Aplikacja internetowa Workday

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach internetowych przy użyciu swoich danych logowania do Google Cloud.

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji Workday

W tym artykule opisaliśmy sposób konfigurowania logowania jednokrotnego przez SAML dla aplikacji Workday.

Krok 1. Skonfiguruj Google jako dostawcę tożsamości SAML
 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. W konsoli administracyjnej otwórz Menu  a potem  Aplikacje a potem Aplikacje internetowe i mobilne.
 3. Kliknij Dodaj aplikację a potem Wyszukaj aplikacje.
 4. W polu wyszukiwania wpisz Workday.
 5. Po wyświetleniu wyników wyszukiwania najedź kursorem na aplikację SAML Workday i kliknij Wybierz.
 6. Na stronie Informacje o dostawcy tożsamości Google:
  • Skopiuj i zapisz adres URL logowania jednokrotnego i identyfikator jednostki.
  • Pobierz certyfikat.
 7. Kliknij Dalej.
 8. Na stronie Informacje o dostawcy usługi edytuj pole Adres URL usługi ACS, zastępując fragment {your-workdaydomain/tenant-name} nazwą swojej domeny Workday i nazwą najemcy.
 9. Kliknij Dalej.
 10. (Optional) On the Attribute Mapping page, map Google directory attributes to corresponding application attributes:
  1. Click Add Mapping.
  2. Click the Select field menu and select a Google directory attribute.
  3. Enter the corresponding application attribute under App attributes.
 11. (Opcjonalnie) Aby wpisać nazwy grup odpowiednie dla tej aplikacji:
  1. W polu Członkostwo w grupie (opcjonalne) kliknij Wyszukaj grupę, wpisz co najmniej jedną literę nazwy grupy i wybierz nazwę grupy.
  2. W razie potrzeby dodaj kolejne grupy (maksymalnie 75 grup).
  3. W polu Atrybut aplikacji wpisz odpowiednią nazwę atrybutu grup usługodawcy.

  Bez względu na to, ile nazw grup wpiszesz, odpowiedź SAML będzie zawierać tylko grupy, do których należy użytkownik (bezpośrednio lub pośrednio). Więcej informacji znajdziesz w artykule Mapowanie członkostwa w grupie.

 12. Na stronie Mapowanie atrybutów kliknij Zakończ.
Krok 2. Skonfiguruj aplikację Workday jako dostawcę usługi SAML 2.0
 1. Zaloguj się na konto najemcy Workday jako administrator.
 2. Przejdź do sekcji Edit Tenant Setup - Security (Edycja ustawień najemcy – Zabezpieczenia).
 3. W sekcji Single Sign On (Logowanie jednokrotne) kliknij , aby dodać nowy rząd w tabeli Redirection URLs (Adresy URL przekierowania).
 4. Ustaw opcję Redirect Type (Typ przekierowania) na Single URL (Pojedynczy adres URL).
 5. W polu Login Redirect URL (Adres URL przekierowania logowania) wpisz https://{twoja-domena-workday/nazwa-najemcy}/login-saml2.htmld, zastępując fragment {twoja-domena-workday/nazwa-najemcy/} nazwą swojej domeny Workday i nazwą najemcy.
 6. W sekcji SAML Setup (Konfiguracja SAML) zaznacz opcję Enable SAML Authentication (Włącz uwierzytelnianie SAML).
 7. W tabeli SAML Identity Providers (Dostawcy tożsamości SAML) kliknij , aby dodać nowy wiersz.
 8. W polu Issuer (Dostawca) wpisz identyfikator jednostki skopiowany z Google w kroku 1.
 9. W polu x509 Certificate (Certyfikat x509) kliknij ikonę menu, a następnie wybierz polecenie Create x509 Public Key (Utwórz klucz publiczny x509).
 10. Na stronie Create x509 Public Key (Utwórz klucz publiczny x509):
  1. Wpisz nazwę klucza.
  2. Wklej treść certyfikatu dostawcy tożsamości, który został pobrany z Google w kroku 1.
 11. Kliknij OK.
 12. W rzędzie SAML Identity Providers (Dostawcy tożsamości SAML) ustaw następujące parametry dodatkowe:
  1. Zaznacz pole SP Initiated (Inicjowane przez dostawcę usługi).
  2. W polu Service Provider ID (Identyfikator dostawcy usługi) wpisz http://www.workday.com.

   Uwaga: adres URL musi zaczynać się od „http”, a nie od „https”.

  3. Zaznacz pole Do Not Deflate SP-initiated Request (Nie odrzucaj żądania zainicjowanego przez dostawcę usługi).
  4. W polu IdP SSO Service URL (Adres URL usługi logowania jednokrotnego dostawcy tożsamości) wpisz adres URL logowania jednokrotnego skopiowany w kroku 1.
 13. Kliknij OK.
Krok 3. Włącz aplikację Workday
 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. W konsoli administracyjnej otwórz Menu  a potem  Aplikacje a potem Aplikacje internetowe i mobilne.
 3. Wybierz Workday.
 4. Kliknij Dostęp użytkownika.
 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich użytkowników w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a następnie Zapisz.

 6. (Opcjonalnie) Aby włączyć lub wyłączyć usługę w jednostce organizacyjnej:
  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Aby zmienić stan usługi, wybierz Wł. lub Wył.
  3. Wybierz jedną z tych opcji:
   • Jeśli stan usługi to Dziedziczone i chcesz zachować zaktualizowane ustawienie, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie, kliknij Zastąp.
   • Jeśli stan usługi to Zastąpione, kliknij Odziedzicz, aby przywrócić to samo ustawienie, co jego ustawienie nadrzędne, lub Zapisz, aby zachować nowe nawet wtedy, gdy ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.
    Uwaga: więcej informacji o strukturze organizacyjnej.
 7. Aby włączyć usługę dla grupy użytkowników w jednej jednostce organizacyjnej lub wielu, wybierz grupę dostępu. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule na temat włączania usługi dla grupy.
 8. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail kont użytkowników Workday są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.
Krok 4. Sprawdź działanie logowania jednokrotnego

Workday obsługuje logowanie jednokrotne inicjowane zarówno przez dostawcę tożsamości, jak i przez dostawcę usługi. Aby sprawdzić działanie logowania jednokrotnego w jednym z tych trybów, wykonaj opisane poniżej czynności:

Logowanie jednokrotne inicjowane przez dostawcę tożsamości

 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. W konsoli administracyjnej otwórz Menu  a potem  Aplikacje a potem Aplikacje internetowe i mobilne.
 3. Wybierz Workday.
 4. W lewym górnym rogu kliknij Testuj logowanie SAML.

  Aplikacja Workday powinna się otworzyć w osobnej karcie. Jeśli się tak nie stanie, użyj informacji z komunikatów o błędach aplikacji SAML, aby zaktualizować ustawienia dostawcy tożsamości i dostawcy usługi, a następnie ponownie przetestuj logowanie SAML.

Logowanie jednokrotne inicjowane przez dostawcę usługi

 1. Otwórz stronę https://nazwa-twojej-domeny.workday.com. Powinno nastąpić automatyczne przekierowanie na stronę logowania przez Google.
 2. Wpisz dane logowania.
 3. Gdy dane logowania zostaną uwierzytelnione, nastąpi automatyczne przekierowanie z powrotem do aplikacji Workday.
 


Google, Google Workspace oraz powiązane znaki i logotypy są znakami towarowymi firmy Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne