w polu Workday SAML Issuer (SP ID) (Wydawca SAML Workday – identyfikator SP).
 14. Wpisz http://www.google.com w polu Issuer For SAML (IdP ID) (Wydawca dla SAML – identyfikator dostawcy tożsamości).
 15. W polu Customer SSO Service Login URL (URL logowania w usłudze logowania jednokrotnego klienta) wpisz http://www.google.com.
 16. W polu Customer SSO Service Logout URL (URL wylogowywania z usługi logowania jednokrotnego klienta) wpisz http://www.google.com.
 17. Kliknij Save (Zapisz), aby zapisać konfigurację sfederowanego logowania jednokrotnego w internecie, a następnie przejdź do kolejnej sekcji, w której możesz skonfigurować Google jako dostawcę tożsamości SAML.
Krok 2. Konfigurowanie Google jako dostawcy tożsamości SAML
 1. Otwórz nową kartę przeglądarki i zaloguj się w konsoli administracyjnej jako superadministrator.
 2. Kliknij Aplikacje > Aplikacje SAML.
 3. Kliknij link Dodaj usługę/aplikację do swojej domeny lub ikonę plusa (+) w dolnym rogu strony.
 4. Wybierz Workday z listy. Wartości na stronie Informacje Google IdP zostaną wypełnione automatycznie.
 5. Informacje o konfiguracji dostawcy usługi można zebrać na dwa sposoby:

  Możesz skopiować Identyfikator jednostki i URL logowania jednokrotnego oraz pobrać Certyfikat X.509, wkleić te dane w odpowiednich polach konfiguracji dostawcy usługi, a następnie kliknąć Dalej.

  Możesz też pobrać metadane dostawcy tożsamości, przesłać je do odpowiednich pól konfiguracji dostawcy usługi, a następnie wrócić do konsoli administracyjnej i kliknąć Dalej.
 6. W oknie Podstawowe informacje o aplikacji pola Nazwa aplikacji i Opis są wypełniane automatycznie. Możesz je edytować.
 7. (Opcjonalnie) Kliknij Wybierz plik obok pola Prześlij logo, aby przesłać plik PNG lub GIF, który ma być ikoną. Ten plik powinien mieć rozmiar 256 na 256 pikseli.
 8. Kliknij Dalej.
Krok 3. Wpisywanie szczegółów dostawcy usług w konsoli administracyjnej Google
 1. W sekcji Szczegóły usługodawcy wpisz następujące adresy URL w polach Identyfikator jednostkiACS URL i URL początkowy:
          ACS URL: https://twoja-domena-workday/nazwa-najemcy/login-saml.htmld
          Identyfikator jednostki: http://www.workday.com
          URL początkowy: <pozostaw puste>
 2. Opcję Podpisana odpowiedź pozostaw odznaczoną.
  Jeśli pole Podpisana odpowiedź jest odznaczone, podpisywane jest tylko potwierdzenie. Jeśli pole Podpisana odpowiedź jest zaznaczone, podpisywana jest cała odpowiedź.
 3. Domyślną wartością w polu Identyfikator nazwy jest podstawowy adres e-mail. To pole nie obsługuje wielu wartości. Mapowanie identyfikatora nazwy możesz zmienić zgodnie ze swoimi potrzebami. Możesz też użyć niestandardowych atrybutów schematu użytkownika po utworzeniu ich przy użyciu interfejsów API pakietu Google Admin SDK. Niestandardowe atrybuty schematu użytkownika musisz utworzyć przed skonfigurowaniem aplikacji SAML Workday. 
 4. Kliknij Dalej.
 5. (Opcjonalnie) Kliknij Dodaj nowe mapowanie i wpisz nową nazwę atrybutu, który chcesz zamapować.
 6. Korzystając z listy, najpierw wybierz kategorię, a następnie atrybut użytkownika, aby zamapować atrybut z profilu Google.
 7. Kliknij Zakończ.
Krok 4. Włączanie aplikacji Workday
 1. Zaloguj się w konsoli administracyjnej.
 2. Otwórz Aplikacje > Aplikacje SAML.
 3. Wybierz Workday.
 4. Kliknij Dostęp użytkownika.
 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich osób w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a potem kliknij Zapisz.

 6. Aby włączyć lub wyłączyć usługę tylko dla użytkowników w jednostce organizacyjnej:

  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Wybierz Włącz lub Wyłącz.
  3. Aby pozostawić usługę włączoną lub wyłączoną, nawet gdy zostanie włączona lub wyłączona w nadrzędnej jednostce organizacyjnej, kliknij Zastąp.
  4. Jeśli stan organizacji to Zastąpione, wybierz jedną z tych opcji:
   • Odziedzicz – powoduje, że ustawienie jest przywracane do tej samej wartości co ustawienie nadrzędne.
   • Zapisz – powoduje, że ustawienie zostanie zachowane, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.

  Dowiedz się więcej o strukturze organizacyjnej.

 7. (Opcjonalnie) Włącz usługę dla grupy użytkowników.
  Za pomocą grup dostępu możesz włączyć usługę dla konkretnych użytkowników w jednostce organizacyjnej lub we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Więcej informacji

 8. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail kont użytkowników Workday są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.
Krok 5. Weryfikowanie działania logowania jednokrotnego
 1. Otwórz https://nazwa-twojej-domeny.workday.com. Powinno nastąpić automatyczne przekierowanie na stronę logowania Google.
 2. Wpisz dane logowania.
 3. Gdy dane logowania zostaną uwierzytelnione, nastąpi automatyczne przekierowanie z powrotem do aplikacji Workday.

Google, G Suite oraz powiązane znaki i logo są znakami towarowymi Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?